9 Conversations – verktøykasse

Utfordring: Hvordan hjelpe innvandrere med å etablere egen virksomhet?

 
Foto: Meruyert Gonullu Foto: Meruyert Gonullu

Av Anne Fox og Thorleif Hjeltnes

Denne utfordringen var hovedmålsettingen for EU prosjektet 9 Conversations. Den europeiske prosjektgruppen fra de fem partnerlandene har i løpet av tre år utviklet et entreprenør-skapsprogram som er skreddersydd for målgruppen. Programmet kan både gjennomføres av en gruppe innvandrere med støtte av en lokal veileder eller støtteperson, eller det kan benyttes individuelt av en innvandrer som ønsker å starte sin egen virksomhet.

Nettverk og språk er viktig

Innvandrere har som regel god støtte fra sine likesinnede medborgere. De hjelper hverandre med å navigere blant alle de vanskelige administrative regler og utfordringer som de møter i sitt nye hjemland. Det kan gjelde dagligdagse ting som barnepass, helsespørsmål eller låne fra hverandre, alt fra ting og utstyr til penger. 9 Conversations prosjektet bygger videre på denne tankegangen og nettverkstilhørigheten, men prøver samtidig å utvide innvandrernettverket til også å omfatte kontakt med lokalsamfunnet der de bor og der de etter hvert skal integreres. Hvis mål¬settingen er å etablere en ny lokal virksomhet, da vil det å utvide nettverket til også å omfatte lokalsamfunnet der de bor være avgjørende for å lykkes over tid.

En viktig faktor i å bli integrert er å beherske det nye språket. I 9 Conversations prosjektet har vi benyttet engelsk som felles utviklingsspråk. Vi har i tillegg laget nasjonale versjoner for de land som deltar i prosjektet av alle verktøyene. Arbeidet i det utvidede nettverket kan derfor skje på norsk i Norge eller gresk i Hellas osv.

Hvorfor ønske å bli selvstendig næringsdrivende?

Tallet på selvstendig næringsdrivende utgjør en lite prosentandel av befolkningen generelt. Undersøkelser blant syrere viser at mange av de som klarer å flykte til et nytt land har et høyere ønske om å etablere seg som selvstendig næringsdrivende enn befolkningen i EU for øvrig. I intervju med personer som har startet for seg selv kommer det fram at en annen grunn for at de ønsker å starte for seg selv er at de har møtt store hindringer for å få tradisjonelle jobber. Prosjektet 9 Conversations er rettet mot den begrensede, men ofte dedikerte målgruppen som ønsker å etablere egen virksomhet. At målgruppen er dedikert, er en styrke. Hvis de er for ivrig, kan samtidig bli et problem, når noen innvandrere starter egen virksomhet uten å ta hensyn til lokale regler og lovverk. I ytterste konsekvens kan ulovlig virksomhet føre til fare for å bli utvist.

Oppbygging av lysark som kan brukes av veildere og delktakere Oppbygging av lysark som kan brukes av veildere og delktakeree

Studiegrupper basert på metoden Mastermind og Transformative learning

Innvandrere som vil starte egen virksomhet er voksne og bærer med seg både kunnskap og erfaringer fra sitt tidligere liv. Hovedideen bak 9 Conversations programmet er at det skal fungere mer som en støttegruppe enn som en tradisjonell klasse. Deltagerne i programmet støtter og hjelper hverandre og skal på eget initiativ oppsøke og utvikle kontakter i lokal-samfunnet som kan hjelpe de med å utvikle sin egen forretningsmodell. I prosjektet benytter vi verktøyet Business Model Canvas, der det er mulig visuelt å beskrive nøkkelaspektene ved den virksomheten som skal utvikles på ett ark. Prosjektsøknaden tok utgangspunkt i Nordic transformative learning circles som pedagogisk modell, men underveis har vi kommet fram til den mer forretningsorienterte tilnærmingen i Mastermind. Mastermind kan sees på som en anvendelse av transformative learnings circles innen entreprenørskap.

Verktøykassen i 9 Conversations

Programmet er designet for å vare i 9 uker. I prosjektet har vi funnet fram til, og utviklet en rekke verktøy som gruppen kan benytte for å gi støtte til lærings- og innovasjonsarbeidet.

Spindelvev som viser utvikling i egen kompetanse i entreprenørskap i vår App. Spindelvev som viser utvikling i egen kompetanse i entreprenørskap i vår App.

  • Det er utviklet en guide for veiledere (Facilitator guide) som blant annet inkluderer maler for markedsføring via Posters.
  • En App for mobiltelefon (Mobile app) for å støtte individuell læring.
  • En liste over ofte stilte spørsmål (FAQ) for å besvare grunnleggende spørsmål om det å drive forretningsvirksomhet i hvert av partnerlandene.
  • Videoer fra vellykket forretningsvirksomhet blant innvandrere i partner¬landene gir erfaringsdeling, gir inspirasjon og fungerer som rollemodeller. (se eksempel nederst i artikkelen).
  • Et verktøy for selvevaluering som viser utviklingen av egne kunnskaper og ferdigheter i forhold til de fire laveste nivåene i EUs rammeverk for entreprenørskap (EntreComp). Evalueringen vises som en spindelvev.
  • En pakke av merker (badges) som tildeles etter hvert som man greier å fullføre de ni aktivitetene som programmet består av.
  • Tilpassning (Adaptation) av EUs verktøy (EU Skills Profile tool for third country nationals) slik at dette kan brukes for å fokusere på det å bli selvstendig nærings-drivende.
  • Materiale til støtte for å kunne gjennomføre programmet, enten i en studiegruppe eller individuelt (Programme materials). Materialet gir støtte for å gjennomføre 9-ukers programmet. Hensikten er å gi hjelp til å utvikle og dokumentere den enkeltes forretningsmodell ved hjelpe av Business Model Canvas. Materialet er tilgjengelig både i et WordPress LMS, som et sett av frittstående lysarkpresentasjoner og som en interaktiv arbeidsbok i PDF format.

Tankekart for hvordan verktøyene i 9 Conversations spiller sammen. Tankekart for hvordan verktøyene i 9 Conversations spiller sammen.

For de av dere som er potensielle veiledere for 9 Conversation programmet, men som selv ønsker mer opplæring og veiledning holder prosjektgruppen nå på med både å videreutvikle programmet og å utvikle et treningsprogram for veiledere med støtte fra EU. Du er velkommen til å følge med på dette arbeidet å gi oss tilbakemeldinger.

Hvis du har spørsmål knyttet til det opprinnelige 9 Conversations prosjektet eller opp¬følgings-prosjektet Mastering 9 Conversations ta kontakt. Du finner kontaktinformasjon på nettstedet for 9 Conversations.

Erasmus Plus.jpg The project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be mad of the information contained therein.