6/2006

 

OBS! Ni som har prenumererat på Nyhetsbrevet i HTML-format: de interna länkarna till höger fungerar inte i själva e-postmeddelandet men nog i webben. Ni kan läsa vårt nyhetsbrev även här:
www.nordvux.net/page/76/nyhetsbrev.htm


Smellið hér fyrir íslenska útgáfu

www.nordvux.net/page/353/62006nvlfrettir.htm

Klikkaa tähän lukeaksesi uutiskirje suomeksi (lyhennetty versio)

www.nordvux.net/page/352/62006nvluutisia.htm


NVL

Demokratins dimensioner, bildningens betydelse

Demokratin och medborgarskapet står i fokus för de nordiska ländernas samarbete. Genom konferenser och nätverksarbete avser man knyta ihop genomförda makt- och demokratiutredningar med utveckling av formerna för lokalt medborgarinflytande. Demos är en nätverksbaserad och forskningsförankrad process och tänketank och ingår som en del av samarbetet.
Målet med Demokratikonferensen är att skapa dialog kring demokratins dimensioner och att skapa demokratiska rum för debatt och erfarenhetsutbyte kring ett proaktivt medborgarskap. Konferensen tillsammans med den vitbok som Demos syftar till, skall bli avstamp för ett långsiktigt arbete för att förbättra villkoren för det livslånga lärandet och visa på dess betydelse för lokal och regional utveckling och mot utanförskap.
Konferensen är framtidsinriktad och arbetet kommer att ske i form av anföranden, sju olika temacaféer med utställning, nationella workshops och plenarsamtal/diskussioner. Det långsiktiga målet för konferensen och Demos är att ge underlag till Nordiska Ministerrådets nya strategiplan för utbildning och forskning och till UNESCO-konferensen 2009 om livslångt lärande.
Inbjudan, konferensprogram och mer information:
www.nordvux.net/page/245/demos.htm

Debatt om framtiden i Norden i Island

NVL har tagit initiativ till upprättandet av Nordisk Tänketank för framtidens kompetenser (NTT). Syftet med tänktankens arbete är att utveckla ett visionsdokument som skall inspirera till samtal om framtidens kompetenser. Nu inviterar Tänketanken till debatt om framtiden i Norden, om vilka kompetenser behövs för att regionen
fortsättningsvis kommer att vara en global vinnarregion baserad på hållbar utveckling och hur vuxnas lärande kan medverka till att vuxna kan tillägna sig dessa kompetenser.
Seminariet skall vara på Hótel Selfoss, den 24 – 25 augusti.
Information om billiga flyg till Island:
www.dohop.com
Anmälningsblankett och mera information:
www.nordvux.net/page/39/page.htm
Anmälning senast den 15 juli.

Kvalitet – mer enn sikring!

Kvalitetstenkningen skal være framtidsrettet og et verktøy for bærekraftig utvikling!
Det var bred enighet på den nordiske konferansen i Oslo i 8 – 9 juni som behandlet kvalitet i voksnes læring om at voksne har krav på kvalitet i møtet med læring. Men kvalitetsbegrepet må defineres i forhold til samfunnsmål og bærekraftig utvikling. Det hjelper lite at alle forhold er lagt til rette for en perfekt læringssituasjon dersom utdanningen ikke forholder seg til den enkeltes behov, behov i samfunnet, eller at grupper i befolkningen holdes utenfor av forskjellige årsaker. Norden kan bare bli en vinnerregion dersom kvalitetstenkningen omfatter de aspektene som gjør oss til en inkludert, deltakende og engasjert befolkning. Et nordisk NVL initiert ekspertnettverk arbeider videre med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i livslang læring. Arbeidet bygger på nasjonalt arbeid, på tanker og ideer fra konferansen, referanser og respons. Les mer om arbeidet på
www.nordvux.net/page/33/kvalitetssakring.htm

Nordiskt expertnätverk inom validering

Det nordiska nätverket har nu träffats ett par gånger i vår.
Nätverket planerar att genomföra en komparativ studie under hösten 2006. Studien kommer att jämföra systemen i de olika nordiska länderna och också beskriva hur man praktiskt arbetar med validering.
www.nordvux.net/page/23/nordiskanatverk.htm
Nätverket kommer också att genomföra en nordisk konferens den 7-9 mars 2007. Detta sker i samarbete med nordplusprojektet JAVaL.
www.nordvux.net/page/12/projekt.htmNätverket kommer även att arbeta med att komplettera och vidareutveckla en databas över best practices inom validering.
www.nordvux.net/page/179/bestpractises.htm

Möteskalender för några nordiska nätverk

Det nordiskt expertnätverket inom validering träffas den 9 november i Oslo.
www.nordvux.net/page/23/nordiskanatverk.htm
Nätverket for formell vuxeutbildning (VUC, Komvux etc) träffas den 21-22 september.
www.nordvux.net/page/23/nordiskanatverk.htm
Det nordiska alfarådet träffas för första gången den 4-5 september.

Trevlig sommar!

NVL:s nästa nyhetsbrev utkommer den 1 september. Vi vill tacka för ett gott samarbete under första halvåret 2006, och önska er alla en skön nordisk sommar! Vi ser fram emot många spännande nordiska möten i höst, på www.nordvux.net och vid olika arrangemang runtom i Norden!


DANMARK

Fællesskabets betydning revurderet i evalueringsrapport

Den første rapport i en evaluering af en række særlige tiltag for at fastholde primært tosprogede elever på erhvervsuddannelserne understreger fællesskabets betydning når det gælder om at fastholde ikke alene de tosprogede elever men også mere praktisk orienterede unge i erhvervsuddannelse. Evalueringen viser at hvis det store frafald blandt tosprogede og praktisk orienterede elever skal ned, så må klassiske dyder som fællesskab og respekt fremmes mere bevidst i sammenhæng med tilrettelæggelse af undervisningen.
Evalueringen er bestilt af undervisningsministeriet;
www.uvm.dk


FINLAND

Jyväskylä universitet grundar ett kunskapscenter för vägledning

Centret skall på ett mångsidigt sätt nyttja det kunnande om vägledning som redan finns inom universitetet och koordinera universitets interna, andra lokala, regionala, nationella och internationella kompetensinnehavares samarbete och utvecklingsarbete.
- Jyväskylä universitet har kapacitet och möjlighet, att enligt det Europeiska ministerrådets rekommendationer, utveckla vägledningsservice nationellt. Detta skall göras genom ett smidigt nätverkssamarbete, säger rektor Aino Sallinen.

Development of Information services, Advice and Guidance in Adult Education in Finland

The Ministry of Labour worked together with the Ministry of Education on a proposal for an Action Programme aimed to guarantee appropriate guidance and advisory services for the citizens enabling them to plan individual and flexible paths of study. The task for the joint working group, that started working 1 June 2005, was to prepare an action plan for developing information and advisory services of adult education and guidance supporting the planning of working life and education/training careers.
The proposed measures were 5. And the challenge was to keep them simple and understandable and to propose realistic measures. Many projects and developing programmes concerning counselling and carrier guidance have been done in Finland, so they gave an excellent base for the work on ministry level. You can read the proposal in Finnish in www.mol.fi/julkaisut or summaries in Swedish and English by clicking the language links:


NORGE

Det lysner for studieforbundene

I revidert nasjonalbudsjett ble det foreslått 27 millioner kroner ekstra til studieforbundene. Ingenting er sikkert før Stortinget har hatt sine drøftinger. Men nå er det helt sant! Stortinget har vedtatt beløpet. I revidert nasjonalbudsjett står det at midlene skal gi studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner bedre grunnlag for å omstille seg. -Nå er vi spente på hva slags omstilling politikerne ser behov for, sier Generalsekretær Sturla Bjerkaker i Voksenopplæringsforbundet.

Det lysner også i nord

Studieforbundene i Nordland har levd i spenning. De skjønte at det ville bli kamp om midlene som de vanligvis har fått til sin opplæringsvirksomhet. Forslaget fra Fylkesrådet var null kroner. Men politikerne så verdien av arbeidet som gjøres i studieforbundene!
Så nå kan de juble sammen med alle voksne som får læringsmuligheter. Voksenopplæringsforbundet, og dermed studieforbundene i Nordland får støtte på 3 mill. i året over de fire neste årene. -Dette betyr mye, ikke minst for funksjonshemmede som nå er sikret kurstilbud, forteller styreleder Vofo Stein Rune Fjærvoll til avisa Nordlys.

Folkehøgskolen i Norge markerer seg

Storprosjektet ”Pedagogikk for de rike” (PfR) kommer også til neste skoleår å sette sitt preg på folkehøgskolen. Poenget med prosjektet er å skape større bevissthet om skillet mellom sør og nord, og å ta i bruk utradisjonelle metoder for å minske dette skillet. Med PfR vil folkehøgskolen rette blikket mot de rike og de utfordringene livsstilen vår skaper: Hva kan vi i den rike verden gjøre for at vår felles globale framtid skal bli best mulig?
I tråd med utviklingen fra rådgivning til veiledning i skolen generelt, satser den norske folkehøgskolen også på å utvikle skoleslaget som arena for veiledning, der framtid, interesser og verdier er elementer. Dette samsvarer godt med skolens øvrige arbeid.
For øvrig melder skolene om generelt god søkning til neste skoleår.