7/2006 NVL Uutisia

 


NVL

Aikuispedagogiikan foorumi 28.-29 syyskuuta 2006, Hässleholm, Ruotsi

Kokouksen tarkoituksena on keskustella olemassaolevista jatkokoulutusaloitteista kansansivistäjille ja aikuiskouluttajille sekä eri jatkokoulutusohjelmien tarpeista pohjoismaissa.
Ilmoittautumisaikaa on pidennetty 8.9. asti. Lisätietoja:
www.nordvux.net/object/8634/objectitem.htm

Ohjaus ja postkonstruktivismi – seminaari ohjausmetodeista ja käytännöistä

Seminaari ohjauksesta ja postkonstruktivismista pidetään Danmarks Pædagogiske Universitetissa Kööpenhaminassa 11. joulukuuta 2006 klo 10.00–16.00. Seminaariohjelma sisältää pohjoismaisten opinto- ja uraohjaustutkijoiden esityksiä, joissa keskitytään ohjausmetodeihin ja ohjauksen käytäntöihin. Seminaari on suunnattu kouluttajille, ohjaajille, konsulteille, tutkijoille ja muille opinto- ja uraohjauksen parissa toimiville. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Pohjoismainen aikuisoppimisen verkosto ja Danmarks Pædagogiske Universitetin ura- ja opinto-ohjauksen tutkimusyksikkö.
Lisätietoja NVL:n verkkosivuilta syyskuun alussa.

Vertaileva pohjoismainen tutkimus opitun tunnustamisesta

NVL:n opitun tunnustamisen asiantuntijaverkosto on päättänyt toteuttaa vertailevan pohjoismaisen tutkimuksen opitun tunnustamisesta. Tutkimuksessa keskitytään vertailemaan eri pohjoismaiden järjestelmiä sekä opitun tunnustamisen käytännön toteutuksia. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua ennen suurta opitun tunnustamisen konferenssia, joka pidetään 7.–9. maaliskuuta 2007. Tutkimustyötä johtaa Per Andersson Linköpingin yliopistosta.

Itsehallintohalueet

on uusimman DialogWeb-lehden (5/2006) teemana. Lehti on saanut myös uuden ulkoasun. Lue lisää:
www.dialogweb.net


TANSKA

Koulutusfoorumi 2006 – konferenssi ja näyttely tietotekniikasta, oppimisesta ja kehityksestä

Tanskan opetusministeriön alaisuudessa toimiva UNI C järjestää jälleen tänä vuonna koulutusfoorumin, jonka puitteissa pidetään koko koulutussektorin yhteinen kaksipäiväinen konferenssi ja näyttely. Foorumi tarjoaa yhteensä noin 50 luentoa, keskustelua ja workshopia. Otsikoina ovat muun muassa ”Oppimisprosessit ja ammatillinen inspiraatio” ja ”Arviointi ja dokumentointi”. Luentojen aiheita ovat muun muassa nuoret ja liikkuvuus sekä globalisaatio ja koulutus. Konferenssin tavoitteena on kehittää oppilaitoksia tarjoamalla tilaisuus ajatustenvaihtoon ja keskusteluun koulutuspolitiikasta, tutkimuksesta, ideoista ja kokemuksista. Foorumilla on myös koulutusalaan liittyvien yritysten edustajia esittelemässä esimerkiksi oppimateriaaleja ja tietotekniikkapalveluja. Koulutusfoorumiin osallistuu väkeä muun muassa perusasteen ja toisen asteen oppilaitoksista sekä edunvalvontajärjestöistä ja poliittisista järjestöistä. Konferenssi järjestetään 3.–4. lokakuuta Odense Congress Centerissä. Lisätietoa osoitteesta
www.uddannelsesforum.dk

”Miehet ovat johtajia – naiset opettajia”

Näin otsikoi Tanskan opetusministeriö tilastoja ja analyyseja sisältävän raporttinsa, jonka mukaan naiset ovat aliedustettuina peruskoulujen johtotehtävissä. Kaksi kolmasosaa johtavassa asemassa olevista on miehiä, kun taas koko henkilökunnasta kaksi kolmasosaa on naisia. Samansuuntaisia tuloksia sai Danmarks Pædagogiske Universitetin lehtori Leif Moos, jonka kyselytutkimuksen mukaan 62 % peruskoulussa työskentelevistä miehistä toimii johtotehtävissä ja naistyöntekijöistä vain 38 %. Tutkijat huomauttavat, että työntekijöiden pätevyys ja sitoutuminen ovat toki tärkeämpiä tekijöitä johtoasemaan valittaessa kuin sukupuoli. Toisaalta on nähtävissä, että naisten ja miesten sitoutuminen työhön on erilaista: naiset panostavat keskusteluun kollegojen ja oppilaiden kanssa, kun taas miehet pyrkivät käyttämään johtajanotteita ajaakseen asioita haluamaansa suuntaan.
Lisää tietoa tutkimuksesta tanskaksi osoitteessa
www.uvm.dk/06/lederehtm?menuid=6410

”Residing in silence and wonder” – uraohjauksen spirituaalinen ulottuvuus

Tanskalais-kanadalainen uraohjauksen yhteistyöprojekti nostaa esiin uraohjauksen ”spirituaalisen ulottuvuuden” – asian, joka on niin itsestäänselvä, että se jää helposti huomaamatta. Projektista ovat vastuussa Danmarks Pædagogiske Universitetin lehtori, ura- ja opinto-ohjaustutkija Finn Thorbjørn Hansen ja University of British Columbian koulutus- ja ohjauspsykologian professori Norman Amundson. Heidän mukaansa filosofinen ohjaustapa, meditatiivinen työote ja taiteellinen luovuus auttavat meitä tavoittamaan hiljaisen ulottuvuuden, jota tarvitaan elämänvalintojen tekemiseen.
Lisää aiheesta Danmarks Pædagogiske Universitetin uudessa englanninkielisessä lehdessä “Quarterly”:
www.dpu.dk/quarterly


SUOMI

Arjen hyvinvoinnin hiljainen murros asettaa uusia haasteita yhteiskunnalle

Sitran Innovaatio-ohjelma käynnisti vuoden 2006 alussa kansallisen ennakointiverkoston toiminnan. Verkoston tavoitteeksi asetettiin suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudenhaasteiden tunnistaminen sekä niiden nostaminen suomalaisten päätöksentekijöiden tietoisuuteen ja julkiseen keskusteluun. Työn tulokset on nyt koottu Timo Hämäläisen kirjoittamaan raporttiin Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa. Lue lisää:
www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Paauutinen/tiedote_2006-08-30.htm


ISLANTI

Islannin hallitukselta lisää rahaa aikuiskoulutukselle

Islannin hallitus aikoo lisätä aikuis- ja ammattikoulutuksen rahoitusta 120 miljoonalla Islannin kruunulla. Lisärahoitus käytetään työelämässä olevien aikuisten ammatti- ja jatkokoulutukseen sekä työpaikoilla tapahtuvaan ura- ja opinto-ohjaukseen. Rahoitus on suunnattu erityisesti aikuisille, joilla on pitkä työkokemus mutta ei ammattitutkintoa.


NORJA

Digitaalisen osaamisen portaikko

Vuoden 2006 kolmannessa NVL-uutiskirjeessä puhuttiin Norjan tieto- ja viestintäteknisestä politiikasta ja hallituksen panostuksista tähän osa-alueeseen. Työelämässä oppimisen kansallinen keskus Vox on osallistunut kansallisten digitaalisen osaamisen kriteerien määrittelyyn. Tuloksena on vastikään julkaistu ”Osaamisportaat: Digitaalisen osaamisen kriteerit työelämää ja yhteiskuntaa varten”. Osaamisportaikossa on kolme porrasta käyttäjän osaamistason mukaan: 1) Käyttää, 2) Ymmärtää ja 3) Hallitsee. Jokaisen portaan osalta on myös määritelty osaamistason vaikutukset käyttäjään kuudella eri yhteiskunnan osa-alueella: Kansalaiset ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, Kotitalous ja arki, Työelämä, Vapaa-aika, Koulutus ja opetus. Osaamisportaikosta saat lisää tietoa norjaksi osoitteesta
www.vox.no/templates/iframe.aspx?id=2136

Lue ja kirjoita – luku- ja kirjoitusharjoittelua aikuisille verkossa

Vox on kehittänyt itseohjautuvan verkkopohjaisen alustan aikuisten lukemisen ja kirjoittamisen harjoitteluun. Tämä verkko-oppimistyökalu on Norjassa ensimmäinen laatuaan ja maailmanlaajuisestikin harvinainen. Käyttäminen on ilmaista: käyttäjän tarvitsee vain rekisteröityä osoitteessa www.lesogskriv.no.
Alustassa on erilaisia interaktiivisia tehtäviä, joissa harjoitellaan:
- yksittäisten sanojen kirjoittamista
- kokonaisten lauseiden, kylttien ja taulukoiden ymmärtämistä
- lauseiden ja tekstien tuottamista.
Työkalu antaa välitöntä palautetta osaamisesta. Opiskelijan käytössä on myös yksinkertainen kielioppi, neuvoja luku- ja kirjoitustaitojen kehittämiseen ja tietoa aikuisopiskelusta. Käyttäjä määrää itse opiskelutahdin ja opiskelu onnistuu milloin ja missä vain, kunhan käytössä on tietokone.
www.lesogskriv.no

Oppia kaikille – myös aikuisille!

Kaikilla tulee olla mahdollisuus oppimiseen. Tämä on 4.–8. syyskuuta pidettävien oppimispäivien pääsanoma. Päiville kokoontuu joukko toimijoita aikuisoppimiskentän eri puolilta esittelemään aikuisoppimisen mahdollisuuksia. Lisätietoa norjaksi saat seuraavasta linkistä: Læringsdagene.


RUOTSI

Maahanmuuttajien ruotsinopetukseen uusi kurssisuunnitelma

Ruotsin hallitus on päättänyt antaa maan kouluvirastolle tehtäväksi laatia uuden kurssisuunnitelman maahanmuuttajien ruotsinopetukseen. Opetusta halutaan kehittää ottamaan paremmin huomioon yksittäisen opiskelijan lähtökohdat ja tarpeet. Uudistuksen yhteydessä myös arvosteluperusteita kehitetään.

Korkeakoulujen opiskelijavalinta uudistuu

Ruotsin hallitus on päättänyt korkeakoulujen valintaperusteiden muuttamisesta. Tavoitteena on selkeämpi ja oikeudenmukaisempi järjestelmä, jossa hyvälle lukiomenestykselle annetaan nykyistä enemmän painoarvoa. Tarkoituksena on helpottaa suoraan lukiosta pyrkivien pääsyä korkeakouluun. Nykyisellään moni opiskelija tyytyy huonoon lukiomenestykseen ja parantelee sitten vuoden verran arvosanojaan kunnallisessa aikuisoppilaitoksessa päästäkseen korkeakouluun.

Uusi säännöstö sääntelemään lukioarvosanojen korottamista

Opiskelijavalinnassa hakijat tullaan jakamaan neljään ryhmään. Jokaisesta ryhmästä valitaan pätevimmät hakijat.
1. Hakijat, jotka hakevat pelkän lukiotodistuksen perusteella tai jotka ovat suorittaneet lukion pääosin (2/3) kunnallisessa aikuiskoulutusoppilaitoksessa.
2. Hakijat, jotka ovat korottaneet arvosanojaan.
3. Hakijat, jotka ovat suorittaneet opintonsa ulkomailla.
4. Hakijat, joilla on todistus kansanopistosta.
Ryhmän opiskelijapaikkamäärä riippuu siitä, montako pätevää hakijaa ryhmässä on. Ryhmäjaon jälkeen kolmasosa 2. ryhmän paikoista siirtyy kuitenkin 1. ryhmälle. Tällöin lukioarvosanojen korottamisesta tulee vähemmän kannattavaa.
nmr_fi


Otsikot 4.9.2006


NVL
Aikuispedagogiikan foorumi 28.-29 syyskuuta 2006, Hässleholm, Ruotsi

Ohjaus ja postkonstruktivismi – seminaari ohjausmetodeista ja käytännöistä

Vertaileva pohjoismainen tutkimus opitun tunnustamisesta

Itsehallintohalueet


TANSKA
Koulutusfoorumi 2006 – konferenssi ja näyttely tietotekniikasta, oppimisesta ja kehityksestä

”Miehet ovat johtajia – naiset opettajia”

”Residing in silence and wonder” – uraohjauksen spirituaalinen ulottuvuus


SUOMI
Arjen hyvinvoinnin hiljainen murros asettaa uusia haasteita yhteiskunnalle


ISLANTI
Islannin hallitukselta lisää rahaa aikuiskoulutukselle


NORJA
Digitaalisen osaamisen portaikko

Lue ja kirjoita – luku- ja kirjoitusharjoittelua aikuisille verkossa

Oppia kaikille – myös aikuisille!


RUOTSI
Maahanmuuttajien ruotsinopetukseen uusi kurssisuunnitelma

Korkeakoulujen opiskelijavalinta uudistuu

Uusi säännöstö sääntelemään lukioarvosanojen korottamista