2/2010 NVL Uutisia

 

Danmark

”Mobication” – uusi tanskalainen työelämämalli pyrkii säilyttämään Tanskan kilpailukyvyn

Uusi malli yhdistää koulutuksen sosiaaliturvaan ja joustavuuteen.

Tanska on tunnettu flexicurity-mallistaan, joka antaa työntekijöille turvaa ja työnantajille joustavat puitteet työntekijöiden palkkaamiseen ja irtisanomiseen. Kaksi tanskalaista työelämätutkijaa, professori Ove Kaj Pedersen Kööpenhaminan kauppakorkeakoulusta ja Søren Kaj Andersen Kööpenhaminan yliopiston työmarkkina- ja organisaatiotutkimuskeskuksesta, ovat sitä mieltä että flexicurity-malli on vanhentunut eikä takaa Tanskan kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Sijaan he ehdottavat kehittämäänsä uutta mallia, jonka nimitys ”mobication” on lyhenne sanoista mobility (liikkuvuus) ja education (koulutus). Tässä mallissa keskiössä ovat elinikäinen oppiminen ja koulutus yhdistyneinä sosiaaliturvaa ja joustavuuteen.

Lisätietoa (tanskaksi): CBS.dk
ja UgebrevetA4.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Ideavihkonen kestävästä kehityksestä

”Kestävä kehitys aikuisten AVU-koulutuksen painopistealueena” on Tanskan opetusministeriön laatima uusi ideavihkonen.

Uusien säännösten mukaan kestävän kehityksen opintoja tulee sisällyttää AVU-koulutukseen eli yleissivistävään aikuiskoulutukseen, jossa täydennetään puutteellisia peruskouluopintoja. Perinteisen ympäristötietouden lisäksi koulutukseen tulee sisältyä arvo- ja asennekasvatusta, jolla tuetaan kestävää kehitystä edistävää toimintaa. Vihkosessa mainitaan kolme keskeistä aluetta, joita tulee käsitellä kestävän kehityksen opetuksessa: ympäristö, talous ja yhteiskunta. Vihkonen antaa ideoita ja inspiraatiota eri aineiden opetukseen. 

Lisätietoa (tanskaksi): UVM.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

”Uusia polkuja koulutusmaisemassa” -esite

Tanskan kansanopistoyhdistyksen ja talous- ja käsityöoppilaitosten yhdistysten esite luettelee hyviä esimerkkejä koulutusyhteistyöstä, jota on tehty kansanopistojen, talous- ja käsityöoppilaitosten sekä formaalin koulutussektorin välillä. Esimerkit ovat peräisin vuosina 2007–2009 toteutetuista kehityshankkeista.
Lisäämällä formaalin ja nonformaalin koulutusjärjestelmän välistä yhteistyötä voidaan edistää merkittävästi nuorten kouluttautumista ja aikuisten hakeutumista elinikäisen oppimisen ja täydennyskoulutuksen pariin. Nonformaalit ja formaalit järjestelmät voivat täydentää toisiaan eri alueilla, kuten opetusmenetelmien ja yhteistoiminnan muotojen alalla. Myös erilaisten koulutuskulttuurien rajat ylittävien koulutusohjelmien luomiseen voi olla tarvetta.
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Harva pääsee opitun tunnustamiseen

Monissa oppilaitoksissa ei panosteta aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen, sillä se ei ole kannattavaa toimintaa. Tämä käy ilmi laajasta tutkimuksesta, jonka Tanskan opitun tunnustamisen tiedotuskeskus NVR ja kansallinen osaamiskeskus NCK tekivät vuonna 2009.

Tutkimuksen mukaan opitun tunnustamisprosesseissa on suuria eroja laajuuden, käytettyjen menetelmien ja laadun suhteen eri oppilaitosten ja koulutusalojen välillä. Opitun tunnustamista hankaloittavat usein erilaiset esteet kuten riittämätön tieto, puutteelliset resurssit ja kielteiset asenteet.

Lisää tietoa tanskankielisessä tutkimusraportissa:
www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=9988

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Vapaan sivistystyön opetushenkilöstön osaamista ja työoloja arvioitu

Vapaan sivistystyön alalla toimivat rehtorit ja opetushenkilöstö kokevat, että työn haasteellisuus on lisääntynyt. Henkilöstön edellytetään kehittyvän jatkuvasti, ja työmäärä on kasvanut. Opetushenkilöstö kokee työnsä kiireisenä mutta tuntuu silti viihtyvän työssään.

Tiedot käyvät ilmi opetusministeriön Koulutuksen arviointineuvostolla teettämästä vapaan sivistystyön arvioinnista. Arvioinnin tarkoituksena oli arvioida vapaan sivistystyön opetushenkilöstön osaamista, pätevyyttä ja työoloja ja ottaa esiin kehitystarpeita.
Suurimmat puutteet vapaan sivistystyön henkilöstön pedagogisessa osaamisessa ovat aikuispedagogiikan tuntemuksessa, tietoverkoissa työskentelyssä, verkkopedagogisissa taidoissa ja monikulttuurisessa osaamisessa.

Lisätietoa: Edev.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Aikuiskoulutukseen osallistuneet aktiivisia kulttuuritapahtumissa kävijöitä

Tilastokeskuksen aikuiskoulutustutkimuksen mukaan yli puolet 25–64-vuotiaista osallistuu vuoden aikana johonkin koulutukseen ja vielä useampi kartuttaa tietojaan ja taitojaan myös opiskelemalla itsekseen. Kouluttautumisen ja opiskelun lisäksi suomalaiset aikuiset ovat myös aktiivisia kulttuuri- ja urheilutapahtumissa kävijöitä.

Koulutus kasaantuu eli aikuiskoulutusta saavat eniten jo ennestään hyvin koulutetut. Myös itseohjattu tavoitteellinen opiskelu on yleisintä niillä, jotka ovat osallistuneet myös muodolliseen aikuiskoulutukseen. Itseohjatusti opiskelleista oli osallistunut aikuiskoulutukseen kaksi kolmasosaa. Sama kasaantuminen koskee myös kulttuuri- ja urheilutapahtumiin osallistumista. Aikuiskoulutustutkimus on EU-harmonisoitu tutkimus, joka toteutettiin vuosina 2005–2008 kaikkiaan 29 maassa. Eurostat julkaisee kansainväliset vertailutiedot tämän kevään aikana.

Lisätietoa: Tilastokeskus 

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Nuorille tekemistä: oikeus työhön tai muuhun toimintaan

Islannin sosiaali- ja työministeriö on asettanut tavoitteeksi, ettei kukaan joudu olemaan työttömänä yli kolmea kuukautta ilman että hänelle tarjotaan työtä tai muuta toimintaa.

Alle 25-vuotiaiden osalta tavoite on määrä saavuttaa 1. huhtikuuta 2010 mennessä ja muiden osalta 1. syyskuuta 2010 mennessä.  Työviranomaiset ovat saaneet tehtäväksi kehittää hankkeita ja toimintamuotoja, jotka mahdollistavat tavoitteen saavuttamisen yhdessä ammattijärjestöjen, työnantajien ja kuntien kanssa.

Tähän mennessä on ideoitu viisi aloitetta, joiden avulla on tarkoitus luoda yhteensä kaksituhatta uutta työ- ja opiskelupaikkaa nuorille:
1. n. 450 uutta opiskelupaikkaa uusissa opinto-ohjelmissa 
2. n. 700 kurssipaikkaa työnhakijoille aikuiskoulutuskeskuksissa ja valmentavissa opinnoissa
3. n. 450 uutta harjoittelupaikkaa ja työpaikkaa yhdistyksissä ja muissa organisaatioissa 
4. n. 400 uutta vapaaehtoistyöpaikkaa
5. n. 400 uutta paikkaa työpajoissa ja hoitolaitoksissa

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)fraedslumidstod.is

Norge

Global future – johtajuuskoulutusta vähemmistötaustaisille

Jotain on pielessä, kun tohtorin tutkinnon suorittanut ihminen joutuu työskentelemään lehdenjakajana. Norjan työelämän keskusjärjestö käynnisti NHO-hankkeen, joka pyrkii löytämään korkeakoulutetuille maahanmuuttajataustaisille henkilöille työtä, joka vastaa heidän koulutustaan.

Global Future hanke aloitettiin Agderissa vuonna 2006. Sen tavoitteena on pätevöittää vähemmistötaustaisia henkilöitä johtotason tehtäviin. Hankkeen ajatuksena on kartuttaa osallistujien osaamista ja löytää heille sopiva työpaikka joko yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Hankkeen järjestäjät odottavat myös, että kunkin osallistujan ainutlaatuinen tausta antaa lisäarvoa hankkeeseen. 

Lisätietoa (norjaksi): www.nho.no/mangfold/avisbud-med-doktorgrad-article21679-61.html
ja www.nho.no/mangfold/1-million-til-global-future-article21576-61.html

Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Hustadin vankilassa hyvät opiskelumahdollisuudet

Hustadin vankilan koulutusosastoa pidetään Norjan parhaana. – Tässä vankilassa kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opettajan kanssa käytävä kartoituskeskustelu on järjestettävä vuorokauden kuluessa vangin saapumisesta. Kartoituksen hoitaa useimmiten tiiminvetäjä Kari Anne Ruud, joka räätälöi sen perusteella vangille opintosuunnitelman, kertoo läheisen Romsdalin ammattioppilaitoksen opettaja Per Hammervoll, joka on yksi Hustadin vankilakoulutuksen ydinhenkilöitä. 

Lisätietoa (norjaksi): http://rbnett.no/article/20100209/NYHETER03/702099997/1220/NYHETER02

Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Aikuisten oppimiseen liittyvä konferenssi Lillehammerissa 24.– 25. maaliskuuta

Suurkonferenssin aikuisten oppimisesta järjestää Norjan sivistysliittojen kattojärjestö VOFO useiden muiden tahojen kanssa. Konferenssissa tarkastellaan erilaisia aikuisten oppimisen haasteita.

Konferenssi järjestetään Lillehammerissa ja siellä käsitellään monenlaisia kysymyksiä, jotka liittyvät aikuisten oppimiseen ja oppimisedellytyksiin Norjassa.

Lisätietoa (norjaksi): www.ks.no/Templates/Course.aspx?p=4012

Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Sverige

Lukukausimaksut ulkomaalaisille opiskelijoille käyttöön syyslukukaudella 2011

Ruotsin hallitus on jättänyt valtiopäiville lakiesityksen Laatu kilpailuvalttina – ulkomaalaisilta opiskelijoilta perittävät lukukausimaksut. Ruotsin tulee kilpailla maailmanmarkkinoilla tarjoamalla korkealaatuista koulutusta, ei ilmaista koulutusta, sanoo korkeakouluista ja tutkimuksesta vastaava ministeri Tobias Krantz.

Maksuja tullaan perimään Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Yliopistot ja korkeakoulut saavat itse päättää maksun suuruuden, mutta periaatteena on että maksu kattaa kaikki kulut. Hallitus esittää, että lukukausimaksuihin siirtymisen yhteydessä käynnistetään kaksi stipendijärjestelmää. Toinen niistä on suunnattu opiskelijoille, jotka tulevat maista joiden kanssa Ruotsilla on pitkäkestoista kehitysyhteistyötä. Toinen järjestelmä on tarkoitettu erityisen ansioituneille opiskelijoille. Rahat jaetaan yliopistoille ja korkeakouluille, jotka myöntävät stipendit opiskelijoille.
– Ulkomaalaiset opiskelijat ovat voimavara ruotsalaisille korkeakouluille. Kun emme enää tarjoa ilmaista koulutusta kaikille – myös niille, joilla olisi varaa maksaa – voimme panostaa erityisesti kehitysyhteistyömaistamme tuleviin opiskelijoihin ja erityisen ansioituneisiin opiskelijoihin. Tämä on paljon tehokkaampi tapa käyttää ruotsalaisia verorahoja, sanoo korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta vastaava ministeri Tobias Krantz. Lukukausimaksut otetaan käyttöön syyslukukaudella 2011. 

Lisätietoa (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/12675

Lukukausimaksuja myös Suomessa

Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevia opiskelijoita koskeva lukukausimaksukokeilu käynnistyy yhdeksässä yliopistossa ja kymmenessä ammattikorkeakoulussa Suomessa.

Aiheesta lisää: Opetusministeriö

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Neljä väylää uudistuneeseen opettajantutkintoon

Opettajankoulutusta koskevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan mittavaa uudistusta opettajankoulutukseen. Nykyinen tutkinto korvattaisiin neljällä uudella tutkinnolla: lastentarhanopettajan, peruskoulunopettajan, aineenopettajan ja ammattiopettajan tutkinnoilla.

Tulevien opettajien opinto-ohjelman sisältö halutaan määritellä tarkemmin. Opintoihin halutaan sisällyttää mm. oppilaiden arvosteluun ja arvosanojen antamiseen liittyvää osaamista. Sekä teoriaopinnot että käytännön harjoittelu eriytetään eri suuntautumisvaihtoehtojen mukaisesti.
Opettajankoulutusuudistuksen myötä kaikkien yliopistojen ja korkeakoulujen on haettava lupa tutkintojen myöntämiseen. Lupa voidaan rajata tiettyihin suuntautumisvaihtoehtoihin, aineisiin tai aihealueisiin. Opettajankoulutukseen sisällytetään kunnollinen laadunvarmistus. Uudistuneen koulutuksen odotetaan käynnistyvän syksyllä 2011.

Lisätietoa (ruotsiksi)  http://regeringen.se/sb/d/12474/a/139455

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Suuria muutoksia lukiokouluun

Huomattavasti vähemmän koulutusvaihtoehtoja, selvemmät erot ammatillisten ja korkeakouluun valmistavien ohjelmien välillä, uusia ammatteja, uusia ohjelmia ja enemmän vaikutusvaltaa työelämätahoille. Muun muassa tällaisia muutoksia on luvassa lukiokoulua uudistettaessa. Uudistus tulee vaikuttamaan myös toisen asteen aikuiskoulutukseen.

Opinto-ohjelmien oppimistavoitteista ja pakollisista aineista päättää viime kädessä hallitus, joten kouluviraston esitykseen voi tulla muutoksia.

Lisätietoa (ruotsiksi) Ruotsin kouluviraston sivuilla.

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Viranomaisyhteistyötä nuorten tilanteen helpottamiseksi

Uusi esite esittelee erilaisia mahdollisuuksia toisen asteen koulutuksen suorittaneille. Esite ”Lukiokoulun jälkeen” lähetetään kaikille lukiokoulun päättäville opiskelijoille, toisen asteen aikuiskoulutuksessa ja kansanopistossa opiskeleville sekä asevelvollisille. Esitteen ovat koonneet viisi eri viranomaistahoa, joiden kanssa aikuistuvat nuoret ovat tekemisissä. Esitteen lisäksi myös kampanjasivut auttavat koulunsa päättäneitä nuoria suunnistamaan mahdollisuuksien viidakossa.

Lisätietoa (ruotsiksi): Yhmyndigheten.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Kansallinen vapaan sivistystyön laatuselvitys

Raportissa kuvaillaan kansallisen vapaan sivistystyön laatuselvityksen laadintaa vuosina 2007–2009. Siinä kerrotaan myös vapaan sivistystyön laatuprosessin kehittämiseksi tehtyjä ja suunniteltuja toimenpiteitä.

Lisätietoa (ruotsiksi): PDF

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

NVL

Pohjoismainen konferenssi motivaatiosta

3. – 4.6.2010, Kööpenhamina

Konferenssi tarjoaa mahdollisuuksia kuunnella alan asiantuntijoita ja keskustella pohjoismaisten kollegojen kanssa mm. seuraavista aiheista:
• kuinka luodaan motivoivia ja innostavia oppimisympäristöjä?
• miten tavoitetaan koulutukseen vähän osallistuvia?
• kuinka varmistetaan osallistumisen jatkuvuus?
Konferenssin järjestävät Pohjoismaiden ministerineuvosto ja NVL.

Lisätietoja: NVL:n Kalenteri-sivu

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no
Mer om: motivation

Webinars on Motivation

On February 26th NVL‘s Distans group held a webinar, the first in a series of four on Motivation, where professor Bjarne Wahlgren at the Danish School of Education gave an inspiring presentation on what to motivates adults to learn. The other three webinars will be held on 26th day of each month: March, April and May.
These four webinars will all be focused around the theme MOTIVATION and will serve as a preparation for a Nordic conference on the theme Motivation (to learn/to participate) to be held by the Nordic Council of Ministers (NMR) and the Nordic Network for Adult Education NVL on June 3 - 4. 2010. The webinars are FREE of charge, but we kindly ask participants to register HERE and thereafter receive an email with the URL of the meeting room for the webinar by email on March 25th.
For more information on the DISTANS group see our Wiki
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norden

Kevätkonferenssi 13. – 14.4.2010

Pohjoismainen kansanopistoneuvosto kutsuu kansanopistolaisia ympäri Pohjolan mukaan Kevätkonferenssiin Nordiska folkhögskolaniin, Kungälvii, Ruotsiin.
Teemana tänä on vuonna Kestävä kehitys. Esitelmien ja keskustelujen lisäksi ohjelmassa on vierailu Ekocentrumiin, Ruotsin suurimpaan pysyvään ympäristönäyttelyyn.
Ilmoittautumiset viimeistään 12.3.2010 osoitteeseen info(ät)kansanopistot.fi - ei siis pdf-liitteessä (ks. alla) olevaan osoitteeseen. Rajoitettu osanottajamäärä.
Konferenssin hinta on 1650 / 1750 SEK (noin 167 / 177 euroa). Vapaan sivistystön yhteisjärjestö (VSY) myöntää anomuksesta matka-apurahoja pohjoismaisiin kokouksiin ja seminaareihin osallistuville henkilöille, jotka työskentelevät vapaan sivistystyön oppilaitoksissa tai järjestöissä. Lisätietoja: VSY
Ohjelma ja lisätiedot: PDF
E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi

Aikuisten matematiikanoppiminen – tutkimus pohjana

22. – 23.4.2010, Kööpenhamina
Seminaari, joka liittyy samannimisen Nordplus Aikuiskoulutus -hankkeeseen, valaisee mm. didaktisen tutkimuksen ja opetuskäytännön välistä kommunikaatiota.
 
Aiheesta lisää NVL:n Kalenteri-sivulla
E-post: hans.melen(ät)utbildning.stockholm.se
Mer om: forskning

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 8.3.2010

NVL:n aloitussivulle