3/2007: Validering

 
DialogWeb logo

3/2007: ValideringLedare / Pääkirjoitus / Editorial

Sverige

Validering stärker chanserna till arbete

Anna nappade på validering och ser nu positivt på framtiden
Vid lärcentret CityAkademin i Örebro arbetar Annika Åberg-Hellund som studie- och yrkesvägledare. Hon tycker om att arbeta med validering. Då talar man om vad folk kan och lägger det de inte kan åt sidan.
Läs mer »

Danmark

Fokuser på ressourcerne

Astrid Høgh Olsen
Flyttes blikket fra begrænsninger til ressourcer, får ledige flygtninge og indvandrere langt bedre mulighed for at bruge deres erfaringer og kompetencer på arbejdsmarkedet. Det er erfaringen i Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere i Brøndby, hvor syv mennesker tilbyder hjælp til kompetenceafklaring af ledige nydanskere og etablerer kontakter mellem virksomheder og de myndigheder og andre aktører, der har kontakten til de ledige.
Läs mer »

Danmark

Fem lokomotiver til en bedre integration

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
De regionale videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere udvikler redskaber, indsamler viden og bistår myndigheder og andre aktører for at sikre, at indvandrere og flygtninge får en plads på det danske arbejdsmarked eller i uddannelsessystemet, der svarer til deres kvalifikationer.
Läs mer »

Finland

Realkompetens i högre utbildning

Uffe Wikström
Lära i arbetet på universitetsnivå har länge lyfts fram som ett önskvärt scenario men tillsvidare har exemplen på konkret aktivitet i Finland varit få. I takt med att Bolognaprocessen fortskrider och utvecklas och arbetskraftsunderlaget i Finland blir allt smalare har attityden nu också vänt i Finland.
Läs mer »

Island

Fordi min hustru siger at jeg skal!

Arbejde med og udvikling af metoder til validering af ikke-formel og uformel læring er en relativt ny udfordring i Island. De manglende initiativer fra arbejdsmarkedets partnere og en manglende generel politisk målsætning har dog ikke betydet at validering af færdigheder ikke har været praktiseret, men heller at der ikke har været et behov for en struktureret og vel defineret valideringssystem indtil for nyligt.
Läs mer »

Norge

Validering til høyt nivå

Odd Haddal
Folkehøyskolen i Norge har tradisjoner fra 1860 tallet, og er en almenndannende og eksamensfri skole. Den benyttes ofte av elever som et berikelsesår mellom videregående skole og høyere utdanning. Folkehøyskolene i Norge gir ikke formell studiekompetanse. Nå legger et pilotprosjekt grunnlaget for at deltakelse på en folkehøyskole i Norge skal gi studiepoeng for opptak til et amerikansk universitet
Läs mer »

Estland

Adult Education in Estonia: From Hobby to Profession

Merle Lõhmus and Tiina Jääger
In Estonia non-formal and informal studies are beginning to be validated. Still a lot remains to be done.
Läs mer »

NVL

Dear Reader

Raivo
Tiiu Kuurme, professor at the University of Tallinn likes to say that a human being can learn by gathering, through experience and accidentally.
Läs mer »

NVL

Kära läsare

Professor Tiiu Kurme från universitetet i Tallinn brukar säga, att människan kan lära sig genom att samla kunskap och färdigheter, genom erfarenheter eller i vardagen eller helt sporadiskt.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija

Tallinnan yliopiston professorilla Tiiu Kuurmella on tapana sanoa, että ihminen voi oppia tietoja ja taitoja keräämällä, kokemuksen kautta ja sattumalta.
Läs mer »
DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.Diskutera artiklar i

NVL:s Forum


nmr_se