8. Motivation - nye veje?

 

Session 8

Motivation - nye veje?

CHAIR:

Lars Djernæs, seniorrådgiver Nordisk ministerråd

Lars Djernæs

Jeg er uddannet cand.scient.pol. og har siden august 2006 arbejdet som seniorrådgiver i Nordisk Ministerråds sekretariat (NMRS), hvor jeg har ansvaret for koordination af det nordiske samarbejde på arbejdslivsområdet. Før dette var jeg ansat som specialkonsulent i Beskæftigelsesministeriets internationale kontor i fem år, hvor jeg havde ansvaret for koordination af EU-sager på beskæftigelsesområdet. Forud herfor var jeg ansat i Udenrigsministeriet i otte år, hvor jeg arbejdede med både udviklingsbistand og EU-samarbejde.

Erfaringer med temaet

Ministerrådet for Arbejdsliv (MR-A) har i sit fireårige samarbejdsprogram 2009-2012 defineret globaliseringen og den demografiske udvikling som de største udfordringer, vi står over for på arbejdslivsområdet i disse år. MR-A har bl.a. fastlagt klare mål om, at ’Fremme livslang læring målrettet arbejdsmarkedets behov’. Fokus er på, hvordan man bedst muligt udvikler arbejdskraftens almene og faglige ressourcer i tæt kobling med efterspørgselssiden med henblik på at sikre, at arbejdsstyrken til stadighed har de kvalifikationer, som det private og offentlige arbejdsmarked har brug for. Der kan henvises til Nordisk Ministerråds hjemmeside www.norden.org for en nærmere præsentation af Ministerrådet for Arbejdsliv (MR-A).

Mobication

I NMRS har vi derfor gennem de senere år arbejdet målrettet på at styrke koblingen mellem voksnes læring og arbejdsmarkedspolitikken. Det har bl.a. givet sig udslag i, at Ministerrådet for uddannelse og forskning (MR-U) og MR-A i efteråret 2009 sammen bestilte et notat om ’Mobication’ (Mobility and education). I notatet peges der bl.a. på, at ’Manglende motivation til kompetenceudvikling synes at være den største barriere for uddannelse for både virksomheder og den enkelte borger. Mobication kræver at den enkeltes motivation til livslang kompetenceudvikling bliver fremmet.’ 
For MR-As vedkommende udgjorde dette notat sammen med Kommissionens meddelelse ’New skills for new jobs’ grundlaget for arbejdslivsministrenes drøftelse i november 2009 med arbejdsmarkedets parter på nordisk plan og EU’s beskæftigelseskommissær om arbejdskraftens kompetenceudvikling og mobilitet i forhold til kvalifikationsbehovene på arbejdsmarkedet.

Voksende ungdomsledighed

MR-A havde ved samme lejlighed en drøftelse af den voksende ungdomsledighed, og hvad man kan gøre for at imødegå den. Drøftelsen mundede ud i en beslutning om, at MR-A i samarbejde med MR-U ville bestille en kortlægning og analyse af landenes tiltag i forhold til de unge i lyset af den voksende ungdomsledighed og fremtidens mangel på arbejdskraft. Kortlægningen og analysen skulle omfatte tiltag i forhold til unge, som hverken søger uddannelsestilbud eller arbejde og risikerer varigt at belaste velfærdssystemet.

Motivationsmekanismer for arbejdslivsområdet

Præsentationen vil fokusere på, hvilke motivationsmekanismer, der fokuseres på inden for arbejdslivsområdet. På makroplan må man både se på de økonomiske incitamentsstrukturer, som skatter og understøttelsessystemer, og de krav, man stiller til de ledige gennem den aktive arbejdsmarkedspolitik. I tæt samarbejde med uddannelsesområdet skal erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne indrettes, så den enkelte opnår færdigheder og motivation til at udvikle egne kompetencer og at gøre det på eget initiativ. På mikroplan forudsætter det, at motivering gennem uddannelse kombineres med vejledning og rådgivning for de ansatte på virksomhederne. Det vil her være afgørende, at både den ansatte og virksomhederne oplever, at den opkvalificering den ansatte gennemfører med det samme bliver brugt til noget, som er af væsentlig betydning for virksomhederne. Det øger begge parters motivationen til fortsat at satse på videreuddannelse.

Debat

Jeg vil lægge op til debat på basis af nogle spørgsmål til deltagerne i workshoppen:
• Hvilke instrumenter har den offentlige sektor til rådighed under overskrifterne ’carrot’ and ’stick’ på hhv. makro- og mikroplan?
• Hvilke er de væsentligste forhold, som kan bidrage til at fremme hhv. begrænse den enkeltes og virksomhedernes motivation til kompetenceudvikling? 


PRÆSENTATION: “Dads and lads” concept, and other initiatives directed to engaging fathers in educational schemes. Juliette Collier, Deputy Chief Executive and Head of Family Learning Campaign for Learning, United Kingdom

Juliette Collier 

graduated from Warwick University as a mature student, with two young children. On leaving university, her commitment to lifelong learning led her to become the European researcher on the Cinderella Project, which focused on holistic, family-centred approaches to supporting women returning to learning.

Recognition of the crucial role that the family plays in stimulating and supporting children’s learning and development was established through her experience working with schools and community organisations to engage families in learning, as a Community Development Manager.

Family Learning

Since 1999 her career has focused on family learning. She has managed a range of national and international family projects and programmes, including three years as the transnational co-ordinator on a European project called Family Learning Works, which engaged families in learning through the workplace and Dads in the Picture, which created engagement tools to involve more dads and male carers in accessing children’s services. In 2003 she was appointed as the first manager for the National Family Learning Network, which now has nearly 10,000 professional members, working with around 5 million families each year.

Juliette is currently Deputy Chief Executive and Head of Family Learning, where she provides the strategic lead for family and community learning at Campaign for Learning, a national independent charity in the UK, that puts learning at the heart of social inclusion.


PRAKSISEKSEMPEL: ”BicycleNewYork – at ændre holdninger og adfærd, læring i et kulturperspektiv.” Masterstuderende visuel kommunikation, Københavns universitet Anne Bisgaard Nøhr, Ilona Marquard. Danmark

Personlige præsentationer

Anna Bisgaard-Nøhr:
Kandidatstuderende i Visuel Kultur, Institut For Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Bachelor i Performance-design, Roskilde Universitet.

Ilona Marquard-Busk:
Uddannelse: Kandidatstuderende i Visuel Kultur, Institut For Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Et års overbygning på masterniveau i Kulturproduktion, Institut for Kunst Kultur og Kommunikation, Malmø Högskola, Bachelor i Performance-design og Kultur og Sprogmødestudier, Roskilde Universitet. 

Erfaringer med temaet

Vi har tidligere samarbejdet om to kunstprojekter, der havde til formål at motivere folk til at bruge byen på en ny måde. Fx handlede kunstudstillingen Mellem Byen om at skabe møder mellem mennesker i byrummet gennem kunstværker forskellige steder i Københavns byrum.
Se mere her:
http://mellembyen.wordpress.com/
http://causeilovethisplace.wordpress.com/

Kulturelt perspektiv til arbejdet med motivation

New Yorks kommune har siden 2003 været i gang med at implementere PlaNYC, en bæredygtighedsplan som indebærer, at anlægge næsten 3000 km cykelsti over hele New York. Cykling er imidlertid stadig et undergrundsfænomen og cykelstierne bliver endnu ikke brugt massivt af cyklister. For at PlaNYC skal blive en succes og fortsat have politisk opbakning er det altafgørende at cykelstierne kommer i brug hurtigst muligt.
BicycleNewYork undersøger, hvordan flere newyorkere kan motiveres til at bruge cyklen som transportmiddel, så der opstår og forankres en bredere cykelkultur i New York. Projektet bygger på tanken om, at kultur og motivation står i nær relation til hinanden, og at hverdagens handlinger hænger sammen med sociale koder i en bestemt kulturel kontekst. En måde hvorpå der kan motiveres til handlingsændringer i hverdagen, er derfor at arbejde med at gøre handlinger meningsfulde indenfor en kulturel og hverdagsrelateret kontekst. BicycleNewYork beskæftiger sig med, hvordan cykling som almindeligt transportmiddel kan gøres meningsfuldt for newyorkerne. Her er imagination et centralt begreb, der knytter sig til visuel kultur og den billeddannelse der kan forbindes med folks forestillinger om cykling. Det er ydermere et begreb som inddrages til at forstå den nuværende betydning af cykelkultur i New York, samt et redskab i arbejdet med at motivere flere newyorkere til at cykle. 
BicycleNewYork er et konkret bud på, hvordan et kulturelt perspektiv kan integreres i byplanlægningen og understøtte de fysiske tiltag, som verdens storbyer er nødsaget til at tage, for at blive mere bæredygtige. Dette ved at arbejde med imagination som et redskab til at skabe kultur for bæredygtighed blandt mennesker.  I denne sammenhæng lægger BicycleNewYork i øvrigt op til at diskutere den almene værdi af at anvende et kulturelt perspektiv til arbejdet med motivation i læringssammenhænge. 

Lars Djernæs, seniorrådgiver Nordisk ministerråd
Lars Djernæs, seniorrådgiver Nordisk ministerråd
Presentation (pdf)

Rapport (pdf)


Juliette Collier
Juliette Collier
Presentation (pdf)


Anna Bisgaard-Nøhr
Anna Bisgaard-Nøhr
Presentation (pdf)


Ilona Marquard-Busk
Ilona Marquard-Busk
Presentation som ovan


Referat från sessionen:

PDF