4/2010 NVL Uutisia

 

Danmark

Kansansivistys panostaa koulutuskielteisiin nuoriin

Joukko tanskalaisia vapaan sivistystyön organisaatioita on yhteistyössä kansansivistysneuvosto DFS:n kanssa laatinut tekstin, jonka aiheena on kansansivistyskentän panostus matalasti koulutettuihin nuoriin. Taantuman ja siitä johtuvan nuorisotyöttömyyden vuoksi on erityisen tärkeää motivoida nuoria koulutuksen pariin ja saada heidät pysymään siellä.

Teksti on tarkoitettu innoitukseksi poliitikoille ja keskushallinnolle. Vapaalla sivistystyöllä on paljon vahvuuksia nuorten koulutusmyönteisyyden edistämisessä: esim. joustavat opinto-ohjelmat, joissa keskitytään yksilöön yhteisössä, mielenkiintoiset ja haastavat oppimisympäristöt, oppimismuodot, joissa henkilökohtainen oppiminen yhdistyy asiaoppimiseen, sekä motivaatiota ja oppimista edistävät pedagogiset työtavat. Tekstissä ehdotetaan useita toimia, joilla voidaan vahvistaa kansansivistyksen roolia nuorille suunnatuissa koulutusohjelmissa sekä luoda formaalin ja nonformaalin oppimisen yhtymäkohtia.

Lue teksti: www.dfs.dk/andretemaer/brobygning/1indledningog2resumé.aspx

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Uusi ammattiopettajille suunnattu pedagoginen opettajankoulutus alkaa elokuussa

Ammattiopettajat kohtaavat uusia, entistä suurempia haasteita. Vuoden 2007 globalisaatiosopimuksessa sovittiin, että ammattiopettajien pedagogista osaamista vahvistetaan.

15.1.2010 alkaen ammattioppilaitoksiin palkattavilla opettajilla on oltava pedagoginen pätevyys, joka vastaa vähintään opetusalan alempaa korkeakoulututkintoa. Uusi ammattipedagogiikan koulutusohjelma on laajuudeltaan 60 ECTS-opintopistettä, mikä vastaa vuoden kokopäiväopintoja. Koulutusohjelmassa teoria ja käytäntö kulkevat rinta rinnan. Elokuussa 2010 käynnistyvän koulutuksen järjestää kansallinen ammattipedagogiikan keskus (NCE) yhdessä VIA University Collegen kanssa.

Lue lisää (tanskaksi): Uvm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Korkeakoulutukseen hakevien määrissä huomattavaa kasvua

Opettajan, lastentarhanopettajan, sairaanhoitajan ja insinöörin ammattiin valmistaviin koulutuksiin oli 15.3. mennessä tullut huomattavasti enemmän hakemuksia kuin viime vuonna. Vuonna 2009 alkanut myönteinen kehitys siis jatkuu. Etenkin ns. 2. kiintiön kautta hakijoita (esim. ulkomailla lukiokelpoisuuden saaneet) on huomattavasti viime vuotta enemmän. Hakijamäärän suuri nousu johtuu lähinnä siitä, että mieshakijoita on enemmän. Naishakijat ovat edelleen enemmistönä valtaosassa koulutuksista, mutta esimerkiksi opettajan ja lastentarhanopettajan koulutuksiin on hakenut huomattavasti enemmän miehiä kuin viime vuonna. Lastentarhanopettajan koulutuksessa mieshakijoiden osuus nousi 23:sta 28 prosenttiin ja opettajankoulutuksen osalta 37:stä 43:een.

Lisätietoa (tanskaksi): Uvm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

”Tervetuloa tulevaisuuteen”

”Osaaminen ja laatu vuonna 2020 – haasteita ja visioita”

Tanskan valtion laadun ja osaamisen kehittämiskeskus SCKK juhlisti 10-vuotispäiviään järjestämällä vieraille innostavan ja molemmin puolin inspiraatiota herättävän työskentelypäivän. Muutaman lyhyen alustuksen jälkeen osallistujat työskentelivät teemakohtaisissa ryhmissä.

Ryhmien aikaansaannokset kerättiin yhteiseen lehteen, joka on luettavissa sivustolla Sckk.dk.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Ammattistartti tuotti onnistuneita opinpolkuja

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavasta ja valmistavasta koulutuksesta, ammattistartista, on saatu hyviä tuloksia. Se ehkäisee nuorten syrjäytymistä ja auttaa oman alan löytymistä.

Ammattistartti on tarkoitettu peruskoulun päättäneille nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta ammatinvalinnassa ja koulutukseen hakeutumisessa. Ammattistartin tavoitteena on madaltaa kynnystä perusopetuksesta ammatilliseen peruskoulutukseen, selkeyttää kuvaa eri ammateista, vahvistaa valmiuksia opinnoista suoriutumiseen ja vähentää ammatillisen koulutuksen alkuvaiheen keskeyttämistä. Ammattistartti vakinaistetaan ensi syksystä lähtien.

Lue lisää: www.oph.fi/etusivu/102/ammattistartti_tuotti_onnistuneita_opinpolkuja

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Opintoseteleihin kuuden prosentin lisäys

Opetushallitus on myöntänyt yli kolme miljoonaa euroa opintoseteliavustuksia 237 vapaan sivistystyön oppilaitoksille. Avustuksella oppilaitokset voivat alentaa tai jättää perimättä opintomaksuja tukeakseen tasavertaisia opiskelumahdollisuuksia.

Opintoseteleillä voidaan tukea mm. maahanmuuttajien, työttömien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien ja oppimisvaikeuksia kokevien aikuisten opintoja. Opintoseteleitä voidaan lisäksi käyttää senioreiden opinintoihin. Osa avustuksesta voidaan käyttää vaativien kohderyhmien aktivoimiseen sekä hakevan ja tukevan toiminnan erityiskustannuksiin.
Opintoseteliavustukset otettiin käyttöön vuonna 2007. Oppilaitoksille tukea myönnetään hakemusten perusteella.

Lue lisää: www.sivistys.net/uutiset/opintoseteleihin_kuuden_prosentin_lisays_.html

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Vapaan sivistystyön rahoitusta esitetään uudistettavaksi

Valtionrahoituksen pääasiallisena muotona olisi jatkossakin todellisiin kustannuksiin perustuva laskennallinen järjestelmä. Sen sijaan esitetään, että vapaan sivistystyön valtionosuustunteja esitetään lisättäväksi merkittävästi.

Esitykset sisältyvät opetusministeriön julkaisemaan muistioon, jota on valmistellut vapaan sivistystyön ja ministeriön edustajista koottu työryhmä. Työryhmän lähtökohtana on ollut vapaan sivistystyön kasvava merkitys elinikäisen oppimisen, tasa-arvon ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamisessa sekä riittävän ja pysyvän valtionrahoituksen turvaamisen tulevina vuosina.

Lue lisää: www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/03/Vapaa_sivistystyo.html?lang=fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Parlamentti hyväksyi uuden aikuiskoulutuslain

Uusi aikuiskoulutuslaki astuu voimaan Islannissa 1.10.2010. Vuodesta 1996 maassa ei ole ollut laisinkaan aikuiskoulutuslakia, ja uusi laki paikkaa tätä aukkoa koulutuslainsäädännössä. Lain on määrä vahvistaa aikuiskoulutuksen perusta Islannissa ja tehdä siitä maan koulutusjärjestelmän viides peruskivi.

Uusi laki tukee väestön osaamisen kehittämistä ja etenkin matalasti koulutettujen opiskelemaan hakeutumista. Laki saattaa päätökseen Islannin koulutuslainsäädännön täydellisen uudistuksen. Koulutusjärjestelmä nähdään nyt kokonaisuutena, joka alkaa päiväkodista ja päättyy yliopistoon ja aikuiskoulutukseen sekä nonformaaliin koulutukseen. 
Lain 10. pykälän mukaan Islantiin perustetaan erityinen koulutusrahasto, joka mahdollistaa sopivien koulutusmuotojen järjestämisen matalasti koulutetuille. Rahasto myöntää varoja pääasiassa kolmenlaiseen toimintaan:
- Määrärahoja koulutuksen järjestäjille opetuksen ja kurssien järjestämisestä koituviin kuluihin
- Määrärahoja opinto- ja uraohjauksen rahoittamiseen
- Tukea aikuiskoulutuksen  innovaatio- ja kehityshankkeisiin.
Koulutus- ja kulttuuriministeri valitsee rahastoa johtavan kahdeksanjäsenisen hallituksen neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lain muotoiluun osallistuivat Islannin ammattijärjestöjen keskusliitto ASÍ  ja elinkeinoelämän keskusliitto SA. Nämä organisaatiot ovat johtaneet  työelämän koulutuskeskus FA:n toimintaa koulutus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Nyt FA:n taustaorganisaatioihin liittyvät myös Islannin julkisen alan työntekijä- ja työnantajajärjestöt. 

Linkki (islanninkieliseen) lakitekstiin: www.althingi.is/altext/138/s/0850.html

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Muutoksia opettajankoulutukseen

Syksystä 2009 lähtien opettajankoulutus muuttui siten, että kaikkien opiskelijoiden tulee suorittaa ylempi korkeakoulututkinto saadakseen opettajan pätevyyden. Keväällä 2010 lähes 500 kasvatustieteiden opiskelijaa saa suoritetuksi loppuun Bachelor-tutkinnon. Alan työllistymismahdollisuudet ovat täysin erilaiset kuin heidän aloittaessaan opiskelun, jolloin vapaita opettajanpaikkoja oli vaikeaa saada täytetyksi.

Noin yksi prosentti  Islannin opettajaliiton jäsenistä oli työttöminä tai osittain työttöminä tänä vuonna, ja työvoimaviraston mukaan työttömäksi työnhakijaksi on rekisteröitynyt 135 opettajankoulutuksen suorittanutta. Monet niistä opiskelijoista, jotka alkujaan olivat ajatelleet suorittaa kolmivuotisen tutkinnon, kokevat ettei heidän ole mahdollista siirtyä työelämään, ja aikovat siksi opiskella vielä kaksi vuotta. Islannin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta järjestää tänä keväänä viisi kokousta, joissa keskustellaan Islannin opettajankoulutuksen kehittämisestä.

Lisää (islanniksi): www.hi.is/menntavisindasvid/
kennaramenntun_i_deiglu_fundarod_menntavisindasvids

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Hajasijoitettu opettajankoulutus alkaa

Eidsvågin ja Åndalsnin opintokeskukset tarjoavat ensi syksystä opettajankoulutusta yhteistyössä Telemarkin korkeakoulun kanssa. Koulutusohjelma tarjoaa tilaisuuden opiskella, työskennellä ja huolehtia perheestä samanaikaisesti.
Opinnot on lähinnä suunnattu henkilöille, jotka eivät eri syistä voi matkustaa opiskelemaan isoille opiskelupaikkakunnille esimerkiksi lasten vuoksi. Opintojen ohella pystyy myös tekemään osa-aikatöitä. Koulutusohjelmasta vastaavien mukaan ohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kouluttautua työhön, jossa työllistyminen on varmaa.
Lisätietoa (norjaksi): www.romsdal.no/laererutdanning-i-romsdal.4771253-58893.html
Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Verkkopohjainen korkeakoulutus kasvussa

Joustaviin korkeakoulutusratkaisuihin panostetaan tällä hetkellä selvästi. Bergenin korkeakoulu on käynnistänyt aktiivisen panostuksen, jonka tavoitteena on saada uusia opiskelijoita.

Opinnot ovat verkkopohjaisia ja kattavat monia eri aineita. Osaan koulutusohjelmista on pohjakoulutusvaatimus. Bergenin korkeakoulussa voi opiskella teknistä alaa, kasvatusalaa, terveydenhuolto- ja sosiaalialaa, media- ja viestintäalaa sekä talous- ja hallintoalaa.

Lisätietoa (norjaksi): www.hib.no/aktuelt/nyheter/2010/04/evu.asp

Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Voxilta uusia lukuja aikuisten osallistumisesta koulutukseen

Raportti sisältää tilastotietoja kokonaan tai osittain julkisin varoin toteutetun formaalin ja nonformaalin aikuiskoulutuksen opiskelijoista.

• Norjan kielen 2. loppukokeeseen osallistuvien määrä oli noussut 38 % vuodesta 2007 vuoteen 2008.
• 6237 aikuista suoritti loppuun toisen asteen opinnot vuonna 2008.
• Aikuisten suorittamista toisen asteen tutkinnoista 60 % oli sosiaali- ja terveysalan tutkintoja.
• 56 443 aikuista (31-vuotiaat ja sitä vanhemmat) opiskeli norjalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa vuonna 2008.
• 9500 osallistujaa on ilmoittautunut perustaitokurssille sen jälkeen, kun aikuisten perustaito-ohjelma käynnistettiin vuonna 2006. Puolet osallistujista on osallistunut luku- ja kirjoitustaitokursseille tai kursseille, jossa luku- ja kirjoitustaidon lisäksi opetellaan laskutaitoja tai tietotekniikkataitoja. Osallistujista 45 % on osallistunut tietotekniikkaopetukseen.

Lisätietoa (norjaksi): www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=4839&epslanguage=NO

Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Ammattikoulutuksen arvostus nousuun

Yli puolet kaikista nuorista valitsee ammattikoulutuksen. Siitä huolimatta ammattikoulutusta ei ole tutkittu yhtä paljon kuin muuta koulutusta. Nyt asiaan on tulossa muutos.

Ammattikoulutuksesta ei tiedetä paljon. Tämä todettiin tutkimusneuvoston, koulutusviranomaisten ja työelämäosapuolten välisessä historiallisessa tapaamisessa Oslossa 8. huhtikuuta. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun nämä tahot kokoontuivat pohtimaan tutkimustarpeita ja keskustelemaan kuinka tätä tutkimuskenttää voidaan voimistaa.

Lisää (norjaksi): www.forskningsradet.no/no/Nyheter/
Kaster_lys_over_yrkesfagene/1253954857914

Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade.nff.no

Sverige

Opettajien ammattipätevyystodistus käyttöön Ruotsissa vuonna 2012

Hallitus esittää, että uusi opettajan ja lastentarhanopettajan ammattipätevyystodistus otetaan käyttöön 1.7.2012.

Tarkoituksena on, että vain pätevyystodistuksen haltija voidaan palkata pysyvään työsuhteeseen kouluun. Pätevyystodistuksen saa kahdella tavalla: joko suorittamalla opettajantutkinnon tai suorittamalla muun akateemisen tutkinnon, johon sisältyy harjoittelu ja vuoden kestävät pedagogiset opinnot. Hallitus esittää myös uutta mentorijärjestelmää ja lehtorinviran ottamista uudelleen käyttöön. Uusi pätevöittämisjärjestelmä maksaa noin neljännesmiljardi kruunua vuodessa.

Lisää (ruotsiksi): http://regeringen.se/sb/d/12497/a/143565

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

1500 uutta opiskelupaikkaa Länsi-Götanmaan alueelle

Hallitus esittää lisätoimia Länsi-Götanmaan alueen työllisyyden, kasvun ja muutoksen tueksi. Tarkoituksena on auttaa aluetta kohtaamaan mahdolliset tulevat haasteet.

Osana hallituksen panostusta Länsi-Götanmaalle perustettaviin uusiin opiskelupaikkoihin myönnettäisiin yhteensä 248,5 miljoonaa kruunua vuosina 2010–2011  (summaan sisältyy opintotuki). Vuositasolla tämä merkitsee 1000:ta uutta ammattikoulutuspaikkaa ja 500:aa uutta korkeakoulutuspaikkaa. 

Lisätietoa (ruotsiksi): http://regeringen.se/sb/d/12472/a/143224

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Oppisopimus – silta koulutuksesta työelämään

Syksystä 2011 Ruotsissa on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutus lukiokoulun ammatillisissa ohjelmissa. Erityinen selvitysmies on tutkinut työnteon ja opiskelun yhdistävän oppisopimuskoulutuksen edellytyksiä. Oppisopimuskoulutus on perinteisesti ollut toimiva tapa rakentaa siltoja koulutuksesta työelämään.

Selvityksessä ehdotetaan muun muassa, että lukiokoulun oppisopimuskoulutuksessa olevia opiskelijoita varten luodaan erityinen määräaikainen työsuhdemuoto. Esitys koskee sekä nuorisoasteen lukiokoulun että ammatillisen toisen asteen aikuiskoulutuksen opiskelijoita.

Lue lisää: www.regeringen.se/sb/d/12492/a/143324

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Kuinka aiemmin hankittua osaamista arvioidaan ja hyväksiluetaan?

Validering West on Boråsin korkeakoulun, Skövden korkeakoulun ja Högskolan Västin toteuttama hanke, jonka tarkoituksena oli kehittää yhteinen malli aiemmin hankitun osaamisen arviointiin ja hyväksilukemiseen.

Hankkeen tuloksena on yliopistojen ja korkeakoulujen henkilöstölle suunnattu materiaalipaketti sekä aiemmin hankitun osaamisen arvioitiin hakeutuville opiskelijoille suunnattua materiaalia.
Hankejohtaja Mattias Danielssonin mukaan malli on opiskelijakeskeinen, oikeusvarma ja resurssitehokas. Se soveltuu kaikille opiskelualoille ja opiskelijaryhmille.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.hb.se/wps/portal/valideringwest

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Lukiohjaaja opettaa lapsia lukemaan ja kirjoittamaan

17.4.2010 Färsaarten opettajankoulutuslaitoksella pidetyssä tilaisuudessa jaettiin todistukset 30:lle lukiohjaajan tutkinnon suorittaneelle. Vastavalmistuneet ovat ensimmäiset Färsaarilla koulutetut lukiohjaajat.
Koulutuksen ovat suunnitelleet ja siitä vastanneet lukemisen tutkija Karolina Matras ja kielitutkija Katrin Næs. Lukiohjaajien tehtävänä on lukiohjaustoiminnan luominen kouluissa: luku- ja kirjoitusopetuksen kehittäminen, koordinointi ja arviointi. Lisäksi heidän tehtäviinsä kuuluu ohjata opettajia lukiopetuksen sisältöön, opetusmetodeihin ja opetusmateriaaleihin liittyen sekä yksittäisten oppilaiden että kokonaisten luokkien osalta. Lukiohjaajat neuvovat myös koulun johtoa lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä ja käynnistävät kouluissa lukemiseen liittyviä uusia toimintamuotoja yhdessä muun opetushenkilökunnan kanssa.
 
Lisätietoa (fäärin kielellä): www.portal.fo
Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo

Ammattikoulutusten arviointiselvitys

Vuonna 2008 aloitettu kaikkien Färsaarten ammattikoulutusten arviointiselvitys on nyt valmis.
Koulutuksen tehnyt komitea luovutti 8.4. selvitysraportin suosituksineen koulutus- ja kulttuuriministeri Helena Dam á Neystabølle. Komiteaan kuului edustajia työmarkkinajärjestöistä, ammattioppilaitoksista ja opetusministeriöstä.
Lisäksi komitean työhön osallistui 19-henkinen ryhmä, johan kuului mm. työelämätahojen ja opettajajärjestöjen edustajia.
Komitean päätavoitteina oli mm huolehtia siitä, että Färsaarilla tarjottavat ammattikoulutukset on samantasoista kuin naapurimaissa ja että ne tunnustetaan niissä; solmia sopimuksia molemminpuolisesta tutkintojen tunnustamisesta ja laajentaa yhteistyösopimuksia muiden maiden kanssa; tiedottaa vastavalmistuneille, että he voivat täydentää koulutustaan Färsaarilla tai muissa maissa; ja sopeuttaa ammattikoulutusohjelmat ja niiden hallinnointi Färsaarten edellytyksiin.
Komitean tärkeimpiin suosituksiin kuului mm. työryhmän luominen selvittämään, miten aiemmin hankitun osaamisen arviointi ja tunnustaminen voidaan luoda ja organisoida Färsaarilla.
 
Koko raportti (fäärin kielellä): www.yrkisdepilin.fo
Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo

NVL

Pohjoismainen motivaatiokonferenssi 3.-4. kesäkuuta 2010 Kööpenhaminassa

Konferenssissa voit esitellä oman organisaatiosi toimintaa tai motivaatiohankkeita 200:lle pohjoismaiselle osanottajalle.

Motivaatioaiheiset rinnakkaisistunnot järjestetään perjantaina 4. kesäkuuta. Vapaita paikkoja on vielä muutama! Jos kiinnostuit, lue lisätietoa seuraavasta linkistä: www.nordvux.net/object/23470/nordiskkonferensommotivation.htm

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: motivation

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 27.4.2010

NVL:n aloitussivulle