9/2006 NVL Uutisia

 


Nordiska rådet

Annual Nordic Council’s Session

The Nordic Council is meeting for its annual Session from October 29 until November 2 in Copenhagen this year. The Session of the Nordic Council is held once a year.

The next presiding country in the Nordic Council of Ministers is Finland in 2007 taking over from Norway. Finland has prepared a program “Norden with opportunities – close to you”. A special focus has been laid on the closer Nordic – Baltic co-operation during next year.
A hundred parliamentarians from the five Nordic countries and three autonomous territories participate in the Session. A large number of guests from the Baltic countries, Russia, Poland, and Germany etc. have also been invited to attend.
As a tradition also this year's prizes of the Nordic Council will be awarded during a stylish ceremony to be held one evening during the Session.

For more information: Click on the link below.

E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
Norden

Toinen pohjoismainen tutkijakonferenssi aikuisten oppimisesta

järjestetään 17.-19.4. 2007 Linköpingin yliopistossa otsikolla ”Meaning, relevance and variation”. Konferenssissa käsitellään aikuisten oppimisen ja työssäoppimisen kaikkia muotoja. 
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Mer om: forskning
NVL

Pohjoismainen aivoriihi tulevaisuuden pätevyysvaatimuksista

perustettiin NVL:n aloitteesta keväällä 2006. Lokakuussa aivoriihen työn tuloksia esiteltiin Tanskan kansansivistystyön kattojärjestölle (Dansk Folkeoplysnings Samråd). Tammikuussa 2007 aiheesta keskustellaan lisää Tallinnassa, johon kokoontuvat Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansansivistysjärjestöt.
Arne Carlsen
E-post: carlsen(ät)dpu.dk
NVL

Ikääntyvät työelämässä -verkosto

Uusi pohjoismainen verkosto työstää aiheita, jotka ovat ajankohtaisia liittyen ikääntyvien työntekoon. Ensimmäisen kokouksen aikana määriteltiin ne aihealueet, joita halutaan käsitellä:
- asenteiden muuttaminen ja tietoisuuden nostaminen ikääntyvien työntekijöiden voimavaroista ja osaamisesta; sitä kautta myös heidän itsetuntonsa nostaminen sekä itsekunnioituksen ja sukupolvien välisen kunnioituksen lisääminen
- iäkkäämpien työntekijöiden tietotaidon, elämänhallintataitojen ja elinikäisen kokemuksen arvostaminen, huomioiminen, tunnustaminen ja eteenpäin välittäminen
- työpaikkojen kehittäminen ohjaaviksi ja mahdollistaviksi oppimisympäristöiksi, paikoiksi, joissa työssä oppiminen on mahdollista (work based learning), joissa voi oppia toisiltaan ja joissa ikääntyvät työntekijät ja heidän tapansa oppia huomioidaan.
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
NVL

Dialog: Työssäoppiminen

Dialog-lehden uusin numero valaisee työssäoppimista sekä teorian että käytännön kannalta. Lehdessä esitellään joukko erilaisia esimerkkejä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Dialogissa kuvaillaan myös hankkeita, joiden tarkoituksena on auttaa yksilöä yhdistämään oppiminen työhön ja arkeen ja suunnittelemaan oma työssäoppimisen tapansa.
E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi
Danmark

Tanska ykkösvaihtoehto opiskelijavaihtoon lähteville

Tuoreen tutkimuksen mukaan 73 % Tanskassa opiskelevista vaihto-opiskelijoista piti Tanskaa ykkösvaihtoehtonaan kohdemaata valitessaan. Tärkeitä valintatekijöitä olivat koulutuksen laatu, uramahdollisuudet ja englanninkielinen opetustarjonta.
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Danmark

Kunnat ja kansansivistystyö

Tanskalaiskunnissa tehdyn kyselyn mukaan osa kunnista haluaa lakkauttaa kansansivistyslautakuntansa, koska niiden ylläpito ei enää ole kunnille pakollista. Kansansivistysjärjestöt ovat varoittaneet kuntia luopumasta lautakunnista, sillä ne edistävät lähidemokratian toteutumista ja vapaata sivistystyötä.  
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Mer om: folkbildning
Danmark

Uusi painos Højskolesangbogenista

24.10. ilmestyi Tanskan suosituimman laulukirjan Højskolesangbogenin 18. painos. Julkaisu on saanut aikaan uutta keskustelua laulamisen merkityksestä ja arvosta sekä siitä, mitkä laulut kuuluvat tanskalaiseen lauluperintöön.
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Danmark

Tutkijoiden ja ammatissa toimivien vuorovaikutus

Evalueringsinstituttet järjestää 21.11.2006 konferenssin, jonka aiheena on tutkijoiden ja ammatissa toimivien välinen vuorovaikutus. Tanskan tilannetta tässä asiassa pidetään kansainvälisesti katsottuna ainutlaatuisena. Konferenssissa tarkastellaan, minkälaista vuorovaikutusta voi olla tutkimuksen, kehityksen ja koulutuksen välillä.
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Mer om: forskning
Finland

Hallitus hyväksyi maahanmuuttopoliittisen ohjelman

Hallitus hyväksyi 19. lokakuuta hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman. Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman tarkoituksena on edistää aktiivisesti työperusteista maahanmuuttoa. Väestön ikääntyessä tulevina vuosina työvoiman tarjonta maassamme supistuu. Suomessa työvoiman saatavuuden odotetaan vaikeutuvan nopeammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Ohjelma kohdistuu erityisesti EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta Suomeen suuntautuvaan maahanmuuttoon.
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Korkeakoulujen laatuun ja vaikuttavuuteen panostettava

Opetusministeri Antti Kalliomäki totesi Savonniemen kampuksen vihkiäisissä Savonlinnassa, että samalla alueella toimivien ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tulisi lisätä keskinäistä yhteistyötä ja välttää päällekkäistä toimintaa. - On paikallaan muistuttaa, että alueilla, joissa toimitaan ohuella resurssipohjalla, on välttämätöntä tarkastella korkeakoulujen kehittämistä ja yhteistyötä profiloitumisen ja painoalojen kautta. Miettiä siis sitä, millaisilla yhteistyörakenteilla ja millä aloilla voidaan luoda laadukasta ja vaikuttavaa korkeakouluopetusta ja -tutkimusta, Kalliomäki sanoi.
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Island

Uusi koulutuskeskus IDAN aloitti toimintansa

Neljä teollisuuden ja matkailualan koulutusorganisaatiota (opplæringsråd) päätti keväällä 2006 yhdistää voimansa, ja lokakuussa uuden koulutuskeskus IDAN:in ovet avautuivat. Koulutuskeskuksen päätehtävä on lisätä yritysten ja työntekijöiden osaamista rakennus-, metalli-, paino-, elintarvike- ja ravintola-alalla. IDAN järjestää näiden alojen jatko- ja täydennyskoulutusta ja mahdollisesti mestarikoulutusta. Lisäksi IDAN osallistuu osaamisen ja ammattikoulutuksen tutkimus- ja kehitystyöhön ja koordinoi yhteistyötä viranomaisten kanssa.
Sigrún Kristin Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Island

Suomi-Islanti-sanakirja

Suomi-islanti-sanakirjassa on noin 36 000 hakusanaa. Se on moderni yleissanakirja, joka sisältää runsaasti paitsi eri alojen sanastoa myös jokapäiväisessä kielenkäytössä olevia sanoja ja ilmaisuja. Lisäksi teoksen lopussa on vahvojen ja epäsäännöllisten verbien luettelo.
Julkaisija: Yliopistopaino
Sigrún Kristin Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri@frae.is
Mer om: språk
Norge

10 miljoonaa kruunua lisärahoitusta perustaitoihin

Voxin hallinnoiman työelämän perustaito-ohjelman (BKA) rahoitusta nostettiin 24,5 miljoonasta kruunusta 35,5 miljoonaan. Norjan hallituksella on siis poliittista tahtoa panostaa aikuisten perusopetukseen lukemisen, kirjoittamisen, laskemisen ja atk:n alueilla.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: baskunskaper
Norge

Lisää joustavuutta koulutukseen!

Norjan opetusministeriö haluaa muuttaa korkeakoulutuksen hakukelpoisuuskriteerejä siten, että korkeakouluun voisi pyrkiä kaksivuotisen ammattikoulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö. Hallituksen tavoite on, että korkeakoulukelpoisuuden voisi saavuttaa joko koulutuksen tai työkokemuksen avulla.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Lisää tukea sivistysliitoille!

Norjan hallitus haluaa kehittää ja vahvistaa sivistysliittojen (studieforbund) roolia koulutus- ja opetustoimijoina. Opetusministeriö on ehdottanut 58 miljoonan kruunun lisärahoitusta sivistysliitoille. Lisäksi se on nimittänyt lautakunnan arvioimaan sivistysliittojen merkitystä yksilöille, työelämälle ja yhteiskunnalle. Lautakunnan tehtävänä on mm. verrata Norjan sivistysliittoja muiden Pohjoismaiden vastaaviin organisaatioihin.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: folkbildning
Norge

Leonardo-vierailu Voxissa

12.-14.10. Vox toimi isäntänä 24:lle vieraalle kymmenestä Euroopan maasta. Tapaamisen aikana käytiin läpi tapausesimerkkejä opitun tunnustamisen ja arvioinnin näkökulmasta. Vierailu liittyi kaksivuotiseen Leonardo-projektiin VPL2-Managing European Diversity.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

Uusi hallitus, uudet tuulet

Ruotsin uuden porvarihallituksen ensimmäisessä budjettiesityksessä painotetaan, että aikuiskoulutuksen laajuus ja sisältö ovat kuntien vastuulla. Hallitus korostaa myös alueellisen kuntayhteistyön merkitystä ja ammattikoulutuksen tarvetta. Budjetti sisältää erinäisiä muutoksia. Esimerkiksi aikuiskoulutuskeskuksille (komvux) maksettu valtionapu ruvetaan maksamaan keskusten sijasta kunnille ja sen määrä pienenee 600 miljoonalla kruunulla.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se