7/2007: Kvalitet

 
DialogWeb logo

7/2007: KvalitetLEDARE

Kvalitet i vuxenutbildning – stora ord men med vilket innehåll?

Många kvalitetssystem är idag inriktade på att ställa upp lätt mätbara mål och att i relation till detta ange en viss procentsiffra som gräns för vad som ska räknas som hög eller låg kvalitet. I sådana fall, hävdar jag, att vi bygger system som är tämligen innehållslösa.
Läs mer »

Danmark

Kvalitetsindsats puster nyt liv i demokratiet

Glödlampa
Øget dialog og refleksion er uomgængeligt, når man starter en kvalitetsudviklingsproces. Og når såvel alle medarbejdere som kursister, virksomhedskunder og bestyrelse engageres i arbejdet, starter man samtidig en inspirerende demokratiseringsproces, lyder erfaringen fra voksenuddannelsescentret VUC Fyn & Fyns HF-kursus
Läs mer »

Finland

Skräddarsydd utbildning ger kvalitet

Markku Väisänen
I entreprenad- och fastighetsserviceföretaget Are Oy får nästan var tionde anställd yrkesutbildning via ett läroavtal. Detta är en medveten utbildningsstrategi från ledningens sida eftersom det både underlättar nyrekrytering och garanterar att personalen, som till största delen är montörer, får en yrkeskunskap som är up-to-date. I läroavtalsutbildningen finns det dessutom en inbyggd kvalitetskontroll.
Läs mer »

Island

Kvalitetskriterier for ikke-formelle uddannelser

RECALL er et fælles Europæisk projekt med det formål at øge kvaliteten indenfor den ikke-formelle uddannelse.
Läs mer »

Norge

Kvalitet i livslang læring og individuelle utdanningsløp

QLT er et interaktivt verktøy med et grafisk brukergrensesnitt.
Som institusjoner for livslang læring (LLL) har universitetene fått endrede roller og oppgaver. Dette må få konsekvenser også for institusjonenes arbeid med kvalitet. Vi må ta hensyn til et langt bredere og mer mangfoldig spekter av studentbehov, og utvikle og endre våre tjenester og vår praksis med det for øye. Vi må ta tak i nye oppgaver og videreutvikle andre, så som veiledningstjeneste, akkreditering av tidligere læring, og ulike varianter av fleksible og individuelle utdanningsprogram.
Läs mer »

Sverige

Sol, kraftvärme och kvalitet

Studenten Johan Andersson diskuterar LiA-placering i Spanien med Jessica Ögren och Tommy Birgersson.
Det går inte att tillämpa någon vanlig ISO-certifiering för våra kurser, säger verksamhetsansvarige Tommy Birgersson vid KY-utbildningen i Härnösand. Vi bygger ett kvalitetssäkringssystem samtidigt som vi utformar utbildningen.
Läs mer »

Åland

Hjälplinor för vuxenstuderande – för kvalitet i självstudier

Katarina Sundberg
På Åland har det under fyra år pågått ett EU-finansierat projekt, Flex-learn - system för flexibel vuxenutbildning. Projektets målsättning har varit att utveckla ett system för flexibla vuxenstudier på Åland. I realiteten fanns inget befintligt system att utveckla utan ett nytt system har utarbetats. Projektet systembygge går under namnet Öppna gymnasieskolan.
Läs mer »

Estland

Quality in Estonian non-formal education

Free education is not an ordinary product that can be measured in clear-cut terms. There are no objective criteria that can prove one education centre giving better quality of education than another one. The problem is that a lot depends on the aims and intentions of the learner. Different kinds of education reach different aims. For example: it might be better to use a hammer to get nails into a wall instead of a computer, while other things can be achieved with a computer.
Läs mer »

NVL

Kära läsare

Inger Eriksson
Inger Eriksson
Det är lätt att konstatera att kvalitetsarbete i relation till vuxenutbildning är en prioriterad fråga i våra nordiska länder. Att utbildning för vuxna ska hålla god kvalitet ses som en självklarhet. Systemen kan vara av olika slag, allt från att i huvudsak förlita sig på kursvärderingar till mera avancerade system som även försöker bedöma effekterna t.ex. i relation till ökad reell kompetens.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija!

On helppoa todeta, että aikuiskasvatusalan laatutyötä pidetään tärkeänä meillä Pohjoismaissa. Pidämme itsestään selvänä, että aikuiskoulutuksen tulee olla korkealaatuista. Laatujärjestelmiä on monenlaisia: Jotkin perustuvat lähinnä kurssipalautteisiin, kun taas monimutkaisemmat järjestelmät pyrkivät arvioimaan myös koulutuksen vaikutuksia esimerkiksi osaamiseen.
Läs mer »

NVL

Dear Reader!

It is easy to see that quality in adult education is a high priority in the Nordic countries. To us it is self-evident that adult education must maintain a high standard. Quality assurance comes in a variety of guises, ranging from assessment based mainly on course questionnaires to more elaborate systems seeking to evaluate the effects of education on, for instance, actual competence (reell kompetens).
Läs mer »
DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.Diskutera artiklar i

NVL:s Forum


nmr_se