3/2010 NVL Uutisia

 

Danmark

Yleiskatsaus Tanskan koulutusjärjestelmään

Yhteinen tanskalainen elinikäisen oppimisen viitekehys antaa yleiskatsauksen Tanskan koko koulutusjärjestelmään. Viitekehys myös osoittaa ensi kertaa, miten tanskalaiset koulutusohjelmat suhteutuvat toisiinsa. Viitekehys kattaa kaikki virallisesti tunnustetut tutkinnot peruskoulusta korkeimpiin yliopistotutkintoihin sekä aikuis- ja täydennyskoulutuksen. Tanskalainen viitekehys on osa eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen piirissä (EQF) tehtävää koulutusyhteistyötä.

Lisää aiheesta (tanskaksi): uvm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Opettajankoulutuksen antaman ammattitaidon parempi tuntemus voisi lisätä hakijamäärää

Tanskalaisnuoret eivät tunne opettajankoulutuksen mahdollisuuksia ja sisältöä eivätkä miellä sen antavan johtamistaitoja, korkeatasoista ammattiosaamista ja uutta tietoa. Nuoret suomalaiset tiedostavat paremmin opettajuuteen kuuluvan ammattitaidon, ja suomalaista opettajankoulutusta arvostetaan. Tämä käy ilmi Pohjoismaiden ministerineuvoston teettämästä tuoreesta tutkimuksesta, jonka toteuttivat koulutuksen tutkimuslaitos EVA ja kasvatustieteellinen yliopisto DPU. Suomalaisessa opettajankoulutuksessa painotetaan didaktista ja pedagogista osaamista: koulutuksessa on jopa nelinkertainen määrä didaktiikkaa ja pedagogiikkaa tanskalaiseen verrattuna.
Lisätietoa (tanskaksi) EVA:n sivuilta.
Maria Marqurad
E-post: marq(ät)dpu.dk

Uudistuksia ulkomaalaisia ja kotouttamista koskevaan lainsäädäntöön

Tanskan hallitus on sopinut tukipuolueen kanssa uusista ulkomaalaisia ja kotouttamista koskevista säännöistä. Osa muutoksista ja tiukennuksista on ollut Tanskan kansanopistoyhdisyksen tiedossa jo aikaisemmin, mutta niiden lisäksi käyttöön on otettu uusi pisteytysjärjestelmä pysyvän oleskeluluvan hakijoille. Kansanopistossa opiskelemalla voi saada 15 pistettä vaaditusta 100 pisteestä.

Linkki sopimukseen (tanskaksi):
www.nyidanmark.dk/da-dk/Nyheder/SearchNews.htm?searchtype=news

Linkki lakiesitykseen(tanskaksi):
www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/
20091/lovforslag/L188/som_fremsat.htm

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

Finland

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta

Opetusministeriön nimi muuttuu toukokuun alussa opetus- ja kulttuuriministeriöksi. Koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan toimiala ja tehtävät säilyvät ennallaan.

- Opetus - ja kulttuuriministeriö kuvaa nykyistä paremmin ministeriön toimialaa. Nimenmuutos edistää sekä kotimaassa että kansainvälisissä yhteyksissä toimialan ja sen laajuuden hahmottamista. Lisäksi muutoksella luodaan näkyvyyttä kulttuurin yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen kasvulle, toteavat opetusministeri Henna Virkkunen ja kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin.
Toiminta-ajatuksensa mukaisesti ministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta. Koulutuksen, tieteen ja kulttuurin merkityksen kasvaa niin taloudellisena toimintana kuin yhteiskunnan hyvinvoinnin ja sivistyksen keskeisenä tekijänä. Tälle kehitykselle voidaan osaltaan antaa näkyvyyttä ja yhteiskunnallista arvostusta huomioimalla kulttuuri ministeriön nimessä.

www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/03/OPM.html?lang=fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja tulee uudistaa niin nopeasti kuin mahdollista, ehdottaa opetusministeriön asettama työryhmä. Työryhmän mukaan siirtyminen toiselta asteelta jatko-opintoihin pitäisi tehdä joustavammaksi ja opiskelijat tulisi valita pääosin ylioppilas- tai ammattitutkinnon arvosanojen perusteella.

Työryhmä ehdottaa, että yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin haetaan samassa yhteishaussa. Nykyiset erilliset järjestelmät yhdistetään ja uusi järjestelmä ehdotetaan otettavaksi käyttöön vuoden 2013 valinnoissa. Valintaperusteiden ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä korostetaan - korkeakoulut ilmoittavat vaadittavat ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon arvosanat ja tarvittaessa eri aineista saadut pistemäärät, joilla hakija tulee valituksi ilman pääsykoetta.

www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/03/opintojen_nopeuttaminen.html

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Uusi aikuiskoulutuslaki hyväksyttiin

Islannin parlamentti hyväksyi uuden aikuiskoulutuslain 22.3.2010. Lakiesitys esiteltiin alun perin Islannin parlamentille 9. joulukuuta 2008, ja se astuu voimaan 1. lokakuuta 2010. Laissa kuvallaan aikuiskoulutuksen suunnittelua sekä hallituksen ja työmarkkinaosapuolten välistä yhteistyötä.
Laki islanniksi: www.althingi.is/altext/138/s/0822.html
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Koulutuskäräjät 2010 – holistinen koulutus vaikeina aikoina

Maaliskuun 5. päivänä Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti Koulutuskäräjät-symposiumin, jonka otsikkona oli Holistinen koulutus vaikeina aikoina.
Ajatuksena oli luoda tärkeä foorumi luomaan parempi yleiskuva tilanteesta, vaihtaa mielipiteitä ja saavuttaa yhteinen näkemys joistakin erimielisyyksiä aiheuttaneista asioista. Symposiumissa pohdittiin  pitkäaikaisstrategioita ja esiteltiin uusia opetussuunnitelmia.
Ministeriö järjesti symposiumin yhteistyössä Islannin opettajaliiton, kuntaliiton, vanhempainyhdistyksen ja tutkijayhteisön kanssa.
Lisätietoa (islanniksi): www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf_Vefrit/3_2010.pdf
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Maahanmuuttajien kehityssäätiö jakoi apurahoja

Sosiaaliturvaministeri Árni Páll Árnason on jakanut Maahanmuuttajien kehityssäätiön apurahat. 40:stä hakijasta 16:lle myönnettiin apurahoja yhteensä 9 445 000 Islannin kruunun arvosta.
Vuonna 2007 perustetun Maahanmuuttajien kehityssäätiön tarkoituksena on lisätä maahanmuuttajien elinolojen tutkimusta ja kehitystä. Tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja antaa yhteiskunnalle lisää valmiuksia heidän tarpeidensa kohtaamiseen. Ensimmäiset apurahat jaettiin tammikuussa 2008, mutta säätiö aikoo vastaisuudessa  jakaa apurahoja vuosittain. Tällä kertaa etusijalle asetettiin hankkeet ja tutkimukset, jotka koskevat taloustilanteen vaikutuksia maahanmuuttajiin erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden näkökulmasta, sekä hankkeisiin joissa kartoitetaan hallituksen priorisointeja maahanmuuttajien elinoloja koskevassa päätöksenteossa.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Mer om: invandrare

Norge

Täydennyskoulutusta opettajille

Aikuisten perustaito-opetukseen tai maahanmuuttajien norjanopetukseen suuntautuvat opettajat saavat tänä syksynä mahdollisuuden suorittaa internetpohjaisia opintoja. Opintojen järjestäjinä ovat Bergenin yliopisto, Stavangerin yliopisto ja Vestfoldin korkeakoulu. Molemmat opintokokonaisuudet ovat 30 opintopisteen laajuisia.

Bergenin yliopiston järjestämät norja toisena kielenä -opinnot suoritetaan kokonaan verkko-opintoina ja ne voi suorittaa työn ohella. Stavangerin yliopiston ja Vestfoldin korkeakoulun järjestämään perustaito-opetuksen kokonaisuuteen kuuluu sekä lähiopintoja että verkko-opetusta. Vox osallistuu molempien opintokokonaisuuksien järjestämiseen. Perustaito-opetuksen opinnot muodostavat luonnollisen osan Voxin perustaito-ohjelmaa.

Lisätietoa (norjaksi): www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=4852&epslanguage=NO

Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no

Maahanmuuttajilla usein heikot IT-taidot

Maahanmuuttajista jopa 41 %:lla on riittämättömät tietotekniikkataidot, kun koko väestössä vastaava luku on 27 %. Raportti ”Maahanmuuttajat netissä” kertoo, että tietotekniikan käytössä ja IT-osaamisessa on suuria eroja.
Yhdeksän kymmenestä maahanmuuttajasta käyttää tietokoneita, ja useimmat käyttävät internetiä lähes päivittäin. Tietotekniikkaa käytetään eniten digitaaliseen viestintään, ja monet ylläpitävät sen avulla yhteyksiä kotimaahan. Tätä osaamista ei kuitenkaan juuri sovelleta muihin tietotekniikan käyttöalueihin. Monet maahanmuuttajat ovat innokkaita oppimaan lisää, mutta he kokevat, ettei heille ole tarjolla juurikaan IT-opetusta. He haluaisivat, että julkinen sektori järjestäisi heille lisää oppimismahdollisuuksia.
Koko raportti (norjaksi): www.vox.no/upload/10780/Innvandrere_pa_nett.pdf
Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no

Uutislähetyksiä aikuisille maahanmuuttajille

Norjan TV2 aloitti maahanmuuttajille suunnatut uutislähetykset 15. maaliskuuta. Uutiset on tarkoitettu sekä maahanmuuttajille että maahanmuuttajien norjanopettajille.
Lähetykset muistuttavat muita uutislähetyksiä, mutta kohderyhmä on otettu huomioon puhenopeudessa ja kielenkäytössä. Vox on osallistunut lähetysten suunnitteluun.
Lisää aiheesta (norjaksi): http://portal.tv2skole.no/vox/Sider/default.aspx
Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no
Mer om: invandrare, media

Valtion rahoitus lisää täydennyskoulutuksen kysyntää

Ålesundin korkeakoulun terveydenhuoltoalan jatko- ja täydennyskoulutusten hakijamäärät ovat nousussa. Nyt oppilaitoksessa voi suorittaa terveydenhoitajan tai syöpähoitajan tutkinnon ilmaiseksi.
Valtio rahoittaa koulutusohjelmat osana terveydenhuoltoalan koulutuksen lisäämispanostusta. Alan osaamista ei tällä hetkellä ole riittävästi, ja pätevien terveydenhuollon ammattilaisten tarve on lisääntymään päin.
Lisää aiheesta (norjaksi):
www.dagensmedisin.no/nyheter/2010/03/16/staten-betaler-flere-soker/index.xml
www.utdanning.ws/templates/udf20____23244.aspx
Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no
Mer om: fortbildning

Oppimisverkosto – sopeutettua, yksilöllistä työssä oppimista

Oppimisverkosto on maanlaajuinen työelämäkuntoutusta järjestävien yritysten verkosto, jonka jäsenet panostavat sopeutettuun oppimiseen, täydentävään ja muodollisen pätevyyden antaviin koulutuksiin. Tarkoituksena on antaa osallistujille parhaat mahdolliset valmiudet tämänhetkiseen työelämään.
Verkostokonsepti takaa yrityksille ajanmukaiset opetusmenetelmät, kontaktipinnan osaamis- ja tutkimusalaan sekä käytännön yhteistyötä ja kehityshankkeita maan johtavien oppilaitosten kanssa. 
Lisätietoa (norjaksi): www.laeringsnettverket.no/forside-1.aspx
Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no

Sverige

Uutisia yliopisto- ja korkeakoulumaailmasta

Hallituksen esitys helpottaisi ulkomailla opiskelevien opintotuen saantia

Ruotsissa on erittäin hyvä opintotukijärjestelmä, mutta sitä tulee kehittää jatkuvasti. Hallitus ehdottaa muutoksia, jotka kannustavat ulkomailla opiskeluun ja parantavat sairasta lastaan hoitavan opiskelijan asemaa.

Lakiesitys ruotsiksi: www.regeringen.se/sb/d/12473/a/141770

Korkeakouluun hakijoiden sukupuoleen perustuva erityiskohtelu lakkautettaneen

Hallitus haluaa lakkauttaa korkeakoululainsäädännön antaman mahdollisuuden huomioida hakijan sukupuoli korkeakoulujen hakuprosesseissa.
Tasa-arvon edistäminen korkeakoulutuksessa sekä perustutkintotasolla että sitä korkeammalla tasolla on tärkeää, sanoo korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta vastaava ministeri Tobias Krantz. On kuitenkin naiivia luulla, että ongelmat ratkaistaan karsimalla pois nuoria naishakijoita, jotka ovat motivoituneita opiskelemaan, hän jatkaa.

Lisätietoa (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/12473/a/141904

Yliopistoille ja korkeakouluille lisää itsenäisyyttä

Hallitus esittää, että yliopistot ja korkeakoulut saisivat nykyistä itsenäisemmän aseman. Menestyminen edellyttää suurempaa liikkumavaraa esimerkiksi koulutussektorin jatkuvan kansainvälistymisen takia. Nykytodellisuudessa on pystyttävä toimimaan nopeasti.
Esityksessä valtion ohjausta esitetään vähennettäväksi neljällä keskeisellä alueella:
- Yliopistot ja korkeakoulut saavat päättää organisaatiomuodostaan lukuun ottamatta hallitusta ja rehtoria.
- Opettajien työsuhteita koskevia yksityiskohtaisia säädöksiä vähennetään. Jatkossa vain professorien ja lehtorien palvelussuhteista säädetään korkeakoululaissa.
- Koulutusta koskevia yksityiskohtaisia säädöksiä vähennetään. Tutkinnoista, opiskelijoiden oikeusturvasta ja koulutuksen laadusta säädetään jatkossakin lailla. Opetusohjelmia, tohtorinväitöksiä ja väitöskirjakomiteoita koskevaa sääntelyä vähennetään.
- Yliopistot ja korkeakoulut saavat lisää taloudellista liikkumavaraa.

Lakiesitys ruotsiksi:
http://regeringen.se/sb/d/12473/a/142398

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Uusi koululaki – osaamisen, valinnaisuuden ja turvallisuuden puolesta

Hallitus on jättänyt valtiopäiville esityksensä uudeksi koululaiksi. Laki kattaa suuren osan koulutussektoria, päiväkodista aikuiskoulutukseen. Hallituksen esitys sisältää paljon muutoksia, joiden tarkoituksena on lisätä osaamista, valinnaisuutta ja turvallisuutta.

Esityksessä ehdotetaan muun muassa, että pääsyvaatimuksia lukiokoulun ammatillisiin ohjelmiin tiukennetaan. Lisäksi opettajien pätevyysvaatimuksia nostetaan, lehtorin virka otetaan uudelleen käyttöön, oppilaiden oikeuksia vahvistetaan ja koulujen toimintaa valvovan viraston sanktiomahdollisuuksia lisätään. laki astuu voimaan 1.7.2011, aikuiskoulutuksen osalta tosin vasta 1.7.2012.
Lisätietoa (ruotsiksi): http://regeringen.se/sb/d/12473/a/142430

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Kansansivistystyön tasa-arvohankkeisiin rahoitusta

Hallitus on päättänyt antaa Ruotsin kansansivistysneuvostolle tehtäväksi jakaa 7 miljoonaa kruunua kansansivistystyön parissa tehtäville tasa-arvopanostuksille. Erityisesti painotetaan naisten yrittäjyyttä. Kaksi miljoonaa kruunua kokonaissummasta on varattu kansallisten vähemmistöjen naisille.
Hallituksen päätöksen mukaan rahoitus tulee keskittää pienelle joukolle pilottihankkeita, joilla katsotaan olevan erityisen hyvät edellytykset tavoittaa niille määritellyt kohderyhmät esim. siksi, että toimijoilla on jo kokemusta alueelta. Heidän kokemuksiaan tullaan välittämään toisille toimijoille.
Lisätietoa (ruotsiksi): folkbildning.se 
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Åland

Tasa-arvotyö edistyy

Ahvenanmaan maakunnan hallitus on määritellyt tasa-arvotyön tavoitteita, konkreettisia toimenpiteitä, toimintamuotoja ja hankkeita vuodelle 2010. Koulutusta aiheesta tullaan järjestämään poliitikoille, johtaville virkamiehille ja eri alojen henkilöstölle. Lisäksi eri toimintamuodoista tulee jatkossa tehdä tilastot, joista näkyy päätöksenteossa myönnetyn rahoituksen jakautuminen miesten ja naisten kesken. Tarkoituksena on tunnistaa toimialat, joissa sukupuolten välisen samanarvoisuuden periaate ei toteudu varainjaossa ja mahdollistaa asiapohjalta tehtävä päätös uudelleenjaosta.

www.regeringen.ax/index.pbs?press[id]=1013&press[n]=4&press[instance]=197

E-post: vivve.lindberg(ät)living.ax

NVL

Pohjoismainen motivaatiokonferenssi 3.-4. kesäkuuta 2010

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL järjestävät puheenjohtajamaa Tanskan aloitteesta pohjoismaisen motivaatiokonferenssin Kööpenhaminassa.
Konferenssikieli on skandinaaviska. Konferenssin skandinaavisilla kielillä pidettävät esitykset ja yleiskeskustelut tulkataan suomeksi ja joissakin rinnakkaisistunnoissa esitykset pidetään englanniksi. Rinnakkaisistuntojen ohjelmaa päivitetään vielä, tarkista ajantasainen tilanne osoitteesta www.nordvux.net.
Perjantaina 4.6. konferenssiosallistujat voivat asettaa näytteille materiaalia ja esitellä meneillään olevia hankkeita, jotka liettyvät konferenssin teemaan. Jos olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, mainitse asiasta ilmoittautuessasi osoitteessa http://digiumenterprise.com/answer/?sid=458859&chk=SFRG6B9Q.
Osallistuminen ja ateriat ovat ilmaiset. Osallistujat maksavat itse matkat ja yöpymisen. 14. huhtikuuta asti osallistujat voivat varata Scandic Copenhagenista huoneen alennushintaan 850 Tanskan kruunua/yö. Sen jälkeen hotellihuoneet ovat normaalihintaisia. Konferenssi-ilmoittautumisia otetaan vastaan 3.5. 2010 asti.
Lisätietoa: www.nordvux.net/page/39/norden.htm
Maria Marquard
E-post: marq(ät)pdu.dk
Mer om: motivation

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 30.3.2010

NVL:n aloitussivulle