4/2009 NVL Uutisia

 

Danmark

Uusi yksivuotinen nuoriso- ja aikuispedagogiikan koulutus

VIA University Collegen täydennyskoulutusosasto käynnistää elokuussa uuden yksivuotisen korkeakoulutusohjelman Århusissa. Tutkinto on suunnattu lähinnä matalasti koulutetuille, jotka joko työskentelevät parhaillaan opetustehtävissä tai voisivat kuvitella opettavansa nuoria ja aikuisia.
Koulutusohjelma antaa opiskelijoille valmiuksia toimia opettajana eri aloilla, kuten ammatti- ja työvoimakoulutuksessa, vapaan sivistystyön piirissä, ammattiyhdistyksissä tai harrastus- ja kulttuuritoiminnassa.  
Koulutusohjelmalla on laaja kohderyhmä: opiskelijaksi sopii vaikka autonasentaja, joka haluaa opettaa ammattioppilaitoksessa, tai taiteilija, joka voisi opettaa kansalais- tai työväenopistossa. Nuoriso- ja aikuispedagogiikan koulutusohjelma on lajissaan ensimmäisenä käynyt läpi akkreditointiprosessin, jossa VIA on kuvaillut koulutuksen tarpeen ja suunnitellut koulutusohjelman. Koulutus on joustava siinä mielessä, että opiskelija voi valita useista eri moduuleista haluamansa tai yhdistää tutkintoonsa moduuleja muista samantasoisista koulutusohjelmista, kuten johtamistaidon tai retkeilyohjaajan tutkinnosta.
Lisätietoa (tanskaksi): www2.viauc.dk/Efteruddannelse/Sider/aktiviteter.aspx?DirectionID=142
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Aikuisten ohjausverkostot – yhteistyökumppaneita vai kilpailijoita?

Politiikan tasolla aikuisten opinto- ja uraohjausverkostojen monisektorista yhteistyötä halutaan selvästi vahvistaa. Myös yritykset haluaisivat mieluiten hankkia koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät palvelut ”yhden luukun periaatteella”. Ensimmäinen ohjausverkostojen arviointi antaa kuitenkin viitteitä vaikeuksista, joita voi syntyä, kun keskenään hyvin erilaisia oppilaitoskulttuureja ja perinteitä halutaan yhdistää sektori- ja oppiainerajojen yli. Ristiriitoja voi syntyä siitä, että toimijat ovat samaan aikaan sekä yhteistyökumppaneja että kilpailijoita. Myös yhteistyön määrittely voi olla ongelmallista, samoin ”yhden luukun politiikan”..
Lisätietoa ohjausverkostojen arvioinnista (tanskaksi):
www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=8521
Lisää kumppanuuden ja kilpailuaseman välisestä ristiriidasta (tanskaksi):
www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=8522
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: vägledning

Finland

Kaksikielinen opetus tuottaa hyviä tuloksia Suomessa

24. huhtikuuta 2009 esitettiin Turun yliopistossa filosofian lisensiaatti Petri Vuorisen väitöskirja "Profiles of Second Language Learners in Bilingual Education: A Comparative Study of the Characteristics of Finnish and American Students".
FL Petri Vuorisen väitöstutkimus osoittaa, että äidinkielen osaaminen ja sen kehityksen tukeminen kotona edesauttavat vieraan kielen oppimista. Kouluopetuksessa on tärkeä huolehtia äidinkielen ja vieraan kielen tasapainoisesta kehityksestä. Jos lisäksi ympäristön suhtautuminen on oppimista
tukevaa ja opiskelija löytää luontevia tilaisuuksia kielen käyttämiseen, on hänellä hyvät mahdollisuudet saavuttaa erinomainen kielitaito.
Väitöstutkimuksessa seurattiin kaksikielisessä opetuksessa opiskelevien nuorten kielen oppimista ja siihen vaikuttavia tekijöitä näiden koko kouluajan, ala-asteelta lukioon. Tutkimus tehtiin suomalaisessa ja amerikkalaisessa koulussa, ja siinä verrattiin suomenkielisiä englannin opiskelijoita amerikkalaisiin englannin opiskelijoihin, joiden äidinkieli oli espanja.
https://oa.doria.fi/handle/10024/44611
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi
Mer om: språk

Lisäpaikkoja aikuisten ammattikorkeakoulutukseen

Opetusministeriö on lisännyt ammattikorkeakoulututkintoon johtavan aikuiskoulutuksen tarjontaa tuhannella lisäpaikalla vuosille 2009-2011. Lisäyksellä pyritään parantamaan opistotason tutkinnon suorittaneiden koulutustasoa. Ministeriö sai esitykset lisäopiskelijapaikoiksi maaliskuussa kaikilta ammattikorkeakouluilta.
Lue lisää... (pdf)
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi

Hallitus jakoi 22 miljoonaa euroa työllisyystoimiin

Hallitus jakoi tänään 8.4.2009 22 miljoonaa euroa työvoimapolitiikan määrärahoja. TE-keskusten käyttöön jaettiin 12 miljoonaa euroa ja työ- ja elinkeinoministeriölle varattiin kymmenen miljoonaa euroa. Lisämäärärahoista sovittiin tämän vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa.
Määrärahan lisäyksen taustalla on heikentynyt talous- ja työllisyystilanne. Muutosturvan laajentamisesta arvioidaan aiheutuvan seitsemän miljoonan tarve. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen lisäämiseen arvioidaan käytettävän kymmenen miljoonaa euroa ja starttirahan käytön lisäämiseen viisi miljoonaa euroa.
www.tem.fi/?89506_m=94995&s=2467
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi

Island

Historian suurin siirtymä vasemmalle Islannissa

Mielipidemittausten ennustukset toteutuivat Islannin parlamenttivaaleissa: vasemmistopuolueet saivat ensi kertaa enemmistön Alþingissa (Islannin kansanedustuslaitos). Sosiaalidemokraateilla ja vasemmistovihreillä oli ennen vaaleja 41,1 prosentin kannatus, mutta vaaleissa puolueet ylsivät 51,5 prosenttiin saaden siten yli puolet paikoista. Vaalituloksen perusteella hallitus, joka oli ennen vaaleja vähemmistöhallitus, voi nyt muodostaa enemmistöhallituksen jos hallituspohjasta päästään sopuun. Alþingin kaikkiaan 63 edustajasta naisia on 27 eli 43 %. Uusia edustajia on samoin 27.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)fraedslumidstod.is

Hallituksen kriisitoimet

Islannin hallitukselle on esitelty yhteenveto toimenpiteistä, joihin talouskriisin vuoksi on ryhdytty. Opetusministeriö on mm. muuttanut valtion opintolainasäätiön lainaehtoja helpottaakseen opiskelijoiden vaikeaa tilannetta. Ministeriö pyrkii myös monin tavoin vastaamaan toisen asteen ja korkea-asteen lisääntyneeseen koulutuspaikkakysyntään.
Lisätietoa englanniksi:
www.mcc.is/english/work/financial-crisis/ 
www.island.is
http://eng.felagsmalaraduneyti.is/
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)fraedslumidstod.is

Koulutustori

Islannin työelämän koulutuskeskuksen (FA) hallitus päätti syksyllä 2008 perustaa työryhmän valmistelemaan tukitoimia talouskriisin takia työttömäksi jääneille. Työryhmässä on edustajia ammattijärjestöjen ja elinkeinoelämän keskusliitoista, työministeriöstä, opetusministeriöstä, koulutussäätiöistä jne. Työryhmä on mm. perustanut verkkosivuston, jonka nimi on Menntatorg (koulutustori).
www.menntatorg.is
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri@fraedslumidstod.is
Mer om: utveckling

Norge

Raportti Skandinavian osaamispolitiikasta

Työelämän osapuolet ovat tärkeitä toimijoita osaamisen kehittämisessä. Osaamisen kehittämisen täytyy kuitenkin saada itsenäisempi asema ja vastata pitkän aikavälin tarpeisiin.
Muun muassa tällaisia johtopäätöksiä esitellään Odd Bjørn Uren raportissa, jonka aiheena on Skandinavian osaamispolitiikka ja sen välittäminen muihin maihin. Raportin julkaisija on tutkimussäätiö Fafo, ja siinä käsitellään kahta pääkysymystä:
Sisältyykö osaamispolitiikka – merkityksessä koulutus ja oppiminen, jatko- ja täydennyskoulutus – niin sanottuun skandinaaviseen malliin?
Miten Skandinavian maiden kokemukset alueellisesta osaamisen kehittämisestä voidaan levittää EU:n uusiin jäsenmaihin?
Linkki koko raporttiin (norjankielinen):
www.fafo.no/pub/rapp/20107/20107.pdf
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Kirjasto kulttuurin- ja tiedonvälityksen kohtauspaikkoina

Tuoreessa kirjastoja koskevassa suurkäräjäilmoituksessaan Norjan hallitus ilmoittaa pyrkivänsä kehittämään kirjastoja yhä elinvoimaisempaan ja muuttumiskykyisempään suuntaan, jotta ne voivat tarjota kaikille käyttäjilleen parempia palveluita.
Kirjastojen roolia julkisina kulttuurin- ja tiedonvälityksen kohtauspaikkoina halutaan vahvistaa, ja suurkäräjäilmoituksessa mainitaan monia toimenpiteitä, joiden avulla oikeansuuntainen kehitys voidaan taata.
Linkki suurkäräjäilmoitukseen (norjaksi) 
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: bibliotek

Sverige

Aikuisten toisen asteen ammattikoulutuksen aloituspaikat jaettu

Ruotsin kouluvirasto jakoi huhtikuun alussa kunnille aikuisten toisen asteen ammattikoulutuksen aloituspaikat. Jako perustuu kuntien työttömyystilanteeseen. Kaikkiaan myönnettiin 5087 aloituspaikkaa, mikä vastaa noin 254:ää miljoonaa kruunua.  Valtionapua saaneiden kuntien on 15.12. mennessä annettava selvitys, jossa kerrotaan muun muassa, mitä kursseja ja koulutusohjelmia on toteutettu ja millaisia tuloksia on saatu.
Linkki Skolverketin sivuille.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

Täydennyskoulutusta päiväkotien henkilöstölle

Tänä vuonna käynnistetään päiväkotien henkilöstölle suunnattu täydennyskoulutus, johon osallistuu kolmen vuoden aikana yhteensä 13 500 työntekijää. Koulutus painottuu lasten kielelliseen ja matemaattiseen kehitykseen, ja lähtökohtana pidetään yksittäisen lapsen tarpeita. Varhaiskasvatuksen johtotehtävissä toimiville järjestetään myös täydennyskoulutusta seurannasta ja arvioinnista. www.regeringen.se/sb/d/11251/a/123706
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: fortbildning

Opintotukea ja opiskelijan tulorajaa ehdotetaan nostettavaksi

Opintososiaalinen toimikunta esittää, että opintotukea nostetaan 400 kruunulla 9086 kruunuun kuukaudessa ja että vapaan tulon raja nostetaan noin 136 000 kruunuun. Tulorajalla tarkoitetaan summaa, jonka opiskelija voi korkeintaan ansaita ilman että se vaikuttaa opintotukeen. Toimikunta esittää myös, että työtulot vaikuttaisivat vain opintorahan osuuteen opintotuesta.  www.regeringen.se/sb/d/11249/a/123457
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

Kymmenen miljoonaa kruunua lisämäärärahaa työmarkkinatoimiin

Kevätbudjettiesityksessään Ruotsin hallitus esittää, että työmarkkinapolitiikkaan suunnataan vielä 10 miljoonaa kruunua. Rahat suunnataan aktivointitoimenpiteisiin, työttömyyskorvauksiin ja työmarkkinapoliittiseen koulutukseen. Kevätbudjettiesitys esiteltiin 15. huhtikuuta. www.regeringen.se/sb/d/11680/a/124382%3E
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

Europa

KEEPING ON TRACK

Upgrading the skills of older workers, migrants and women in healthcare, service and social sectors in Europe

Conference at Hotel Mövenpick, Prague 4-5 June

Keeping on track is a one year project supported by a Lifelong Learning key activity Programme action 4 and is organised by partners in 13 European countries, that is LLP National Agencies in Austria, Bulgaria, Czech Republic, Spain, Finland, Hungaria, Lithuania, Norway, Slovenia and Slovakia and the Nordic Network for Adult Learning (NVL).
The Keeping on Track conference will focus on how the European education system, European enterprises and EU´s Lifelong Learning Programme and Social Funds can help meet the future skill needs of the European labour market in order for Europe to compete successfully in a global labour market.
Read more:
www.keepingontrack.net/page/kot_conference
www.keepingontrack.net

E-post: Antra.Carlsen(ät)ky.se

NVL

NVL:n oppimisen suurlähettiläs Brasiliaan

Jan Helge Svendsen oppijoiden äänitorvena Unescon toukokuisessa Brasilian-konferenssissa.
Unesco on kutsunut aikuisoppijoiden edustajia suureen konferenssiinsa, jonka otsikkona on ”Living and Learning for a Viable Future: The power of adult learning”. Konferenssi järjestetään joka 12. vuosi, ja paikalle odotetaan kansainvälistä osanottajajoukkoa. Jan Helge Svendsen on ensimmäinen norjalainen, joka on palkittu siitä, että hän on opiskellut sinnikkäästi ja menestyksekkäästi lukihäiriöstä huolimatta. Svendsenille on tärkeää, että ne, joilla on henkilökohtaista kokemusta oppimishaasteista, tulevat kuulluiksi. Hän ajaa heidän asiaansa väsymättä sekä kansallisella että pohjoismaisella tasolla.
Linkki norjankieliseen artikkeliin: www.nordvux.net/page/619/læringsambassadører.htm
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Laatu aikuisopiskelussa - pohjoismainen konferenssi

10.-12 syyskuuta 2009 pidetään Reykjavikissa pohjoismainen konferenssi teemana laatu aikuisopiskelussa. Lauantaina mahdollisuus tutustua Reykjavikiin ympäristöineen.
LINKKI
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 28.4.2009

NVL:n aloitussivulle