6/2009

 

Danmark

Knap hver tredje voksne dansker tager en voksen- eller efteruddannelse

Det er tre gange så mange som det samlede tal for EU. Det viser en ny undersøgelse gennemført af EU.
Danskernes deltagelse i livslang læring iflg. ministeriets udmelding steget fra 19,4% i 2000 til 29,2% i 2007, og Danmark er dermed på en anden plads kun overgået af Sverige, og klarer sig dermed godt ift. at opfylde EU’s målsætning. Den nye VEU reform som bl.a. skabte grundlag for   diplom-, masteruddannelser og videregående uddannelse, flere midler til eksisterende erhvervsrettede efter- og videreuddannelser har skabt bedre rammer for eksisterende og nye tiltag. I tallene fra EU indgå også deltagelse i folkeoplysende aktiviteter som aftenskole, højskole og folkeuniversitet.
Der er lidt forskellige vurderinger af tallene, bl.a. DFS stiller spørgsmål til sammenligning af tallene
Læs mere på UVM’s hjemmeside
og DFS’s hjemmeside.
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Transfer af viden og kunnen, fra uddannelse til anvendelse i konkret arbejde

Transfer af viden og kunnen fra uddannelse til konkret arbejdspladsanvendelse er en af de største aktuelle pædagogiske udfordringer. Hvilke faktorer bidrager til, at det, vi lærer i undervisningen også kan anvendes i en efterfølgende arbejdssituation?
Det sætter NCK fokus på i ny oversigt over internationale forskningsresultater. Forskningsoversigten publiceres 1 juli, og bygger på resultater af relevant forskning om transfer siden 1980’erne. Oversigten giver et samlet billede af hvilke faktorer, der har betydning for at øge udbytte og effekt af undervisning og læring. Den lærendes behov, en god underviser, eksempler og genkendelige elementer er nogle af de faktorer, der beskrives.
Allerede nu er en sammenfatning af resultaterne tilgængelige på NCK’s hjemmeside.  www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=8843
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Fra ”Best practice” til “Future practice”

SCKK - statens center for kompetence og kvalitetsudvikling gennemførte d.15 juni en konference, hvor arbejdsglæde, udvikling og kompetencer på statens arbejdspladser var i fokus.

Otto Scharmer og Steen Hildebrandt rejste spørgsmålet om, hvordan vi kommer videre fra”Best practice”, der er historie og binder tidligere vaner og tankemåder til at udvikle nye ideer og handlinger i en ”future practice”. Flere statslige arbejdspladser har arbejdet med Scharmers teorier og beskrev deres erfaringer med at arbejde med denne tænkning i praksis. Både i forbindelse med oplæg og på en senere workshop blev det diskuteret, hvad der kan være årsager til gentagelser af fejl i lærings- og kompetenceudviklingsprojekter til trods for gode forsknings- og andre evalueringer.
Oplæg og kan hentes på SCKK’s hjemmeside:
http://konference09.sckk.dk/node/26

SCKK har udgivet flere relevante pjecer bl.a. ”Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb”, der især har fokus på realkompetence afklaring i AMU. Og hvordan man kan motivere medarbejdere til at indgå i kompetenceafklaring på arbejdspladsen kan hentes på: www.sckk.dk/db/filarkiv/3279/SCKK_IKV_single.pdf.

E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Finland

Antalet ansökningar ökade till yrkesutbildningen

I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning deltog 95 577 sökande. Av dessa får 76 745 en studieplats i utbildningar som inleds på hösten 2009.
Till yrkesutbildning fanns det i år 62 267 sökande, av vilka 73 % erbjuds studieplats (45 280). Ifjol var motsvarande siffror 56 965 sökande, varav 75 % fick studieplats (42 874). En del av stegringen beror på att nya utbildningar kommit med i den gemensamma ansökan (dans, musik, idrott). Också den ekonomiska situationen kan vara en orsak. Inom yrkesutbildningen var den populäraste branschen i hela landet social- och hälsoområdet med 7 600 sökande.
Till gymnasieutbildning sökte 33 310 unga, dvs 900 förre än på våren 2008. 31 465 sökande får en gymnasieplats.
Info om gemensam ansökan, utbildning och statistik fås under adressen: www.studieinfo.fi.
E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

Island

Strategi for universitet, vitenskap og innovasjon

To ekspertgrupper, en islandsk og en sammensatt av utenlandske eksperter presenterte den 26. mai, sine rapporter om fremtiden for universiteter og forskning i Island.
I følge den utenlandske ekspertgruppe, som var ledet av Christoffer Taxell, forhenværende minister for forskning og teknologi og nåværende kansler for Åbo Akademi i Finland, skal den islandske regjeringen fastholde investeringer i utdanning på alle nivåer, revidere systemet for utdanning og forskning, legge vekt på innovasjon, forbedre og støtte administrasjon av forskning og innovasjon, komme overens om kortsiktede forandringer og implementere de hurtig. I begge rapporter anbefales at de nå værende syv universiteter sluttes sammen til to, en offentlig og en privat drevet.
www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/4957
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Elever på alle skoletrinn over 105 tusen

Skoleåret 2008-2009 er 105.483 elever registrerte på alle skoletrinn i Island. Dette skoleåret er 61.789 registrerte I for- og grunnskole, 25.590 elever I den videregående skolen. Høsten 2008 var 93% av 16 åringer i landet i skole inklusive alle undervinningsformer (dagskole, aftenskole og fjerndundervisning).  Frafall mellom 16 og 18 åringer er ca. 18 prosent. Det totale antall studenter i universitet og doktornivå høsten 2008 var 16.944. Kvinner utgjorde 64 % av alle studenter, de er i flertall i alle utdanninger  unntatt ingeniør  og naturvitenskap
Mer: www.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=4046
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Mest for ungdom og litt for voksne

Rett før de gikk ut i ferie sendte det norske stortinget ut en viktig melding til Utdanningsnorge.
Kunnskap skal bane vei gjennom finanskrisa og styrke velferdsstaten.
Stortingsmelding nr. 44, Utdanningslinja, handler om det norske kompetansebildet. Hva trenger samfunnet, hva trenger den enkelte? Hva er situasjonen nå og hvordan skal det bli?
Den tar for seg hele utdanningssystemet, formell og ikke formell læring, men vektlegger særlig ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæringen. Hele meldingen finner du her.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Stig på klimabussen!

I Trøndelagsfylkene ruller nå en klimavennlig buss rundt med gode råd til alle trøndere.
Bussen er et informasjonsprosjekt om klima initiert av Fylkesmannen, og alle kommunene i fylket vil få besøk av bussen i løpet av året. Ønsket er at prosjektet skal hindre avmaktfølelse og opprettholde engasjement og samfunnsdebatt om vår tids største utfordring.
”Klimaråd underveis” har som hovedmål å redusere regionale klimagassutslipp ved å formidle informasjon om konkrete handlingsalternativer. Ved hjelp av en spesialinnredet hybridbuss skal konkrete teknologiske eksempler, informasjonsmateriell, og ikke minst personer med teknologi og samfunnsfaglig faglig kompetanse, nå ut til et bredt spekter av målgrupper i alle kommunene i Sør-Trøndelag i løpet av 2009. samarbeidspartnere står bak prosjektet. Du kan lese mer om klimabussen her:
www.kreativetrondelag.no/Klimabussen/
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Norsk-russisk kultursamarbeid

Mye samarbeid skjer allerede i nordområdene, men ønsket om kulturutveksling mellom Norge og Russland ble nylig forsterket gjennom en avtale om et treårig kulturprosjekt i perioden 2009 – 2012. Målet er å løfte frem temaområder som bibliotek, litteratur , musikk og urfolkets kunst og kultur
Du kan lese mer om prosjektet her her.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Sverige

Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet

Den 15 juni presenterade utbildningsminister Jan Björklund Utbildningsdepartementets förslag till ny skollag.
Den nya skollagen omfattar utbildning från förskola till och med vuxenutbildning. Lagen är en sammanhållen lagstiftning som ska utgöra basen för kunskap, valfrihet och trygghet i alla de skolformer och andra verksamheter som omfattas av skollagen. Den nya skollagen innebär också att reglering som idag finns i olika lagar och förordningar samlas på ett ställe.
Bland annat föreslås:
o Förskolan blir en egen skolform.
o Fristående skolor och förskolor blir en del av skolväsendet och friskolorna ska rätta sig efter samma regelverk som kommunala skolor. Det innebär bland annat att de, med vissa begränsade undantag, ska följa kurs- och läroplaner och sätta betyg.
o Skolinspektionen ges möjlighet till skarpare sanktioner mot de huvudmän som missköter sig.
o Möjligheten att läsa redan godkända gymnasiekurser på komvux för att höja betyget kommer att för-svinna.
Förslaget ska nu remitteras. Regeringen avser att lägga fram en proposition om en ny skollag våren 2010 och lagen kan börja gälla den 1 juli 2011.
www.regeringen.se/sb/d/10120/a/128291
www.regeringen.se/sb/d/11355/a/128290
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

Yrkesvux

Skolverket har den 15 juni fått in enkäter gällande uppföljning av satsningen.
Utöver denna enkät kommer, enligt Skolverket, nya uppgifter att samlas in i samband med nästa
ansökningsomgång:
• Uppgifterna och frågorna kommer i huvudsak att vara desamma som i enkäten i juni
• Skolverket planerar en konferens om yrkesvux i Stockholm den 29 oktober.
• Preliminär tidplan för hösten 2009:
 - Ansökan för år 2010 blir tillgänglig för kommunerna under sommaren.
 - De uppgifter som efterfrågas i denna ansökningsomgång kommer i huvudsak att vara desamma som i förra ansökningsomgången.
 - Ansökan ska ha inkommit till Skolverket senast den 15 september 2009.
 - Beslut planeras till den 15 oktober 2009.
 - Regeringen beslutar därefter slutgiltigt om satsningen inför 2010.
www.skolverket.se/sb/d/2615/a/15639
www.skolverket.se/sb/d/2615/a/14728
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

Stimulansinsatser för flexibelt lärande inom folkbildningen

Folkbildningsrådet utlyser projektmedel för stimulans av lokal och regional utveckling med syftet att pedagogiskt och kommunikativt stimulera det flexibla lärandet inom folkbildningen.
www.folkbildning.se/page/578/aktuellaprojekt.htm
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

Stort intresse för de första yrkeshögskoleutbildningarna

Den 1 juli startar yrkeshögskolan i Sverige. Nu är det klart vilka som blir de första yrkeshögskoleutbildningarna, som startar under hösten 2009. Intresset för att starta yrkeshögskoleutbildning har varit mycket stort. Av 404 ansökningar har 89 prioriterats. Det motsvarar knappt 2400 studieplatser.
www.regeringen.se/sb/d/11322/a/127799
www.yhkommitten.blogspot.com/
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

NVL

Nordisk Konferens om Kvalitet i Vuxenutbildning

Island 10-12. september 2009, hotell Loftleidir
Nordiskt nätverk för formell vuxenutbildning arrangerer konferens om kvalitet. Konferensen vänder sig till skolledare og pedagog inom allmän vuxenutbildning, språkundervisning för invandrare eller specialutbildning för vuxna (Särvux i Sverige).
Program og information och anmälan:
LÄNK
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Baltic-Nordic seminar September 2009

The County Governor of Hordaland, Norway, has received a grant of 8000 Euro to organise a Baltic-Nordic seminar which takes place in Jöhvi, Estonia 23rd and 24th of September 2009. The initiative to this seminar was taken by the Nordic network of prison education.
The purpose of the Baltic-Nordic seminar is dissimination of the Nordic report "Education in Nordic Prisons. Prisoners' Educational Backgrounds, Preferences, and Motivation", to present the Estonian project and to get information concerning the Prison Service and prison education in the Baltic states
in order to develop and improve prison education further. Focus is also on the cooperation between decision makers and researchers. We would like to develop a better collaboration between the Baltic states and the Nordic countries on this area.
Nordic Network for Prison Education are co-organisers.
www.fengselundervisning.net
Torfinn Langelid
E-post: tfo(ät)fmho.no

RSS
www.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 23.6.2009

Till NVL:s startsida