9/2009

 

Danmark

Positiv udvikling følges op

Positiv udvikling inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse følges op af forslag til nye tiltag, der skal styrke hele uddannelsesområdet.

På et møde om voksen- og efteruddannelse mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter d. 29. september, var der enighed om, at trepartssamarbejdet på voksen- og efteruddannelsesområdet har været vellykket. Rammerne for voksen- og efteruddannelse er blevet forbedret og udbuddet styrket.
Dette følges op i det nye folketingsår, hvor undervisningsminister Bertel Haarder præsenterer en række forslag, der skal forbedre, forenkle og styrke uddannelsesområdet. Forslagene omfatter bl.a. for de unge justeringer af gymnasiereform og SU-forbedringer, generelt en afbureaukratisering der åbner for større lokal frihed og fleksibilitet samt en opfølgning på regeringens udspil om en styrket indsats for de 15-17-årige unge.
Der fremsættes forslag om etablering af 8-14 VEU-centre, hvor både AMU og VUC medvirker. Centrene skal  skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats i det geografiske område, som centret dækker.

Læs mere om den positive vurdering

Læs mere om de nye forslag

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Nye forskningsoversigter

Effekten af Cooperative Learning (CL)

NCK har udarbejdet en ny forskningsoversigt over den viden, som findes internationalt om effekten af CL i voksenundervisningssammenhænge.
Forskningsoversigten indgår som en del af projektet "Det samarbejdende klasserum", hvor CL afprøves og evalueres i et samarbejde med flere VUC’er i og omkring København. Forskningsoversigten viser en overvægt af studier, som rapporterer en positiv effekt af CL i forhold til de voksne lærendes faglige udbytte.
Læs mere og download forskningsoversigten – Cooperative Learning set i et voksenundervisningsperspektiv på
www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=9411

Transfer mellem uddannelse og arbejde

sammenfatter hvilke faktorer, der bidrager til, at det vi lærer i undervisningen, efterfølgende anvendes i en arbejdssituation. Forskningsoversigten er "anvendelsesorienteret". Det betyder, at den præsenterer empirisk funderede resultater (evidensbaseret viden) om, hvad vi ved. Pjecen kan rekvireres på Nationalt Center for Kompetenceudvikling eller downloades på www.ncfk.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: forskning

Finland

Lagen om folkbildningen ändras

Regeringen har fattat beslut om ändringen av lagen om folkbildningen i Finland. Den nya lagen preciserar målen och uppgifterna för verksamheten inom folkbildningen - medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsutbildningscenter och studiecentraler.
I fortsättningen kan alla folkbildningsinstitutioner betona sina värderingar och sin ideella grund i verksamheten. Lagen innehåller också en förpliktelse om samarbete mellan institutioner. Bestämmelsen om statsunderstöd ändras så att institutionerna kan beviljas separata kvalitets- och utvecklingsunderstöd som en del av den totala finansieringen.
Proportionen anknyter sig till verkställandet av utbildningsprogrammet för folkbildningen för åren 2009 – 2012. Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2010.
Mera om utvecklingsprogrammet HÄR.
E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Anslag för lärarnas fortbildning fördubblas

Undervisningsminister Henna Virkkunen berättar att staten nästan fördubblar anslagen för lärarnas fortbildning nästa år, sammanlagt blir det över 21 miljoner euro. Av dessa får ett nytt Osaava-program 8 miljoner.

- Nästa år är det ca 34 000 lärare som kan delta i statsfinansierad fortbildning, säger Virkkunen. 87 % av lärarna deltar årligen i fortbildning, men trenden har varit fallande på senaste år. Målet med Osaava-programmet är att vända trenden uppåt.
- Varje lärare har rätt och skyldighet att delta i en utbildning som upprätthåller och utvecklar
yrkeskompetensen. Läraryrket är internationellt sätt fortfarande dragkraftigt och uppskattat i Finland. Vi ska se till att våra kompetenta lärare också vill bli fortsätta med sitt jobb. En speciell målgrupp för Osaava är de lärare, som inte alls haft möjligheten att delta i fortbildning, säger
Virkkunen.
Undervisningsminister Virkkunen tar också upp stödet för skolledningen. Skolornas ledarkultur har en betydande inverkan på inlärningsresultat, välbefinnande hos alla inom skolan och hur lärarna orkar med sitt arbete. Detta påverkar också om lärarna vill fortsätta med sitt jobb.
- Det ligger en stor utmaning i att få tillräckligt kompetenta och motiverade rektorer som skulle efterträda den stora skaran av rektorer som blir pensionerade. Osaava-programmet innehåller utbildning också för skolledningen, säger Virkkunen.

Bakgrundsinformation:
www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Osaava.html?lang=sv

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Arbeidsledighet minsker i september

Registrert arbeidsledighet i september 2009 var 7,2 %, gjennomsnittlig 12.145 personer eller noe mindre enn i august.
I følge Karl Sigurðsson, avdelingsleder for jobb og arbeidsliv hos det islandske arbeidsmarkets direktorat er det på grunn av sommerens oppsving. Han sier at en stigning på ca. 1 % pr måned forventes frem til februar 2010. I følge tall fra direktoratet i sluttet av september har 7.397 personer vært ledige i over ett halvt å og 1.024 vært ledige mer enn ett helt år. Behovet for forskjellige tiltak, så som etterutdanning vokser støtt. I følge Karl deltok knapt 1.100 personer i forskjellige aktiviteter arrangert av direktoratet i slutten av september. Det innebærer forskjellige yrkes- og studierettet tiltak, elevkontrakter, innovasjons prosjekt, yrkestrening og prøveansettelse.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Islendingenes anvendelse av computere og Internett

En ny undersøkelse av Islendingenes anvendelse av computere og Internett er nettopp blitt offentliggjort av Islands statistikk.
I følge resultatene så er 92 % av islandske hjem utstyrt med computer og at 90 % er koplet til Internett. Nesten alle, eller 97 % av dem, med høyhastighets forbindelse. Anvendelse av computere og Internett er utbredt, de siste tre månedene før undersøkelsen ble gjort hadde over 93 % av alle Islendinger i alderen 16 – 74 år anvendt computere og Internett. Ni ut av ti Internettbrukere sender e-post, og over 78 % leser aviser og blad på Internett. Nesten halvdelen av de som deltok i undersøkelsen anvender nettet for å søke etter informasjon om utdanning og 10 % menn tar kurser på Internett og 11 % kvinner. Det er interessant at det er forholdsvis liten forskjell på deltakelse i kurser på Internett mellom aldersgrupper, 10 % kvinner 11 % menn i alderen 25 – 54 sier de deltar i kurser mens i alderen 55 - 74 år er tallene forholdsvis 7 % for kvinner og 8 % menn.
Mer https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=10022
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Statistikkbank for voksnes læring

Nå skal det bli lettere å finne frem til tall og fakta om voksnes læring. Den nye statistikkbanken er en nettressurs hvor data fra flere kilder er systematisert og samlet.
Målet er å gjøre det lettere å finne fram til data som tidligere bare ble presentert i publikasjoner.
I tillegg er all statistikken på feltet samlet på et sted, slik at man får en bedre oversikt over det som finnes av tall og fakta for voksnes læring. Det er ikke alle som har tid eller behov for å lese hele rapporter. Vi mener at statistikkbanken vil gjøre tallmaterialet vårt mer tilgjengelig både for de som lurer på noe spesifikt og for de som ønsker å se tendenser over tid, sier Xeni Dimakos, underdirektør i Vox.
Foreløpig er tabellene i statistikkbanken tatt fra den årlige rapporten, «Vox-speilet», som presenterer statistikk fra hele landet om voksnes deltakelse i opplæring. Dette vil etter hvert utvides med tallmateriale fra andre undersøkelser.
Se statistikkbanken.
Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Læringsdagene 2009 ”Tid for læring”

Følg læringsdagene 19. – 25.oktober over hele landet, en hel rekke aktiviteter med fokus på voksnes læring.
Målet med læringsdagene er å vise fram mangfoldet i voksnes læring, mangfoldet i tilbud og motivere voksne for læring og utdanning.
For mer om læringsdagene:
www.vofo.no/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=34
Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Svalbardkonferansen 2010

Norgesuniversitetet arrangerer konferanse om Kvalitet i høgre utdanning 26.-29-april 2010.

Norgesuniversitetet gjenopptar SOFF-tradisjonen og inviterer til Svalbardkonferansen 2010, den sjette i rekken siden 1993.
Foreløpig program:
26.4.: Hva er kvalitet?
27.4.: Kvalitet; strategi og virkemidler
28.4.: Kvalitet; kriterier og gode eksempler
29.4.: Scenarier
For påmelding og informasjon:
http://svalbardkonferansen2010.net/

Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Ghazala praktiserer livslang læring

Ghazala Naseem (47) har nettopp avsluttet faglærerutdanningen for tospråklige lærere ved HiO. Etter flere år med midlertidige ansettelser i skolen, ønsket hun å få en bachelorgrad som gir en formell kompetanse.
Gjennom hele livet har hun søkt etter mer kunnskap, og det har hun tenkt å fortsette med. Ghazalas historie viser hvordan en innvandrerkvinne kan tilpasse seg skiftende omstendigheter og utnytte nye muligheter til å lære underveis.
Les hele historien hennes:
www.hio.no/Aktuelt/HiO-nytt/Ghazala-praktiserer-livslang-laering
Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade.nff.no

NFF-konferansen 2009 ”Lære(r)rollen i endring”

Hvordan vil læring og utdanning endres i takt med teknologien?
Nå er det på tide å melde seg på NFF konferansen 2009! "Lære(r)rollen i endring" Hovedtaler er i år George Siemens, en svært engasjert og kunnskapsrik debattant omkring kunnskapsdannelse og læringsprosesser i en ny medie og teknologivirkelighet. Hvordan vil dette påvirke utdanning i framtiden?
Konferansen trekker inn en rekke ulike vinklinger på hvordan lærerollen og måten vi lærer på påvirkes av ny teknologi.
For fullt program og påmelding:
www.nade-nff.no/files//NFF-konferansen2009program.pdf
Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Sverige

Alla nya anställda rektorer ska ha befattningsutbildning

Regeringen föreslår i en proposition att alla nyanställda rektorer ska ha en särskild befattningsutbildning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 mars 2010.
Både i skollagen och i läroplanerna betonas rektors pedagogiska ansvar. I rektorns uppgifter ingår då att säkerställa att alla elever får en gedigen utbildning och ges förutsättningar för att nå en så hög kunskapsnivå som möjligt. Det har under många år funnits ett antal icke reglerade statliga rektorsutbildningar. Dessutom finns det högskoleutbildningar inriktade mot skolledning. Resultaten av olika utvärderingar visar att rektorsutbildningen inte är likvärdig över landet. Regeringen föreslår därför att det införs en ny bestämmelse i skollagen som innebär att nyanställda rektorer ska gå en särskild befattningsutbildning eller en utbildning som kan jämställas med denna. Utbildningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att rektorn har tillträtt sin anställning och ska under alla omständigheter vara genomförd inom fyra år efter tillträdesdagen. Enskilda huvudmän ska genom en ny bestämmelse i skollagen ha motsvarande skyldighet när det gäller rektorer vid fristående skolor. Läs propositionen 2009/10:27 Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer.
Läs mer: http://regeringen.se/sb/d/11356/a/133385
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Vilka Yrkeshögskoleutbildningar behövs de närmaste åren?

Det finns behov av fler yrkeshögskoleutbildningar inom Data/It, ekonomi och försäljning, turism samt samhällsbyggnad och teknik. Områden som är väl tillgodosedda med utbildning är t.ex. journalistik och information där det råder viss överetablering och detsamma gäller friskvård och kroppsvård.
Myndigheten för yrkeshögskolan genomför en ansökningsomgång under hösten 2009 för utbildningar med start hösten 2010 och våren 2011. Inför denna ansökningsomgång har myndigheten publicerad sin bedömning av kompetensbehovet inom olika branscher. Bedömningarna bygger på Arbetsförmedlingens prognoser samt bedömningar och prognoser från aktuella branschorganisationer som även erbjudits möjlighet att komma med synpunkter på underlaget för kompetensbedömningarna, samt kartläggningar och erfarenheter av olika yrkesroller som finns inom utbildningsformerna KY (Kvalificerad yrkesutbildning), PU (Påbyggnadsutbildning) och KU (Kompletterande utbildning). Kompetensbehoven redovisas per utbildningsområde.
Läs mer: PDF 
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Åland

Två valideringsrapporter från Åland

Ålands vårdinstitut beskriver i rapporten "Projekt Validering" hur valideringen genomförs i praktiken i relation till skolans målsätning. Rapporten innehåller även några förslag till hur valideringsrutinerna och -metoderna kan utvecklas. Författare är Catarina Tallén och Annika Måtar.
Tillsammans med Högskolan på Åland har det åländska Valideringsprojektet utarbetat en valideringshandbok. Handboken är ett resultat av ett utvecklingsprojekt om validering inom högre utbildning. Validering ska erbjudas både vid antagning av studerande och för att tillgodoräkna såväl tidigare studier som arbets- och andra erfarenheter. Rapporten innehåller bl.a. formulering av principer och riktlinjer för validering vid Högskolan på Åland, introducerandet av gemensamma europeiska valideringsverktyg samt utarbetandet av en handlingsplan för att implementering vid Högskolan på Åland.
Båda rapporterna kan hämtas via www.regeringen.ax/validering
E-post: Viveca.Lindberg(ät)living.ax
Mer om: validering

Färöarna

Nye uddannelsesinitiativer på Færøerne

Med det formål at gøre en målrettet indsats angående børns og voksnes grundlæggende læse- og skrivefærdigheder, har Færøernes undervisningsminister, Helena Dam á Neystabø, taget initiativ til at etablere en ny speciallæreruddannelse, som startede i august i 2009.
Uddannelsen er organiseret som en diplomuddannelse bestående af 60 ECTS, som er opdelt i seks selvstændige moduler. Planen for denne efteruddannelse for lærere er, at de følger et modul per semester som deltidsundervisning fordelt over tre år. Indholdsmæssigt ligger hovedvægten på forskning og teori om det at læse og skrive, læsevanskeligheder, specialpædagogik og psykologi.
Der er stort behov for denne uddannelse, som har det formål at yde kvalificeret vejledning i forbindelse elever med særlige behov, fx med børns, unges og voksnes læse-, skrive- og andre indlæringsvanskeligheder. De fleste skoler på Færøerne har mangel på lærere, som har specialviden indenfor dette område.
Et andet initiativ som ministeren også har sat i gang 1.august i år er en kort uddannelse om dysleksi. Målgruppen er lærere, der underviser voksne, som er ordblinde. Uddannelsen består af 200 undervisningstimer og er etableret i samarbejde med Voksenskolen i Albertslund i Danmark. Deltagere er lærere fra  erhvervs- og gymnasieskoler, som kommer til at undervise voksne med dysleksi.
Med disse nye uddannelser og pædagogiske initiativer håber ministeren, at det faglige og pædagogiske grundlag for at udvikle folks læsefærdigheder som helhed bliver betydeligt forbedret.
Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo

Europa

Lifelong Learning Infodays 2010

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA) will organise two Infodays on the centralised actions of the Lifelong Learning Programme, for which it is responsible under the 2010 General Call for Proposals.

What are the possibilities for European funding in the field of Lifelong Learning for the coming years?
What is the latest news on the European Union's Lifelong Learning Programme?
How can you increase the chances of getting your project selected?
How can you find partners from other Participating countries?

For answers to these questions:
Come to Helsinki on November 23 OR to Brussels on December 7!

http://eacea.ec.europa.eu/llp/infoday10/infoday_2010_en.htm

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

NVL

Skriveseminar - en hjælp til at skrive Nordplusansøgninger

Hovedadministratoren for Nordplus Voksen programmet, CIRIUS og Netværk for Voksnes læring NVL giver hermed et tilbud om vejledning til potentielle ansøgere til Nordplus Voksen projekter i forbindelse med næste ansøgningsfrist til Nordplus Rammeprogrammet den 1. februari 2010. Det skal understreges, at seminaret ikke er en forudvælgelse, men alene et vejledningstilbud i forhold til at skrive den gode ansøgning.
 
Der vil være max.30 pladser. Kriterier for deltagelse er at:
1. Projektideen skal være inden for indsatsområderne 2010.
2. Partnerne skal være på plads.
3. Ideen skal være færdigudviklet
 
Tid: 1.2.2010, kl. 10-15
Sted:  CIRIUS, Fiolstræde 44, 1171 København K
 
Deltagelse i seminaret er gratis, men evt. udgifter i forhold til rejse/ophold er på egen regning.
Send ansøgning til Henrik Neiiendam Andersen, hna(ät)ciriusmail.dk.

Program och mer information publiceras inom kort på sid:
www.nordvux.net/page/764/
nordplusvuxenmotesplatser.htm

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no
Mer om: projekt

New report on guidance

NVL has published a new report on expected outputs/outcomes of guidance services for adults in the Nordic countries.

This study is an initiative launched by a Nordic network on effectiveness and quality in guidance for adults funded by the NVL strategic means from the Nordic Council of Ministers. 
According to the analysis and the NVL guidance group consultation there seems to be progress within some individual research projects established in promoting evidence base in guidance practise and policy development. The report shows that the existing research has been focusing on aspects of the guidance service rather than providing data for service development purposes. An explicit gap in the research and national quality frameworks seems to be in the user involvement in the design and evaluation of the guidance services.
This report covers the first part of the long term strategy in promoting evidence-based practice and policy development.

The report is published in pdf format on NVL:s report page:
www.nordvux.net/page/
726/nvlsrapporter.htm
(Expected outcputs/outcomes)

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no
Mer om: vägledning

RSS
www.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 22.10.2009

Till NVL:s startsida