5/2010 NVL Uutisia

 

Danmark

Kumppanuudet edistävät koulutusta ja aluekehitystä

Kumppanuus pääaiheena ammatillisten korkeakoulujen rehtorikollegion vuosikokouksessa.

Ei-yliopistolliset korkeakoulut haluavat jakaa ja kehittää tietoa yhteistyössä kuntien, alueiden, yliopistojen, ammattialojen ja työelämään kanssa tehdäkseen koulutuksista entistä parempia. Jo nyt ammatillisten korkeakoulujen hakijamäärä on selvässä nousussa. Opetusministeri Tina Nedergaad painotti puheessaan, että kumppanuusajattelu istuu mainiosti sosiaali- ja terveysalan kansallisen koulutusstrategian moniin painotuksiin. Kumppanuuksilla voidaan tukea mm. parempien ja käytännönläheisempien koulutusohjelmien luomista ja määrätietoista kehittämistoimintaa koulutuksen laadun takaamiseksi. On ratkaisevaa, että kumppanuuksien avulla muodostetaan puitteet todelliselle koulutuksen kehittämiselle ja toteuttamiselle. Syrjäseutujen koulutustilanne on ajankohtainen asia, ja yksi ammatillisten korkeakoulujen tehtävistä on taata koulutuksen alueellinen kattavuus. 

Lisätietoa (tanskaksi): Uvm.dk
Ministerin koko puhe: Uvm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Sairaanhoitajakoulutus sai myönteisen arvion

Sairaanhoitajakoulutus liitettiin vuonna 2009 korkeakoulutuksen akkreditointijärjestelmään, jossa koulutuksille määritellään tietyt kriteerit. Nyt laadun arvioinnista vastaava instituutti Dansk evalueringsinstitut on arvioinut sairaanhoitajakoulutusta yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Sairaanhoitajakoulutuksessa käytännön kontaktit sairaaloiden todellisuuteen toteutuvat hyvin, ja opettajat osaavat sekä alan teorian että käytännön. Opetuksen tietosisältöjä uudistetaan jatkuvasti monin tavoin, mutta monille oppilaitoksille strateginen työ uuden, relevantin tiedon tuomiseksi koulutukseen on haaste.

Lisätietoa (tanskaksi): Eva.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Hyviä ideoita ja inspiraatiota nuorten koulutukseen

Tanskan opetusministeriön tuoreessa lehdessä ruoditaan vaikutelmia ja ideoita tammikuussa pidetyn vuotuisen kehityskonferenssin alustuksista ja workshopeista.

Lehdessä käsitellään mm. poliittisia aloitteita, syrjäytyneiden nuorten parissa tehtävää työtä, opettajien täydennyskoulutusta, peruskoulun 9.- ja 10.-luokkalaisten lisäopetusta, oppimistyylejä ja mentorointia. Lisäksi lehdestä voi saada ideoita yhteistyökumppanin löytämiseen ja konkreettisiin toimintamuotoihin. 

Lisätietoa (tanskaksi): Uvm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: innovation

Hyvinvoinnin innovaatiojulkaisu 2010

Kuinka yhteiskunnan hyvinvointi säilytetään tulevaisuudessa?

Ajatushautomo Mandag Morgenin innovaatioryhmä on pohtinut laatureformin yhteydessä, miten tanskalainen hyvinvointiyhteiskunta voi parantaa innovaatiokykyään. Tavoitteena on rajoittaa hyvinvointiresurssien kysyntää rajoittamatta kuitenkaan hyvinvointimahdollisuuksia.

Lataa tanskankielinen julkaisu alla olevasta osoitteesta:
http://www.mm.dk/innovationskataloget-2010
http://mandagmorgen.com/files/201003/velfaerdkatalog2010.pdf

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: innovation

Kansanopistojen flirtti natsismin kanssa

Tanskan miehityksen 70-vuotispäivän tienoilla ilmestynyt kansanopistolehti tarkastelee kansanopistojen suhdetta natsismin.

Modernisaation vastustus yhdistettynä parlamentarismin kritiikkiin ja äärimmäiseen kansan palvontaan sai 1930-luvulla monet silmäätekevät kansanopistoihmiset flirttailemaan natsismin kanssa.

Lisätietoa (tanskaksi) Tanskan kansanopistolehdestä.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: folkbildning

Finland

Valtioneuvosto päätti Suomen koulutusvientistrategiasta

Valtioneuvosto teki torstaina yleisistunnossaan periaatepäätöksen koulutusvientiä koskevista strategisista linjauksista. Tavoitteena on, että Suomi on yksi maailman johtavista koulutukseen ja koulutusjärjestelmän laatuun perustuvista talouksista, ja että koulutuksen osuus Suomen kokonaisviennistä kasvaa merkittävästi vuoteen 2015 mennessä.

Yhteistoiminnan tehostamiseksi alalle rakennetaan yritysklusteri. Yksityisen ja julkisen sektorin tehokkaalle yhteistyölle luodaan toimivat rakenteet.
Koulutusviennin strategiset linjaukset toteutetaan opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoasiainministeriön ja niiden alaisten toimijoiden yhteistyönä. Klusterin ohjausryhmän nimittää työ- ja elinkeinoministeriö. Siihen osallistuvat opetusministeriö ja ulkoasiainministeriö.

www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/04/Koulutusvientistrategia.html?lang=fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Nuoria aktivoidaan työllistymään Sanssi-kortilla ja palkkatuella

Nuorten työllistymistä edistetään ottamalla käyttöön työnantajalle kohdistettu, palkkatukeen pohjautuva Sanssi-kortti. Sen tavoitteena on aktivoida nuoria hankkimaan työpaikka itse ja välittämään työnantajille tietoa palkkatuesta. Vastavalmistunut nuori voi saada Sanssi-kortin työ- ja elinkeinotoimistosta samalla kun hänelle tehdään työllistymissuunnitelma.

Taloustaantuma on pahentanut myös nuorisotyöttömyyttä Suomessa. Maaliskuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 32 500, mikä oli 3 500 enemmän kuin vuoden 2009 maaliskuussa. Nuorten työttömyyden odotetaan lisääntyvän myös kausiluontoisesti koulujen päättyessä kesäkuun alussa. Alle 20-vuotiaita oli maaliskuussa työttömänä 6 100.
Tilanteen helpottamiseksi hallitus suuntasi vuoden 2010 ensimmäisessä lisäbudjetissa 77 miljoonaa euroa nuorisotyöttömyyden vähentämiseen. Eduskunnan hyväksymä paketti sisältää starttirahaa, yrittäjyyskoulutusta ja palkkatukea. Lisäbudjetin avulla noin 15 000 nuorta työllistyy tai pääsee koulutukseen tai työllistämistoimenpiteiden piiriin.

www.tem.fi/?89506_m=99058&s=2467

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Seminaari lupaavista esimerkkihankkeista

Luovuus, innovaatiot, joustavuus ja monisektorinen yhteistyö näyttäytyivät tärkeinä elementteinä Reykjavikissa 18.5. pidetyssä kansallisessa seminaarissa.
Siellä esiteltiin kahdeksan esimerkkihanketta, joissa koulutusta käytetään keinona reagoida työelämän muutoksiin. Esimerkit ovat osa NVL:n osaamispanostusta jonka tarkoituksena on selvittää onnistuneiden hankkeiden tuntomerkkejä ja kehittää osaamista työelämästä johtuviin muutoksiin reagoimiseksi.
Esimerkkihankkeita oli laidasta laitaan: Niihin sisältyi aluekehitystoimintaa, matalasti koulutettujen osaamisen kehittämistä, täydennyskoulutusta ja uudenlaista akateemista koulutusta. Seminaariin osallistui paikan päällä ja internetin välityksellä edustajia Islannin opetus- ja kulttuuriministeriöstä, elinikäisen oppimisen keskuksista, ammattiyhdistysten ja elinkeinoelämän keskusliitoista ja Islannin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrun(ät)frae.is

Islannissa tilastoitu ennätyskorkeita työttömyyslukuja

Islannin tilastokeskus alkoi mitata työttömyyslukuja säännöllisesti vuonna 1991. Mittausten alun jälkeen työllisten osuus työvoimasta ei ole koskaan ollut yhtä pieni ja työttömien osuus yhtä suuri kuin vuonna 2009, jolloin työttömyysprosentti oli 7,2. Ennen viime vuotta työttömyys oli suurimmillaan vuosina 1992–1995, jolloin työttömien osuus oli 4,3 %–5,3 %.

Islannin tilastokeskuksen tuoreen julkaisun mukaan Islannin väestöstä kuului työvoimaan viime vuonna 180 900. Heistä 167 800 oli työssä ja 13 100 oli työttömiä työnhakijoita. Työvoiman osuus työikäisestä väestöstä oli 80,9 %.
Vuosina 1991–2009 työllisyys pysyi suhteellisen vakaalla tasolla, 80,7 %–83,6 %. Työllisten osuus oli suurin akateemisesti koulutettujen joukossa ja pienin pelkän peruskoulututkinnon suorittaneiden joukossa. Ikäryhmässä 16–24 työelämään osallistuminen vaihteli tänä aikana enemmän kuin muissa ikäryhmissä. 
Vuosien 1991-2009 välillä miesten viikkotyöaika on lyhentynyt 51,3 tunnista 43,8 tuntiin. Naisten työaika taas on pysynyt melko vakaana, noin 35 tuntia vikossa. Kokopäivätöissä olevien naisten osuus on kasvanut 51,6 prosentista 63,1 prosenttiin. Miehistä kokopäivätyössä on noin 90 %.

Lisää (englanniksi): www.statice.is/Statistics/Wages,-income-and-labour-market

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrun(ät)frae.is

Norge

Norjaan uusi koulutusalan tietokeskus

Norja saa oman koulutuksen tietokeskuksen. Keskuksen tehtävänä on tuottaa poliitikoille, koulutusalan työntekijöille ja muille kiinnostuneille tietoa siitä, mikä edistää koulutuksen laatua.

Tietokeskuksen tehtävänä on koota ja välittää tutkimustietoa koko koulutussektorista sekä Norjasta että ulkomailta. Keskuksen perustamistehtävä on annettu koulutusneuvostolle. Alkuvaiheessa painotetaan tietoa siitä, mitkä tekijät edistävät koulutuksen laatua lastentarhoissa, peruskoulussa ja opettajankoulutuksessa. 

Lisätietoa (norjaksi): Forskningsradet.no

Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no

Kehuja aikuiskoulutukselle

Maahanmuuttajien integraatio ei onnistu ilman hyvää norjanopetusta. ”Te teette erittäin tärkeää työtä”, sanoi ministeri Audun Lysbakken lähes 400:sta aikuiskoulutuksen ammattilaisesta koostuvalle joukolle.

Lapsiasiain-, tasa-arvo- ja osallisuusministeri piti avauspuheenvuoron Voxin järjestämässä vuotuisessa kaksipäiväisessä konferenssissa. Audun Lysbakken sanoi esityksessään, että hyvä kielitaito on kaikkein tärkein onnistuneen kotoutumisen edellytys. Norjaan saapuvat tarvitsevat kielitaitoa ymmärtääkseen uuden kotimaansa yhteiskuntaa, voidakseen osallistua aktiivisesti työelämään ja yhteiskuntaan ja elää itsenäistä elämää.

Lisätietoa (norjaksi):  www.utdanning.ws/templates/udf20____23697.aspx

Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no

Kansallinen elinikäisen oppimisen tutkintojen viitekehys (NKR)

Norjan hallitus on kutsunut joukon työelämän ja koulutusalan organisaatioita mukaan toimimaan omassa NKR-viiteryhmässä. Tavoitteena on kehittää kansallinen tutkintojen viitekehys, joka on vertailukelpoinen eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kanssa.

Tarkoitus on, että tulevaisuudessa kaikissa kansallisten viranomaisten myöntämissä pätevyystodistuksissa on viittaus EQF-järjestelmään. Eurooppalainen tutkintojen viitekehys EQF helpottaa tutkintojen vertailua maiden rajojen yli. Tämä saattaa tehdä ulkomailla työllistymisen helpommaksi ja parantaa mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen.

Lisätietoa (norjaksi): Regjeringen.no

Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade.nff.no

Sverige

Epäpätevien opettajien pätevöittämiskoulutus alkaa

Ruotsin hallitus on antanut seitsemälle korkeakoululle tehtäväksi järjestää vuonna 2007 hyväksytyn lain mukaista koulutusta epäpäteville opettajille. Koulutuksen on määrä alkaa syksyllä 2010.

Pätevöittämiskoulutusta järjestää seitsemän oppilaitosta: Göteborgin yliopisto, Tukholman yliopisto, Uumajan yliopisto, Linköpingin yliopisto, Karlstadin yliopisto, Taalainmaan korkeakoulu ja Malmön korkeakoulu.
Uumajan yliopisto koordinoi koulutusohjelmia, ja koulutus toteutetaan yhteistyössä koulujen johdon kanssa.  Opintojen helpottamiseksi ja lyhentämiseksi korkeakoulujen tulee tarjota osallistujille mahdollisuuksia aiemman työ- ja opiskelukokemuksen hyväksilukuun ja opinto-ohjausta sekä henkilökohtaiset opinto-ohjelmat.

Lisätietoa (ruotsiksi): www.regeringen.se/content/1/c6/14/51/84/3c7a3238.pdf

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Yhteiskuntaopin oppikirjoissa tasa-arvopuutteita

Yhteiskuntaopin oppimateriaalien tarkastelu tasa-arvonäkökulmasta tuo esiin puutteita varsinkin toisen asteen oppikirjojen osalta. Näin sanoo historian emeritaprofessori Ann-Sofie Ohlander, joka tutki oppikirjoja koulujen tasa-arvodelegaatio DEJA:n toimeksiannosta.

Yhteiskuntaopin oppimateriaaleissa annetaan enemmän huomiota miehille kuin naisille. Tasa-arvon käsitettä ei myöskään välttämättä tuoda esiin eikä käsitellä oppikirjoissa, eikä kirjojen sisältöä aina problematisoida tasa-arvonäkökulmasta silloin kun siihen olisi aihetta. Suurimmat puutteet ovat historiallisia näkökohtia käsittelevissä kohdissa, mutta puutteita on myös muiden aihealueiden, kuten joukkotiedotuksen ja kansainvälisen tilanteen tarkastelussa. Tasa-arvonäkökulmien käsittelyn laajuudessa on suuria eroja eri oppikirjojen välillä, mutta myös saman kirjan eri lukujen välillä.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/12471/a/145318

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Ehdotus Ruotsin kansalliseksi tutkintojen viitekehykseksi (NQF)

Ammattikorkeakouluvirasto, joka valmistelee hallituksen toimeksiannosta Ruotsin kansallista tutkintojen viitekehystä, on avannut verkkosivuston jossa työn edistymistä voi seurata. Sivujen kautta voi myös lähettää palautetta tähänastisista ehdotuksista.

Tehtävään asetettu asiatuntijaryhmä on saanut valmiiksi toisen esitysversion. Esityksen käsittelyyn osallistuvat mm. työelämätahot, viranomaiset, koulutuksen järjestäjät ja opiskelijajärjestöt. 

Lisätietoa (ruotsiksi): www.eqfinfo.se/aktuellt/nqf-forslag

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Erilaisuus on rikkaus – uusia esimerkkejä

Ruotsin Kansansivistysliiton uudessa julkaisussa kerrotaan sivistysliittojen maahanmuuttajatyöstä esimerkkien kautta.

Esipuheessa painotetaan sivistysliittojen ainutlaatuista kontaktiverkostoa yhdistysmaailmaan, jossa monet ulkomaalaistaustaiset luovat itselleen kohtaamispaikkoja. Tekemällä koulutusyhteistyötä mm. kuntien, työnvälitystoimistojen ja sosiaalipalvelujen kanssa kansansivistystyö voi omilla toimintatavoillaan antaa ihmisille edellytyksiä arvokkaaseen ja mielekkääseen elämään sekä yksityishenkilöinä että työntekijöinä.

Lisätietoa (ruotsiksi): PDF

Ruotsin kansansivistyskenttä haastaa mukaan suvaitsevuuskampanjaan!

Ruotsin sivistysliittojen etujärjestö Kansansivistysliitto on käynnistämässä suvaitsevaisuutta ja moninaisuutta edistävän kampanjan, johon he haastavat mukaan kaikki Ruotsin hyvät ja demokraattiset voimat.

Tietoa kampanjasta pian verkkosivuilla: www.studieforbunden.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Työläisnaisten ammattiyhdistys järjestää kehittävää toimintaa

Torshavnin työläisnaisten ammattiyhdistyksen tavoitteena on aktiivinen jäsenistö ja dynaaminen yhdistys, joka tarjoaa jäsenille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen.

Siksi HAK on käynnistänyt kaksi kertaa kuukaudessa järjestettävät kaksituntiset workshopit. Workshopeissa käsitellään jäseniä kiinnostavia aiheita, ja niihin sisältyy mm. luentoja, ryhmätöitä, keskustelua, leikkimielisiä aktiviteettejä ja tehtäviä. Esimerkkejä aiheista ovat koulutusmahdollisuudet Färsaarilla ja ulkomailla, omien unelmien toteuttaminen, hakemuksen kirjoittaminen, työhaastatteluun valmistautuminen, talous ja stressi.

Lisää (fäärin kielellä): www.hak.fo

Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo

Färsaaret mukaan EU:n FP7-tutkimusohjelmaan

12. toukokuuta Färsaarten parlamentti hyväksyi sopimuksen EU:n ja Färsaarten välisestä tutkimusyhteistyöstä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että färsaarelaisilla tutkimuslaitoksilla ja tutkijoilla on nyt EU-maiden tutkijoihin nähden tasavertaiset mahdollisuudet osallistua EU:n tutkimuksen ja teknologian kehityksen seitsemänteen puiteohjelmaan (kesto 2007–2013).

Lisätietoa (fäärin kielellä): www.gransking.fo

Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo

Koulutus ja tutkimus prioriteettina

Yhteiskuntaa koettelevista kriiseistä ja leikkauksista huolimatta Färsaarten hallitus on päättänyt priorisoida koulutusta ja tutkimusta.

Opetus- ja kulttuuriministeri Helena Dam á Neystabø toivoo, että Tanskan hallitus tukee tätä panostusta myöntämällä koulutukseen ja tutkimukseen varoja budjettiesityksen mukaisesti. Osana panostusta Färsaarilla halutaan perustaa lisää opiskelupaikkoja toisen asteen oppilaitoksiin, joissa on tänä vuonna ennätysmäärä hakijoita. Opiskelupaikkojen lisääminen voidaan nähdä myös yhtenä tapana ehkäistä nuorisotyöttömyyttä.

Lisätietoa: www.mmr.fo/Default.asp?sida=432&TidindiID=637

Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo

NMR

Yhteispohjoismaiselle kulttuuriyhteistyölle uusi visio

Pohjoismaiden kulttuuri- ja taidealan toimijat voivat nyt varautua useisiin uusiin kulttuuripoliittisiin painopistealueisiin.

Kulttuuriministerit ovat nimittäin päättäneet pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön uudesta visiosta ja toimintasuunnitelmasta vuosiksi 2010–2012. Ministerit ovat päättäneet keskittyä seuraavan kahden vuoden aikana viiteen painopistealueeseen, joihin liittyvässä priorisoinnissa tehdään tiiviistä yhteistyöstä yhteispohjoismaisten taide- ja kulttuurilaitosten kanssa.

Alueet ovat

· globalisaatio
· lapset ja nuoret
· kulttuuriperintö
· monimuotoisuus
· kielet.

Lue lisää: NMR.org

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi
Mer om: språk, kultur

Norden

Turning Learning 2010 – konferenssi työssä oppimisesta

21.-22.10.2010, Malmön korkeakoulu
Konferenssisarja Turning Learning perustuu vuorovaikutteisuuteen. Konferenssisarjaan kuuluu inspiroivia ja haastavia plenary-seminaareja ja kymmenkunta pienimuotoisempaa seminaaria, joiden sisältönä on strukturoitu kokemusten vaihto erilaisista työssä oppimisen muodoista.
 
Lisätietoa: NVL:n kalenterisivulla.
E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 25.5.2010

NVL:n aloitussivulle