9/2010

 

Danmark

Modernisering af folkeoplysningen

Folkeoplysningsudvalgets anbefaler løsninger til en modernisering af folkeoplysningen.

Regeringen nedsatte i 2009 det nationale folkeoplysningsudvalg. Udvalget har analyseret folkeoplysningens vilkår og hvordan folkeoplysningens samfundsmæssige betydning kan styrkes. Udvalget har nu afsluttet arbejdet med en rapport og kommer med 38 anbefalinger, der bl.a. har fokus på at øge
• En modernisering af folkeoplysningsloven, mindre bureaukrati og styrkelse af demokratisk medborgerskab
• Forsøg og udvikling, for eksempel om demokratisk medborgerskab, og etablering af et videnscenter for folkeoplysning.
• Etablering af et dialogforum, der blandt andet skal understøtte gennemførelse af udvalgets anbefalinger på lokalt niveau
• Folkeoplysningens betydning i forhold til uddannelse, sundhed og integration
Desuden anbefales at gøre konkurrencevilkår i forbindelse med udbud mere lige fx mellem VUC og aftenskolerne, samt at samarbejdsaftaler med kommuner styrkes.

Læs mere
Download rapporten: Uvm.dk
Og læs mere: Uvm.dk | Dfs.dk 

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: folkbildning

”Ældrebyrden kan blive en økonomisk ressource”

- er pointen i en interessant artikel fra Mandag Morgen.

Mandag Morgen har i samarbejde med Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet gennemført en analyse af det aldrende samfund. I analysen konkluderes bl.a, at et voksende antal funktionsduelige ældre kan blive en ny ressource, både på det almindelige arbejdsmarked og i civilsamfundet, men at dette forudsætter overvejelser om f.eks. efterløns- og pensionsalder suppleret med diskussioner om de ændringer i f.eks. sundheds-, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitikken, før potentielle gevinster viser sig.

Læs artiklen: Mm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Lagen om främjande av integration skall röra alla invandrare

Statsrådet föreslår att lagen om främjande av integration i fortsättningen skall röra alla invandrare. Syftet med propositionen är att förtydliga lagstiftningen och se till att en större del av invandrarna får stöd för integrationen omedelbart efter att de anlänt till landet.

Regeringens proposition tar bättre än tidigare hänsyn till invandrare som befinner sig i olika situationer. De integrationsfrämjande åtgärderna ska grunda sig på invandrarnas behov. De flesta invandrare behöver stöd för integrationen, men behoven är mycket olika. Avsikten är att göra övergången till arbetslivet effektivare och snabbare men även att förebygga utslagning bland utsatta invandrare.
Integrationslagen kommer också att innehålla bestämmelser om ett försök för att testa nya modeller för integrationsutbildning. Projektet Delaktig i Finland pågår fram till slutet av 2013. Målet med projektet är att genom olika försök utveckla nya modeller för integrationsutbildningen och nya sätt att ordna utbildningen.

Läs mer på: Intermin.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi
Mer om: invandrare

Strategi för livslång vägledning

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en samarbetsgrupp, vars uppgift är att utarbeta ett förslag till strategi för livslång vägledning. Tillsättningen av gruppen förbereddes i samarbete med arbets- och näringsministeriet.
Strategin för livslång vägledning skall omfatta alla utbildningsstadier och -former samt de informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster som erbjuds av arbets- och näringsförvaltningen och arbetslivet med hänsyn till livslångt lärande. Samarbetsgruppen skall lämna sitt förslag i slutet av februari 2011.
E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Aktuell forskning innenfor utdanningsvitenskapen presenteredes

Det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Islands Universitet holdt konferanse.
Fredag den 22. oktober holdt det utdanningsvitenskapelige fakultetet en konferanse med 177 forelesninger i 44 seminarer. Konferansens formål var å presentere aktuell forskning innenfor utdanningsvitenskapen i Island. Flere enn 170 interessante forskere og spesialister på områder tilknyttet oppdragelse, utdanning og trening holdt foredrag.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Mer om: forskning

Rekord antall studenter som fullfører utdannelser

En av grunnene er store årskull i den videregående skolen. Jenter var litt flere enn gutter, eller 52,9 % av elevene. Under skoleåret 2009 - 2010 fullførte 7,3 % flere sin utdanning i den videregående skolen enn to år tidligere. Den største økningen eller på en tredje del var blant de som tok grunnutdanning og elever som tok supplerende utdanning etter å ha fullført yrkes- eller kunstutdanning for å oppnå studiekompetanse. To ut av tre ny studenter eller 66.4 % er i alderen 20 - 21 år.

Antall elever som tok svennebrev steg med 8,6 %. Nesten 85 % av de som tok svennebrev er menn og nesten alle i alderen 25 til 29 år. Svenner som tok mesterbrev var 195 og har aldri vært så mange siden Islands statistikk begynte å samle inn tall om utdanning.
Antall studenter som fullfører høyere utdanning har økt hvert år fra skoleåret 1997 - 1998 til nå.
I år minsket antall studenter som fullførte høyere utdannelse med 4,7%.  Nesten to tredje dele studenter som gjennomførte høyere utdanning, eller 56,9% var kvinner. 

Mer på engelsk: www.statice.is/Pages/444?NewsID=4967

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Mer om: motivation

Norge

NFF-Webinar 27 oktober 2010

I forbindelse med Læringsdagene 2010 gjennomfører Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NADE) et ”Online-seminar”. Seminaret er gratis og tar for seg nye teknologier og “duppedingser” som kan brukes i undervisning.

Susanne Kjekshus Koch fra Universitetet i Oslo gir oss eksempler på nye teknologier. Gå inn på NADE’s nettsider onsdag 27. oktober kl 0955 og klikk på lenken. Oppgi navn og bli med på seminar. Husk headset.

Du kan også melde deg på til post(ät)nade-nff.no og få en påminnelse rett før seminaret. 

Test maskinen din her: http://my.adobe.acrobat.com/common/help/en/support/meeting_test.htm 
Flyer om seminaret: http://issuu.com/kober123/docs/webinar_laringsdagene

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Jobben i sentrum for voksnes læring (Voksnes læring 2007)

Statistisk sentralbyrå  har publisert følgende fra den norske delen av en europeisk undersøkelse om voksnes læring (Adult Education Survey, AES) i regi av Eurostat: ”I 2007 hadde over halvparten av dem som var i arbeid deltatt i opplæring siste tolv måneder, mens kun én av fem utenfor arbeidslivet hadde gjort det samme. Men selv om arbeid bidrar positivt til voksnes læringsaktivitet, oppga også vel én av fire som ønsket mer utdanning og opplæring manglende tid grunnet jobbforpliktelser som det viktigste hinder for deltakelse.”
De viktigste hovedpunktene fra undersøkelsen som fortjener en nærmere studie er:
- Jobben er viktig for voksnes deltakelse i organisert opplæring
- Stadig flere opplever store krav til læring i det daglige arbeidet
- Tidsklemma hemmer voksnes læringsaktivitet

Mer: www.ssb.no/vol/

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sverige

Högre krav på lärarkåren - lärarlegitimation

Nu höjs kraven i den svenska skolan. Lärarlegitimation införs från 2012 och innebär att enbart legitimerade lärare får ges fast anställning och enbart legitimerade lärare får sätta betyg. Allt detta enligt den proposition som regeringen har överlämnat till Riksdagen.

- Ska vi stärka kvaliteten i den svenska skolan måste vi satsa på lärarkåren. Vi inför en ny lärarutbildning och storsatsar på fortbildning. Lärarlegitimationen blir en kvalitetsstämpel, säger utbildningsminister Jan Björklund.
För att få legitimation ska en lärare eller förskollärare ha examen och därefter ha visat sig lämplig för yrket under en introduktionsperiod på minst ett år. En mentor, som är legitimerad, ska ge råd och stöd under introduktionsperioden. De nya reglerna ska tillämpas fullt ut från och med den 1 juli 2012.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/12466/a/153951

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Stora satsningar på utbildning och forskning

I höstens budgetproposition ingår stora satsningar på utbildning och forskning. Det gäller inrättande av lärlingsutbildningar, fortsatt lärarlyft, stöd till elever som behöver extra hjälp, insatser mot diskriminering och mobbning m.m.

Vilket stöd ges då till vuxenutbildningen? 5 900 lärlingsplatser inrättas inom vuxenutbildningen under 2011-2014. Ett fortsatt lärarlyft berör också vuxenutbildningen t.ex. genom satsning på stärkt pedagogiskt ledarskap, vidareutbildning av obehöriga lärare, stärkt kompetens hos sfi-lärare och inrättande av forskarskolor. Den tillfälliga satsningen på 10 000 nya högskoleplatser fortsätter som planerat under 2011 och fasas ut under 2012.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/12466/a/153538

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Europa

Public consultation opened

A public consultation has been opened to collect European citizens' opinions on the design of the future Education and Training Programme, due to replace the current Lifelong Learning Programme from 2013 on. We warmly invite you to contribute to this online consultation, available in all EU languages, before the 30th of November: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html. We also encourage you to disseminate this information to your networks, partners, colleagues, etc …
E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

NMR

”Integration gennem voksen og efteruddannelse”

- En ny rapport fra NMR/SVL

Nordisk Ministerråd ved rådgivningsgruppen for det nordiske samarbejde om voksnes læring, SVL, igangsætte i efteråret 2008 et studie om integration gennem voksen- og efteruddannelse. Studiet fokuserer på anvendelsen af voksen- og efteruddannelse i relation til integration af indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Formålet med studiet har været at kortlægge de nationale strategier og tiltag i de nordiske lande, med henblik på at øge indvandrere og efterkommeres deltagelse i voksen- og efteruddannelse og at kortlægge, hvad der eksisterer af særligt indrettede voksen- og efteruddannelsestilbud.

Den samlede rapport og landerapporter kan downloades på:
www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2010-557

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

NVL

NVLs informasjonsmateriell – en undersøkelse

NVL henvender seg til deg som abonnerer på vårt informasjonsmateriell. Vi trenger din hjelp for å kunne arbeide bedre med informasjon.

Leserundersøkelsen tar få minutter av din tid men kan være svært viktig informasjon for oss. Klikk på lenken her og velg passende språk (norsk, svensk eller finsk).

TIL UNDERSØKELSEN

E-post: Albert.Einarsson(ät)vox.no

Två nya konferensrapporter från NVL:s expertnätverk

Vellykket Nordisk alfabetiseringskonferanse

22. – 24. september 2010, Helsingør, Danmark
(Alfarådet - nordiskt nätverk för frågor inom alfabetiseringsområdet)
Innholdet på konferansen var en blanding av foredrag fra forskere og faglige fremlegg fra lærere som arbeider med voksne innvandrere med svært kort eller ingen tidligere skolegang.
Läs mer: www.nordvux.net/page/1138/nordiskkonferens2010.htm

Ett annat liv

30.9. – 3.10.2010, Skövde, Sverige
(Nordiskt nätverk för fängelseundervisning)
14. nordiske seminariet om Klientutbildning med titlen ”Ett Annat Liv” blev fremtidsperspektiverne for nordisk fængselsundervisning belyst i workshops og ved taler. Forskellene blev tolket som en reel berigelse og en måde at finde løsninger og trends for fremtiden.
Läs mer: www.nordvux.net/page/1149/ettannatliv.htm

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

RSS

nmr_se

Publiceringsdag: 28.10.2010

Till NVL:s startsida