5/2006

 

OBS! Ni som har prenumererat på Nyhetsbrevet i HTML-format: de interna länkarna till höger fungerar inte i själva e-postmeddelandet men nog i webben. Ni kan läsa vårt nyhetsbrev även här:
www.nordvux.net/page/76/nyhetsbrev.htm


Smellið hér fyrir íslenska útgáfu

www.nordvux.net/page/350/52006nvlfrettir.htm

Klikkaa tähän lukeaksesi uutiskirje suomeksi (lyhennetty versio)

www.nordvux.net/page/349/52006nvluutisia.htm


NVL

Midtveis-konferanse for tenketanken DEMOS, Voksenåsen, Oslo, 24.-25. august 2006

DEMOS er en nordisk tenketank . Deltakerne i DEMOS drøfter løpende forholdet mellom folkeopplysning og utvikling av de nordiske demokratier og vilkårene for disse. Tenketanken gjennomførte en startkonferanse i Danmark 9.-10. februar 2006. Der ble det lagt grunlag for en åpen, bred og inkluderende prosess som vil fortsette frem til sluttkonferansen i Stockholm i månedsskiftet november/desember 2006.
24.-25. august 2006 inviterer DEMOS i samarbeid med Nettverk for Voksnes Læring (NVL) og Voksenopplæringsforbundet i Norge (Vofo), til konferanse i Oslo. Tema for konferansen er samspillet mellom folkeopplysning, demokrati og makt. Diskusjoner og konklusjoner fra nasjonale rundebordsmøter i DEMOS vil være en del av konferansen i Oslo.
www.nordvux.net/page/245/demos.htm

Framtidens kompetenser -seminarium i augusti

Ett seminarium genomförs på Island den 24-25 augusti om framtidens kompetenser. Bakgrunden till seminariet är att NVL har tagit initiativ till upprättandet av Nordisk Tänketank för framtidens kompetenser. Norden har goda möjligheter att fortsätta att vara en global vinnarregion baserad på hållbar utveckling. Syftet med tänktankens arbete är att utveckla ett visionsdokument som skall inspirera till samtal om framtidens kompetenser. Deltagare från samtliga nordiska länder har inbjudits till denna ”mid-term” konferens.


DANMARK

Realkompetencer på vej

Anerkendelsen af den enkeltes uformelle kompetencer diskuteres overalt i Europa. Det handler om kompetenceløft til vidensøkonomier, om behov for alle på arbejdsmarkedet, om ligeværd og om et bedre og mere tilfredsstillende arbejdsliv.
På Danmarks Pædagogiske Universitet i København afholdes d. 25.10 2006 en konference om vejledningens rolle når uformelle kompetencer skal på papir. I fremtiden skal vi anerkende andre og flere end de formelle kvalifikationer, som vi har papir på fra uddannelsessystemet, og arbejdet med at udvikle strategier og metoder til afklaring af realkompetencer er i fuld gang. Konferencen drejer sig om vejledningens rolle i forhold hertil.
Konferencen tager afsæt i et Europæisk forskningsprojekt, som introduceres i en af workshopperne.
Konferencesproget er dansk, men konferencen er åben for alle i norden som måtte have lyst til at deltage.
Læs mere
www.dpu.dk/site.asp?p=6609&newsid1=3925

Fokus på lokale uddannelsesbehov

15 nye regionale kompetencecentre skal målrette voksen- og efteruddannelse til lokale behov.
Som led i undervisningsministeriets ”udviklingsprogram for kompetencecentre i lærende regioner”
Er der udvalgt 15 uddannelsesinstitutioner blandt erhvervsskoler, AMU-centre og social- og sundhedsskoler til at indgå i udviklingsprogrammet, som finansieres med en bevilling fra den Europæiske Socialfond og uddannelsesinstitutionernes egen medfinansiering på i alt 80 millioner kroner. Der igangsættes en række projekter, hvis opgave er at opsamle de lokale virksomheders efterspørgsel på uddannelse og udvikle efteruddannelse, der passer til. Det sker med henblik på at igangsætte en regional udvikling, som både virksomhederne og deres ansatte vil blive mere tilfredse med. Det overordnede mål med udviklingsprogrammet er at styrke lokale uddannelsesinstitutioners samspil med de lokale virksomheder. Projektet har særlig fokus på de kortuddannedes og små og mellemstore virksomheders behov for voksen- og efteruddannelse.
Læs mere om udviklingen af regionale kompetencecentre på
www.uvm.dk/06/kcentre.htm?menuid=641015
Læs pjecen ”Voksen- og efteruddannelse i centrum”:
http://pub.evm.dk/2006/kompetencecentre/


FINLAND
Minoritetsombudsman Rainer Hiltunen:

Lagen om likabehandling utnyttjas inte i frågor gällande diskriminering i arbetslivet

Lagen om likabehandling har inte inverkat enligt förväntningarna på den diskriminering av etniska minoriteter som förekommer i arbetslivet.
- Det är arbetarskyddsmyndigheternas sak att ingripa i diskriminering i arbetslivet, men lagen om likabehandling ser inte ut att ha förändrat deras sätt att stöda personer som råkat ut för diskriminering. Jag skulle därför önska att arbetarskyddsmyndigheterna aktivare ingrep i diskriminering i arbetslivet med hjälp av de medel som lagen om likabehandling erbjuder, föreslår minoritetsombudsman Rainer Hiltunen.
Lagen om likabehandling har däremot visat sig effektiv vid ingripande i diskriminering i samband med utbudet av tjänster. Minoritetsombudsmannen har tagit flera fall till diskrimineringsnämnden och domarna har varit fällande.
- Det är viktigt att notera, att om en underordnad följer en diskriminerande order eller instruktion från sin chef, gör sig personen också själv skyldig till diskriminering, betonar Hiltunen.
Verksamhetsberättelsen för år 2005 har publicerats på finska, svenska, samiska och engelska under adressen
www.vahemmistovaltuutettu.fi

Vägledning för vuxna

Förslaget till åtgärdsprogram för utveckling av informationstjänster, rådgivning och handledning för vuxenstudier är klart. Informationstjänsterna skall utvecklas så att de lämpar sig för vuxna och är användarvänliga. Tillgången på rådgivnings- och vägledningstjänster förbättras. Vägledningen stöds genom att man utvecklar nya redskap och verksamhetssätt för validering av vuxnas kunnande. Vägledningens strategiska position stärks, forskningen stöds och de som arbetar med vägledaruppgifter får mer utbildning. För att detta skall lyckas bör man samarbeta och bygga nätverk.
www.mol.fi/julkaisut


ISLAND

Veiledning for kortutdannete

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins FA, fikk i slutten av år 2005 den oppgaven av den islandske regjeringen at gjøre en særlig innsats for å styrke yrkesopplæring og livelong learning blandt kortutdannete. En del av denne innsatsen er at gjøre yrkes- og studieveiledning lettere tilgjengelig for denne gruppen. For at utføre det har FA gjort en avtale med voksenopplæringssentrene rundt om landet om at de skal gi veiledning på arbeidsplasser. Fleste utdanningssentrene har allerede undertegnet avtal og er begynt å forberede veiledningen.

Arbeidsmarked og frafall fra skolen

En rapport om frafall fra skolen blandt ungdom i Evropa; Study on Early School Leavers som var skrevet for ESB ble nylig offentligjort. I den beskrives ungdom som forlater sine studier, hvordan de klarer seg på arbeidsmarkede og hvilken muligheter de har for at vende tilbake til studierne senere i livet. Ennvidere ble de forskjellige lande i Europa sammenliknet hva dette angår og det fremkommer at frafall er mest i Island, Spanien, Portugal og Malta. Det som ungdommer i disse landene har til felles er at de er aktive på arbeidsmarkedet. I Island ser det ut for at arbeidsmarketed suger de unge mennesker til seg og at de som har kort utdannelse og de som ikke avslutter sine studier har like stor mulighet for at få arbeide som de unge som blir færdige med den videregåendeskole.
Rapporten er tilgjengelig
http://ec.europa.eu/education/doc/reports/doc/earlyleave.pdf


NORGE

BASIS! Voksnes læring – tilstand, utfordringer og anbefalinger

Dette er tittelen på den første tilstandsrapport for den grunnlegende delen av voksnes læring i Norge. Vox publiserte rapporten i midten av mai. Den er delt opp i fem kapitler som samtidig representerer de viktigste arbeidsområdene for institusjonen:
- Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring
- Dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse
- Grunnleggende digital kompetanse
- Grunnleggende lese-, skrive- og regneferdighet hos voksne
- Norskopplæring for voksne innvandrere
I tillegg til en oversikt over aktiviteter og en generell tilstandsbeskrivelse inneholder hvert av kapitlene en del som heter ”Utfordringer og anbefalinger”. Den totalt ca. 60 sider lange rapporten blir således et oversiktlig grunnlag for videre valg av prioriteringer innenfor området basiskompetanse for voksne. Det er fagsjef Vigdis Haugerud som har vært redaktør for rapporten. I overskuelig framtid vil rapproten bli tilgjengelig både på nettet og i papirform. Hold et øye med
www.vox.no for beskjed om når.

Endelig positive signaler for studieforbundene!

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til studieforbundene med 27 millioner kroner. Økningen kommer etter flere år med nedgang.
– Studieforbundene gjør en viktig og verdifull jobb for å øke kompetansen i samfunnet. Det er derfor helt nødvendig å legge om den politikken den forrige regjeringen sto for, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.
Tilskuddet til studieforbundene har blitt redusert over flere år, og studieforbundene melder selv at reduksjonen i statstilskuddet har ført til lavere timesatser til medlemsorganisasjonene og høyere egenandeler for deltakerne. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2006 ba derfor et flertall i komiteen Regjeringen å se på tiltak som kan motvirke en ”eventuelt uønsket utvikling på dette området”. Forslaget blir endelig behandlet i tortinget 16. juni.

Mange voksne på kurs i 2005, men færre enn i 2004

Fersk statistikk om kursdeltakelse i studieforbundene og fjernundervisningsinstitusjonene i 2005, som nylig ble offentliggjort av SSB, viser at aktiviteten er synkende.
I 2005 arrangerte studieforbundene til sammen 42 800 kurs med 596 500 deltakere og 1 472 000 studietimer. Av disse var 24 prosent i aldersgruppen 14-29 år, 38 prosent i aldersgruppen 30-49 år og like mange i aldersgruppen 50 år og eldre. Kvinner utgjorde 57 prosent av samtlige deltakere. Nedgangen på antall kurs fra 2004 er 9%.
Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner rapporterte i alt 3 148 000 normerte studietimer i 2005, en nedgang på 6 prosent i forhold til året før.
20 200 personer fullførte kurs som fjernundervisning. Av disse var 10 500 kvinner og 9 700 menn. Deltakere i aldersgruppen 30-49 år var i flertall og utgjorde 62 prosent av samtlige deltakere.


SVERIGE

Sju verksamhetsområden för folkbildningen

Kulturutskottet säger ja till regeringens förslag för den framtida folkbildningen. I stället av målgrupperna anges sju verksamhetsområden som ska motivera statliga bidrag till folkbildning.
Kulturutskottet och regeringen föreslår att syftet med statsbidraget ska vara att, i nu nämnd ordning, bidra till att stärka demokratin och samhällsengagemanget, göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation, höja utbildningsnivån och bredda engagemanget för kulturen inom sju verksamhetsområden. De ska användas som riktlinjer i stället för de tidigare målgrupperna arbetslösa, invandrare och rörelsehindrade, som riksdagen beslutade 1998.
Områdena är följande:
1. Den gemensamma värdegrunden - demokratiska värden ska prägla folkbildningen
2. Det mångkulturella samhällets utmaningar - människor med olika bakgrund ska mötas.
3. Den demografiska utmaningen - även nya generationer ska engageras.
4. Det livslånga lärandet – möjlighet för vuxna till livslångt lärande.
5. Kulturverksamhet – folkbildningen ska vara lokal och regional drivkraft för den folkliga kulturen.
6. Personer med funktionshinder – verksamheten ska vara öppen för personer med funktionshinder Folkhälsa, hållbar utveckling.
7. Global rättvisa – folkbildningen ska bidra till att öka insikten om vikten av förändrade värderingar och levnadsvanor.

1 000 fler platser i kvalificerad yrkesutbildning

Satsningen på fler platser i kvalificerad yrkesutbildning förlängs med ytterligare 1 000 platser från hösten 2007 till våren 2009.

Dokumentation från konferensen Vuxenutbildning för framtiden

(Stockholm den 27-28 mars 2006) finns nu på CFL:s hemsida i adressen: www.cfl.se//default.asp?sid=2040


EUROPA

European further training course “Towards becoming a Good Adult Educator”

What are the criteria for a good adult educator in Europe today? Where and how does learning take place? How can adult educators facilitate learning; through guidance, facilitation, training or coaching?
Adult educators in Europe need to share experience, knowledge and to reflect on own practice in order to enhance the quality of adult education practice. Therefore, European adult educators are invited to participate in the further training course “Towards becoming a Good Adult Educator”.
The course is offered on two occasions: October 23 – 27, 2006 in Lithuania and November 24 – 28, 2006 in Hungary. The course is offered by a European team of trainers and can be financed by Grundtvig 3 scholarships.
Invitation and more information:
www.nordvux.net/page/38/euochovrigaeuropa.htm