4. Motivation og læring i arbejdsliv

 

Session 4

Motivation og læring i arbejdsliv

CHAIR:

Ingegerd Green, Askengren & Co, medlem i Nordisk Tenketank for fremtidens kompetanser (NTT), Sverige

Ingegerd Green

har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med utveckling av företag, organisationer och regioner med fokus på kunskap och kompetens som den avgörande konkurrensdrivande faktorn. I sina olika uppdrag och befattningar har hon haft möjlighet att arbeta med kompetensfrågor ur flera olika perspektiv och på olika nivåer. Ingegerd har tidigare arbetat som lärare, egenföretagare, programchef på KK-stiftelsen och som ledare i privata företag. Under 2007 deltog hon på uppdrag av NVL i Nordisk Tänketank för Framtidens Kompetenser. Idag delar hon sin tid mellan att vara VD och delägare i ett konsultbolag, styrelseuppdrag och sakkunnig i olika grupperingar där frågor om kompetensförsörjning, entreprenörskap och hållbar utveckling är aktuella.

Erfaringer med temaet

Jag har sedan slutet av 1990-talet initierat och drivit ett stort antal utvecklingsprojekt och program med målsättning att utveckla system för livslångt lärande, strukturer för effektiv kompetensförsörjning i mindre företag, metoder för validering och certifiering av yrkeskompetens. De projekt/program jag har varit involverad i har genomförts i en regional eller nationell kontext, alltid i  samverkan med företag, forskare och det politiska samhället.
Jag har som konsult arbetat direkt i företag och organisationer med arbetsplatsrelaterat lärande. Primärt har mina uppdrag handlat om att dels bidra till att utveckla interna förutsättningar för kompetensförsörjning  avseende struktur- och systemfrågor, dels till att utveckla ledares och medarbetares kunnande och kompetens i att driva strategisk kompetensutveckling.

Kompetensutveckling i näringslivet

På stiftelsen för Kunskap och Kompetensutveckling hade jag funktionen som programchef för enheten för kompetensutveckling i näringslivet. Inom ramen för mitt uppdrag deltog jag i utvecklingen av forskningsprogram kring förutsättningarna för kompetensförsörjning i näringslivet på en rad olika områden och på ett flertal olika nivåer.
Jag har skrivit och medverkat i skrivandet av ett antal metodhandledningar vad det gäller strategisk kompetenskartläggning, kvalificerat lärande i nätverk, validering av yrkesroller mm.

Ledarskap och organisationsutveckling

Som ledare med personalansvar har jag konkret och praktiskt fått tillfälle att tillämpa och pröva teorier om lärande, metoder och system som utvecklats i syfte att stärka verksamheters konkurrenskraft.
Sedan mitten på 1990-talet har jag i omgångar varit ombedd att delta i olika programråd, näringslivsråd, sakkunniggrupper etc på regional och nationell nivå där frågan om kompetens som konkurrenskraft i mindre företag varit aktuell. NVL:s nordiska tänketank för framtidens kompetenser är ett exempel sådant exempel.
I de styrelseuppdrag jag har varit engagerad har mitt fokus varit att belysa verksamhetens och ledningens förmåga och förutsättningar att omsätta presenterade strategier etc i handling utifrån tillgänglig kompetens och organisation.

www.askengren.se

 


PRÆSENTATION: "Motivasjon for læring på arbeidsplassen: Hvem eier problemet?",
Seniorrådgiver Lis Karin Andersen og seniorrådgiver Randi Storli, Vox. Norge

Lis Karin Andersen

er seniorrådgiver i Vox – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk i Norge. Vox er en etat under kunnskapsdepartementet, og får sine oppdrag derfra. Andersen er kursholder innen voksnes læring og har vært med på å utvikle læringsressurser og læringsmodeller for voksne. Hun er utdannet lektor og har videreutdanning / master i voksenpedagogikk. Hun har vært med på å skrive boka Forteljingas pedagogikk (Gyldendal Akademisk, 2004) og Håndbok i motivasjon – voksenopplæring (Vox 2000).

Randi Storli

er seniorrådgiver i Vox – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk i Norge. Vox er en etat under kunnskapsdepartementet, og får sine oppdrag derfra. Hun er utdannet lektor og har mange års erfaring med undervisning av voksne på videregående skole. Storli har videreutdanning i voksenpedagogikk og kompetansekartlegging i arbeidslivet. Storli jobber med utredninger og undersøkelser knyttet til voksnes læring. Hun har blant annet vært med på å skrive rapportene Om læringsprosesser i arbeidslivet (Vox 2006) og Fra muskelkraft til elektronikk – om omstilling, motivasjon og læring i en bedrift (Vox 2008).

”Motivasjon for læring på arbeidsplassen – hvem eier problemet?”

Innhold seminar: Seminaret vil belyse utfordringer rundt voksnes læring. Vi tar utgangspunkt i politiske målsettinger, virksomheters strategier og den enkelte arbeidstakers deltakelse i opplæringstiltak. Vi ønsker en diskusjon rundt spørsmål som:
• Hva er motivasjon?
• Hvem eier motivasjonsproblemet?
• Hvem definerer hva voksne skal motiveres til?

E-post-adresse: lis.andersen(ät)vox.no og randi.storli(ät)vox.no

 


 

PRAKSISEKSEMPEL: ”Drivkraft Socialøkonomiske virksomheder, Lars René Petersen, direktør for Center for Socialøkonomi, Danmark

Lars René Petersen

er direktør i Center for Socialøkonomi,  socialrådgiver og master i Public Policy. Lars René Petersen har arbejdet i den offentlige sektor, erhvervslivet og en række socialøkonomiske virksomheder og er i dag direktør i Center for Socialøkonomi.

Center for Socialøkonomi

har som mål at sikre flere professionelle sociale iværksættere i Danmark og arbejder med strategiudvikling inden for kommuner, regioner og uddannelsessektoren, rådgivning af sociale iværksættere samt netværksskabelse på tværs af sektorer. Herudover består en væsentlig del af centerets arbejde i politisk interessevaretagelse i form af forberedende arbejde i forbindelse med lov om etablering af socialøkonomisk virksomhed, skabelse af bedre udbudsbetingelser for socialøkonomiske virksomheder samt sikring af såvel risikovillig kapital som vækstkapital gennem tilpasning af en række lånemuligheder for iværksættere og etablering af en Social Venture Fond".

Ingegerd Green
Ingegerd Green


Lis Karin Andersen
Lis Karin Andersen


Randi Storli
Randi Storli
Presentation (pdf)


Lars René Petersen
Lars René Petersen
Presentation (pdf)


Referat från sessionen:

PDF