9/2009 NVL Uutisia

 

Danmark

Myönteinen kehitys johtaa jatkotoimiin

Ammatillisen aikuis- ja täydennyskoulutuksen myönteistä kehitystä halutaan pitää yllä uusilla toimenpiteillä, joiden tavoitteena on koko koulutuskentän vahvistaminen.

Tanskan hallitus ja työmarkkinaosapuolet keskustelivat aikuis- ja täydennyskoulutusalalla tehdystä yhteistyöstä 29. syyskuuta pidetyssä kokouksessa. Osapuolet olivat yhtä mieltä siitä, että kolmenkeskinen yhteistyö on onnistunut hyvin ja sillä on parannettu aikuis- ja täydennyskoulutuksen toimintapuitteita ja tarjontaa. Myönteisen kehityksen jatkumiseksi opetusministeri Bertel Haarder tekee uudella istuntokaudella joukon esityksiä, joiden tavoitteena on parantaa, yksinkertaistaa ja vahvistaa koko koulutuskenttää. Nuorisokoulutuksen osalta ehdotuksiin sisältyy mm. lukiouudistus ja opintotukiuudistus. Yleisellä tasolla pyritään vähentämään byrokratiaa, lisäämään paikallista joustovaraa ja valinnan mahdollisuuksia ja jatkamaan hallituksen suunnitelmia 15–17-vuotiaille suunnatusta erityisestä panostuksesta. Lisäksi esitetään 8–14:n uuden alueellisen aikuiskoulutuskeskuksen perustamista. Keskukset tarjoaisivat ammatillista peruskoulutusta ja täydennyskoulutusta, ja niiden toiminnassa painotettaisiin koulutuksen laatua ja tuloksellisuutta.

Lisätietoa (tanskaksi)

Lisätietoja uudesta ehdotuksesta (tanskaksi)

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Uusia tutkimuskatsauksia

Yhteistoiminnallisen oppimisen tulokset

NCK:n (kansallinen osaamisen kehittämiskeskus) uudessa tutkimuskatsauksessa tarkastellaan tutkimuksia, joita eri puolilla maailmaa on tehty yhteistoiminnallisen oppimisen tuloksista aikuisopetuksessa. Katsaus on osa hanketta, jonka nimi on ”Yhteistoiminnallinen luokkahuone”. Hankkeessa yhteistoiminnallista oppimista kokeillaan ja arvioidaan useissa Kööpenhaminan alueella sijaitsevissa aikuiskoulutuskeskuksissa. Valtaosassa tutkimuksista todetaan, että yhteistoiminnallisella oppimisella on myönteinen vaikutus aikuisoppijoiden oppimistuloksiin.
Lisätietoa ja linkki tutkimuskatsaukseen (tanskaksi):
www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=9411

Siirtymä koulutuksesta työhön

Katsaus on yhteenveto tekijöistä, jotka vaikuttavat siihen, miten käytämme koulutuksessa oppimaamme myöhemmin työtilanteessa. Tutkimuskatsaus on ”käyttösuuntautunut”, eli siinä esitellään empiiriseen tutkimukseen pohjautuvia tuloksia (kokemusperäistä tietoa). Tanskankielisen katsauksen voi ladata NCK:n verkkosivuilta www.ncfk.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: forskning

Finland

Vapaan sivistystyön lakia muutetaan

Hallitus on päättänyt vapaata sivistystyötä koskevan lain muutosesityksestä. Laki täsmentää vapaan sivistystyön - kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opin-tokeskukset - toiminnan tavoitteita ja tehtäviä.

Jatkossa kaikki vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat painottaa arvojaan ja aatetaustaansa toiminnassaan. Laki sisältää myös oppilaitosten yhteistyötä koskevan velvoitteen. Valtionavustusta koskevaa säännöstä muutetaan niin, että vapaan sivistystyön oppilaitoksille voidaan myöntää erillisiä laatu- ja kehittämisavustuksia osana kokonaisrahoitusta.
Esitys liittyy vapaan sivistystyön vuosille 2009 - 2012 ajoittuvan kehittämisohjelman toimeenpanoon. Lain on tarkoitus astua voimaan vuoden 2010 alussa.
Lisätietoa kehittämisohjelmasta TÄÄLTÄ.

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Opettajien täydennyskoulutusrahat kaksinkertaistuvat

Opetusministeri Henna Virkkunen kertoo valtion lähes kaksinkertaistavan opettajien täy-dennyskoulutuksen määrärahat ensi vuonna, rahoitusta on varattu yhteensä yli 21 miljoonaa, mistä uuden Osaava-ohjelman osuus on 8 miljoonaa.
- Ensi vuonna valtion rahoittaman täydennyskoulutukseen pääsee noin 34 000 opettajaa, Virkkunen sanoo. Vuosittain 87 % opettajista osallistuu täydennyskoulutukseen, mutta trendi on viime vuosina ollut laskeva. Osaava-ohjelman tavoitteena kääntää suunta nousuun.
- Jokaisella opettajalla on oikeus ja myös velvollisuus osallistua ammattitaitoa ylläpitävään ja kehit-tävään täydennyskoulutukseen. Opettajan ammatti on Suomessa kansainvälisesti vertaillen edelleen poikkeuksellisen vetovoimainen ja arvostettu. Meidän on varmistettava, että hyvät opettajamme myös pysyvät työssä. Osaava-ohjelman erityisenä kohderyhmänä ovat ne opettajat, jotka eivät ole viime vuosina päässeet täydennyskoulutukseen lainkaan, Virkkunen sanoo.
Opetusministeri Virkkunen nostaa esiin myös oppilaitosjohtajuuden tukemisen.
Koulujen johtamiskulttuurilla on huomattava vaikutus oppimisen tuloksellisuuteen, koko kouluyhteisön työhyvinvointiin ja opettajien työssä jaksamiseen, mikä vaikuttaa myös opetustyössä pysymiseen.
- Tulevien vuosien iso haaste on riittävän pätevien ja motivoituneiden rehtorien löytäminen monien eläkkeelle jäävien tilalle. Osaava-ohjelma sisältää myös oppilaitosjohtamisen koulutusta, Virkkunen sanoo.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/10/opettajien_taydennyskoulutus.html?lang=fi
E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Työttömyys laski syyskuussa

Islannin virallinen työttömyysluku syyskuussa 2009 oli 7,2 % työvoimasta (keskimäärin 12 145 henkilöä), mikä on hieman vähemmän kuin elokuussa.

Islannin työmarkkinaviraston osastonjohtajan Karl Sigurðssonin mukaan muutos johtuu kesän paremmasta työllisyystilanteesta. Työttömyyden odotetaan nousevan noin 1 %:n kuukaudessa helmikuuhun 2010 asti, Sigurðsson kertoo. Syyskuun lopulla 7397 henkilöä oli ollut työttömänä yli puoli vuotta ja 1024 henkilöä yli vuoden. Erilaisten tukitoimien, kuten täydennyskoulutuksen, tarve kasvaa jatkuvasti. Karl Sigurðssonin mukaan viraston järjestämien tukitoimintojen piirissä oli syyskuun lopulla vajaa 1100 henkilöä. Tukitoimiin kuuluu mm. ammattiin tai opintoihin ohjaavia toimintamuotoja, oppisopimuspaikkojen järjestämistä, innovaatiohankkeita, ammattivalmennusta ja koeajaksi työllistämistä.

Englanninkielinen raportti Islannin työttömyystilanteesta syyskuussa 2009: www.vinnumalastofnun.is/english/news/nr/1551/
Islannin työmarkkinavirasto:
www.vinnumalastofnun.is/english

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Tietokoneiden ja internetin käyttö Islannissa

Islannin tilastokeskus on julkistanut uuden tutkimusraportin islantilaisten netin ja tietokoneen käytöstä.

Tulosten mukaan 92 %:ssa islantilaiskodeista on tietokone ja 90 %:ssa talouksista on internetyhteys. Lähes kaikissa internettalouksissa (97 %:ssa) on nopea laajakaistayhteys. Tutkimusta edeltävien kolmen kuukauden aikana jopa 93 % kaikista 16–74-vuotiaista islantilaisista oli käyttänyt tietokonetta ja nettiä. Yhdeksän kymmenestä netin käyttäjästä käyttää sähköpostia ja 78 % lukee verkossa lehtiä. Lähes puolet tutkimukseen osallistuneista hakee netistä opiskeluun liittyvää tietoa, ja internetin kautta kursseja suorittaa 10 % miehistä sekä 11 % naisista. On mielenkiintoista, että nettiopiskeluun osallistuneiden määrä ei juurikaan vaihtele eri ikäryhmissä: 25–54-vuotiaista nettikursseille on osallistunut 10–11 %, kun taas ikäryhmässä 55–74  osallistujien osuus on 7–8 %. 

Lisätietoa (islanniksi):  https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=10022

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Aikuisten oppimisen tilastopankki

Uusi tilastopankki on nettipalvelu, johon on kerätty tietoa eri lähteistä. Palvelu helpottaa aikuisten oppimista koskevien tilastojen ja tietojen löytämistä.

Tavoitteena on helpottaa sellaisen tiedon löytämistä, jota ennen on esitelty vain julkaisuissa.
Kun kaikki aikuisten oppimisen tilastot on kerätty yhteen paikkaan, tiedoista ja tilastoista on myös helpompi saada kokonaiskuva. Kaikilla ei ole aikaa tai halua lukea kokonaisia raportteja. – Meidän mielestämme tilastopankki tuo tilastot helpommin saataville sekä niille, jotka etsivät vastausta johonkin tiettyyn kysymykseen että niille, jotka haluavat tarkastella pidemmän aikavälin kehitystä, sanoo Voxin apulaisjohtaja Xeni Dimakos.
Toistaiseksi tilastopankin taulukot on otettu Voxin vuosiraportista, johon sisältyvät koko maan aikuisopiskelutilastot. Jatkossa palveluun lisätään tilastoja muistakin tutkimuksista. 
Linkki tilastopankkiin:
www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=3754&epslanguage=NO

Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Aikuisten oppimisen teemaviikko 2009 ”Aikaa oppimiselle”

Aikuisten oppimisen teemaviikolla 19. – 25. lokakuuta järjestetään koko maassa paljon erilaista toimintaa.
Tavoitteena on tuoda esiin aikuisten oppimisen monimuotoisuus ja tarjonnan monipuolisuus ja innostaa aikuisia oppimisen ja koulutuksen pariin.
Lisää teemapäivistä (norjaksi):
www.vofo.no/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=34
Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Konferenssi Huippuvuorilla 2010

Norgesuniversitetet-yliopisto järjestää 26.–29. huhtikuuta 2010 konferenssin otsikolla Laatu korkeakoulutuksessa.
Alustava ohjelma:
26.4. Mitä laatu on?
27.4. Laatu; strategia ja välineet
28.4. Laatu; kriteerit ja hyvät esimerkit
29.4. Tulevaisuudennäkymiä
Ilmoittautuminen ja lisätietoa (norjaksi):
http://svalbardkonferansen2010.net/
Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Ghazala ja elinikäinen oppiminen

Ghazala Naseem (47) on juuri valmistunut Oslon korkeakoulun kaksikielisten aineenopettajien koulutusohjelmasta. Useiden vuosien määräaikaisten opettajanpestien jälkeen hän halusi hankkia tutkinnon, joka antaa työhön muodollisen pätevyyden.
Ghazala on hankkinut itselleen uutta osaamista koko elämänsä ajan ja aikoo jatkaa samaan tyyliin. Ghazalan tarina osoittaa, miten maahanmuuttajanainen voi sopeutua muuttuviin olosuhteisiinsa ja käyttää hyväkseen uusia oppimismahdollisuuksia.
Ghazalan tarina (norjaksi):
www.hio.no/Aktuelt/HiO-nytt/Ghazala-praktiserer-livslang-laering
Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade.nff.no

NFF-konferenssi 2009 ”Muuttuva opettajuus ja oppijuus”

Miten oppiminen ja koulutus muuttuvat teknologian muuttuessa?
Nyt on aika ilmoittautua vuoden 2009 NFF-konferenssiin, jonka otsikkona on ”muuttuva opettajuus ja oppijuus”. Konferenssin pääpuhujana on tänä vuonna George Siemens, asiantunteva ja aktiivinen keskustelija, joka puhuu uuden media - ja teknologiatodellisuuden vaikutuksesta tiedon omaksumiseen ja oppimisprosesseihin. 
Konferenssissa käsitellään eri näkökulmia siihen, miten uusi teknologia vaikuttaa opettajan rooliin ja oppimisen tapoihin.
Koko ohjelma ja ilmoittautumislomake:
www.nade-nff.no/files//NFF-konferansen2009program.pdf
Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Sverige

Kaikille uusille rehtoreille pakollinen koulutus

Hallitus esittää, että kaikki uudet rehtorit suorittaisivat erityisen rehtorikoulutuksen virkaan astuttuaan. Lakimuutoksen ehdotetaan astuvan voimaan 15. maaliskuuta 2010.
Sekä koululaissa että opetussuunnitelmissa korostetaan rehtorin pedagogista vastuuta. Näin ollen rehtorin tehtäviin kuuluu taata, että kaikki oppilaat saavat kunnollisen koulutuksen ja edellytykset saavuttaa mahdollisimman korkea tiedon ja osaamisen taso. Ruotsissa valtio on monen vuoden ajan järjestänyt erilaisia rehtorikoulutuksia, joiden sisältöä ei ole säädelty laeilla. Lisäksi joissakin korkeakoulutusohjelmissa voi suuntautua koulujen johtotehtäviin. Eri arviot osoittavat, etteivät rehtorikoulutukset ole toisiinsa verrattavia eri puolilla maata. Niinpä hallitus esittää, että koululakiin lisätään uusi säännös, joka määrää rehtorin virkaan valitut käymään erityisen pätevyyskoulutuksen tai siihen verrattavan koulutuksen. Koulutus on aloitettava mahdollisimman pian virkaan astumisen jälkeen, ja se on ehdottomasti suoritettava neljän vuoden kuluessa virkaan astumisesta. Koululain uuden säännöksen nojalla sama velvollisuus tulisi koskemaan myös vapaakoulujen rehtoreita.
Lisätietoa (ruotsiksi):
http://regeringen.se/sb/d/11356/a/133385
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Minkä alojen ammattikorkeakoulutusta Ruotsissa tarvitaan lähivuosina?

Lisää ammattikorkeakoulutusta tarvitaan tietotekniikan, talouden ja myynnin aloilla, matkailualalla sekä teknillisillä aloilla. Riittävästi tai jopa liikaa uusia osaajia sen sijaan koulutetaan nyt journalismiin ja tiedottamiseen liittyviin ammatteihin sekä terveydenhoidon ja kehonhoidon aloille.
Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmästä vastaava viranomainen käsittelee syksyllä 2009 koulutuksenjärjestäjien anomuksia, jotka koskevat syksyllä 2010 ja keväällä 2011 alkavia koulutuksia. Ennen tätä hakukierrosta virasto on julkaissut eri alojen osaamistarpeita koskevan arvion. Arvio perustuu työnvälitysviranomaisten ja ammattijärjestöjen ennusteisiin ja arvioihin sekä muista ammattikoulutusmuodoista saatuihin kokemuksiin ja kartoituksiin. Osaamistarpeet on eritelty koulutusaloittain. 
Lisää (ruotsiksi): PDF
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Uusia opettajien täydennyskoulutusohjelmia Färsaarilla

Färsaarten opetusministerin Helena Dam á Neystabøn aloitteesta Färsaarilla käynnistyi elokuussa 2009 uusi erityisopettajakoulutus, jonka avulla pyritään määrätietoisesti parantamaan lasten ja aikuisten luku- ja kirjoitustaitoa.
Tämä opettajille suunnattu täydennyskoulutusohjelma on 60 ECTS-opintopisteen laajuinen ja koostuu kuudesta erillisestä moduulista. Tarkoituksena on, että osallistujat opiskelevat osa-aikaisesti kolme vuotta suorittaen yhden moduulin lukukaudessa. Koulutus painottuu tutkimustietoon, ja siihen sisältyy luku- ja kirjoitustaitoon liittyviä teorioita, lukivaikeuksia, erityispedagogiikkaa ja psykologiaa.
Koulutusohjelmalle on todellinen tarve, sillä sen tavoitteena on antaa opettajille pätevää ohjausta erityisoppilaiden kohtaamiseen: esim. lasten, nuorten ja aikuisten joilla on lukivaikeuksia ja muita oppimisvaikeuksia. Useimmissa färsaarelaisissa oppilaitoksissa on pulaa opettajista, joilla on tällaista erityisosaamista.
Ministerin aloitteesta Färsaarilla on myös aloitettu lyhyt dysleksia-aiheinen koulutus 1. elokuuta. Kohderyhmänä ovat lukihäiriöisten aikuisten opettajat. Koulutuksen laajuus on 200 oppituntia, ja se toteutetaan yhteistyönä tanskalaisen Albertslundin aikuisoppilaitoksen kanssa. Osallistujat ovat ammattioppilaitosten ja lukioiden opettajia, jotka kohtaavat työssään lukihäiriöisiä aikuisia.
Opetusministeri toivoo, että nämä uudet koulutukset antavat opettajille huomattavasti paremmat tiedolliset ja pedagogiset valmiudet kehittää koko väestön lukutaitoa.
Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo

Europa

Lifelong Learning Infodays 2010

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA) will organise two Infodays on the centralised actions of the Lifelong Learning Programme, for which it is responsible under the 2010 General Call for Proposals.

What are the possibilities for European funding in the field of Lifelong Learning for the coming years?
What is the latest news on the European Union's Lifelong Learning Programme?
How can you increase the chances of getting your project selected?
How can you find partners from other Participating countries?

For answers to these questions:
Come to Helsinki on November 23 OR to Brussels on December 7!

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

NVL

Writing seminar – assistance in writing Nordplus applications

CIRIUS, the Chief Administrator for the Nordplus Adult Programme and NVL, the Nordic Network for Adult Learning organise a writing seminar for potential applicants to the Nordplus Adult Learning Programme in connection to the next application deadline for the Nordplus Framework Programme on February 1 2010. It shall be stressed that the seminar does not have any pre-selective function, but is solely an offer to help with writing a good application.
 
There will be around 30 spaces. To be eligible for participation, the following criteria have to be fulfilled:
1. The project idea has to be within the priorities for the Nordplus Adult Programme 2010.
2. Partners have to have agreed participation.
3. The idea should be developed and ready to be put on paper.
 
Time:  1.2.2010.
Place:  CIRIUS, Fiolstræde 44, 1171 Copenhagen C
 
Participation in the seminar is free at charge, however expenses related to travel and accommodation have to be covered by the participants.
Please, send the completed form by e-mail to Henrik Neiiendam Andersen: hna(ät)ciriusmail.dk.

Program and more information will soon be published on page:
www.nordvux.net/page/764/nordplusvuxenmotesplatser.htm

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no
Mer om: projekt

New report on guidance

NVL has published a new report on expected outputs/outcomes of guidance services for adults in the Nordic countries.

This study is an initiative launched by a Nordic network on effectiveness and quality in guidance for adults funded by the NVL strategic means from the Nordic Council of Ministers. 
According to the analysis and the NVL guidance group consultation there seems to be progress within some individual research projects established in promoting evidence base in guidance practise and policy development. The report shows that the existing research has been focusing on aspects of the guidance service rather than providing data for service development purposes. An explicit gap in the research and national quality frameworks seems to be in the user involvement in the design and evaluation of the guidance services.
This report covers the first part of the long term strategy in promoting evidence-based practice and policy development.

The report is published in pdf format on NVL:s report page:
www.nordvux.net/page/
726/nvlsrapporter.htm
(Expected outcputs/outcomes)

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no
Mer om: vägledning

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 22.10.2009

NVL:n aloitussivulle