9/2007

 

Klikkaa tähän lukeaksesi uutiskirje suomeksi:

www.nordvux.net/page/565/92007nvluutisia.htm

Smellið hér fyrir íslenska útgáfu:

www.nordvux.net/page/564/92007nvlfrettir.htm

NVL

Framtidskompetanse, hva vet vi om den?

Samarbeid om kompetanse og utvikling ble hovedtemaet på Voksenåsen da NVLs Tenketank presenterte sin rapport ”Framtidens kompetenser – og hur vi utvecklar dem” for første gang.
For at vi skal kunne styrke og utvikle vår velferdstenkning, er kanskje det sikreste vi vet om framtiden at alle gode krefter må samarbeide. Gjennom kunnskap og kompetanseutvikling må vi sikre at demokrati, engasjement, deltakelse og trygghet også gjelder i et heterogent og flerkulturelt samfunn, og som det ble presisert i debatten; det er hele menneske som skal stå i sentrum for kompetanseutviklingen i Norden. Anne Skomedal fra Kunnskapsdepartementet og medlem i Nordisk Ministerråds styringsgruppe for NVL, åpnet konferansen og Sissel By Ingvaldsen fra Oppland Fylkeskommune viste en modell for nye samarbeidsformer. Fylket ønsker å tenke nytt når det gjelder å utnytte de ressursene som finnes ved å etablere partnerskap med kunnskapsaktører. Ca 45 deltakere fikk med seg ny kunnskap om framtiden.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
NVL

Kunnskap for bærekraft – et folkeopplysningsprosjekt?

Et bærekraftig samfunn er mer enn teknologisk framdrift og mengde CO2 utslipp. Det handler også om det sosiale perspektivet. Hvordan kan hvert individ leve godt og samtidig gi de neste generasjonene samme mulighet?
En kunnskapsrik nordisk gruppe samlet seg 22. oktober rundt spørsmålet om hva slags læring vi må ha for å utvikle et bærekraftig velferdssamfunn. Arbeidsseminaret fant sted i Oslo 22. oktober og var et samarbeid mellom Idèbanken og NVL. Gruppen på 17 stykker ønsker å arbeide videre med utgangspunkt i Folkeopplysning som arena for FNs utdanningstiår og med Balanseakten som ramme. Et mål er å synliggjøre gode eksempler på læringstiltak fra mange arenaer og inspirere til videre arbeid.
Du kan lese mer om Hållbar utveckling i Norden her:
www.nordvux.net/page/36/hallbarutveckling.htm
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Danmark

Markant styrkelse af voksen og efteruddannelse

Regering og arbejdsmarkeds parter har indgået aftale om en markant styrkelse af erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse.
Aftalen indeholder
- Der afsættes 1.mia. kr. mere til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse af kortuddannede
- En justering af takstniveauet på arbejdsmarkedsuddannelserne. Den midlertidige takstforhøjelse på 30 mill. Kr. videreføres i 2008-2011 på finansloven for 2008. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derudover enige om en yderligere midlertidig takstforhøjelse på 80 mio. kr. i 2008-2010 til at styrke uddannelsesinstitutionernes vilkår.
- Der er enighed om initiativer, som giver mulighed for en mere fleksibel afvikling af uddannelserne.
Det betyder f.eks. bedre mulighed for afvikling af uddannelse ude på virksomhederne eller på skæve tidspunkter
Aftalen har fokus på de kortuddannede
Læs aftalen www.uvm.dk/07/documents/slutdokument.pdf
E-post: Maria Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Lær på livet løs

En ny tv-serie ”Lær – på livet løs” sætter fokus på livslang læring. TV-serien skal informere om mulighederne for efteruddannelse, og den skal motivere til forandring hos den enkelte dansker. I serien fortæller forskellige mennesker, hvordan de er kommet i gang med at videreuddanne sig, og hvad de fik ud af det.
TV-serien er et samarbejde mellem DR og Undervisningsministeriet. Den giver en bred introduktion til livslang læring. Blandt emnerne er:
• Kan man få en uddannelse, uden at blive undervist?
• Motivation til læse-skrive svage
• Kompetence-vurdering
• Unge og frafald på ungdomsuddannelserne
• Kompetence-vurdering
Programmerne kan downloades på www.dr.dk/Undervisning/laer/forside.htm
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: fortbildning
Danmark

Undervisning skal være en ret for alle

Undervisningsminister Bertel Harder holdt d.17 okt tale på Unesco’ s 34 generalkonference der afholdes i Paris 16okt-3nov.  Bertel Harder understregede betydningen af, at uddannelse er et af UNESCOs vigtigste arbejdsområder, og at Danmark derfor stærkt støtter UNESCOs mål vision om at gøre uddannelse for alle til en fundamental rettighed.
Formand for den danske UNESCO kommission er professor Linda Nielsen, der blev udpeget i august. Nationalkommissionens opgave er at rådgive regeringen i UNESCO spørgsmål og fremme UNESCOs arbejde i Danmark. Linda Nielsen vil bl.a. arbejde for at konkretisere UNESCO’s brede mål, og netop det at sammentænke brede mål og konkrete tiltag har Danmark en god tradition for.
www.uvm.dk/07/undervisning_skal.htm?menuid=6410
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Ny dekan på Danmarks pædagogiske universitetsskole

Lars Qvortrup, nuværende rektor på danmarks universitetsskole bliver ny dekan på DPU. Han afløser Lars-Henrik Schmidt, der skal lede et nyt forskningsprogram på Århus Universitet.
Lars Qvortrup er magister i sprog- og medievidenskab fra Aarhus Universitet i 1974. Han har tidligere været bl.a. professor i medievidenskab på såvel Aalborg Universitet som på Syddansk Universitet og har desuden været direktør for forskningscentret Knowledge Lab samme sted.
Lars Qvortrup tiltræder stillingen 1 jan. 2008
www.dpu.dk/nyheder
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Ny formand till FOF (Folkeligt oplysningsforbund)

FOF's formand hedder fremover Anne Birgitte Lundholt. Den nye formand vil sætte folkeoplysningen højere på den politiske dagsorden. Anne Birgitte Lundholdt, der er tidligere minister, blev den 6. oktober valgt som ny formand af et enigt FOF-repræsentantskab.
Den nye formand fremhæver at aftenskolernes indsats er stærkt undervurderet. Mennesker lærer af lyst på aftenskolerne, og kvalificerer sig samtidigt til både uddannelse og arbejd. Deltagelse i aftenskolerenes bevægelseskurser har betydning for folkesundheden.
Anne Birgitte Lundholt efterlyser derfor større politisk bevidsthed om folkeoplysningen:
" En af mine vigtigste opgaver som FOF-formand bliver at sætte folkeoplysningen højere på den politiske dagsorden. Og det er en udfordring, som jeg glæder mig til at give mig i kast med", slutter den nyvalgte FOF-formand.
www.fof.dk
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: folkbildning
Danmark

Danmark dårligst til at integrere handicappede

Danmark ligger dårligt, når det drejer sig om ligebehandling af handicappede. Det viser en ny undersøgelse, der sammenligner de fire nordiske lande: Island, Norge, Sverige og Danmark.
En rapport fra Danmarks Pædagogiske Universitetskole, viser, at Danmark er det land i Norden, der er dårligst til at integrere mennesker med særlige behov. Det er forskningsprojektet Nordisk Inklusion med forskere fra Danmark, Norge, Sverige og Island, der står bag sammenligningen af landenes evner til at integrere handicappede.
Link til pdf version af rapporten www.dpu.dk/site.aspx?p=6641&newsid1=6253
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Gik dannelsen ud eller finder den nye veje?

På et møde på Askov højskole blev NEA's rapport "Da dannelsen gik ud" diskuteret. Der var en fælles forståelse af paradigmeskiftet i den pædagogiske diskurs, men forskellige syn på folkeoplysningens rolle og muligheder. Et grundlæggende spørgsmål var, om folkeoplysningen pt. underlægger sig en markedsorienteret tænkning og dermed mister den frie skoles værdier, eller om den, ved at agere på de vilkår der er, netop overlever. Også rapportens forståelse af realkompetencebegrebet, af Nordplus voksenprioriteringer og NVLs rolle i forhold til den folkeoplysende sektor blev diskuteret. Synspunkter her var bl.a. som Agnete Nordentoft præciserede, at arbejdet med realkompetence ikke erstatter læringsforløb, men kan være til stor gavn for enkelte personer ikke mindst de kortuddannede og uddannelsesfremmede. Benedikte Harris fra Cirius sagde i sit oplæg, at folkeoplysningen får tildelt Nordplusmidler på samme vilkår som andre sektorer, at puljen ikke er brugt op, men at der er for få og en del ikke kvalificerede ansøgninger fra folkeoplysningen. NVLs nationale koordinator gjorde opmærksom på, at NVLs opgave er, at arbejde tværsektorielt og holdningen er, at folkeoplysningen vinder ved og har meget at give i samarbejdet med andre sektorer. Derfor er folkeoplysningen repræsenteret i alle netværks- og arbejdsgrupper. Laust Riis Søndergård efterlyste i sit oplæg en styrket dialog mellem de frie skoler og omverdenen, og eftermiddagens møde var et godt eksempel på dette.
Rapporten kan downloades på Nordisk-Europæisk Akademi's hjemmeside www.nea-net.dk.

E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: folkbildning
Finland

Utbildningsstyrelsens ställning, roll och uppgifter samt styrningen av utbildningssektorn i en föränderlig omvärld

Den 28 maj 2007 tillsatte undervisningsministeriet en utredningsman för att bedöma Utbildningsstyrelsens ställning, roll och uppgifter i en förändrad omvärld och utgående från bedömningen lägga fram sin syn på behövliga förslag till utveckling av Utbildningsstyrelsen samt förslag till behövliga ändringar när det gäller den övriga undervisningsförvaltningen och styrningen av sektorn.
Nivåerna för normativ styrning minskas och styrningen utvecklas kvalitativt så att regleringen förenklas och preciseras. I fråga om finansieringsstyrningen slopas kommunernas finansieringsandel till gymnasier, yrkesutbildning och yrkeshögskoleundervisning och kommunernas ansvar för finansieringen av den grundläggande utbildningen utvidgas. Andelen resultatbaserad finansiering utökas i all utbildning efter den grundläggande utbildningen.
Systemet för utvärdering av utbildningssektorn reformeras. Skyldigheterna när det gäller utbildningsanordnarnas självvärdering och den externa utvärderingen preciseras. Den externa utbildningsutvärderingen förstärks och den nationella verksamheten koncentreras till en ny statlig inrättning, ett center för utbildningsutvärdering (Finnish Centre for Evaluation of Education).
En översyn av processerna, elektroniska system och inrättandet av ett center för utbildningsinformation ger produktivitetsnytta för utbildningsanordnarna och möjliggör en förenklad centralförvaltning inom utbildningssektorn och en fokusering på kärnfrågorna.
De ändringar som de föreslagna ändringarna fordrar i budgeten bereds inom ramen för budgeten för 2009.
Läs mer: www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Opetushallituksen.html?lang=sv
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Staten måste satsa mer på utbildning av personal inom undervisningsväsendet

En arbetsgrupp vid undervisningsministeriet har berett ett förslag till ett åtgärdsprogram för utvecklingen av personalutbildningen inom undervisningsväsendet. Arbetsgruppen föreslår bland annat att utbildningens resurserna ökas, att den strategiska styrningen stärks samt att mångsidiga utbildningsformer skapas.
Syftet med förslagen är att kunna svara på de krav förändringarna i samhället och arbetslivet ställer på undervisningspersonalens kompetens samt öka personalens jämlika möjligheter till fortbildningen. Enligt arbetsgruppen skall arbetsgivaren även i framtiden bära det primära ansvaret för undervisningspersonalens utbildningsmöjligheter.
Läs mer: www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2007/10/
Opetushenkiloston_taydennyskoulutus.html?lang=sv

E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Vardagens informationssamhälle i sikte

Den finländska informationssamhällspolitiken koncentrerar sig under de kommande åren på att verkställa strategin för informationssamhället, som den förra regeringen tog fram. Efter den strategiska beredningen står det konkreta arbetet i tur. Tillgången till vardagstjänster skall förbättras och produktiviteten skall ökas. Samtidigt förbättras den nationella konkurrenskraften.
Enligt principbeslutet är bland annat användning av informations- och kommunikationsteknologi inom undervisningsväsendet ett tyngdpunktsområde. Projekt som bygger upp den nationella arkitekturen, löser nationella utmaningar och projekt som innebär handledning är bland annat utbildningsanordnarnas informationstjänst, tjänsten för utbildningsmaterial, det nationella registret för kunskapskapital och informations- och söktjänsterna för dem som vill ha utbildning. Även i övrigt vill man främja användning av informations- och kommunikationsteknologi i undervisning och lärande.
Läs mer:  www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2007/2510/resume.html
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Island

Value of work - VOW's afslutnings konference

I anledning af VOW-projektets afslutning afholdtes en konference på Grand hotel i Reykjavik den 28. september. Fjóla María Lárusdóttir, ekspert hos Arbejdslivets oplæringscenter gjorde rede for projektets forløb, resultater og produkter. To kendte foredragsholdere, Lorna Unwin og John Konrad, holdt foredrag. Over 60 personer deltog i konferencen.
The Value of Work eller Værdien af kompetencer erhvervet gennem arbejde er et forsøgsprojekt som startede i efteråret 2005. Projektets mål er at udvikle metoder til validering af reel kompetence for medarbejdere i arbejdslivet. Arbejdslivets oplæringscenter styrede projektet, andre i gruppen var organisationer i Danmark, England, Kypern, Slovenia og Sverige. I Island arbejdede man med reel kompetence for service fuldmægtige i banker. Man udviklede europeiske standarder for validering af reel kompetence for almen arbejdskraft i banker og afprøvede projektets metodik.
Yderligere oplysninger om VOW-projektet findes på www.valueofwork.org
Der findes også projektets produkter: Handbook of competence standards og Handbook of methods and tools på engelsk som vil være tilgængelig på flere sprog i løbet af året. 
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Island

DEMOS-seminar i Island

DEMOS står for antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i Norden. Med DEMOS startkonferencen i Danmark i 2006 begyndte en bredt diskuterende og inkluderende proces som fortsatte via lokale debatter, seminarer og konferencer. Nu fortsætter debatten i Island og fredag den 16. november fra kl. 14:00 – 17:00 afholdes et seminar om DEMOS i Nordens hus i Reykjavik. For konferencen står NVL i Island og Leikn, forbund for livslang læring i Island. Blandt foredragsholdere er John Steen Johansen DEMOS's redaktør. 
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Island

Tænketank om fremtidens kompetencer med fokus på livslang læring

I januar 2006 oprettede NVL et projekt, en tænketank, på Nordisk ministerråds vegne, med det mål at etablere debat om fremtidens kompetencer med henblik til livslang læring. Projektets produkt, en rapport "Fremtidens kompetencer – og hvordan vi udvikler dem" udkom i oktober og har man allerede afholdt konferencer i forbindelse med rapporten i de fleste af de nordiske lande.
Den 25. oktober 2007 afholdtes konferencen i Reykjavik, den var godt besøgt, ca 50 personer deltog. Tænketankens arbejde blev præsenteret af Harry Bjerkager, Norges repræsentant i Tænketanken og gjorde Kristín Ástgeirsdóttir Islands repræsentant rede for projektets resultater og produkt. Panelen sammenstod af repræsentanter fra arbejdslivet, skolesystemet, organisationer for livslang læring og to altingsmedlemmer. Målrettet diskussion kendetegnede paneldiskussionen og spørgsmål fra konferencens gæster. 
Selve rapporten Fremtidens kompetencer – og hvordan vi udvikler dem findes på www.nordvux.net/page/457/nordisktanketank.htm. Der findes også sammenfatninger på engelsk, finsk, islandsk og svensk samt yderligere oplysninger om Tænketankens arbejde.
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Norge

Ministre for livslang læring?

Da Øystein Djupedal gikk av som kunnskapsminister i oktober, måtte to stykker inn for å ta over hans oppgaver.

Tora Aasland er minister for forskning og høyere utdanning og Bård Vegar Solhjell er kunnskapsminister for områdene barnehager, grunnskole og videregående opplæring. Men de deler ressursene fra ett departement.
Voksenopplæring, læring på arbeidsplassen og studieforbundene er ikke nevnt i introduksjonen av de nye statsrådene og deres arbeidsområder. Spenningen ligger i om disse områdene fortsatt har en minister. Djupedal er en av de ministrene som har vært spesielt tydelig på spennet i livslang læring.
Mer om ministrene finner du her:
www.regjeringen.no/nb/dep/kd.html?id=586

E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Magert budsjett

Studieforbundene trøster seg med gode ord.
Studieforbundene i Norge ventet i spenning på budsjettforslaget for 2008 (St.prp.nr.1, 2007/2008). Alle har mer eller mindre vært involvert i prosessen rundt den ferske NOU 2007:11 Studieforbund – læring for livet (Tronutvalgets arbeid). Utredningen er positiv lesning og synliggjør mange muligheter og store utfordringer. Men ressursene lar vente på seg. En trøst er denne setningen i budsjettet ”departementet vil vurdere tiltak etter høringa” Høringsfristen er 14. Januar 2008.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

Ny statssekreterare för vuxenutbildningen

Regeringen har utsett Amelie von Zweigbergk till statssekreterare i Utbildningsdepartementet från och med den 1 november. De ansvarsområden hon kommer att överta är studiefinansiering samt vuxenutbildning och folkbildning.
www.regeringen.se/sb/d/9419/a/88393
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Karriärvägledarens arbetsformer ur ett nordiskt perspektiv

CFL och NVL bjuder in till vuxenvägledarkonferens i Stockholm den 21 november
www.cfl.se//default.asp?sid=2586
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: vägledning
Sverige

The Swedish Learning Space i Berlin

I slutet av november samlas fem svenska aktörer i en mässmonter på Online Educa i Berlin – en av världens största konferenser om e-lärande. Syftet med samarbetet är att få igång en dialog kring framtidens utmaningar inom området IT och lärande.
Kommentera direkt i bloggen! Från 1 november finns möjligheten att tycka till och vara med i diskussionerna om framtidens lärande direkt i bloggen.
Bloggen hittar du på: http://swedishlearningspace.wordpress.com
Mer om Online Educa i Berlin 28-30 nov finns på www.online-educa.com
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: IT kunnande
Sverige

Validering av högre utbildning i andra länder

Valideringsdelegationen har ett uppdrag att se över kvaliteten och effektiviteten i nuvarande ansvarsfördelning vad gäller validering av utländska högskoleutbildningar i syfte att underlätta validering av utländsk utbildning och yrkeserfarenhet.
Som ett led i detta arbete presenteras rapporten: Internationell studie av värdering och erkännande av högskoleutbildning och yrkeserfarenhet. Studien beskriver hur man arbetar med validering inom den högre utbildningen i Kanada, Nederländerna, Frankrike,
Danmark, Norge och Finland. 
www.valideringsdelegationen.se/
pdf/Rapporter/internationell_vardering_hogskola.pdf
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering
Sverige

Validering av matematikkunskaper

En intressant rapport om validering av vuxnas matematikkunskaper har ställts samman.
www.valideringsdelegationen.se/
pdf/Rapporter/NCM_validering.pdf

E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering
Åland

Mål och strategier för vuxenutbildningen på Åland

Kommittén föreslår att landskapsregeringen fastställer mål och strategier för vuxenutbildningen och initierar ett projekt för att utveckla en infrastruktur för vuxenutbildning på Åland. Detta är kommitténs prioriterade förslag. Man föreslår att arbetet inleds snarast och att det genomförs som ett utvecklingsprojekt med en tidsplan som sträcker sig till utgången av år 2008.
Länk till betänkandet:
www.regeringen.ax/utbildning_kultur/
index.pbs?press[id]=641&press[n]=1&press[instance]=112
E-post: Vivve.Lindberg(ät)living.ax
Åland

Ny rektor på Ålands folkhögskola

Ålands folkhgskola har en ny rektor, Jana Ekebom, från och med detta läsår. Hon har tidigare varit rektor för Ålands yrkesskola och innan dess lärare i historia och samhällskunskap.
Folkhögskolan har både ungdomar (16+) och vuxenstuderande.
Information om folkhögskolan finns på www.afhs.ax.
E-post: Vivve.Lindberg(ät)living.ax
Mer om: folkbildning
nmr_se


Rubriker 2.11.2007
Headlines 2.11.2007


NVL
Framtidskompetanse, hva vet vi om den?

Kunnskap for bærekraft – et folkeopplysningsprosjekt?


DANMARK
Markant styrkelse af voksen og efteruddannelse

Lær på livet løs

Undervisning skal være en ret for alle

Ny dekan på Danmarks pædagogiske universitetsskole

Ny formand till FOF

Danmark dårligst til at integrere handicappede

Gik dannelsen ud?


FINLAND
Utbildningsstyrelsens ställning, roll och uppgifter samt styrningen av utbildningssektorn i en föränderlig omvärld

Staten måste satsa mer på utbildning av personal inom undervisningsväsendet

Vardagens informationssamhälle i sikte


ISLAND
Value of work - VOW's afslutnings konference

DEMOS-seminar i Island

Tænketank om fremtidens kompetencer med fokus på livslang læring


NORGE
Ministre for livslang læring?

Magert budsjett


SVERIGE
Ny statssekreterare för vuxenutbildningen

Karriärvägledarens arbetsformer ur ett nordiskt perspektiv

The Swedish Learning Space i Berlin

Validering av högre utbildning i andra länder

Validering av matematikkunskaper


ÅLAND
Mål och strategier för vuxenutbildningen på Åland

Ny rektor på Ålands folkhögskola