25 millioner til basiskompetanse i arbeidslivet

 
Tradisjonelt har informasjonen om disse prosjektmidlene blitt fulgt opp av søkerseminarer rundt om i landet. I år blir disse søkerseminarene supplert av to spesielle initiativ:
a) En kampanje rettet mot varehandelen, bestående av informasjonsmateriell og artikler i fagpressen.
b) Oppsøkende virksomhet overfor bedrifter, spesielt de små og mellomstore, av en gruppe vi har kalt motivasjonsagenter.
Hensikten med de to initiativene er å få fram flere og bedre søknader fra små og mellomstore bedrifter og fra bransjen Varehandel. Dette er virksomheter som så langt har vært underrepresentert innen BKA. Dessuten har det i de to tidligere årene av BKA-satsingen vært for liten oppmerksomhet rettet mot lesing og skriving. Grunnleggende IKT-opplæring har dominert. Dette er fortsatt et aktuelt satsingsområde, men samtidig er det ønskelig å få fram rene lese- og skrivekurs eller kombinasjoner av IKT og lese- og skriveopplæring.    
Motivasjonsagentene er hovedsakelig rekruttert fra offentlige tilbydere av voksenopplæring. De har således en egen interesse av å markedsføre tilbudet. Samtidig kan de, ved å se flere lokale bedrifters behov under ett, lettere finne løsninger for små virksomheter som aldri alene kan tilby et opplegg for sine ansatte. Motivasjonsagentene vil også følge opp informasjonskampanjen overfor varehandelen med møter ansikt til ansikt. November vil bli en intensiv måned for alle informasjonsaktivitetene knyttet til BKA.