2/2012

 

Danmark

Indvandreres medbragte kvalifikationer bruges for lidt på det danske arbejdsmarked

En ny undersøgelse fra AKF- anvendt kommunal forskning viser, at indvandrere kun sjældent kan bruge uddannelser fra deres hjemland på det danske arbejdsmarked.

En medbragt uddannelse giver ikke lettere adgang til det danske arbejdsmarked. Ofte må uddannede indvandrere supplere med en dansk uddannelse for åbne muligheder for job, og de tager langt mere dansk uddannelse end ikke uddannede indvandrere. Det er et spild af ressourcer og et samfundsøkonomisk problem at indvandreres kvalifikationer ikke bruges bedre, og uddannelses ressourcer til allerede uddannede indvandrere kunne bruges til ikke uddannede indvandrergrupper. Undersøgelsen peger på at der er brug for en mere effektiv vurdering af udlændinges kompetencer.

Download undersøgelsen på Akf.dk 

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

En øget satsning på realkompetencevurdering af voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning øger indsatsen for at styrke og fastholde fokus på realkompetencevurderinger som led i en formel opkvalificering og løft af arbejdsstyrken fra ufaglært til faglært og fra faglært til videregående niveau.

En ny rapport om anerkendelse af realkompetencer viser, at der stadig er en række barrierer for, at ordningerne kan få den tilsigtede virkning og kvalitet. Derfor iværksættes en række konkrete initiativer i 2012 bl.a. at vurdering af realkompetencer er gjort til et særligt indsatsområde på VEU-centrenes udviklingskontrakter, vejledningsindsatsen overfor institutionerne intensiveres, og der afsættes midler til udviklingsprojekter.

Læs mere på Uvm.dk 
Læs rapporten fra RKV arbejdsgruppen på Uvm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Intresset för vuxenutbildningsstödet ökar

Allt flera vuxenstuderande utnyttjar möjligheten att finansiera sina studier med vuxenutbildningsstödet som förnyades från och med augusti 2010. Den nya lagstiftningen förbättrade villkoren för vuxenutbildningsstödet och höjde det i medeltal med 40 procent. I fjol fick ca 11000 personer vuxenutbildningsstöd som var i medeltal 1295 euro per månad.

Vuxenutbildningsstödet kan beviljas för ett och ett halvt år om den sökande varit i arbetslivet i minst åtta år. Stödet används ofta för att studera till ett nytt yrke men många studerande bygger också på en examen som blivit på hälft. Merparten av dem som får vuxenutbildningsstöd studerar vid yrkeshögskola, en knapp tredjedel vid universitet och en fjärdedel i yrkesskola. Kvinnornas andel är 83 procent.
Stödet beviljas av Utbildningsfonden som administreras av arbetsmarknadsparterna.

Läs mera: www.koulutusrahasto.fi/?2

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Vuxenutbildningens profil höjs

Uppgifterna inom utbildnings- och forskningspolitiken har omorganiserats på undervisnings- och kulturministeriet. Målet med reformen är att förnya ministeriets struktur så att den på ett bättre sätt motsvarar behoven inom olika verksamhetsområden och att höja vuxenutbildningens profil inom utbildningspolitiken.

I reformen har utbildnings- och forskningspolitikens uppgifter delas upp i två avdelningar – utbildningspolitiska avdelningen och högskole- och forskningspolitiska avdelningen. Vuxenutbildningen har fått en egen enhet som är en del av högskole- och forskningspolitiska avdelningen.
Till vuxenutbildningsenhetens uppgifter hör bl. a. fritt bildningsarbete, systemet med fristående examina och yrkesinriktad tilläggsutbildning, lärlingsutbildning, språkexamina, högre yrkeshögskoleexamina och öppen högskoleutbildning.

Läs mera på Minedu.fi 

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Tidsbestemt kampanje for ansettelse mot langtids arbeidsledighet

Fra 15. februar til 31. mai 2012 er det mulig at ansette opp til 1.500 registrert arbeidssøkende personer, kampanjen er i samarbeide mellom arbeidsgivere, kommuner, fagforeninger og den islandske staten mot langtidsledighet.

Det er Arbeidsdirektoratet som koordinerer kampanjen som rettes mot enkelt personer som har vært uten arbeide i ett år eller lenger. I kampanjen, Vinnandi vegur (Det er mulig) legges vekt på felles fordele, for arbeidsgivere blir det nemmere å ansette folk, og arbeidssøkende får mulighet for å bli aktive på arbeidsmarkedet. Ved ansettelse etter kampanjens betingelser mottar vedkommende bedrift eller organisasjon ansettelsesstøtte fra Arbeidsløshetsfonden på nivå med arbeidsløysetrygd over en periode opp til 12 måneder. Medarbeideren får lønn i følge fagforeningens takster og arbeidsgiveren betaler forskjellen.  
Ved nyansettelse tilbys forskjellige muligheter som passer for bedrifter av forskjellige størrelser og type: allmenn ansettelse, yrkestrening, nyskaping innenfor bedrifter og organisasjoner og læring på arbeidsplassen.

Mer på islandsk: www.vinnumalastofnun.is/vinnandivegur/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Åpning av arbeidstorg

Í februar åpnede Arbeidstorg for unge arbeidssøkende mellom 16-25 år i Arbeidsdirektoratet.

Prosjektet er i samarbeide mellom Reykjavik, velferdsdepartementet og Arbeidsdirektoratet. Målet er å øke mulighetene for å erverve erfaringer på arbeidsmarked. Målgruppen er de arbeidssøkende som har kortest utdanning og arbeidserfaring og har større behov for støtte enn andre. Arbeidstorget skal møte denne gruppens behov. På torget kan arbeidssøkende mellom 16 – 25 år få personlig yrkes- og studieveiledning for å tilrettelegge planer som baseres på deres behov. Arbeidet eller yrkesopptreningen innebærer at en avdeling, institusjon eller en a v byens bedrifter inviterer folk i trening for en til tre måneder, to til fem dager i uka.

Mer på islandsk: www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/nr/33228

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Framtidas kompetansebehov

Ny Stortingsmelding «Utdanning for velferd» er lagt fram. Den påpeker at det trengs en kraftig fornying innen Helse- og sosialfagutdanningene  for å kunne tilby den kompetansen samfunnet vil trenge i framtida.

Les mer på: Regjeringen.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Rådgiverkonferansen 2012 i Oslo 3. og 4. mai

Ønske om bedre karriere- og sosialpedagogisk veiledning har ført til at en profesjonell konferanseaarrangør nå tilbyr konferanse for rådgivere i skolen.  Fokus vil ligge på:
• Rådgiverrollen som nøkkelfunksjon i skolen
• God karriereveiledning tross ressursknapphet i en hektisk hverdag
• La deg inspirere av mulighetene nye veiledningsverktøy gir
• Rådgiverens ansvar for å styrke elevenes motivasjon og til å bli tryggere på egne valg

Les mer på: Confex.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sverige

Övningsskolor ska höja kvaliteten i lärarutbildningen

Regeringen vill förbättra lärarutbildningen genom att samla lärarstudenterna på så kallade övningsskolor som kan fokusera på praktiken. För att höja kvaliteten startade hösten 2011 en ny lärarutbildning i Sverige med tydligare struktur än den gamla.

Övningsskolor, som väljs ut av varje högskola, tar sedan emot ett stort antal lärarstudenter. Genom att samla studenter kan det byggas upp en organisation med kvalificerade handledare. Det blir också lättare för lärarutbildningen att följa upp praktikperioden när studenterna finns på färre skolor. Tanken är att erfarna, yrkesskickliga lärare ska kunna föra sina kunskaper vidare till nästa generation. Thomas Persson, utbildningsdirektör i Stockholm, ska på regeringens uppdrag ta fram ett förslag till ett system med övningsskolor. Förslaget ska lämnas senast i juni 2012.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/15623/a/185155

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Folkbildning på Folkoperan

Studiefrämjandet och Folkoperan startar för första gången operacirklar tillsammans. Syftet är att på ett lustfyllt sätt dela med sig av operakunskaper till olika grupper i samhället. Fem olika operacirklar är planerade. Operacirkel för 80-talister, för singlar, för föräldralediga, för pensionärer och för vetgiriga. Pensionärernas, de vetgirigas och singlarnas cirklar är populärast hittills.

Folkoperans konstnärliga chef Mellika Melouani Melani håller i operacirklarna tillsammans med Joakim Unander, Folkoperans musikaliska ledare.
- Folkoperan är folkets opera. Vi vill göra opera tillgänglig för så många som möjligt. Vi vill ge nycklarna in i operans värld och skapa en mötesplats för tankar och diskussioner, säger Mellika Melouani Melani.

Läs mer: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/studieframjandet

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Skolor höjer sin kompetens inom hållbar utveckling

Genom en fortbildningsresa till Kina och en till Bangladesh under 2012 får lärare och skolledare från olika kommuner i Sverige en chans att fördjupa sina kunskaper i hållbar utveckling.

Enligt kurs- och läroplaner ska elever i skolan lära sig grunderna för hållbar utveckling. Många skolor har svårt att leva upp till de intentioner som finns formulerade i kurs- och läroplaner när det gäller hållbar utveckling. Det beror på att få lärare är medvetna om vad undervisning för hållbar utveckling är och att skolorna inte för diskussioner om begreppet i någon större utsträckning, säger Lars Nordahl som är verksamhetsansvarig för Den Globala Skolan vid Internationella programkontoret.
Den Globala Skolan är en verksamhet som erbjuder fortbildning inom lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse. Genom den kan skolor och kommuner runt om i landet dels få fortbildning och handledning på hemorten, dels ansöka om stöd för att göra en resa till ett annat land. Tanken är att stärka skolans möjlighet att utbilda unga i att ta ansvar för en hållbar utveckling i ett mångkulturellt samhälle.

Läs mer: HTML

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Grönland

Onlineservice for borgere i Grønland

Efter flere års arbejde lancerede Selvstyret og kommunerne i Grønland den 27. januar 2012 en ny borgerportal, som skal skabe overblik for borgernes muligheder.

Adressen hedder www.sullissivik.gl (grlsk. ’sullissivik’ = ’der hvor der serviceres’) og der er forskellige informationer som rettigheder og pligter, selvbetjening udenfor de offentlige administrationers åbningstider og kontaktoplysninger m.m., muligheder indenfor områder som bl.a. arbejde og uddannelse.
Under uddannelse er der informationer om kursustilbud til både ufaglærte og faglærte - til det førstnævnte er der f.eks. PKU-kurser (Projekt Kompetenceudvikling for Uuddannede) som er korte, hvor formålet er at give personer primært ufaglærte personer over 25 år som er i beskæftigelse i udsatte erhverv kompetencer indenfor deres egen erhverv eller indenfor et af væksterhvervene som f.eks. bygge- og anlæg, turisme, råstof, dagsinstitutionsområdet i kommunerne og mindske risikoen for ledighed og imødekomme efterspørgsel.

Nyhedslinks:
www.knr.gl/da/nyheder/borgerportalen-er-i-luften
http://sermitsiaq.ag/node/117199

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Årlig Nordisk Seminar

Der blev holdt et Nordisk Seminar i Nuuk den 8. februar 2012. Temaet for det årlige Nordiske Seminar i 2012 var uddannelse.

Med optakt til mødet sagde medlem af Naalakkersuisut for uddannelse, forskning og nordisk samarbejde blandt andet:
- Alle anbefalinger om Grønlands fremtidige udvikling har uddannelse som en central hjørnesten. Hvorfor skal vi uddanne os? Hvad skal vi uddanne os indenfor? Hvilke tiltag kunne man gøre sig for at fremme muligheden for at flere kan uddanne sig?
- Alle disse spørgsmål er naturlige for vort samfund at stille sig. Nogle af svarene søges givet til dette Nordiske Seminar 2012, mens andre svar findes hos jer derude.

Departementet for uddannelse og forskning kan findes på siden www.nanoq.gl og dk.nanoq.gl 
Nyhedslink:
http://sermitsiaq.ag/node/117961

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Forsker erhvervede sig ph.d.-grad også ved hjælp af 100 dage bag tremmer

Det var forsker Annemette Nyborg Lauritsen som erhvervede sig en ph.d.-grad i arktisk kultur, sprog og samfundsforhold i Ilisimatusarfik University of Greenland den 22. februar 2012. Ph.d.-afhandlingen havde titlen ”Anstalten – frihedsberøvelse i Grønland”.

Afhandlingen kan ses på universitetets hjemmeside (link nedenfor), hvor undersøgelsen af anstalterne primært i Nuuk og i Ilulissat indgår. Som konklusion nævner hun at den grønlandske anstalt er en total institution fremstillet som en enestående institution, hvor landets indsatte hjælpes til en ny, forbedret livssituation.

Nyhedslink:
http://sermitsiaq.ag/node/118983
www.uni.gl/OmIlisimatusarfik/Aktiviteter/tabid/337/Default.aspx

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Europa

The EAEA Award for Adult Learning (Grundtvig Award) 2012

Innovative Approaches in Adult Education and Learning — Activating Older Learners

Each year, the European Association for the Education of Adults celebrates innovation and excellence in adult education. The Grundtvig Award highlights project results that produce new ideas, new partnerships, new methodologies and a new understanding how we can work in adult learning. In 2012, EAEA is looking for projects that tackle Activating Older Learners.
2012 is the European Year of Active Ageing and Solidarity between Generations. A chance for all of us to reflect on how Europeans are living longer and staying healthier than ever before — and to realize the opportunities that represents.
EAEA is especially looking for projects that promote the active participation of older learners in society. Topics can include aspects of intergenerational learning, innovative partnerships as well as projects that promote policy changes that recognize the importance of learning for older people.
Entries must be received until Monday, 5 March 2012, at the EAEA office.

More information: www.eaea.org/index.php?k=118378

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

NMR

Ny rapport: Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede.

Det er baggrunden for undersøgelsen af landenes kompetencepolitiske indsatser til fremme af livslang læring for alle. Undersøgelsen fokuserer på samarbejdet mellem myndigheder og arbejdsmarkedets parter, samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, samt indsatser for at styrke voksnes nøglekompetencer.
Rapporten afsluttes med anbefalinger til opfølgende arbejde og til videre analyser på området.

Hent publikationen (gratis): PDF

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

NVL

Konference om innovation, d.4.-5. juni 2012 i Oslo

Kreativitet, innovation og entreprenørskab bliver stadig vigtigere begreber i forhold til at fremme samfundsmæssig bæredygtig vækst og udvikling af holdbare modeller for de nordiske landes velfærdssystemer. Spørgsmål som: ”Hvordan sikre at innovation skabes af og bliver til gavn for alle og ikke kun en kreativ elite?” ”Barrierer og muligheder - pædagogisk, menneskeligt, politisk og organisatorisk for at skabe innovative og bæredygtige udviklinger?” er stadig aktuelle og til debat.

Nordisk Ministerråd (NMR) har sat kreativitet, innovation og entreprenørskab på dagsordenen inden for forskning, uddannelse og erhverv, og under det norske formandskab inviterer NMR nu til en konference om temaet d.4.-5.juni 2012. 
Konferencen er tilrettelagt som et tværsektorielt nordisk møde for alle miljøer, der er engageret i voksnes læring, samt repræsentanter fra ministerier og arbejdsmarkedets parter. Formen veksler mellem keynote oplæg, workshops, open space mv.
Keynotes bl.a.
Anssi Tuulenmäki, Chief Innovation Activist & Research Manager, Aalto University School of Science and Technology, Design Factory
Dr. Lotte Darsø, Associate Professor of Innovation, Programme Director of the international executive Master education, LAICS, Department of Education, Aarhus University.

Til NVLs Kalender-side: HTML

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: innovation

Validering – vad vet vi om resultat och effekter?

I rapporten Nordisk forskning och exempel på validering synliggörs den forskning som bedrivits inom valideringsområdet i de nordiska länderna.

Det är främst i Sverige som sådan forskning bedrivits, trots att utvecklingen av validering i policy och praktik kommit längst i Danmark, Finland och Norge. I rapporten redovisas och analyseras också ett antal praktiska exempel på validering. I diskussionen sammanfattas resultaten av analysen: ”Avslutningsvis verkar den valideringsverksamhet som bedrivs i Norden och har exemplifierats vara allvarliga försök att inkludera utsatta grupper och öka flexibiliteten i arbetslivet. Rapporten är skriven av docent Per Andersson och fil.dr Tova Stenlund.

Rapporten: PDF
Summary in English: PDF

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

RSS
www.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 28.2.2012

Till NVL:s startsida