5/2009 NVL Uutisia

 

Danmark

Opettajien osaamista kehitettävä koetulosten ja kansallisten kokeiden käytössä

Koulutusalan tutkimuskatsauksia tekevä, Aarhusin yliopiston yhteydessä toimiva Dansk Clearinghouse on analysoinut kouluissa käytettäviä kokeita käsittelevää kansainvälistä tutkimusta 28 vuoden ajalta. Kokonaisarvio osoittaa, että muodollisten kokeiden edut eivät kumoa niitä kielteisiä vaikutuksia, joita kokeilla on varsinkin heikosti menestyville oppilaille. Kokeiden tulokset voivat vaikuttaa oppilaiden motivaatioon ja itsetuntoon sekä myönteisesti että kielteisesti.
Tutkimuksessa todetaan, että opettajien osaamista kokeiden kehittämisessä, käytössä ja analysoinnissa tulisi kehittää esim. analysoimalla opettajankoulutuksessa oppilaiden vastauksia vastaus- tai virhetyyppianalyysien avulla.
Linkkejä:
Analyysi: www.dpu.dk/site.aspx?p=6641&newsid1=8658
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning: www.dpu.dk/clearinghouse
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: forskning

Opetusalan ja sairaanhoidon koulutukset suosiossa

Opetusministeriön alaisten korkeakoulutusohjelmien 2. kiintiön hakijamäärä kasvoi 16 %:lla.
Niin sanotussa 2. kiintiössä hakevien osalta otetaan huomioon myös muita hakukriteerejä kuin lukiotodistuksen arvosanat. Kiintiön hakijamäärät kasvoivat myös maan suurimmissa koulutusohjelmissa, eli lastentarhanopettajan, peruskoulunopettajan ja sairaanhoitajan ammatteihin tähtäävissä koulutuksissa. Lastentarhanopettajakoulutuksen hakijamäärä kasvoi jopa 16 %, sairaanhoitajakoulutuksessa kasvua oli kahdeksan prosenttia ja opettajankoulutuksessa viisi prosenttia. Suurinta hakijamäärien kasvu oli uusissa kaksivuotisissa ammatillisissa korkeakoulutusohjelmissa, joihin hakijoita oli 37 % edellisvuotta enemmän.
Hakijamäärien kasvuun lienee useita syitä. Finanssikriisi on lisännyt työttömyyttä etenkin ammattitutkintoa vailla olevien keskuudessa. Koulutusohjelmia on myös uudistettu erilaisten hankkeiden avulla: esim. koulutuksen opetussisältöjä ja teorian ja käytännön suhdetta on kehitetty.
Suurin osa opiskelijoista opetusministeriön alaisiin koulutuksiin valitaan kuitenkin 1. kiintiöstä, jonka hakuaika loppuu 5. heinäkuuta. Hakijamäärä voi siis nousta entisestään.
Linkki Tanskan opetusministeriön sivuille
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Opetusministeriö käynnistää pioneerikoulutuksen

Pioneerikoulutus sai alkunsa opetusministeriön Pioneerikampanjasta, ja se on suunnattu kaikille opettajille ja kouluttajille, jotka työskentelevät opetusministeriön alaisissa oppilaitoksissa. Koulutuksen keskiössä on innovatiivisten työtapojen ja didaktisten metodien kotouttaminen yksittäisiin oppilaitoksiin. Koulutus koostuu neljästä moduulista. Siinä keskitytään konkreettisiin harjoituksiin, joita osallistujat voivat hyödyntää, kun heidän oman oppilaitoksensa koulutusta kehitetään ja uudistetaan. Koulutusohjelma alkaa keväällä pilottihankkeena. Osallistujat työskentelevät erilaisissa ja eri koulutustasoja edustavissa oppilaitoksissa. Heitä yhdistää into kokeilla uusia luovia, innovatiivisia työtapoja.
www.e-pages.dk/uvm/5/
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Finland

Elinikäisen oppimisen neuvostosta asiantuntijaelin

Opetusministeriön yhteyteen perustetaan elinikäisen oppimisen neuvosto. Sen tehtävänä on käsitellä koulutuksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön sekä elinikäisen oppimisen edellytyksiin ja aikuiskoulutuspolitiikan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Elinikäisen oppimisen neuvosto korvaa vuodesta 1985 toimineen aikuiskoulutusneuvoston.
Elinikäisen oppimisen neuvoston tehtävät ovat aikuiskoulutusneuvoston tehtäviä laajempia, eivätkä rajaudu yksinomaan aikuiskoulutuskysymyksiin. Sen tehtävät kattavat elinikäisen oppimisen näkökulman ja työelämässä tapahtuvan oppimisen kautta kaikki koulutusasteet ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluopetukseen. Neuvoston tehtäväala kattaa myös vapaan sivistystyön ja yleissivistävän aikuiskoulutuksen. Neuvoston tehtävissä on otettu huomioon työnjako työ-, koulutus- ja elinkeinoasiain neuvoston kanssa.
Uudistuksen taustalla ovat hallitusohjelmaan kirjattu aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus sekä vapaan sivistystyön kehittämisohjelma vuosille 2009-2012.
LINKKI
E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi

AMK parempi väylä työelämään kuin yliopisto?

Kolme ammattikorkeakoulua ja kolme yliopistoa (Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun kauppakorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Metropolia Ammattikorkeakoulu) tutkivat yhdessä vuonna 2007 valmistuneiden sijoittumista työelämään.
Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työtilanne näytti runsas vuosi valmistumisen jälkeen usealla mittarilla paremmalta kuin yliopistotutkinnon suorittaneiden. Työttömyys on ammattikorkeakouluista valmistuneilla muutama prosenttiyksikkö vähäisempää kuin yliopistosta valmistuneilla. Vakituiset työsuhteet ovat huomattavasti yleisempiä ammattikorkeakoululaisilla.
Työllistymiseen liittyvistä faktoista huolimatta yliopistolaiset ovat huomattavasti ammattikorkeasta valmistuneita tyytyväisempiä koulutukseensa ja sen tarjoamiin työelämävalmiuksiin. Ristiriita herättää kysymyksiä esimerkiksi siitä, nähdäänkö yliopistokoulutuksen tarjoamat mahdollisuudet liian toiveikkaasti. Toisaalta näyttäisi, että reitti työelämään on ammattikorkeakoulusta suorempi, mutta yliopistokoulutuksen saaneet uskovat monipuolisempiin mahdollisuuksiin työuransa tulevina vuosina.
http://domino.utu.fi/tiedotus/tiedotukset.nsf/n/NT000032A6.html
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi

Island

Islantiin uusi hallitus

Neuvottelujen jälkeen Islantiin on muodostettu uusi hallitus, jota johtaa sosiaalidemokraattien Jóhanna Sigurdadóttir. Ensimmäistä kertaa Islannin demokraattisen historian aikana vasemmistopuolueilla (sosiaalidemokraatit ja vasemmistovihreät) on enemmistö parlamentissa. Islanti on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2009, ja monet islantilaisvaikuttajat ovat korostaneet, että pohjoismaista yhteistyötä tulisi vahvistaa. Vasemmistovihreiden Katrín Jakobsdóttir jatkaa koulutuksesta, tutkimuksesta ja kulttuurista vastaavana ministerinä ja saa nyt vastuulleen myös pohjoismaisen yhteistyön.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Uusi maisteriohjelma

Islannin yliopiston täydennyskoulutusinstituutti on esitellyt uuden maahanmuuttoaiheisen maisteriohjelman. Koulutuksen arvioitu kesto on kaksi lukukautta ja laajuus 45 ECTS-opintopistettä. Sen voi suorittaa myös etäopiskeluna. Koulutuksen sisältö on monipuolinen, ja siinä käsitellään paljon maahanmuuttajatyössä esiin tulevia aiheita.
www.endurmenntun.is
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Tuoko uusi laki uusia mahdollisuuksia?

Pitkän ja vaiheikkaan valmisteluprosessin jälkeen hallitus on viimein esitellyt uuden lain sivistysliittojen aikuiskoulutustoiminnasta.
Laissa sivistysliitot on selkeästi määritelty elinikäisen oppimisen tärkeiksi toimijoiksi. Laissa yksilöidään joitakin tärkeitä päätavoitteita. Sivistysliittojen tehtävänä on vastata jatkuvasti muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin mm. edistämällä ihmisten elämänhallintataitoja ja lisäämällä koko väestön opiskelumotivaatiota ja -mahdollisuuksia.
Tavoitteet eivät toki ole uusia, ja ne ovat ohjanneet sivistysliittojen toimintaa aiemminkin. Nyt ne on kuitenkin ilmaistu selkeästi laissa, joka velvoittaa sekä poliitikkoja että sivistysliittoja.
Lue lisää…
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Tieto on valttia kriisiaikana

Norjan hallitus reagoi talouskriisiin panostamalla osaamiseen.
Hallitus esitti 15. toukokuuta lisäbudjettinsa, jossa esitetään 3800 uuden opiskelupaikan luomista yliopistoihin ja korkeakouluihin. Ammattioppilaitosten rahoitusta lisätään 20 miljoonalla kruunulla, joka merkitsee 400–450:tä uutta opiskelupaikkaa. 20 miljoonan kruunun lisäpotti suunnataan aikuiskoulutukseen Työelämän perustaito-ohjelman kautta ja 35 miljoonaa toisen asteen koulutuksen keskeytysten vähentämistoimiin.
Lue lisää…
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Täydennyskoulutusta aikuisopettajille

Aikuisten perustaito-opetuksen tarve on suuri. Nyt myös opettajille tarjotaan lisää koulutusta.
Aikuisten perustaito-opettajiksi aikoville suunnattua koulutusta tarjotaan Stavangerin yliopistossa
ja Vestfoldin korkeakoulussa. Koulutus syntyi Voxin aloitteesta, ja Vox on myös osallistunut opetussuunnitelman tekemiseen muiden asiantuntijoiden kanssa.
– Koulutuksessa käsitellään aikuispedagogiikan perusteita ja perehdytään opetettaviin perustaitoihin ja Voxin määrittelemien osaamistavoitteiden pohjalta. Opettajankoulutukseen ei nykyisin sisälly aikuispedagogiikkaa, joten alalla opitaan yrityksen ja erehdyksen kautta. Haluamme antaa opettajille varmuutta työhönsä. Opettajien ammattitaidon parantuminen edistää myös koulutuksen laadun varmistusta, sanoo Voxin yksikönjohtaja Margrethe Marstrøm Svensrud.
Lue lisää…
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Sverige

Lukiokoulu uudistuu vuonna 2011

Uudistuksessa viisi tärkeää muutosta
• Ammattikoulutusohjelmissa yleissivistävien aineiden tuntimäärää pienennetään ja ammattiopetuksen osuutta lisätään.
• Mahdollisuuksia koulukohtaisten erikoiskurssien tai -ohjelmien järjestämiseen kavennetaan.
• Lukiokoulun pääsyvaatimukset muuttuvat. Korkeakouluun valmistavaan koulutukseen päästäkseen oppilaan on vastaisuudessa saatava hyväksytty arvosana ruotsissa, englannissa ja matematiikassa ja yhdeksässä muussa aineessa. Hallitus muotoillee myöhemmin uudet pääsyvaatimukset myös toisen asteen ammatillisiin ohjelmiin.
• Lukiokouluun tulee kaksi uutta tutkintoa: korkeakoulupätevyyden antava tutkinto ja ammattitutkinto.
• Koulutusohjelmien rakennetta muutetaan. Humanistinen ohjelma ja taloustieteellinen ohjelma otetaan uudelleen käyttöön, kun taas mediaohjelma sulautuu yhteiskuntatieteelliseen ohjelmaan.

Uudistus vaikuttaa myös aikuiskoulutukseen ja koskee osittain myös kunnallista toisen asteen aikuiskoulutusta.
www.regeringen.se/content/1/c6/12/64/61/66728528.pdf

E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

NMR

Seminaari koulutuksesta kotouttamisen välineenä

Aika: 9. kesäkuuta 2009 Paikka: hotelli Selfoss, Selfoss, Islanti
Puheenjohtajamaa Islanti järjestää yhdessä Aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön neuvonantajaryhmän (SVL) kanssa seminaarin koulutuksesta maahanmuuttajien kotouttamisen välineenä. Seminaari järjestetään Islannin Selfossissa, hotelli Selfossissa 9. kesäkuuta. Seminaarissa keskustellaan siitä, miten maahanmuuttajien kototutumista pohjoismaiseen nyky-yhteiskuntaan voitaisiin helpottaa koulutuksen avulla. Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee seminaaria.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Mer om: invandrare

NVL

Pilot Study:”Nordic E-tools for Validation – a Selection”, 2009

Recognition and validation of prior learning is a priority area in Nordic co-operation. This is why the Danish National Knowledge Centre for Validation of Prior Learning was commissioned in 2008 by the NVL expert network on validation to carry out a pilot study of the electronic tools used for validation purposes.
The pilot study surveys and describes different electronic tools used in validation. The selection includes examples of e-tools developed by national authorities, committees or foundations, trade organisations, associations, NGOs, etc.
The review contains e-tools from five Nordic countries. Twelve of them are described and analysed in more detail by authors Anne-Marie Dahler-Larsen and Håkon Grunnet in their report, titled ”Nordiske e-værktøjer til Validering – et udsnit” (Nordic e-tools for validation – a selection). The authors have compiled a tabular review listing the e-tools.
More information (in Scandinavian languages).
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering

Norden

Turning Learning – konferenssi työssä oppimisessa

Aika: 1.–2. lokakuuta 2009 Paikka: Malmön korkeakoulu, Ruotsi
Ihmisten osaamista ja kokemusta ei tällä hetkellä hyödynnetä riittävästi työpaikoilla. Näin menetetään paljon kehityspotentiaalia, jolla voitaisiin sekä edistää talouskehitystä että parantaa työssä viihtyvyyttä. Turning Learning -konferenssissa voit jakaa omaa osaamistasi ja kokemustasi ja hyötyä muiden osaamisesta ja tuoda oman panoksesi työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset konferenssin kotisivujen kautta: www.turninglearning.se
E-post: Antra.Carlsen(ät)ky.se

Pohjoismaissa aikuiset osallistuvat innokkaasti koulutukseen

Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa asuvat 25–64-vuotiaat osallistuivat koulutukseen muualla Euroopassa asuvia ikätovereitaan useammin. Eniten koulutukseen osallistuivat ruotsalaiset, joista oli koulutuksessa ollut yhden vuoden aikana lähes kolme henkeä neljästä. Suomessa ja Norjassakin osallistumisaste nousi yli 50 prosentin.
Tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuivat eniten Isossa-Britanniassa asuvat 25–6 4-vuotiaat, joista osallistuneita oli noin 15 prosenttia. Seuraavaksi eniten koulutukseen osallistuttiin Pohjoismaissa, joista Ruotsin osallistumisaste oli 13 prosenttia ja Suomen ja Norjan kolme prosenttiyksikköä vähemmän.
Muu kuin tutkintoon johtava koulutus on Pohjoismaissa 25–64-vuotiaille selvästi yleisempää kuin muualla Euroopassa. Ruotsi on tähän koulutusmuotoon osallistumisessa omaa luokkaansa, siellä osallistuneita oli noin seitsemän henkeä kymmenestä. Myös Suomessa ja Norjassa osallistuneita oli useampi kuin joka toinen. Muista maista yli 40 prosentin osallistumisasteeseen pääsivät vain Saksa ja Slovakia.
Tilastokeskuksen julkaisemat tiedot käyvät ilmi eurooppalaisesta aikuiskoulutustutkimuksesta (EU-AES), joka toteutettiin vuosina 2005-2008 kaikkiaan 29 Euroopan maassa.
Lue lisää...
E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 26.5.2009

NVL:n aloitussivulle