8/2009 NVL Uutisia

 

Danmark

Täydennyskoulutuksen suosio noussut

Arvioitaessa globalisaatiorahoituksen vaikutuksia vuosina 2007–2009 osoittautui, että valmistavan aikuiskoulutuksen (luku-, kirjoitus- ja laskutaito-opetus) osallistujien määrä on noussut 38 % ja entistä useammat ammattikoulutetut osallistuvat ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen osallistujamäärä nousi vuonna 2008 15 % edellisvuoteen verrattuna, ja vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana osallistujamäärä oli 46 % korkeampi kuin vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Aktiivisuus on lisääntynyt erityisesti ammatillisen täydennyskoulutuksen osalta ja joillakin aloilla myös ammatillisessa peruskoulutuksessa. Kasvuun on useita syitä. Poliittisten toimien ja lisärahoituksen lisäksi siihen on vaikuttanut tämänhetkinen taloudellinen epävarmuus, joka on saanut monet hakeutumaan täydennyskoulutukseen.

Myös kansalais- ja työväenopistojen opiskelijamäärä rajussa nousussa

Viestintätoimisto Advicen elämäntyylitutkija Henrik Vejlgaardin mukaan iltakurssien suosion nousu johtuu siitä, että opistot ovat seuranneet aikaansa ja tarjoavat kursseja, jotka osallistujat kokevat tärkeiksi ja hyödyllisiksi. Monet kansalais- ja työväenopistot tarjoavat nyt myös muutaman päivän intensiivikursseja, jotka sopivat paremmin nykyajan elämäntyyliin kuin kerran viikossa järjestettävät kurssit.

Lisätietoa arvioinnista (tanskaksi)
Lisätietoa kansalais- ja työväenopistoista (tanskaksi)

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Koulutus on erityisnuorten ponnahduslauta aikuisuuteen

Peruskoulun suorittaneille 16–25-vuotiaille erityistuen tarpeessa oleville nuorille taataan laissa oikeus 3-vuotiseen nuorisokoulutukseen.
Tavoitteena on, että nuoret, jotka tarvitsevat erityistukea – esim. vakavan liikuntavamman, monivammaisuuden, autismin tai ADHD:n vuoksi – saavat sosiaalista, tiedollista ja henkilökohtaista osaamista voidakseen elää mahdollisimman itsenäistä ja aktiivista aikuisen elämää ja mahdollisesti jatkaa opintoja tai siirtyä työelämään. Koulutukseen sisältyy yleissivistävää opetusta, erityisosaamisen tai kiinnostuksen kohteiden kehittämistä ja arkielämän käytäntöjen opettelua.
Lisätietoa (tanskaksi).
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

”Kansanterveys ja kansansivistys – mainio yhdistelmä”

Näin kuuluu viiden sivistysliiton yhdessä kirjoittaman kirjasen otsikko. Kirjasessa joukko asiantuntijoita kertoo, miten vapaa sivistystyö voi olla mukana kansanterveyden edistämisessä.
Vapaassa sivistystyössä on monia piirteitä, jotka voivat edistää terveyttä ihmiselämän olennaisena osana ja elämänlaadun parantajana. Vapaan sivistystyön kentällä terveys nähdään laajemmin kuin pelkkänä ”sairaudettomuutena”, ja yhteisöllisyyden, yhdessä päättämisen ja vuoropuhelun merkitystä yksilön valinnoille ja omaan terveyteen ja elämänlaatuun vaikuttaville päätöksille korostetaan. Sivistysliitot pyrkivät vihkosen avulla luomaan tervettä yhteistyötä kuntien, potilasjärjestöjen ja muiden kansanterveydestä kiinnostuneiden tahojen kanssa.
Lue vihkonen (tanskaksi).
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: folkbildning

Laadunarviointi-instituutti EVA:n 10-vuotisjuhlakonferenssi

Laadun arviointi ja varmistus, mittaus ja edistäminen ovat ajankohtaisia aiheita, joita on pohdittava jatkuvasti.

Konferenssin kansainväliset ja tanskalaiset alustajat kertoivat näkemyksiään koulutuksen laadusta. Aiheina oli mm. koulutuksen laadun ja yhtäläisten mahdollisuuksien välinen yhteys, laatuseikat ammatillisen korkeakoulutuksen kehittämisessä käytännönläheisemmäksi, strateginen johtaminen ja johtamisen merkitys laadulle, osallistaminen ja tiedon jakaminen. EVA:n konferenssiin osallistui 100 alan asiantuntijaa.
Materiaalia, alustuksia ja erilaisia näkökulmia aiheeseen löytyy EVA:n kotisivuilta (tanskaksi): www.eva.dk
Alustukset: www.eva.dk/nyheder/nyheder-2009/eva-10-aar/oplaeg

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Suomi saa innovaatioyliopiston

Aalto-yliopiston valmistelu on saanut vauhtia uuden yliopistolain astuttua voimaan. Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE), Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) muodostama uusi yliopisto. Aalto-yliopisto luo teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan korkeakouluista uuden tiede- ja taideyhteisön. Kolmen yliopiston yhdistäminen tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia monialaiseen ja vahvaan opetukseen ja tutkimukseen.
Aalto-yliopisto on säätiöpohjainen yliopisto, jonka alkupääoma on 700 miljoonaa euroa. Valtio sijoittaa säätiöpääomaan 500 miljoonaa euroa ja muut lahjoittajat, eli yritykset, säätiöt, muut yhteisöt ja yksityishenkilöt yhteensä 200 miljoonaa euroa.
Noin 20 000 opiskelijan yliopistosta tulee maan toiseksi suurin Helsingin yliopiston jälkeen. Ensimmäinen rehtori on Ph.D. Tuula Teeri joka on aiemmin toiminut mm. vararehtorina ja rehtorin varamiehenä Kungliga  Tekniska Högskolanissa (KTH) Tukholmassa.
Aalto-yliopisto aloittaa toimintansa 1.1.2010. Tavoitteena on, että Aalto-yliopisto kuuluu maailmanluokan yliopistojen joukkoon 2020 mennessä.
www.aaltoyliopisto.info/fi/view/content/aalto-yliopisto
E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Suomalaiset kouluttautuvat entistä enemmän – myös ulkomailla

20-vuotta täyttäneet suomalaiset osallistuvat koulutukseen selvästi enemmän kuin OECD-maiden nuoret keskimäärin. Tämä käy ilmi OECD:n vertailuraportista Education at a Glance 2009.
Yhä harvemmat työikäiset ovat Suomessa vailla perusasteen jälkeistä koulutusta. Osuus pienenee edelleen suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Vuonna 1997 noin kolmasosa 25-64 –vuotiaista oli vailla perusasteen jälkeistä koulutusta, mutta kymmenen vuotta myöhemmin osuus on pudonnut alle 20 prosentin.
Koulutukseen osallistuminen on kansakunnan osaamisvarannon kannalta hyvä asia, mutta samalla se tarkoittaa työmarkkinoille siirtymisen hidastumista. Suomalaiset 20-29 vuotiaat siirtyvät työelämään muiden OECD-maiden nuoria myöhemmin. Toinen haaste suomalaiselle koulutusjärjestelmälle on alle 20-vuotiaat, joilla on riski syrjäytyä koulutusta vaille jäämisen takia. 
Yhä useammat suomalaiset opiskelevat ulkomailla. Suosituin kohdemaa oli Ruotsi, melkein 40 prosenttia ulkomailla opiskelevista opiskeli siellä. Seuraavaksi suosituimpia olivat Iso-Britannia, Saksa, Yhdysvallat ja Viro.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/09/Education_at_a_glance.html?lang=fi
E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Tärkeä askel matalasti koulutettujen motivoinnissa

Islannin hallitus esitti hiljattain, että valtiollisen opiskelijoiden lainasäätiön sääntöjä muutettaisiin. Sosiaaliministerin ja opetusministerin ideoima muutos on osa kokonaisstrategiaa, jonka tarkoituksena on motivoida työttömiä opiskelemaan. Tavoitteena on työttömyyden vähentäminen ja alueellisen talouskehityksen tukeminen väestön osaamista kehittämällä. Tärkein tavoite on tarjota työttömille opiskelumahdollisuuksia ja helpottaa opiskelun aloittamista eri tavoin. Painopiste on opiskeluvaihtoehtojen kehittämisessä matalasti koulutetuille; valtaosa työttömistä kuuluu juuri tähän ryhmään. Toimenpide-ehdotuksia julkistettaneen lähiviikkoina.
Lisätietoa (islanniksi) www.lin.is/Forsida.html
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

”Hyvästä paremmaksi” -projektiin osallistunut jo yli 300 työntekijää

Islantilainen ammattikoulutuskeskus Iðan tarjoaa ammattikoulutusta vailla oleville eri alojen työntekijöille osaamisen arviointia ja tunnustamista. Hankkeen nimi on ”Hyvästä paremmaksi”.
Tavoitteena on parantaa kokeneiden työntekijöiden mahdollisuuksia suorittaa ammattitutkinto näyttötutkintona.  Mukaan pääsyn edellytyksenä on vähintään viiden vuoden työkokemus alalta ja vähintään 25 vuoden ikä. Ammattiopettaja, alan ammattilainen sekä opinto- ja uraohjaaja arvioivat henkilön osaamisen ja vertaavat sitä tutkinnon vaatimuksiin ja opintosisältöihin. Edda Jóhannesdóttir, joka työskentelee Iðanissa opinto- ja uraohjaajana, kertoo että monet islantilaiset haluavat nyt suorittaa näyttötutkinnon voidakseen hakeutua töihin ulkomaille. Iðanin hanke alkoi vuonna 2007, ja tähän menneessä yli 300 henkilöä on osallistunut tarjottuun osaamisen arviointiin ja vajaa 60 suorittanut ammattitutkinnon näyttötutkintona.
Lisätietoa (islanniksi): www.idan.is/radgjof/bub/
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

FA:lle tukea Leonardo da Vinci -ohjelmasta

Leonardo da Vinci -ohjelma on yksi EU:n koulutusohjelmista. Sopimukset ohjelman puitteissa myönnetyistä hanketuista allekirjoitettiin hiljattain. Islannissa tukea saa kolme organisaatiota, joista yksi on työelämän koulutuskeskus FA.
FA:n hanke on nimeltään REVOW eli Recognition of the Value of Work, ja sen tarkoituksena on välittää eteenpäin aiemmin toteutetun VOW-hankkeen tuloksia. VOW-hankkeessa kehitettiin aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista kirjoittamalla osaamiskriteerien kuvauksia ja tuottamalla materiaaleja, jotka helpottaisivat yhdessä ammatissa hankitun osaamisen tunnustamista toisella alalla. FA:n hanke palkittiin kesällä 2009 Prahassa pidetyssä isossa konferenssissa.
Uuden hankkeen ajatuksena on välittää eteenpäin kokemusta ja tietoa sellaisiin maihin, jotka eivät olleet mukana alkuperäisessä hankkeessa. Kohderyhmänä ovat pankkitoimihenkilöt ja teollisuuden palveluksessa työskentelevät tekniset toimihenkilöt. Lisäksi menetelmiä tarkistetaan ja kehitetään mm. eurooppalaisen tutkintojen ja osaamisen viitekehyksen (EQF) pohjalta. Tavoitteena on parantaa matalasti koulutettujen asemaa työmarkkinoilla.
Lisää VOW-hankkeesta: www.valueofwork.org
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Aikuisopetuksen oppimateriaalitietokanta

VOX on kehittänyt sähköisen oppimateriaalihaun norjan kielen ja yhteiskuntaopin oppimateriaaleista. Hakutyökalu auttaa opettajia löytämään oppimateriaaleja opiskelijoilleen.

Uusi tietokanta on jaettu norjan kielen ja yhteiskuntaopin osioihin, ja materiaalit on ryhmitelty mm. tason, harjoitettavan taidon, kielimuodon (nynorsk tai bokmål) ja materiaalityypin mukaan. Myös paperimuotoiset ja digitaaliset resurssit on eritelty. Yhteiskuntaopin oppimateriaalit kattavat sekä 50 yhteiskuntaopin oppituntia että norjan kielen opetukseen sisältyvää yhteiskuntatieteellistä aineistoa. Tavoitteena on antaa opettajille hyvä ja toimiva hakutyökalu, jonka avulla he saavat yleiskuvan kustakin aiheesta. – Oppimateriaalit ja aiheet on luokiteltu sen mukaan, mikä mielestämme on opettajille tärkeintä, sanoo Helga Arnesen Voxista.

Vox tarkastaa sisällön 

Vox tarkistaa kaikkien oppimateriaalien asiallisuuden. Varsinaiseen laadunvarmistukseen Voxilla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia, joten käyttäjien vastuulla on arvioida oppimateriaalien pedagoginen ja sisällöllinen laatu. Kustantamot ovat suhtautuneet hankkeeseen myönteisesti, ja tietokannassa on jo 70 eri tietuetta.
Oppimateriaalihakuun:
www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=4271&epslanguage=NO

Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen

Työ- ja inkluusioministeriö haluaa vahvistaa työpaikoilla tapahtuvaa oppimista.
Tämän oppimismuodon edistäminen sisältyy tukipakettiin, jonka ministeriö on kehittänyt kansainvälisen finanssikriisin seurausten helpottamiseksi. Jatkossa työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen on helpompi saada tukea. Nyt tukea myönnetään myös suhdanneherkillä aloilla toimiville yrityksille, joiden toimintaa talouskriisi on vaikeuttanut.
Ministeriön lehdistötiedote (norjaksi).
Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Seminaari toisen asteen ”koulupudokkaista”

Voimmeko pienentää toisen asteen opintonsa keskeyttävien suurta joukkoa? Miten joustavat opiskelumahdollisuudet voivat auttaa nuoria ja aikuisia suorittamaan loppuun toisen asteen opinnot? Tutkinnon suorittaminen ei suinkaan edellytä, että joka päivä on istuttava koulunpenkillä. Norjan etäopetuksen ja joustavan koulutuksen liitto NFF järjestää seminaarin 22. lokakuuta Oslossa.
Seminaariohjelma (pdf).
Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Møteplass 2009 -tapahtuma edistää järjestöyhteistyötä

Kansalaisjärjestöjen yhteisjärjestö Frivillighet Norge kutsuu Norjan järjestökenttää yhteistyöhön. Vähemmistöjärjestöjen resurssit, kontaktiverkostot ja osaaminen tekevät niistä houkuttelevia yhteistyökumppaneita perinteisemmille norjalaisjärjestöille.  “Møteplass 2009” -tapahtumassa tutustutaan järjestöyhteistyön mahdollisuuksiin ja saadaan  hyödyllisiä työkaluja kulttuuri- ja uskontorajat ylittävää yhteistyötä varten.  Tapahtuma järjestetään Gardermoenissa 23. – 24. lokakuuta.
Ohjelma.
Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no
Mer om: dialog

Sverige

Budjettiesitys lupaa lisää rahaa koulutukseen ja työmarkkinatoimiin

Hallituksen budjettiesityksessä koulutukseen halutaan panostaa lisäämällä opiskelupaikkoja eri koulutusasteilla ja käyttämällä lisää rahaa opettajiin. Esityksessä ehdotetaan myös turvapaikanhakijoiden asemaa parantavia toimia.
Budjettiesitykseen sisältyy opettajiin ja opettajan ammattiin liittyviä panostuksia, joilla pyritään edistämään koulutoimen tavoitteiden saavuttamista. Ammatin arvostuksen lisäämiseen ja opettajankoulutuksen laadun parantamiseen on varattu 102 miljoonaa kruunua. Lisäksi hallitus haluaa käyttää 19 miljoonaa kruunua kampanjaan, jolla tiedotetaan uudistuneesta opettajankoulutuksesta, sekä saada nuoret kiinnostumaan opettajan ammatista. Kokeneille, mutta muodollisesti epäpäteville opettajille annetaan mahdollisuus täydentää opintonsa tutkinnoksi. Opettajiin kohdistuvan lisäpanostuksen suuruudeksi arvioidaan kokonaisuudessaan 84 miljoonaa kruunua vuosina 2010–2012. Tarkoituksena on muun muassa, että epäpätevien opettajien aiempi kokemus arvioidaan ja luetaan hyväksi, jotta heidän opintonsa helpottuvat ja opiskeluajat lyhenevät jonkin verran.
Turvapaikanhakijoiden työllistymisen edistämiseksi otetaan käyttöön aktivointibonus, jonka avulla työharjoitteluun tai muuhun toimintaan osallistuvat turvapaikanhakijat saavat mahdollisuuden parantaa taloudellista tilannettaan.
www.regeringen.se/content/1/c6/13/20/13/25857c94.pdf
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Hallitus panostaa vapaaseen sivistystyöhön

Vuoden 2010 budjettiesityksessään Ruotsin hallitus ehdottaa, että vapaan sivistystyön määrärahoja korotetaan 93,7 miljoonalla kruunulla. Näin ollen vuoden 2010 määrärahojen suuruus olisi reilut 3,2 miljardia kruunua. Lisärahoitusta on luvassa myös joihinkin vapaan sivistysyön alalla toteutettaviin vammaisiin liittyviin panostuksiin.

Hallitus toteaa, että vapaan sivistystyön alainen toiminta on kaikilta olennaisilta osiltaan hyvälaatuista ja että vapaa sivistystyö on edelleen tärkeä toimija vammaisten ja vajaakuntoisten osalta.
Hallitus haluaa rahoittaa myös opiskelupaikkoja kansanopistoihin nuorille, joilta puuttuu peruskoulun tai toisen asteen päättötodistus. Kohderyhmälle tarjotaan kolmen kuukauden pituista koulutusta, johon sisältyy valmistavia tai motivaatiota lisääviä opintoja ja/tai kertausta. Tavoitteena on madaltaa osallistujien kynnystä aloittaa kokopäiväopinnot tai palata niiden pariin. Hallitus ehdottaa, että tarkoitukseen perustetaan 1000 opiskelupaikkaa, mikä merkitsee 51 miljoonan kruunun panostusta. Kansanopistot ja sivistysliitot tarjoavat monille aikuisille mahdollisuuden koulutus- ja sivistystason parantamiseen, henkilökohtaiseen kehitykseen, mielekkääseen vapaa-aikaan ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Tulokset osoittavat myös, että kansansivistyskentällä kehitetään aktiivisesti toimintaa ja pyritään tavoittamaan uusia kohderyhmiä.

Linkkejä (ruotsiksi):
Vapaan sivistystyön määrärahat budjettiesityksessä (pdf)
Koko budjettiesitys vuodelle 2010
Ruotsin kansansivistysneuvoston uutiskirjeen "Folkbildningsrådet informerar" pääset lukemaan kotisivuilta: www.folkbildning.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Åland

ABF-Ålandille uusi koulutuspäällikkö

Mia Hanström on nimitetty sivistysliitto ABF-Ålandin koulutuspäälliköksi. Hanströmillä on pitkä kokemus nuoriso- ja tasa-arvoasioiden konsulttiyrittäjänä. Hän on järjestänyt kursseja ja hankkeita Ahvenanmaan lisäksi myös Ruotsissa ja Manner-Suomessa. Koulutuspäällikön toimi on 75 % kokopäivätyöstä.
Mia Hanströmin mielestä hänen keskeisin tehtävänsä on kehittää uusia toimintamuotoja ABF:lle. Hän arvelee, että vapaata sivistystyötä koskevan lain uudistus antaa sivistysliitoille paremmat edellytykset ottaa käyttöön uudenlaisia toimintamuotoja esim. tietotekniikan avulla. Lisää asiaa ABF-Ålandin haasteista ja mahdollisuuksista (ruotsiksi): http://miahanstrom.blogspot.com.
E-post: Viveca.Lindberg(ät)living.ax

Färöarna

Torshavnin kansalaisopisto – 3000 opiskelijaa ja 130 erilaista kurssia

Torshavnin opisto, jolla on Färsaarten laajin ja monipuolisin iltakurssivalikoima, aloittaa uuden lukuvuoden syyskuun lopulla. Tarjolla on niin lukuaineiden, taideaineiden kuin kädentaitojenkin kursseja.
Tänä vuonna opistossa voi myös ensimmäistä kertaa pitkään aikaan suorittaa toisen asteen oppimäärään kuuluvia kursseja matematiikassa, kemiassa ja englannissa. Vaikka valikoima on toistaiseksi vaatimaton, tämä on kuitenkin askel oikeaan suuntaan.
Vielä 1980-luvulla opistossa oli tarjolla 14 eri toisen asteen kurssia. Talouskriisin vuoksi aikuisten koulutusmahdollisuuksia karsittiin ja nämä kurssit lopetettiin 1990-luvun alussa. Nyt toisen asteen kurssit on vihdoin otettu takaisin opetusohjelmaan.
Lisäksi opistossa on tarjolla suuri määrä eriaiheisia kursseja esim. kielten, musiikin, taiteen, käsitöiden ja elokuvien alalta. Ulkomaalaisille tarjolla on myös fäärin kieltä, kulttuuria ja yhteiskuntatietoutta opettavia kursseja.
Lisätietoa www.kvoldskulin.fo/english.html.
Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo

NMR

Haku käynnissä pohjoismais-baltialaiseen elinkeinoelämän ja teollisuuden liikkuvuusohjelmaan

Pohjoismais-baltialainen elinkeinoelämän ja teollisuuden liikkuvuusohjelma edistää taloudellista yhteistyötä, innovaatioita ja yrittäjyyttä. Tavoitteena on Pohjoismaiden ja Baltian alueen globaalin kilpailukyvyn vahvistaminen.
Ohjelma myöntää elinkeinoelämän ja teollisuuden toimijoille taloudellista tukea opintokäyntien ja työssäoppimisjaksojen järjestämiseen, täydennyskoulutukseen ja verkostotoimintaan. Vuonna 2009 ohjelman vuosibudjetti on noin kaksi miljoonaa Tanskan kruunua. Ohjelman rahoittajina ovat Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Viron, Latvian sekä Liettuan hallitukset.
Hakuaika päättyy 15. lokakuuta 2009.
Lisätietoa...
E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

NVL

Quality in Adult and Distance Education

The NVL’s Distance Group invites you to participate in a one hour discussion on quality in Adult and Distance Education.
5. October at 11:00 – 12:00 Scandinavian time (Finland 12:00 – 13:00, Iceland (GMT) 9:00 – 10:00) Anne B. Swanberg, Norwegian School of Management BI will be our guest. She will be answering Distance questions and yours!
Please register HERE to enrol. You will receive an email with the URL of the meeting by email.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 29.9.2009

NVL:n aloitussivulle