9 Conversations -työkalupakki

Haaste: miten auttaa maahanmuuttajia oman yrityksen perustamisessa?

 
Kuva: Meruyert Gonullu Kuva: Meruyert Gonullu

Kirjoittajat: Anne Fox ja Thorleif Hjeltnes

Tästä haasteesta muodostui 9 Conversations -nimisen EU-hankkeen pääasiallinen tavoite. Viiden kumppanimaan edustajista koottu eurooppalainen hankeryhmä on kolmessa vuodessa kehittänyt kohderyhmää varten räätälöidyn yrittäjyysohjelman. Ohjelma soveltuu käytettäväksi maahanmuuttajaryhmässä paikallisen ohjaajan tai tukihenkilön ohjauksessa, mutta sitä voi hyödyntää myös yrittäjäksi haluava yksittäinen maahanmuuttaja.

Verkostot ja kieli tärkeitä

Maahanmuuttajat saavat yleensä tärkeää tukea muilta kaltaisiltaan. He auttavat toisiaan luovimaan uuden kotimaan hankalien sääntöjen ja haasteiden keskellä. Apua saatetaan antaa esimerkiksi arkisissa lastenhoito- tai terveysasioissa tai lainaamalla kaikenlaista tavaroista ja välineistä rahaan. 9 Conversations -hankkeessa hyödynnetään tätä ajattelutapaa ja verkostoitumista, mutta samalla yritetään laajentaa maahanmuuttajien verkostoa myös sen paikallisyhteisön suuntaan, jossa he asuvat ja johon heidän on tarkoitus kotoutua. Jos tavoitteena on perustaa uusi paikallinen yritys, paikallisyhteisön kanssa verkostoituminen on ratkaisevan tärkeää yrityksen pitkäaikaiselle menestykselle.

Uuden maan kielen oppiminen on tärkeä osa kotoutumista. 9 Conversations-hankkeessa olemme käyttäneet englantia yhteisenä kehittämiskielenä. Lisäksi osallistujamaille on tehty kansalliset versiot kaikista työkaluista. Laajennetun verkoston työskentely voi siis tapahtua norjaksi Norjassa, kreikaksi Kreikassa jne.

Miksi ihminen haluaa yksityisyrittäjäksi?

Yksityisyrittäjien osuus koko väestöstä on pieni. Syyrialaisten keskuudessa tehty tutkimus osoittaa, että uuteen kotimaahan selvinneiden pakolaisten joukossa on enemmän yksityisyrittäjäksi haluavia kuin EU:n väestössä keskimäärin. Oman yrityksen perustaneet mainitsevat haastatteluissa yrittäjyyspäätöksensä syyksi myös sen, että heidän on ollut hyvin vaikeaa löytää perinteistä palkkatyötä. 9 Conversations -hanke on suunnattu pienelle mutta usein innokkaalle kohderyhmälle, johon kuuluvat haluavat perustaa yrityksen. Kohderyhmän innokkuus on voimavara. Liiallinen into voi kuitenkin johtaa myös ongelmiin, kun jotkut maahanmuuttajat perustavat yrityksen perehtymättä paikalliseen lainsäädäntöön ja määräyksiin. Laittomaan yritystoimintaan ryhtyviä voi pahimmassa tapauksessa uhata maasta karkottaminen.

Ohjaajien ja osallistujien käyttöön soveltuvia diapohjia Ohjaajien ja osallistujien käyttöön soveltuvia diapohjia

Mastermind-menetelmään ja uudistavaan oppimiseen perustuvat opintoryhmät

Yrittäjiksi haluavat maahanmuuttajat ovat aikuisia, jotka kantavat mukanaan entisessä elämässään saatua osaamista ja kokemuksia. 9 Conversations -hankkeen pääajatuksena on toimia enemmänkin tukiryhmän kuin perinteisen kurssin tavoin. Ohjelman osallistujat tukevat ja auttavat toisiaan ja etsivät omatoimisesti paikallisyhteisössään kontakteja, jotka voivat auttaa heitä liiketoimintamallin kehittämisessä. Käytimme hankkeessa Business Model Canvas -työkalua, jonka avulla yrityssuunnitelma voidaan esitellä kuvan muodossa yhdellä sivulla. Hankehakemuksessa lähtökohtana oli pohjoismainen uudistavan oppimisen opintopiirimalli, mutta hankkeen edetessä päädyimme käyttämään yrittäjyyspainotteisempaa Mastermind-menetelmää. Mastermindin voi nähdä uudistavan oppimisen opintopiirien soveltamisena yritysmaailmaan.

9 Conversations -hankkeen työkalupakki

9 Conversations -ohjelma on suunniteltu yhdeksän viikon pituiseksi. Hankkeen aikana kehitimme joukon työkaluja, joita ryhmä voi käyttää oppimis- ja innovointityön apuna.

Sovelluksessamme osallistuja voi seurata yrittäjyysosaamisensa kehittymistä hämähäkinseitin muodossa Sovelluksessamme osallistuja voi seurata yrittäjyysosaamisensa kehittymistä hämähäkinseitin muodossa.

  • Kehittämämme ohjaajaopas (Facilitator guide), jossa on muun muassa julistepohjia markkinointia varten.
  • Kännykkäsovellus (Mobile app) yksilöllisen oppimisen tueksi.
  • Usein kysyttyjen kysymysten lista (FAQ), jossa annetaan vastaukset tärkeimpiin yrittäjyyttä koskeviin kysymyksiin jokaisen kumppanimaan osalta.
  • Kumppanimaissa tehdyt videot maahanmuuttajien onnistuneista yrittäjyyskokemuksista, jotka inspiroivat ja antavat roolimalleja.
  • Itsearviointityökalu, jolla voi seurata oman osaamisen kehittymistä suhteessa EU:n yrittäjyysosaamiskehyksen (EntreComp) neljään alimpaan tasoon. Arviointi näytetään hämähäkinseitin muodossa.
  • Sarja osaamismerkkejä (badges), joita osallistuja ansaitsee sitä mukaa kun suorittaa ohjelman sisältämät yhdeksän osaa.
  • EU:n taitoprofiilityökalusta kehitetty mukaelma (Adaptation), jossa keskitytään yksityisyrittäjäksi ryhtymiseen.
  • Ohjelmaan kuuluva materiaali, jota voidaan käyttää opintoryhmässä tai yksilöoppimisen tukena (Programme materials). Materiaali antaa tukea yhdeksänviikkoisen ohjelman suorittamiseen. Sen tarkoituksena on auttaa osallistujaa kehittämään ja dokumentoimaan liiketoimintamalli Business Model Canvas -työkalun avulla. Materiaali on saatavilla WordPress LMS:nä, itsenäisten diaesitysten sarjana sekä interaktiivisena PDF-muotoisena tehtäväkirjana.

Miellekartta 9 Conversations -työkalukokonaisuudesta Miellekartta 9 Conversations -työkalukokonaisuudesta

Tiedoksi niille teistä, jotka voisivat ryhtyä 9 Conversations -ohjelman ohjaajiksi mutta kaipaavat itse lisää koulutusta ja ohjausta: Hankeryhmä jatkokehittää parhaillaan ohjelmaa sekä kehittää ohjaajille suunnattua koulutusohjelmaa EU:n tuella. Olet tervetullut mukaan seuraamaan tätä työtä ja antamaan meille palautetta.

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää alkuperäisestä 9 Conversations -hankkeesta tai sen jatkohankkeesta Mastering 9 Conversations. Yhteystiedot löydät hankkeen verkkosivuilta.

Erasmus Plus The project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be mad of the information contained therein.