55 millioner til 10 bransjeprogrammer

Tilbydere av utdanning kan innen 8. april 2021 søke om økonomisk støtte til å utvikle og prøve ut opplæringstilbud for ansatte, permitterte og/eller ledige innenfor ti bransjer.

 
Foto: Maksym Kaharlytskyi Foto: Maksym Kaharlytskyi

De to første bransjeprogrammene ble etablert i 2019. Flere bransjer ble omfattet av ordningen i 2020, den siste for maritim sektor – en næring som står overfor omstilling og som er sterkt berørt av fallet i oljeprisen og lavere økonomisk vekst.

Trepartssamarbeid

Hvert bransjeprogram er tuftet på trepartssamarbeid, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling i de aktuelle bransjene/sektorene.

For hver bransje er det opprettet et programområdestyre som består av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerforeninger. De har ansvar for å fatte vedtak om hvilke utdanningstilbud som skal få økonomisk støtte. Kompetanse Norge er sekretariat for programområdestyrene i hver bransje og har ansvar for forvaltning av ordningen.

Målet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjene får tilgang på nødvendig og relevant kompetanseutvikling for å mestre omstilling og bli stående i arbeid. Partene i arbeidslivet definerer kompetansebehovene og sikrer at tilbudene som tilbys er kompetanse som arbeidslivet har behov for. Kompetansetilbudene skal være korte og fleksible, slik at de kan tas også av personer i jobb.

Aktuelle bransjer i 2021:

 
  • Anleggsbransjen
  • Detalj- og faghandelen
  • Elektro-, automasjon-, kraft- og fornybarnæringen
  • Frisørnæringen
  • Industri- og byggenæringen
  • Kommunal helse- og omsorgssektor
  • Maritim sektor
  • Mat- og drikkevareindustrien
  • Olje-, gass og leverandørindustrien
  • Reiselivsnæringen

Bevilgningen kan brukes til å oppskalere og gjenta kurs og utdanningstilbud som inngikk i de enkelte bransjers portefølje fra 2020. Den kan også brukes til å utvikle nye tilbud i tråd med føringer fra partene i arbeidslivet.

Mer om bransjeprogrammene og prioriterte kompetansebehov i inneværende år kan du lese her