3/2010

 

Danmark

Samlet overblik over det danske uddannelsessystem

En fælles dansk kvalifikationsramme for livslang læring giver et samlet overblik over hele det danske uddannelsessystem. Som noget nyt viser kvalifikationsrammen, hvordan de danske uddannelser ligger i forhold til hinanden.

Kvalifikationsrammen omfatter alle offentligt godkendte kvalifikationer i det danske uddannelsessystem fra folkeskoleniveau til universitetsuddannelser på højeste niveau samt voksen- og efteruddannelse. Kvalifikationsrammen er en del af det europæiske uddannelsessamarbejde European Qualifications Framework (EQF).

Læs mere: uvm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Kendskab til læreruddannelses særlige faglighed kan vaere en vej til stærkere søgning

Unge danskere kender ikke læreruddannelses muligheder og falighed, og forbinder ikke kompetencer som fx. lederskab, hoej faglighed, ny viden mv. til uddannelsen. Unge finner derimod har større kendskab til lærernes selvstændige faglighed og uddannelsen har høj status, viser ny undersøgelse Danska evalueringsinstitut og DPU har gennemført for Nordisk ministerråd. Didaktisk og pædagogisk faglighed prioriteres og finner har op til 4 gange så meget didaktik og pædagogik i uddannelsen. En stærkere pædagogisk faglig profil kan medvirke til øget søgning.

Læs mere: eva.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Nye regler på udlændinge- og integrationsområdet

Regeringen har indgået aftale med et støtteparti om nye regler på udlændinge- og integrationsområdet. Nogle af ændringerne og stramningerne har FFD (Folkehøjskolernes Forening i Danmark) tidligere forvarslet, men oveni dette er også indført et nyt point-system for at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark: Hvis man deltager i højskolekursus, kan det bidrage til at opnå 15 af de krævede 100 point.

Se aftalen på Integrationsministeriets hjemmeside (15.3.2010):
www.nyidanmark.dk/da-dk/Nyheder/SearchNews.htm?searchtype=news

Se FFD' uddrag af aftalen, hvor FFD fokuserer på, hvad FFD formoder er mest relevant for højskolerne:
www.ffd.dk/indsatsomraader/internationalt/udenlandske-elever

Se det fremsatte lovforslag (26.3.2010):
www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/
20091/lovforslag/L188/som_fremsat.htm

E-post: larry.karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

Finland

Undervisnings- och kulturministeriet står som grund för framtidens kompetens och kreativitet

Det finska undervisningsministeriet byter namn till undervisnings- och kulturministeriet i början av maj. Ministeriets utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska uppgifter ändras inte.

- Undervisnings- och kulturministeriet beskriver på ett bättre sätt ministeriets verksamhetsfält. Namnändringen förtydligar verksamhetsfältets omfattning såväl i Finland som i internationella sammanhang. Dessutom ger namnändringen synlighet åt kulturens växande samhälleliga och ekonomiska betydelse, konstaterar undervisningsminister Henna Virkkunen och kultur- och idrottsminister Stefan Wallin.
Enligt ministeriets verksamhetsidé står ministeriet som grund för framtidens kompetens och kreativitet. Utbildningens, forskningens och kulturens betydelse ökar som ekonomisk verksamhet och är centrala faktorer för samhällets välfärd och bildning. Den här utvecklingen kan ges uppmärksamhet och samhällelig uppskattning genom att ge plats för kulturen i ministeriets namn.

www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/03/OPM.html?lang=fi&extra_locale=sv

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Elevantagningen vid högskolorna reformeras

Elevantagningen vid högskolorna skall reformeras så snabbt som möjligt, föreslår en arbetsgrupp vid undervisningsministeriet. Enligt arbetsgruppen borde övergången från andra stadiet till högskolestudierna göras smidigare och eleverna främst väljas på basis av student- eller yrkesexamensbetyg.

Arbetsgruppen föreslår också att ansökningar till universitet och yrkeshögskolor skulle ske genom samma gemensamma antagning. De nuvarande separata systemen slås samman och det nya systemet tas i bruk 2013. Urvalskriteriernas förutsägbarhet och genomskinlighet betonas – högskolorna skall meddela hur högt studentbetyget eller betyget i den yrkesinriktade grundexamen måste vara för att den sökande ska bli antagen utan inträdesprov.

www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/03/opintojen_nopeuttaminen.html?lang=sv

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Ny lov om voksenutdanning vedtatt

Lovforslaget om voksenutdanning som først ble lagt fram på Althinget den 9. desember 2008 ble vedtatt i den 22. mars 2010. Loven treder i kraft den 1. oktober i 2010. Loven beskriver voksenopplæringens planlegging, og samarbeidet om den mellom regjeringen og arbeidsmarkedes partners.
Loven på islandsk: www.althingi.is/altext/138/s/0822.html
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Utdanningsting 2010 – Holistisk utdanning i vanskelige tider

Den 5. mars inviterte utdannings- og kulturdepartementet i Island til Utdanningsting. Overskriften var Holistisk utdanning i vanskelige tider.

Tanken var at skape en viktig plattform for å få betre oversikt over situasjonen, utveksle meninger og bringe noen uoverensstemmelser i samsvar. På symposiet ble langtids strategier innen utdanning drøftet og nye studieplaner presentert.
Departementet sto for forberedelsene, men i samarbeide med representanter fra Lærernes forbund i Island, Kommunenes landsforbund, Foreningen hjem og skole og forskersamfunnet. 

Mere: www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf_Vefrit/3_2010.pdf

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Utdeling av stipendier fra Innvandrernes utviklingsfond

Árni Páll Árnason, sosial- og trygdeminister har utdelt stipendier fra Innvandrernes utviklingsfond. 16 ut av 40 søknader fikk utdelt støtte på til sammen 9445000 ISK.
Innvandrerens utviklingsfond ble opprettet i mars 2007 med det formål å øke forskning og utvikling vedrørende innvandrerforhold. Målet er å underlette innvandreres integrering i det islandske samfunn og gjøre samfunnet betre utrustet for å imøtekomme innvandrernes behov. Første utdeling fant sted i januar 2008, men planene er å utdele stipender hvert år. Prioritering denne gangen var på prosjekter og forskning om de konsekvenser den økonomiske situasjon har for innvandrernes situasjon med særlig hensyn til langtids arbeidsledighet og prosjekter som følger regjeringens prioriteringer for innvandrerforhold.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Mer om: invandrare

Norge

Videreutdanningstilbud for lærere

Denne høsten kan lærere som skal undervise voksne i basisferdigheter eller norsk som andrespråk delta i nettbaserte studier ved universitetet i Bergen, universitetet i Stavanger og høgskolen i Vestfold. Begge studiene gir 30 studiepoeng.
Studiet i norsk som andrespråk er et rent nettstudium ved universitetet i Bergen, på denne måten kan studiet lettere kombineres med jobb. Studiet i basisferdigheter ved UiS og HiV er samlingsbaserte med nettbasert undervisning underveis. Begge studiene er i samarbeid med Vox. Sistnevnte studium inngår som en naturlig del av Vox sin satsing på basisferdigheter (BKA programmet).
Les mer her: www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=4852&epslanguage=NO
Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no

Dårlig IKT kompetanse blant innvandrere

Blant innvandrere er hele 41 prosent uten tilfredsstillende IKT kunnskaper, tilsvarende tall for befolkninger sett under ett er 27 prosent. Rapporten ”Innvandrere på nett” viser at det er store forskjeller på kompetanse og bruk av IKT.

Blant innvandrere bruker 9 av 10 innvandrere pc og de fleste benytter internett i hverdagen. Størstedelen av bruken er knyttet opp mot kommunikasjonsverktøy og mange uttaler at de bruker det til å holde kontakten med hjemlandet. Overføringsverdien av denne kompetanse til andre ikt-områder er imidlertid liten. Mange innvandrere er motivert for å lære mer, men opplever at de har få arenaer for ikt-læring. De ønsker flere opplæringsmuligheter i offentlig regi.

Les hele rapporten her: www.vox.no/upload/10780/Innvandrere_pa_nett.pdf

Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no

Nyhetssendinger for voksne innvandrere

TV2 startet opp egne nyhetssendinger for voksne innvandrere 15.mars. Dette er ment å være et tilbud til både innvandrere selv, men også norsklærere som driver norskopplæring for denne gruppen.

Sendingene ligner på øvrige nyhetssendinger, men er tilpasset med tanke på taletempo og språk. Sendingene er utviklet i samarbeid med Vox.

Les mer: http://portal.tv2skole.no/vox/Sider/default.aspx

Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no
Mer om: invandrare, media

Statlige penger øker etterspørselen for videreutdanning

Høgskolen i Ålesund melder om økning til etter og videreutdanningene innenfor helsefag. Nå er det mulig å studere til helsesøster og kreftsykepleie uten å betale dyre studieavgifter. Disse utdanningstilbudene er nå gratis på linje med andre etter og videreutdanningstilbud.
Pengene kommer fra staten og er et ledd i styrkingen av helsefagutdanningen. Dette er kompetanse som etterspørres og er mangelfull i dag. Behovet for kvalifiserte helsearbeidere er økende.
Les mer: www.dagensmedisin.no/nyheter/2010/03/16/staten-betaler-flere-soker/index.xml
og www.utdanning.ws/templates/udf20____23244.aspx
Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no
Mer om: fortbildning

Læringsnettverket – tilpasset, individuell læring i arbeidslivet

Læringsnettverket er et landsomfattende nettverk av attføringsbedrifter som har valgt å satse på tilpasset læring, kompensatorisk opplæring og formalkompetanse for å gjøre sine deltagere best mulig rustet for et moderne arbeidsliv.

Nettverkskonseptet sikrer bedriftene oppdatert metodikk, kontaktflate mot kompetanse- og forskningsmiljøene, samt operativt samarbeid og utviklingsprosjekter med landets ledende utdanningsinstitusjoner.
Les mer: www.laeringsnettverket.no/forside-1.aspx

Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no

Sverige

Nyheter inom högskola och universitet

Regeringen föreslår att det ska bli enklare att studera utomlands med studiemedel

Sverige har ett mycket bra studiestödssystem, men det behöver ständigt utvecklas. Förändringar föreslås som uppmuntrar till studier utomlands och göra det rättvist för studenter som vårdar sjukt barn.
Läs mer: Proposition 2009/10:141; Rättvist och effektivt förändringar i studiestödssystemet till riksdagen.
www.regeringen.se/sb/d/12473/a/141770

Positiv särbehandling vid antagning till högskolan föreslås bli avskaffat

Regeringen avser att avskaffa möjligheten att med stöd i högskoleförordningen ta hänsyn till kön vid antagning till högskolan.
Det är viktigt att öka jämställdheten på högskolan, både på grundutbildningen och högre upp i strukturen, men att tro att man löser de problemen genom att, som idag, sortera bort studiemotiverade unga kvinnor vid antagningen är naivt, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.
Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/12473/a/141904

Universitet och högskolor får ökad självständighet

Regeringen föreslår i en proposition att universitet och högskolor ska få ökad självständighet. Större handlingsutrymme behövs bland annat för att kunna vara framgångsrik när utbildningssektorn blir allt mer internationaliserad. I en sådan verklighet måste man kunna agera snabbt.
Propositionen föreslår minskad statlig styrning inom fyra centrala områden.
- Universitet och högskolor ska få besluta om hur man vill utforma sin organisation, med undantag för styrelse och rektor.
- Dagens detaljreglering av läraranställningarna ska minska. Endast anställningarna professor och lektor ska regleras i högskolelagen.
- Detaljregleringen av utbildningen ska minska. Bestämmelser kring examen och frågor som rör studenternas rättssäkerhet samt kvalitet i utbildningen ska fortsatt regleras. Bestämmelser om studieplaner, disputation och betygsnämnder reduceras.
- Universitet och högskolor bör ges utökad ekonomisk rörelsefrihet.
Läs mer: Proposition 2009/10:149 En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor
http://regeringen.se/sb/d/12473/a/142398

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Ny skollag – för kunskap, valfrihet och trygghet

Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165) har lämnats till riksdagen. Skollagen gäller stora delar av utbildningsväsendet, från förskola till vuxenutbildning. Regeringen föreslår en lång rad ändringar, för att öka fokus på kunskap, valfrihet och trygghet.

Propositionen innehåller bland annat förslag om att behörighetsreglerna till gymnasieskolans yrkesprogram ska skärpas och att individuella program (IV) ska ersättas med fem introduktionsprogram. Det blir skärpa krav på lärare, lektorer återinförs, stärkta rättigheter för eleverna och skarpare sanktionsmöjligheter för skolinspektionen.
Propositionen kommer att behandlas av riksdagen under våren 2010. Lagen ska tillämpas från och med den 1 juli 2011. När det gäller vuxenutbildning ska dock lagen tillämpas från och med den 1 juli 2012.

Läs mer: http://regeringen.se/sb/d/12473/a/142430

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Medel för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2010

Regeringen har beslutat att anslå 7 mkr medel till Folkbildningsrådet för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen med särskild inriktning mot kvinnors entreprenörskap. Två mkr av medlen är reserverade för insatser riktade till kvinnor från de nationella minoriteterna.
Insatserna bör enligt regeringsbeslutet koncentreras till ett fåtal pilotprojekt som bedöms ha särskilt goda förutsättningar att nå de identifierade målgrupperna, t ex genom att aktörerna redan har en erfarenhet av området. Deras erfarenheter ska sedan kunna spridas bland övriga aktörer.
Läs mer:
www.folkbildning.se/Aktuellt/Aktuella-projekt/Medel-for-jamstalldhetsinsatser-inom-folkbildningen/
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Åland

Jämställdhetsarbetet framskrider

Ålands Landskapsregering har fastställt målsättningar, konkreta åtgärder, aktiviteter och projekt för 2010 i relation till jämställdhetsarbetet.
Kompetensutvecklingsinsatser kommer att ordnas för såväl politiker, ansvariga tjänstemän som personal inom olika sektorer. Vidare ska statistiska underlag om olika verksamheter i fortsättningen visa fördelningen av medel mellan män och kvinnor. Syftet är att kunna identifiera verksamhetsområden där fördelningen inte fyller kraven på likvärdighet mellan män och kvinnor för att på saklig grund kunna fatta beslut om omfördelning.
Mer information: Länk till regeringen.ax
E-post: vivve.lindberg(ät)living.ax

NVL

Nordisk konference om Motivation d.3.- 4. juni 2010

Nordisk ministerråd (NMR) og Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) inviterer under det danske formandskab til en nordisk konference om motivation i København.

Konferencesproget er skandinavisk. Plenum sessioner tolkes til finsk, og på enkelte parallelsessioner er præsentationerne på engelsk. Parallelsessioner opdateres fortløbende, check på www.nordvux.net.
Vær opmærksom på muligheden for at udstille materiale og præsentere gode igangværende projekter, der vedrører konferencens tema fredag d.4.juni. Er du/I interesseret i dette, skal I skrive det samtidig med, at I registrerer jer på http://digiumenterprise.com/answer/?sid=458859&chk=SFRG6B9Q
Deltagelse i konferencen inkl. måltider er gratis. Deltagerne sørger selv for rejse og overnatning. Der er frem til 14. april stadig mulighed for at booke hotelværelse på Scandic Copenhagen til reduceret pris 850 DKK. Efter denne dato tilbydes værelser til hotellets almindelige pris. Endelig tilmeldingsfrist er 3.maj.2010

Mer information: www.nordvux.net/page/39/norden.htm

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: motivation

RSS
www.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 30.3.2010

Till NVL:s startsida