2/2010

 

Danmark

”Mobication” – ny dansk model skal bevare konkurrenceevne

Ny model kombinerer uddannelse med sociale sikkerhed og fleksibilitet.

Danmark er kendt for en flexicurity model på arbejdsmarkedet, der sikrede lønmodtagerne og gav arbejdsgiverne flexible rammer for ansættelse og afskedigelser. To danske forskere Arbejdsmarkedsforskerne professor Ove Kaj Pedersen fra Handelshøjskolen i København (CBS) og leder af Center for arbejdsmarkeds- og organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet Søren Kaj Andersen mener at fleksicurity modellen er forældet, hvis Danmark skal bevare konkurrenceevne på et globalt marked. De introducerer i stedet en ny model, de kalder ”mobication” en forkortelse af mobility (mobilitet) og education (uddannelse). I denne model kommer livslang læring og uddannelse i fokus kombineret med sociale sikkerhed og fleksibilitet.

Læs mere på CBS.dk og UgebrevetA4

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Ny inspirationshæfte om bæredygtig udvikling

”Bæredygtig udvikling et indsatsområde indenfor almen voksenuddannelse” er titlen på et nyt inspirationshæfte fra undervisningsministeriet.

Bæredygtig udvikling skal efter den nye ”Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse” indgå som element i de almene fag, og gennem uddannelse supplere traditionel miljøundervisning med viden, værdier og holdninger, der kan styrke handlinger, der fremmer bæredygtig udvikling. I inspirationshæftet nævnes tre centrale områder undervisning i bæredygtig udvikling må inddrage: miljø, økonomi og samfund. Hæftet giver ideer og inspiration til de konkrete fag.

Læs mere på UVM.dk.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

”Nye stier i uddannelseslandskabet”

Folkehøjskolernes forening og foreningen af husholdnings- og håndarbejdsskoler i hæftet ”Nye stier i uddannelseslandskabet – uddannelse uden om den slagne vej” beskrevet eksempler på god praksis for udannelsessamarbejde mellem højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler og det formelle uddannelsessystem. Eksemplerne er hentet fra udviklingsinitiativer gennemført 2007-2009.
Et styrket samarbejde mellem formelle og uformelle uddannelsessystemer, kan være et vigtigt element for at fremme målet om, at flere unge skal have en uddannelse, og flere voksne skal indgå i livslang læring og kompetenceudvikling. Uformelle uddannelsessystemer og formelle uddannelsessystemer kan gensidigt supplere hinanden på områder som fx undervisnings- og samværsformer og forståelse af faglighed. Samtidig kan der være behov for ideer til at skabe fælles tilbud på tværs af forskellige uddannelseskulturer.
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Få får anerkendt deres realkompetencer

Anerkendelse af realkompetencer er lavt prioriteret i mange uddannelsesinstitutioner, fordi aktiviteten ikke er rentabel, viser en stor undersøgelse foretaget af NCK, og gennemført af NVR i 2009.

Undersøgelsen konkluderer bl.a., at realkompetencevurdering forgår med varieret omfang, forskellig praksis og med svingende kvalitet fra institution til institution og fra uddannelsesområde til uddannelsesområde. De steder hvor realkompetence gennemføres sker det ofte på trods af barrierer som fx begrænset kendskab til realkompetence, usikkerhed i opgaveløsning, manglende viden og kompetencer blandt medarbejdere, manglende ressourcer og holdningsmæssig modstand.

Læs mere om undersøgelsen i rapporten ”Anerkendelse af realkompetencer udbredelse, barrierer og gældende praksis” på www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=9988

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Kompetens och arbetsförhållanden inom folkbildningen har utvärderats

Både rektorerna och undervisningspersonalen inom den finländska folkbildningen upplever att kraven och utmaningarna i arbetet har ökat. Det ställs krav på ständig utveckling och arbetsmängden har ökat. Undervisningspersonalen upplever tidsbrist men verkar trots det att trivas i sitt arbete.

Detta framgår av en utvärdering av folkbildningen, som Rådet för utbildningsutvärdering har organiserat på uppdrag av undervisningsministeriet. Syftet med utvärderingen var att utvärdera kompetens, behörighet och arbetsförhållanden inom folkbildningen och att lyfta fram utvecklingsbehov.
De väsentliga bristerna i den pedagogiska kompetensen hos personalen inom folkbildningen gäller en alltför svag kännedom om vuxenpedagogik, ovana att arbeta i nätverk och med nätverk samt svag nätpedagogisk och mångkulturell kompetens.

Läs mera: www.edev.fi/img/portal/58/publikation_nr_43.pdf?cs=1264168058

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Deltagarna i vuxenutbildning deltar också aktivt i kulturevenemang

Enligt Statistikcentralens undersökning om vuxenutbildning deltar över hälften av 25–64-åringarna i Finland i någon utbildning under året medan ännu fler utökar sina kunskaper och färdigheter genom självstudier. Utöver utbildning och studier är finländska vuxna också aktiva besökare på olika kultur- och idrottsevenemang.

Utbildningen ackumulerar, dvs. vuxenutbildning får de som redan är högutbildade. Också målinriktade självstudier är vanligast bland dem som deltagit i formell vuxenutbildning. Av dem som bedrivit självstudier hade två av tre deltagit i vuxenutbildning. Samma ackumulering gäller också deltagande i kultur- och idrottsevenemang.
Undersökningen om vuxenutbildning är en EU-harmoniserad undersökning som åren 2005–2008 genomfördes i totalt 29 länder. Internationella jämförelseuppgifter publiceras av Eurostat under våren.

Läs mera: www.stat.fi/til/aku/2006/05/aku_2006_05_2010-02-04_tie_002_sv.html

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Unge i aktivitet! Rett til arbeide eller aktivitet

Det islandske sosial- og arbeidsdepartementet har satt mål om at ingen skal være arbeidsledig for lengre periode enn 3 måneder uten å få tilbud om arbeide eller aktivitet. For yngre en 25 år skal dette målet nås før 1. april2010 og for andre før 1. september 2010. Arbeidsdirektoratet har fått oppgaven med å initiere tiltak slik målet kan nås, direktoratet planlegger å gjøre det i samarbeide med fagforeninger, bedrifter og kommuner.
Det er satt opp 5 muligheter som til sammen skal legge grunnlaget for to tusen nye arbeids- og studiemuligheter for unge mennesker:
1. opp til 450 nye studieplasser innenfor nye studieretninger i den videregående skole
2. opp til 700 nye studieplasser for arbeidssøkende på opplæringssentra og på forberedende studier
3. opp til 450 nye praktikkplasser og arbeidsplasser tilknyttet frie foreninger og andre organisasjoner
4. opp til 400 nye plasser i arbeide for frivillige
5. opp til 400 nye plasser på verksteder og behandlingsinstitusjoner.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)fraedslumidstod.is

Norge

Global future, lederkvalifisering for personer med minoritetsbakgrunn

Når du er nødt til å jobbe som avisbud med doktorgradsbakgrunn er noe galt. NHO initierte Global Future søker å få kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn inn i relevante jobber.

Global Future-prosjektet ble initiert av NHO Agder i 2006. Det har til hensikt å kvalifisere personer med minoritetsbakgrunn til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. Prosjektet handler om å bygge kompetanse hos den enkelte deltaker og koble dem til relevante jobber i arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor. I tillegg er det en forventning om at deltakerne skal bidra med sin unike bakgrunn.
Les mer her: www.nho.no/mangfold/avisbud-med-doktorgrad-article21679-61.html og her:
www.nho.no/mangfold/1-million-til-global-future-article21576-61.html

Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Godt skoletilbud i fengsel på Mørekysten

Skoleavdelinga på Hustad fengsel, som karakteriseres som Norges beste, forteller om hvordan de driver sin undervisning.
- Her i fengselet får alle elevene sin individuelt tilpassete studieplan. I løpet av 24 timer etter at den innsatte har ankommet fengselet skal det være gjennomført en kartleggende samtale med en lærer. Som oftest er det teamleder Kari Anne Ruud som tar seg av denne kartleggingen og skreddersyr et videre skoleopplegg, sier Per Hammervoll, som leder Romsdal videregående sitt skoletilbud ved Hustad fengsel.
Les mer: http://rbnett.no/article/20100209/NYHETER03/702099997/1220/NYHETER02
Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

NY GIV, Samling om voksnes læring på Lillehammer 24. – 25. mars

Storkonferansen omkring voksnes læring er en satsing fra VOFO og en rekke andre parter, deriblant KS. Konferansen ser på en rekke ulike utfordringer i forhold til voksnes læring.

Konferanse arrangeres på Lillehammer og programmet viser fram en rekke problemstillinger knyttet til voksnes læring og voksnes forutsetninger for læring i Norge

Les mer HER.

Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Sverige

Avgifter för utländska studenter införs höstterminen 2011

Regeringen har överlämnat propositionen Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter till riksdagen. Sverige bör konkurrera på den globala markanden genom att erbjuda utbildningar av hög kvalitet, inte genom att bjuda på gratis utbildning, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.

Avgifterna kommer att gälla för studenter utanför EU/EES-området. Universitet och högskolor ska själva bestämma hur hög avgiften ska vara utifrån principen om full kostnadstäckning. I samband med att avgifter införs föreslår regeringen att två stipendiesystem sjösätts. Det ena riktar sig till studenter i de 12 länder som Sverige har långsiktigt biståndssamarbete med. Det andra stipendiesystemet riktar sig till särskilt kvalificerade studenter. Pengarna kommer att fördelas till universitet och högskolor som därefter själva fördelar stipendierna till studenter.
- Utländska studenter är en tillgång för den svenska högskolan. Genom att vi slutar bjuda alla, även de som kan betala, på gratis utbildning kan vi nu satsa särskilt på studenter från våra biståndsländer och på särskilt duktiga studenter. Detta är ett mycket mer effektivt sätt att använda svenska skattepengar, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.
Avgifterna ska införas till höstterminen 2011.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/12675

Terminsavgifter också i Finland

Försöket med terminsavgifter för studeranden som står utanför Europas ekonomiområde kör igång i nio universitet och tio yrkeshögskolor i Finland.
Läs mer: Undervisningsministeriet 

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Fyra vägar till ny lärarutbildning

Regeringen föreslår att en helt ny lärarutbildning införs I propositionen Bäst i klassen - en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) föreslås att dagens lärarexamen ersättas av fyra nya examina: förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen.

Vad alla blivande lärare ska läsa blir tydligare reglerat. Bland annat ska de lära sig hur man bedömer elever och sätter betyg. Både de delarna av utbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen, praktiken, ska vara anpassade till studenternas olika inriktningar.
När den nya lärarutbildningen införs kommer alla universitet och högskolor som vill anordna utbildningen att behöva ansöka om examenstillstånd, som kan begränsas till specifika inriktningar och ämnen eller ämnesområden. Det blir en ordentlig kvalitetssäkring av lärarutbildningen. Utbildningen beräknas starta höstterminen 2011.

Läs mer: http://regeringen.se/sb/d/12474/a/139455

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Stora förändringar i ny gymnasieskola

Betydligt färre studievägar, större skillnader mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program, nya yrken, nya program och större inflytande för branscher. Det är några av de många förändringar som väntas i den nya gymnasieskolan. Förändringarna i gymnasieskolan kommer också att påverka vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Det är regeringen som fattar beslut om examensmålen och de programgemensamma ämnena, vilket betyder att det kan bli förändringar i de förslag som Skolverket lämnat.

Läs mer: Länk till Skolverket

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Myndigheter samarbetar för att vägleda ungdomar

En ny folder som informerar om olika möjligheter som erbjuds efter genomförd utbildning.
Foldern "Livet efter gymnasiet" skickas till landets alla avgångselever i gymnasiet samt till komvuxelever, folkhögskoleelever och värnpliktiga. Bakom informationen står fem myndigheter som ungdomar hänvisas till i sin orientering mot vuxenlivet. Förutom foldern finns en gemensam "kampanjwebb" för att hjälpa dessa ungdomar att hitta rätt i djungeln av möjligheter efter skolan.
Läs mer: Länk till Yh-myndigheten
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen

Rapporten beskriver processen med den nationella kvalitetsredovisningen 2007 – 2009. En beskrivning ges även av de insatser som har gjorts och planeras att göras för att utveckla kvalitetsprocessen inom folkbildningen.
Läs mer: PDF
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

NVL

Nordisk konferens om Motivation

3 – 4 juni 2010, Köpenhamn

Nordiska Ministerrådet (NMR) och Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) inviterar under det danska ordförandeskapet 2010 till en Nordisk konferens om motivation.
Konferensen är ett tvärsektoriellt, nordiskt möte där keynote-upplägg, erfarenhetsutbyte, samtal och nätverkande ger möjlighet att diskutera frågor som t.ex:
• Hur kan man skapa lärande miljöer som motiverar och inbjuder till lärande?
• Vad kan motivera målgrupper, som riskerar att förbli utanför arbetsliv och utbildning?
• Vilka grupper når man inte och varför inte?
• Hur behålla deltagarna i utbildningssystemet?

Mer info på NVL:s Kalender-sida.

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no
Mer om: motivation

Webinars on Motivation

On February 26th NVL‘s Distans group held a webinar, the first in a series of four on Motivation, where professor Bjarne Wahlgren at the Danish School of Education gave an inspiring presentation on what to motivates adults to learn. The other three webinars will be held on 26th day of each month: March, April and May.
These four webinars will all be focused around the theme MOTIVATION and will serve as a preparation for a Nordic conference on the theme Motivation (to learn/to participate) to be held by the Nordic Council of Ministers (NMR) and the Nordic Network for Adult Education NVL on June 3 - 4. 2010. The webinars are FREE of charge, but we kindly ask participants to register HERE and thereafter receive an email with the URL of the meeting room for the webinar by email on March 25th.
For more information on the DISTANS group see our Wiki
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norden

Vårkonferens 13 – 14.4.2010

Nordiska folkhögskolrådet inbjuder folkhögskolmänskor från hela Norden till Vårkonferensen på Nordiska folkhögskolan i Kungälv.
Tema detta år är Hållbar utveckling. Förutom presentationer och diskussioner görs en exkursion till Sveriges största permanenta miljöutställning, Ekocentrum.
Anmälningar senast 15 mars till Nordiska folkhögskolan info(ät)nordiska.fhsk.se Tel. +46 303 20 62 00.
Mer info: PDF
E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

Vuxnas matematiklärande – med forskning som grund

22 – 23.4.2010, Köpenhamn

Seminariet, som arrangeras i anknytning till ett Nordplus Vuxen projekt med samma namn, belyser bl.a. kommunikationen mellan didaktisk forskning och undervisningspraktik.

Läs mer: NVL:s Kalender-sida

E-post: hans.melen(ät)utbildning.stockholm.se
Mer om: forskning

RSS
www.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 8.3.2010

Till NVL:s startsida