9/2010 NVL Uutisia

 

Danmark

Kansansivistystyön nykyaikaistaminen

Kansansivistoimikunnan suosituksissa ratkaisuja kansansivistystyön nykyaikaistamiseksi

Vuonna 2009 Tanskan hallitus asetti kansansivistystoimikunnan pohtimaan kansansivistyksen toimintaedellytyksiä ja keinoja sen yhteiskunnallisen merkityksen kasvattamiseksi. Toimikunnan työn tuloksena syntyneessä raportissa esitetään 38 suositusta, joissa tuodaan esiin mm. seuraavia asioita:

• Kansansivistystä koskevan lainsäädännön ajanmukaistaminen, byrokratian keventäminen, demokraattisen kansalaisuuden tukeminen
• Kokeilujen  ja kehitystyön lisääminen esim. demokraattisen kansalaisuuden alueella ja kansansivistyön tietokeskuksen perustaminen
• Keskustelufoorumin luominen mm. toimikunnan suositusten toteuttamiseksi paikallistasolla 
• Kansansivistystyön merkitys koulutukselle, kansanterveydelle ja kotouttamiselle
• Lisäksi raportissa suositellaan, että formaalin ja nonformaalin aikuiskoulutuksen kilpailuehtoja yhdenmukaistetaan joidenkin koulutusmuotojen osalta  ja että kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään.

Lisätietoa:
Lataa (tanskankielinen) raportti: Uvm.dk
Lue lisää: Uvm.dk | Dfs.dk 

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: folkbildning

”Ikääntyvistä voi tulla taloudellinen voimavara”

toteaa verkkolehti Mandag Morgen.

Mandag Morgen on analysoinut ikääntyvää yhteiskuntaa yhdessä Kööpenhaminan yliopiston ikääntymisen tutkimuskeskuksen kanssa. Analyysissa todetaan muun muassa, että kasvavasta toimintakykyisten ikäihmisten joukosta voi tulla uusi voimavara sekä työmarkkinoille että kansalaisyhteiskunnalle. Hyötyjen toteutuminen edellyttää kuitenkin mm. varhaiseläke- ja eläkeiän pohtimista ja keskustelua terveys-, työmarkkina- ja koulutuspolitiikan mahdollisista muutoksista.

Lue (tanskankielinen) artikkeli: Mm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Maahanmuuttajien kotoutumislaki koskemaan kaikkia maahanmuuttajia

Valtioneuvosto esittää, että maahanmuuttajien kotoutumislaki koskisi jatkossa kaikkia maahanmuuttajia. Esityksen tavoitteena on selkeyttää lainsäädäntöä ja varmistaa, että nykyistä useampi maahanmuuttaja saisi tukea kotoutumiseen heti maahantulonsa jälkeen.

Hallituksen esitys ottaa aiempaa paremmin huomioon erilaisessa tilanteessa olevat maahanmuuttajat. Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä annettaisiin tarvelähtöisesti. Useimmat maahanmuuttajat tarvitsevat tukea kotoutumiseensa, mutta tarpeet ovat hyvin erilaiset. Tarkoituksena on tehostaa ja nopeuttaa työelämään siirtymistä, mutta myös ehkäistä haavoittuvassa asemassa olevien syrjäytymistä.
Kotoutumislaissa säädettäisiin samalla kokeilulaista, jossa kokeillaan erilaisia kotoutumiskoulutuksen malleja. Tämä Osallisena Suomessa -hanke kestää vuoden 2013 loppuun. Hankkeen tavoitteena on kehittää kokeilujen perusteella kotouttamiskoulutuksen uusia malleja ja järjestämistapoja.

Lue lisää: Intermin.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi
Mer om: invandrare

Elinikäisen ohjauksen strategia

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus elinikäisen ohjauksen strategiaksi. Ryhmän asettaminen valmisteltiin yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Elinikäisen oppimisen strategia käsittää kaikkien kouluasteiden ja -muotojen sekä työ- ja elinkeinohallinnon ja työelämän tarjoamat tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Yhteistyöryhmän tulee jättää esityksensä helmikuun 2011 lopussa.

Lisätiedot: www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2010/0909/?lang=fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Islannin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan konferenssi 22.10.

Perjantaina 22. lokakuuta kasvatustieteellinen tiedekunta järjesti konferenssin, joka koostui 44 seminaarista.
Konferenssin tavoite oli esitellä ajankohtaisia kasvatustieteellisen tutkimuksen tuloksia. Konferenssissa esiintyi yli 170 kiinnostavaa tutkijaa ja asiantuntijaa, joiden esitykset käsittelivät kavatus- ja koulutusalaa.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Mer om: forskning

Ennätysmäärä opiskelijoita valmistunut eri koulutusasteilta

Ennätys selittyy osittain toisen asteen oppilaitosten suurilla ikäluokilla. Valmistuneista 52,9 % eli hieman yli puolet oli tyttöjä. Lukuvuonna 2009–2010 toisen asteen oppilaitoksista valmistuneiden määrä nousi 7,3 kahden vuoden takaiseen lukuun verrattuna.

Eniten (eli kolmanneksella) on lisääntynyt toisen asteen yleisopinnot suorittaneiden määrä sekä niiden opiskelijoiden määrä, jotka ovat hankkineet korkeakoulukelpoisuuden antavan lisätutkinnon aiemmin suorittamansa ammatti- tai taidetutkinnon täydennykseksi. Ylioppilastutkinnon suorittaneista kaksi kolmannesta on 20–21-vuotiaita. 
Toisen asteen kisälli- tai ammattikokeen suorittaneiden määrä nousi 8,6 %. Heistä lähes 85 % oli miehiä ja melkein kaikki 25–29-vuotiaita. 195 kisälli- tai ammattikokeen suorittanutta henkilöä suoritti mestaritutkinnon, mikä on enemmän kuin koskaan sen jälkeen kun Islannissa alettiin kerätä tilastoja.
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä on noussut joka vuonna lukuvuodesta 1997–1998 tähän asti. Tänä vuonna korkeakokulututkinnon suorittaneiden määrä laski 4,7 %. Korkeakoulusta valmistuneista lähes kaksi kolmasosaa, 56,9 %, oli naisia.  

Lisää:  www.statice.is/Pages/444?NewsID=4967

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Mer om: motivation

Norge

Webinaari 27. lokakuuta 2010

Vuoden 2010 aikuisten oppimisen teemaviikon yhteydessä Norjan etäopetuksen ja joustavan koulutuksen liitto NADE järjestää online-seminaarin. Ilmainen seminaari käsittelee uusia teknologioita ja ”härveleitä”, joita voidaan käyttää opetuksessa.

Susanne Kjekshus Koch Oslon yliopistosta esittelee esimerkkejä uusista teknologioista. Seminaariin pääsee mukaan menemällä NADE:n nettisivuille keskiviikkona 27. lokakuuta klo 9.55 Norjan aikaa, klikkaamalla lenkkiä ja kirjoittamalla nimensä kysyttäessä. Kuulokkeet tarvitaan.

Testaa tietokoneesi sopivuus täältä:  http://my.adobe.acrobat.com/common/help/en/support/meeting_test.htm 
Seminaariesite: http://issuu.com/kober123/docs/webinar_laringsdagene

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Vuoden 2007 Eurostat-tilasto: Työ keskeinen tekijä aikuisten oppimisessa

Norjan tilastokeskus on julkistanut Norjaa koskevat tiedot Eurostatin eurooppalaisesta aikuisten oppimisen tutkimuksesta (Adult Education Survey 2007, AES). Tutkimuksessa todetaan: ”Yli puolet työssä olevista oli osallistunut opiskelutoimintaan kuluneen 12 kuukauden aikana, kun taas vain yksi viidestä työelämän ulkopuolella olevista oli opiskellut. Työssä olemisella on siis myönteinen vaikutus aikuisten opiskeluaktiivisuuteen. Toisaalta reilu neljäsosa niistä, jotka haluaisivat opiskella lisää, koki liiat työkiireet tärkeimmäksi opiskelua estäväksi syyksi."
Tutkimuksen tärkeimmät johtopäätökset, joihin kannattaa paneutua tarkemmin, ovat:
- Työ on tärkeä tekijä aikuisten osallistumisessa organisoituun opiskelutoimintaan
- Yhä useammat kokevat, että päivittäinen työ edellyttää opiskelua
- Ajanpuute vaikeuttaa aikuisten opiskelua

Lisää aiheesta (norjaksi): www.ssb.no/vol/

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sverige

Opettajien laillistamismenettely tulossa ruotsalaiskouluihin

Ruotsalaisilta opettajilta vaaditaan nyt entistä enemmän. Vuonna 2012 astuu voimaan opettajien laillistamismenettely. Sen jälkeen vain laillistettu opettaja voidaan nimittää vakituiseen virkaan ja vain laillistettu opettaja saa antaa arvosanoja. Nämä asiat sisältyvät esitykseen, jonka hallitus on jättänyt valtiopäiville.

”Meidän on panostettava opettajakuntaan, jos haluamme parantaa Ruotsin koulujen laatua. Uudistamme opettajankoulutukseen ja suuntaamme paljon resursseja täydennyskoulutukseen. Laillistetun opettajan pätevyydestä tulee laatuleima”, opetusministeri Jan Björklund luonnehtii.
Laillistetun opettajan tai lastentarhanopettajan pätevyyden saaminen edellyttää loppututkinnon lisäksi, että henkilö on osoittanut soveltuvuutensa ammattiin vähintään vuoden pituisen perehdytysjakson aikana. Perehdytysjaksolla vastavalmistuneen opettajan tukijana ja neuvonantajana on mentori, jolla on laillistetun opettajan pätevyys. Uudet säännöt astuvat voimaan kokonaisuudessaan 1. heinäkuuta 2012.  

Lisätietoa (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/12466/a/153951

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Budjettiesitys: isoja panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen

Syksyn budjettiesityksessä luvataan reiluja satsauksia koulutukseen ja tutkimukseen. Lisää rahaa aiotaan suunnata oppisopimuskoulutukseen, opettajien ammattitaidon parantamiseen, tukiopetukseen, syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisyyn jne.

Millaista tukea esitys lupaa aikuiskoulutukselle? Vuosina 2011–2014 perustetaan 5900 uutta oppisopimuspaikkaa. Lisäksi opettajien ammattitaidon parantaminen koskee myös aikuiskoulutusta: Budjettiesityksessä rahaa on varattu mm. pedagogisen johtajuuden vahvistamiseen, epäpätevien opettajien täydennyskoulutukseen, maahanmuuttajien ruotsinopettajien jatkokoulutukseen ja tutkijakoulujen perustamiseen. Jo aloitettu tilapäinen, 10 000 uutta korkeakoulupaikkaa tuova panostus jatkuu suunnitellusti 2011 ja saatetaan loppuun vaiheittain vuonna 2012.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/12466/a/153538

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Europa

Public consultation opened

A public consultation has been opened to collect European citizens' opinions on the design of the future Education and Training Programme, due to replace the current Lifelong Learning Programme from 2013 on. We warmly invite you to contribute to this online consultation, available in all EU languages, before the 30th of November: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html. We also encourage you to disseminate this information to your networks, partners, colleagues, etc …
E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

NMR

Aikuiskoulutus kotoutumisen välineenä

- uusi NMR/SVL -raportti

Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön neuvonantajaryhmä (SVL) käynnisti syksyllä 2008 tutkimuksen aikuiskoulutuksesta kotoutumisen välineenä.Tutkimuskohteena on aikuiskoulutuksen käyttäminen maahanmuuttajien ja heidän perheenjäsentensä integroimisessa työmarkkinoille. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millaisten kansallisten strategioiden ja toimenpiteiden avulla Pohjoismaissa pyritään lisäämään  maahanmuuttajien osallistumista aikuiskoulutukseen sekä kartoittaa erityisesti heille suunnattua aikuiskoulutustarjontaa.

Voit ladata (tanskankielisen) yhteenvetoraportin  ja maaraportit linkistä: www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2010-557

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

NVL

Tutkimus NVL:n tiedotusaineistosta

NVL on laatinut tutkimuskyselyn, joka on suunnattu tiedotusaineistomme lukijoille. Tarvitsemme apuasi, jotta voisimme parantaa tiedotustamme.
Kyselyn täyttäminen vie vain muutamia minuutteja, mutta siitä on meille paljon apua. Klikkaa linkkiä ja valitse haluamasi kieli (norja, ruotsi tai suomi). TUTKIMUKSEEN
E-post: Albert.Einarsson(ät)vox.no

Kaksi uutta konferenssiraporttia NVL:n asiantuntijaverkostoilta

Onnistunut pohjoismainen lukutaitokonferenssi

22. – 24. syyskuuta 2010, Helsingør, Tanska
(Alfarådet – pohjoismainen lukutaito-opetuksen verkosto)
Konferenssin aikana kuultiin tutkijapuheenvuoroja sekä ammattinäkökulmia opettajilta, jotka työskentelevät vähän tai ei lainkaan koulutusta saaneiden aikuisten maahanmuuttajien parissa.
Lue lisää: www.nordvux.net/page/1138/nordiskkonferens2010.htm

Ett annat liv (Toinen elämä)

30.9.-3.10.2010, Skövde, Ruotsi
(Pohjoismainen vankilaopetusverkosto)
14. pohjoismainen vankilakoulutusseminaari otsikolla “Toinen elämä” käsitteli pohjoismaisen vankilaopetuksen tulevaisuudennäkymiä puheiden ja työpajatyöskentelyn avulla. Eroavaisuudet tulkittiin rikkautena ja tapana löytää ratkaisuja ja tulevaisuuden trendejä.
Lue lisää: www.nordvux.net/page/1149/ettannatliv.htm

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 28.10.2010

NVL:n aloitussivulle