9/2007 NVL Uutisia

 

NVL

Mitä tiedämme tulevaisuuden osaamisalueista?

Osaamisalan yhteistyö ja kehitys olivat pääteemoja Norjassa pidetyssä konferenssissa, jossa NVL:n aivoriihi esitteli ensi kertaa raporttinsa ”Tulevaisuuden osaamisalueet – ja kuinka niitä kehitetään”.
Konferenssissa todettiin, että hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi tulevaisuudessa tarvitaan paljon yhteistyötä. Vain tiedon ja osaamisen kehittämisen avulla voimme taata, että demokratia, yhteiskunnallinen osallistuminen ja turvallisuus toteutuvat myös heterogeenisessä ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Konferenssin avasi Pohjoismaisen ministerineuvoston NVL-johtoryhmän jäsen Anne Skomedal Norjan opetusministeriöstä. Sissel By Ingvaldsen Oppland Fylkeskommunesta esitteli uuden yhteistyömallin, jonka avulla aluehallinto pyrkii hyödyntämään entistä paremmin koulutus- ja osaamisalan toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Konferenssissa oli noin 45 osallistujaa. 
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
NVL

Vapaa sivistystyö kestävän kehityksen edistäjänä

Kestävään kehitykseen perustuva yhteiskunta edellyttää muutakin kuin uutta teknologiaa ja hiilidioksidipäästöjen mittaamista. Myös yhteiskunnallinen näkökulma on otettava huomioon. Miten yksilöt voivat elää hyvää elämää antaen kuitenkin myös jälkipolville mahdollisuuden samaan?
Asiantunteva pohjoismainen joukko kokoontui Oslossa 22. lokakuuta pohtimaan, minkälaista oppimista tarvitaan kestävään kehitykseen perustuvan hyvinvointiyhteiskunnan luomiseksi. Työseminaarin järjestivät NVL ja Idèbanken. Jatkossa tapaamisen 17 osanottajaa aikovat pohtia vapaan sivistystyön rmahdollisuuksia toimia areenana YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenen toteuttamiselle. Yhtenä tavoitteena on tehdä näkyväksi hyviä esimerkkejä eri koulutussektoreilta.
Lisätietoa kestävästä kehityksestä Pohjoismaissa: www.nordvux.net/page/36/hallbarutveckling.htm
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Danmark

Aikuis- ja täydennyskoulutukselle lisärahoitusta

Tanskan hallitus ja työmarkkinaosapuolet ovat sopineet huomattavasta lisäpanostuksesta ammatilliseen aikuis- ja jatkokoulutukseen. Matalasti koulutettujen aikuisten ammattikoulutukseen suunnataan miljardi kruunua lisää. Lisää rahaa suunnataan myös työpaikoilla järjestettävään ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja joustavampien koulutusmuotojen kehittämiseen.
Linkki sopimustekstiin: www.uvm.dk/07/documents/slutdokument.pdf
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Tv-sarja elinikäisestä oppimisesta

Uuden tanskalaisen tv-sarjan ”Lær – på livet løs” aiheena on elinikäinen oppiminen. Ohjelmassa esitellään erilaisia aikuiskoulutusmahdollisuuksia, ja sen tarkoituksena on rohkaista tanskalaisia hakemaan muutosta elämäänsä.
Sarjassa joukko ihmisiä kertoo, miksi he päättivät hakeutua koulutukseen ja mitä hyötyä siitä on heille ollut. Ohjelmasarja on toteutettu Tanskan yleisradioyhtiön DR:n ja opetusministeriön yhteistyönä. Sarjassa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa:    
• Onko koulutusta ilman opetusta?
• Motivaatiota lukivaikeuksista kärsiville
• Opitun tunnustaminen
• Nuoret ja keskeytyneet nuorisoasteen opinnot
Ohjelmat ovat ladattavissa osoitteessa www.dr.dk/Undervisning/laer/forside.htm
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: fortbildning
Danmark

Oikeus koulutukseen kuuluu kaikille

Opetusministeri Bertel Harder piti 17. lokakuuta puheen Unescon 34. yleiskokouksessa Pariisissa. Puheessaan Harder korosti koulutuksen merkitystä yhtenä Unescon tärkeimmistä työkentistä. Hänen mukaansa Tanska tukee vahvasti Unescon tavoitetta tehdä koulutuksesta kaikille kuuluva perusoikeus.
Tanskan Unesco-toimikunnan puheenjohtajaksi asetettiin elokuussa Linda Nielsen. Kansallinen toimikunta neuvoo hallitusta Unescoon liittyvissä kysymyksissä ja edistää Unescon työtä Tanskassa. Puheenjohtajuutensa aikana Linda Nielsen haluaa mm. konkretisoida Unescon laajoja tavoitteita.
www.uvm.dk/07/undervisning_skal.htm?menuid=6410
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Opettajakorkeakoulu valitsi uuden dekaanin

Lars Qvortrup on valittu Danmarks pædagogiske universitetsskolen dekaaniksi. Nykyinen dekaani Lars-Henrik Schmidt siirtyy Århusin yliopistoon johtamaan uutta tutkimusohjelmaa. Qvortrup on kielitieteen ja mediatutkimuksen maisteri, joka on toiminut muun muassa mediatutkimuksen professorina. Lars Qvortrup aloittaa uudessa tehtävässään 1. tammikuuta 2008.
www.dpu.dk/nyheder
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

FOF:in johtoon ex-ministeri Anne Birgitte Lundholt

FOF eli Folkeligt oplysningsforbund, (kansansivistysliitto) on Tanskan suurin vapaan sivistystyön opintojen tarjoaja. Sen uusi johtaja Anne Birgitte Lundholt haluaa nostaa kansansivistyksen profiilia päivänpoliittisessa keskustelussa. Lundholdtin mielestä kansalais- ja työväenopistojen merkitystä aliarvioidaan suuresti. Ihmiset opiskelevat niissä omasta vapaasta tahdostaan ja kartuttavat samalla osaamistaan. Liikuntakursseilla puolestaan on kansanterveydellistä merkitystä. 
www.fof.dk
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: folkbildning
Danmark

Vammaisten integroituminen yhteiskuntaan heikointa Tanskassa

Tanska sijoittui häntäpäähän tutkimuksessa, jossa vertailtiin vammaisten asemaa neljässä pohjoismaassa. Danmarks Pædagogiske Universitetskolen tutkimuksessa tarkasteltiin vammaisten integroitumista yhteiskuntaan. Nordisk Inklusion -tutkimushankkeeseen osallistui tutkijoita Tanskasta, Norjasta, Ruotsista ja Islannista.
Linkki raportin pdf-versioon www.dpu.dk/site.aspx?p=6641&newsid1=6253
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Minne vapaa sivistystyö on matkalla?

Askovin kansanopistossa pidetyssä tapaamisessa keskusteltiin Nordic-European Academyn (NEA) raportista "Da dannelsen gik ud". Osanottajat olivat yhtä mieltä pedagogisen diskurssin paradigmanmuutoksesta, mutta vapaan sivistystyön roolista ja mahdollisuuksista esitettiin erilaisia mielipiteitä. Keskustelun ydinkysymykseksi nousi, luopuuko vapaa sivistystyö perusarvoistaan alistumalla markkinalähtöiseen ajatteluun vai onko vallitseviin olosuhteisiin sopeutuminen päinvastoin tehokas selviytymisstrategia.
Tapaamisessa keskusteltiin myös muun muassa opitun tunnustamisen käsitteestä ja NVL:n suhteesta vapaan sivistystyön sektoriin. Agnete Nordentoftin mukaan opitun tunnustaminen ei korvaa koulutukseen osallistumista, mutta siitä voi olla paljon hyötyä etenkin matalasti koulutetuille ja niille, joilla ei ole todistusta osaamisestaan. NVL:n kansallinen koordinaattori painotti, että verkoston työ on monisektorista. Koulutussektorien välinen yhteistyö hyödyttää kansansivistystyötä, ja sillä puolestaan on paljon annettavaa muille sektoreille. Siksi vapaa sivistystyö on edustettuna NVL:n kaikissa verkostoissa ja työryhmissä.
Raportin voi ladata NEA:n kotisivulta www.nea-net.dk
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: folkbildning
Finland

Opetushallituksen aseman, roolin ja tehtävien arviointi

Opetusministeriö asetti tehtävään selvitysmieheksi hallitusneuvos Timo Lankisen, joka luovutti Opetushallituksen asemaa, roolia ja tehtäviä sekä koulutustoimialan ohjausta käsittelevän raporttinsa 23.10.2007.
Selvitysmiehen tuli arvioida Opetushallituksen asema, rooli ja tehtävät muuttuneessa toimintaympäristössä ja tehdä arvioinnin pohjalta tarpeelliseksi katsomansa Opetushallitusta koskevat kehittämisehdotukset sekä ehdotukset tarvittavista muutoksista muuhun opetustoimen hallintoon ja toimialan ohjaukseen.
Aiheesta lisää: www.minedu.fi/OPM/Koulutus/
artikkelit/selvitysmiestyo/index.html
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen

Valmisteluryhmä on koonnut ehdotuksensa Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittämisen toimenpideohjelmaksi. Se jakautuu seuraavasti: 1) voimavarojen lisääminen ja talousarvion rakenteen selkiyttäminen, 2) strategisen ohjauksen vahvistaminen sekä hankinta- ja sopimuskäytännön uudistaminen, 3) toimijoiden välisen yhteistyön parantaminen, koulutuksen toteutusmuotojen monipuolistaminen sekä laadunvarmistuken ja vaikuttavuuden arvioinnin tehostaminen, 4) painopisteen siirtäminen henkilöstökoulutuksen alueelliseen toteutukseen sekä työelämäläheisiin, osana työyhteisön kokonaisuutta tapahtuvaan koulutus- ja kehittämistoimintaan, 5) toimintaa koskevan tiedontuotannon, tutkimuksen, arvioinnin ja seurannan vahvistaminen sekä 6) ruotsinkielisen opetustoimen henkilöstökoulutuksen saatavuuden ja toimintaedellytysten varmistaminen.
Aiheesta lisää: www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/
Valtion_rahoittaman_opetustoimen.html?lang=fi
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Kohti arjen tietoyhteiskuntaa

Tietoyhteiskuntapolitiikassa keskitytään lähivuosina edellisen hallituksen aikana valmistellun tietoyhteiskuntastrategian toteutukseen. Strategisen valmistelun ja linjausten jälkeen tarkoitus on päästä käsiksi käytännön tekemiseen eli arjen palvelujen parempaan hyödyntämiseen parantamalla niiden saavutettavuutta ja tuottavuutta sekä petraamalla samalla kansallista kilpailukykyä.
Periaatepäätöksessä tietoyhteiskuntakehityksen painopisteiksi nostetaan mm. tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetustoimessa. Kansallista arkkitehtuuria, ratkaisuja ja ohjausta vaativia hankkeita ovat mm. koulutuspalvelun tuottajien tietopalvelu, oppimateriaalipalvelu, kansallinen osaamispääomarekisteri sekä koulutukseen hakeutujan tietopalvelu ja sähköinen haku. Muutoinkin on tarkoitus edistää tieto- ja viestintätekniikankäyttöä opetuksessa ja opiskelussa.
Aiheesta lisää: www.minedu.fi/etusivu/arkisto
/2007/2510/arjen_tietoyhteiskunta.html
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Island

Value of work – VOW-hankkeen loppukonferenssi

VOW-hankkeen loppukonferenssi pidettiin Reykjavikin Grand-hotellissa 28. syyskuuta. Asiantuntija Fjóla María Lárusdóttir Arbejdslivets oplæringscenteristä (työelämän koulutuskeskus) kertoi hankkeesta ja sen tuloksista. Lisäksi kaksi tunnettua luennoitsijaa, Lorna Unwin og John Konrad, pitivät alustukset. Konferenssiin osallistui yli 60 ihmistä.
VOW, eli The Value of Work on kokeiluhanke, joka käynnistyi vuoden 2005 syksyllä. Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä työelämässä hankitun osaamisen tunnustamiseen. Hanketta johti Arbejdslivets oplæringscenter, ja siihen osallistui organisaatioita Tanskasta, Englannista, Sloveniasta ja Ruotsista. Islannissa kehityskohteena oli pankkitoimihenkilöiden opitun tunnustaminen. Pankkipilotissa luotiin eurooppalaisia standardeja pankkitoimihenkilöiden osaamisen tunnustamiseen ja kokeiltiin VOW-hankkeen menetelmiä.
Lisätietoa VOW-hankkeesta on osoitteessa www.valueofwork.org.
Sivuilta löydät myös hankkeen puitteissa tuotetut englanninkieliset oppaat Handbook of competence standards ja Handbook of methods and tools.
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Island

DEMOS-seminaari Islannissa

DEMOS on antologia vallasta, demokratiasta ja aktiivisesta kansalaisuudessa Pohjoismaissa. Tanskassa vuonna 2006 järjestetty DEMOS-hankkeen aloituskonferenssi käynnisti laajan keskusteluprosessin, joka jatkui paikallistason keskustelun, seminaarien ja konferenssien muodossa. Nyt keskustelua jatketaan Islannissa: perjantaina 16. marraskuuta klo 14.00-17.00 pidetään DEMOS-konferenssi Pohjolan talossa Reykjavikissa. Konferenssin järjestävät Islannin NVL ja Islannin elinikäisen oppimisen liitto Leikn. Konferenssissa esiintyy mm. DEMOS-antologian toimittaja John Steen Johansen.
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Island

Aivoriihi tulevaisuuden osaamisesta elinikäisen oppimisen näkökulmasta

Tammikuussa 2006 NVL perusti Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta aivoriihen. Hankkeen tarkoituksena oli saada aikaan keskustelua tulevaisuuden osaamisesta elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Hanke tuotti lokakuussa julkaistun raportin Fremtidens kompetencer – og hvordan vi udvikler dem (Tulevaisuuden osaamisalueet – ja kuinka niitä kehitetään). Useimmissa pohjoismaissa raporttia on jo ehditty ruotia aiheesta järjestetyissä konferensseissa.
Reykjavikissa 25. lokakuuta 2007 pidettyyn konferenssiin osallistui noin 50 ihmistä. Aivoriihen työtä esitteli sen norjalainen jäsen Harry Bjerkager, ja Islannin edustaja Kristín Ástgeirsdóttir kertoi hankkeen tuloksista. Keskustelupaneeliin osallistui työelämän ja koulutussektorin edustajia, elinikäisen oppimisen organisaatioita ja kaksi Islannin kansankäräjien edustajaa.
Raportti Fremtidens kompetencer – og hvordan vi udvikler dem on luettavissa osoitteessa www.nordvux.net/page/457/nordisktanketank.htm. Sieltä löydät myös tiivistelmät suomeksi, englanniksi, islanniksi ja ruotsiksi sekä lisätietoa aivoriihen työstä.
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Norge

Elinikäisen oppimisen ministerit?

Opetusministeri Øystein Djupedalin tilalle nimitettiin lokakuussa kaksi uutta ministeriä.
Tora Aasland on vastuussa tutkimuksesta ja korkeakoulutuksesta, Bård Vegar Solhjellin toimialaan  kuuluvat päiväkodit, perusopetus ja toisen asteen opetus. Aikuiskoulutusta, työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta ja sivistysliittoja ei mainita uusien ministerien vastuualuekuvauksissa. Nähtäväksi siis jää, kuuluvatko nämä alueet edelleen jommankumman ministerin vastuulle. Entinen ministeri Djupedal korosti erityisesti elinikäisen oppimisen tärkeyttä. Lisää tietoa uusista ministereistä: www.regjeringen.no/nb/dep/kd.html?id=586
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Niukka valtionbudjetti - sivistysliitot toivovat lisärahoitusta

Norjan sivistysliitot (studieforbund) ovat odottaneet jännittyneinä budjettiesitystä vuodelle 2008. Lokakuun lopussa valmistui hallituksen asettaman toimikunnan selvitys Studieforbund - læring for livet, jonka valmistelua liitoissa on seurattu aktiivisesti. Selvitys on myönteistä luettavaa: se näkee sivistysliitoissa sekä paljon mahdollisuuksia että suuria haasteita. Budjettiesityksessä ei luvata lisää rahaa sivistysliitoille, mutta ministeriö arvioi uudelleen lisärahoituksen tarpeen ensi vuoden alussa kuultuaan osapuolia.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

Aikuiskoulutukselle uusi valtiosihteeri

Ruotsin hallitus on nimittänyt Amelie von Zweigbergkin opetusministeriön valtiosihteeriksi 1. marraskuuta alkaen. Zweigbergkin toimialaan kuuluvat opintotukiasiat, aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö.
www.regeringen.se/sb/d/9419/a/88393
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Pohjoismainen näkökulma uraohjauksen työtapoihin

Tervetuloa CFL:n ja NVL:n järjestämään aikuisten opinto- ja uraohjauskonferenssiin Tukholmaan 21. marraskuuta!
www.cfl.se//default.asp?sid=2586
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: vägledning
Sverige

The Swedish Learning Space Berliinissä

Marraskuun lopussa viisi ruotsalaista e-oppimisen toimijaa esittäytyy Berliinin Online Educa -messuilla yhteisellä messuosastolla. Yhteistyön tarkoituksena on käynnistää keskustelu IT-alan ja oppimisen tulevaisuuden haasteista.
Kirjoita aiheesta blogiin! Marraskuun alusta lähtien voit osallistua keskusteluun tulevaisuuden oppimisesta Swedish Learning Spacen blogissa.
Blogin löydät osoitteesta http://swedishlearningspace.wordpress.com.
Lisätietoa 28.–30.11. järjestettävistä Online Educa –messuista: www.online-educa.com.
E-post: Nils.Friberg@kristianstad.se
Mer om: IT kunnande
Sverige

Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tunnustaminen

Opitun tunnustamisen valtuuskunta, Valideringsdelegationen, on saanut tehtäväksi arvioida ulkomaisten korkeakoulututkintojen tunnustamisjärjestelmää ja nykyisen vastuunjaon toimivuutta. Arvioinnin tavoitteena on helpottaa ulkomaisten opintojen ja työkokemuksen tunnustamista.
Yksi osa arviointia on tutkimusraportti, joka käsittelee korkeakoulutuksen ja työkokemuksen arviointia ja tunnustamista. Kansainvälinen tutkimus kuvailee korkeakoulusektorin opitun tunnustamistyötä Kanadassa, Alankomaissa, Ranskassa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa.
www.valideringsdelegationen.se/
pdf/Rapporter/internationell_vardering_hogskola.pdf
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering
Sverige

Matematiikkaosaamisen tunnustaminen

Tutustu mielenkiintoiseen raporttiin aikuisten matematiikkataitojen tunnustamisesta: www.valideringsdelegationen.se/
pdf/Rapporter/NCM_validering.pdf
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering
Åland

Ahvenanmaan aikuiskoulutuksen tavoitteet ja strategiat

Ahvenanmaan aikuiskoulutustoimikunnan mietinnössä esitetään, että maakunnan hallitus määrittelee aikuiskoulutukselle tavoitteet ja strategiat ja käynnistää hankkeen aikuiskoulutussektorin infrastruktuurin luomiseksi. Tämä on toimikunnan ensisijainen ehdotus. Toimikunta ehdottaa, että työ aloitetaan mahdollisimman pian ja toteutetaan kehityshankkeena vuoden 2008 loppuun mennessä.
Linkki mietintöön:
www.regeringen.ax/utbildning_kultur/
index.pbs?press[id]=641&press[n]=1&press[instance]=112
E-post: Vivve.Lindberg(ät)living.ax
Sverige

Kansanopisto sai uuden rehtorin

Ålands folkhögskolan rehtorina on lukuvuoden alusta toiminut Jana Ekebom. Hän on aiemmin toiminut ammattikoulun rehtorina ja historian ja yhteiskuntaopin opettajana.
Kansanopistossa opiskelee sekä nuoria (16+) että aikuisopiskelijoita.
Lisätietoa opistosta osoitteessa www.afhs.ax.
E-post: Vivve.Lindberg(ät)living.ax
Mer om: folkbildning
nmr_fi


Otsikot 2.11.2007


NVL
Mitä tiedämme tulevaisuuden osaamisalueista?

Vapaa sivistystyö kestävän kehityksen edistäjänä


TANSKA
Aikuis- ja täydennyskoulutukselle lisärahoitusta

Tv-sarja elinikäisestä oppimisesta

Oikeus koulutukseen kuuluu kaikille

Opettajakorkeakoulu valitsi uuden dekaanin

FOF:in johtoon ex-ministeri Anne Birgitte Lundholt

Vammaisten integroituminen yhteiskuntaan heikointa Tanskassa

Minne vapaa sivistystyö on matkalla?


SUOMI
Opetushallituksen aseman, roolin ja tehtävien arviointi

Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen

Kohti arjen tietoyhteiskuntaa


ISLANTI
Value of work – VOW-hankkeen loppukonferenssi

DEMOS-seminaari Islannissa

Aivoriihi tulevaisuuden osaamisesta elinikäisen oppimisen näkökulmasta


NORJA
Elinikäisen oppimisen ministerit?

Niukka valtionbudjetti - sivistysliitot toivovat lisärahoitusta


RUOTSI
Aikuiskoulutukselle uusi valtiosihteeri

Pohjoismainen näkökulma uraohjauksen työtapoihin

The Swedish Learning Space Berliinissä

Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tunnustaminen

Matematiikkaosaamisen tunnustaminen


AHVENANMAA
Ahvenanmaan aikuiskoulutuksen tavoitteet ja strategiat

Kansanopisto sai uuden rehtorin