4/2009

 

Danmark

Ny akademiuddannelse i ungdoms- og voksenpædagogik

Til august starter VIAs Efter- og videreuddannelsesdivision en helt ny akademiuddannelse i Århus. Uddannelsen henvender sig primært til folk med en kortvarig uddannelse, der enten allerede fungerer som undervisere eller kunne tænke sig at undervise unge og voksne.
Uddannelsen er etårig og klæder de studerende på til at undervise inden for en række forskellige brancher som f.eks. erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne, folkeoplysning, faglige organisationer, beskæftigelsesindsats eller i fritids- og kulturlivet.
Uddannelsen har en eget bred målgruppe, den studerende kan både være en mekaniker, der vil undervise på en erhvervsskole eller en kunstner, der kunne tænke sig at undervise på aftenskoler eller noget helt tredje.
Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenpædagogik har som den første af sin art været igennem en akkrediteringsproces, hvor VIA University College har beskrevet behovet for uddannelsen og sammensat forløbet. Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenpædagogik er fleksibel forstået på den måde, at man kan vælge mellem flere moduler eller kombinere den med moduler fra andre akademiuddannelser som for eksempel i ledelse eller friluftsliv.
Læs mere om Akademiuddannelsen i voksen – og ungdomspædagogik her: www2.viauc.dk/Efteruddannelse/Sider/aktiviteter.aspx?DirectionID=142
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

At være partner eller konkurrent på VEU området?

Den politiske intention om et styrket tværsektorielt samarbejde i voksenledningsnetværkene er tydelig, og virksomhederne vil helst have én indgang til planlægning og gennemførelse af uddannelse. Men ifølge den første evaluering af voksenvejledningsnetværkene peger på flere vanskeligheder, der kan opstå, når meget forskellige skolekulturer og traditioner skal arbejde sammen på tværs af sektor- og faggrænser. Der kan opstå dilemmaer mellem det at være partnere og konkurrenter på samme tid i forståelsen af hvad samarbejde indebærer, og i hvad ”én indgang” kan betyde. Mere om evaluering af vejledningsnetværk kan læses på
www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=8521
og mere om dilemmaet mellem partnerskab og konkurrence kan læses på
www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=8522
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: vägledning

Finland

Tvåspråkig undervisning ger goda resultat i Finland

Fil Lic. Petri Vuorinen lade den 24.4.09 fram sin doktorsavhandling "Profiles of Second Language Learners in Bilingual Education: A Comparative Study of the Characteristics of Finnish and American Students" vid Turun Yliopisto (Åbo Universitet)
Avhandlingen visar att goda kunskaper i modersmålet stöd i språkutvecklingen hemifrån understöder inlärning av ett främmande språk. I skolundervisningen är det viktigt att sörja för en balanserad utveckling av modersmålet och det främmande språket. Om omgivningen dessutom är studiemotiverande och eleverna finner naturliga situationer att använda språket, har han/hon utomordentliga möjligheter att uppnå utmärkta språkkunskaper.
I avhandlingen följdes språkinlärning och därpå inverkande faktorer från lågstadiet till gymnasiet hos unga som fick tvåspråkig undervisning.  Undersökningen gjordes vid en finsk-amerikansk skola, där man jämförde resultaten från finskspråkiga studerande i engelska med amerikanska studerande i engelska, vars modersmål är spanska.
https://oa.doria.fi/handle/10024/44611
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi
Mer om: språk

Fler platser till yrkeshögskolorna

Undervisningsministeriet har ökat utbudet av vuxenutbildning som leder till en yrkeshögskoleexamen med tusen platser för åren 2009 – 2011. Syftet är att förbättra utbildningsnivån för dem med institutsexamen. Ministeriet fick förslag på tilläggsplatser från alla yrkeshögskolor i mars.
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi

Regeringen anslog 22 miljoner euro till sysselsättningsfrämjande åtgärder

Regeringen gav den 8.4.2009 22 miljoner euro i anslag till arbetskraftspolitiken. För TE-centralernas (Arbets- och näringscentraler) bruk delades 12 miljoner ut och till arbets- och näringsministeriet reserverades tio miljoner euro. Man kom överens om tilläggsanslagen i årets första ändringsbudget.
Bakgrunden till de ökade anslagen är de försvagade ekonomiska- och sysselsättningsutsikterna. Det utökade omställningsskyddet väntas öka kostnaderna med sju miljoner euro. En ökning av den arbetsmarknadspolitiska vuxenutbildningen uppskattas kosta tio miljoner euro, och en ökning av startpenningen fem miljoner euro.
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi

Island

Ny Althing i Island

Valget bekreftet det som meningsmålene viste, historiens største skifte til venstre. Vensterpartiene har aldri før hatt flertall på Althinget.  Socialdemokratene og De venstregrønne hadde før valget 41,1% støtte men nå har de to partiene nå sikret seg 51,5% og over halvparten av plassene i nasjonalforsamlingen Alltinget. Det betyder også at regjeringen som var mindretals regjering før valget nå kan danne en regjering i flertall hvis de blir enige om grunnlag for regjeringen. Nye representanter på Alltinget er 27 og ut av totalt 63 representanter er 27 kvinner eller 43%. 
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)fraedslumidstod.is

Regjeringens krisetiltak

Nylig ble en sammenfatning over de tiltak som er satt i gang for å møte den økonomiske krisen presentert for den islandske regjering.  På vegne av utdanningsdepartementet er det blant annet: forandringer av regler for statens fond for studielån for å møte studentenes vanskelige situasjon. Enn videre forskjellige tiltak for å imøtekomme økt etterspørsel etter udanning i den videregående skolen og universiteter. Mer på:
www.menntamalaraduneyti.is
www.mcc.is/english/work/financial-crisis/ 
www.island.is
http://eng.felagsmalaraduneyti.is/
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Utdanningstorg

Styret i Arbeidslivets opplæringssenter bestemte allerede høsten 2008 å sette i gang samråd for å forberede tiltak for å hjelpe arbeidsledige i følge av den økonomiske krisen. I samrådet sitter representanter fra Landsorganisasjonen, Næringslivets hovedorganisasjon, arbeidsministeriet, utdanningsministeriet, utdanningsfondene og flere.  Ett av de tiltak som samråd et har satt i gang  er webbsiten www.menntatorg.is.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Mer om: utveckling

Norge

Partene i arbeidslivet betydelige aktører i kompetanseutvikling

Men kompetanseutvikling bør få en mer selvstendig plass og ivareta langsiktige behov, er en av konklusjonene i Odd Bjørn Ures rapport om kompetansepolitikk i Norden og overføringsverdi til andre land.
Rapporten gis ut av forskningsstiftelsen Fafo og tar opp to hovedspørsmål:
Inngår kompetansepolitikk – i betydningen utdanning og opplæring, etter- og videreutdanning – i det som kalles en skandinavisk modell?
Hvordan kan skandinaviske erfaringer med regional kompetanseutvikling overføres til EUs nye medlemsland?  Hele rapporten finner du her:
www.fafo.no/pub/rapp/20107/20107.pdf
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Biblioteket som møtested for kultur- og kunnskapsformidling

I en fersk Bibliotekmelding ønsker regjeringen å utvikle robuste og omstillingsdyktige bibliotek som kan tilby alle innbyggerne bedre bibliotektjenester.
Bibliotekene skal styrkes som offentlige møtesteder for kultur- og kunnskapsformidling og meldingen inneholder mange tiltak som skal sikre en slik utvikling.
Hele meldingen finner du her.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: bibliotek

Sverige

Yrkesvux

Skolverket beslutade i början av april om fördelningen av platser inom den s.k. yrkesvuxsatsningen. Fördelningen har skett utifrån kommunernas arbetslöshetssituation och kommuner som har sökte i samverkan har tilldelats ytterligare 10 procent av beviljade platser. Totalt har 5087 platser beviljats, vilket motsvarar drygt 254 mkr. Uppföljningen som bl.a. ska innehålla uppgifter om vilka utbildningar och kurser som genomförts samt en bedömning av vilka effekter som uppnåtts, ska ske per den 15 december 2009.
Länk till Skolverket.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

Förskolelyftet

Under tre år kommer 13 500 personer som jobbar i förskolan att få ta del av fortbildningssatsningen Förskolelyftet.
Fortbildningen ska inriktas på barns språkliga och matematiska utveckling, utifrån det enskilda barnets behov. Personer med pedagogiskt ledningsansvar ges också möjlighet till fortbildning om uppföljning och utvärdering.
www.regeringen.se/sb/d/11251/a/123706
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: fortbildning

Höjda studiemedel och höjt fribelopp

Studiesociala kommittén föreslår att studiemedlen höjs med 400 kronor till 9 086 kronor per månad samt att fribeloppet ska höjas till ca 136 000 kr per år. Fribeloppet är den summa som en studerande högst får tjäna utan att detta påverkar studiemedelsbeloppet. Samtidigt föreslås att endast bidragsdelen ska påverkas.
www.regeringen.se/sb/d/11249/a/123457
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

Tio extra miljarder till arbetsmarknadspolitik

Regeringen vill satsa ytterligare 10 miljarder kronor på arbetsmarknadspolitiken. Pengarna ska satsas på aktiva arbetsmarknadsåtgärder och arbetslöshetsförsäkringen. Även arbetsmarknadsutbildning ingår i denna summa. Detta framgår av vårpropositionen som presenterades den 15 april.
www.regeringen.se/sb/d/11680/a/124382%3E
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

Europa

KEEPING ON TRACK

Upgrading the skills of older workers, migrants and women in healthcare, service and social sectors in Europe

Conference at Hotel Mövenpick, Prague 4-5 June

Keeping on track is a one year project supported by a Lifelong Learning key activity Programme action 4 and is organised by partners in 13 European countries, that is LLP National Agencies in Austria, Bulgaria, Czech Republic, Spain, Finland, Hungaria, Lithuania, Norway, Slovenia and Slovakia and the Nordic Network for Adult Learning (NVL).
The Keeping on Track conference will focus on how the European education system, European enterprises and EU´s Lifelong Learning Programme and Social Funds can help meet the future skill needs of the European labour market in order for Europe to compete successfully in a global labour market.
Read more:
www.keepingontrack.net/page/kot_conference
www.keepingontrack.net

E-post: Antra.Carlsen(ät)ky.se

NVL

NVLs Lærings- ambassadør til Brasil

Jan Helge Svendsen skal være de lærendes stemme på UNESCOS konferanse i Brasil i mai.
UNESCO har invitert representanter for lærende til sin store konferanse Living and Learning for a Viable Future: The Power of Adult Learning. Konferansen finner sted i hvert 12. år og det ventes deltakere fra hele verden.  Jan Helge Svendsen var den første norske som fikk pris for sitt pågangsmot og evne til å lære til tross for dysleksi. Han er opptatt av at de som har følt læringsutfordringene på kroppen, skal bli hørt og lyttet til. Og arbeider utrettelig for dette på nasjonalt og nordisk plan. www.nordvux.net/page/619/læringsambassadører.htm
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Nordisk konferens om kvalitet i vuxenutbildning i Reykjavik

Den 10-12 september 2009 äger en nordisk konferens rum på temat kvalitet i vuxenutbildningen.
Under lördagen erbjuds olika utflykter i Reykjavík med omgivningar.
LÄNK
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

RSS
www.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 28.4.2009

Till NVL:s startsida