3/2008: Kvalitet

 
DialogWeb logo

3/2008: KvalitetPORTRÄTT

Torhild Slåtto

Torhild Slåtto
Utdanning og opplæring er mer enn noe annet en nøkkel til sunn samfunnsutvikling. Det er faktisk også en nøkkel til profesjonalitet og kvalitet.
Läs mer »

Danmark

Et reality-tjek giver ny viden om udbytte

Foto: Raivo Juurak
Den nye viden, vi erhverver os gennem kurser og videreuddannelse, skal gerne sætte sig varige spor i vores daglige praksis. Ofte er det med den ambition, mange tager hul på et uddannelsesforløb. Men en lang række faktorer spiller ind på, om det lykkes. En såkaldt efterhængende evaluering kan kaste lys over, i hvilken grad det lærte rent faktisk inddrages i den daglige praksis
Läs mer »

Finland

Ökad delaktighet mått på kvalitet

Finlands Folkhögskolförenings generalsekreterare Jyrki Ijäs
Kvalitet i folkbildningen handlar om att möta medborgarsamhällets krav. Ingen lätt match konstaterar Jyrki Ijäs som är generalsekreterare för Finlands Folkhögskolförening.
Läs mer »

Finland

Innehåll och utseende går hand i hand

Det är viktigt att strategier för nätbaserat lärande utvecklas och att nätbaserade läromedel granskas, men till en del har man överproblematiserat kravet på kvalitet. Det anser Ronny Holmström som är verksamhetsledare för lärcentret Navigare på Åland. Han sitter med i landskapsregeringens kommitté för utveckling och samordning av nätbaserad undervisning på Åland, den s.k. NätBas-kommittén, som publicerade sin slutrapport i början av februari i år.
Läs mer »

Island

Brug af kvalitetsindikatorer

For at øge kvaliteten i voksenlæring arbejder mange uddannelsescentre rundt omkring Island målbevidst på området, selvom der ikke befindes nogen systematiske krav om og kontrol med kvalitet indenfor voksenuddannelse i Island. Centrene arbejder bl.a. efter retningslinjer fra Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA (Arbejdslivets oplæringscenter).
Läs mer »

Norge

Partnerskap for karriereveiledning

Karriereveiledning får nye strukturer i Norge. Illustrasjonsfoto
I de tre norske fylkene Akershus, Finnmark og Telemark, har man de siste årene foretatt en utprøving av regionale partnerskapsmodeller for karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Dette er gjort i regi av Utdanningsdirektoratet. Tiltaket innebærer et samarbeid om utdannings- og yrkesveiledning mellom ulike partnere som kommune, fylkeskommune, arbeids- og velferdsetaten (NAV), universiteter/høyskoler og partene i arbeidslivet lokalt.
Läs mer »

Sverige

Stort intresse för ambitiös kvalitetsutveckling inom folkbildningen

Malmö stadsbibliotek. Foto: Johannes Jansson/norden.org
I dagarna presenterar Folkbildningsrådet i Sverige sin rapport Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen 2007. Det sker i kölvattnet av den svenska regeringens folkbildningsproposition 2006 som ledde till en rad olika kvalitetsprojekt både inom studieförbund och på folkhögskolor. De täcker många olika angreppssätt på kvalitetsarbete.
Läs mer »

Åland

Kvalitetsprojekt tar kompetenta sjökaptener i hamn

Henrik Karlsson ansvarar för det nya projektet, som Diana Berthén har gjort förprojekteringen till.
På Åland har det av ESF och Landskapsregeringen finansierade projektet ”Sjökaptener i hamn” just kört i gång. Syftet är att utforma och utpröva ett system som ökar förutsättningarna för vuxna studerande inom professionsutbildningar att fullfölja sina högskolestudier och ta ut sin examen. Det gynnar både anställningsbarheten och utbildningskvaliteten.
Läs mer »

Estland

Professional Standard of the Adult Educator in Estonia

Ene Lukka-Jegikjan, Lydia Kruusmann and Külleke Kütt got their licenses of adult educators in January 2008.
Talvi Märja professor emeritus of Tallinn University says that the strength of adult education in Estonia lies in the possibility for adult educators to complete a qualification course and acquire professional certificates. The question of quality in adult education became actual in Estonia in the second half of the nineties through the work of the Association of Estonian Adult Educators Andras (AEAE), professor Märja says.
Läs mer »

Dialog 3/2008

Dialog 3/2008 i pdf-format

I pdf-versionen av Dialog 3/2008 hittar du mer artiklar, bakgrundsfakta och editerade översättningar till engelska och finska. Klicka på länken nedan.

Kaikkien painetun Dialog 3/2008 -lehden artikkeleiden suomenkieliset lyhennelmät löytyvät lehden pdf-versiosta. Klikkaa allaolevaa linkkiä.

All articles briefly in English: please click on the link below.

Dialog Kvalitet (8,7 Mb)


NVL

Kjære leser

Temaet for denne utgaven av Dialog er kvalitet. Til hele læringsfeltet stilles det stigende krav. Vi skal ha bedre pedagogisk kvalitet, tjenligere tilgjengelighet og høyere grad av anvendbarhet. Spillerne på dagens arena er klart fleksible, de anvender i stigende grad nye elektroniske læremidler fremfor den gammeldags trykte lærebok.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija,

tämän DialogWebin teemana on laatu. Oppimiseen ja koulutukseen kohdistuu kasvavia vaatimuksia. Oppimiselta halutaan korkeampaa pedagogista laatua ja parempaa saavutettavuutta sekä käytettävyyttä. Koulutusalan toimijat ovat aiempaa joustavampia ja käyttävät yhä enemmän uusia sähköisiä oppimisvälineitä vanhanaikaisen painetun kirjan sijaan.
Läs mer »

NVL

Dear Reader,

the theme of this month’s DialogWeb is quality. Increasing demands are being placed on learning and education. We want better pedagogical quality, broader accessibility and a higher degree of usability. The participants in today’s learning arenas are extremely flexible and increasingly prefer new electronic learning resources to old-fashioned printed textbooks.
Läs mer »

DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.nmr_se