AVLYST - Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - fagsamling

Den femtende nordiske konferansen om grunnleggende ferdigheter- Alfakonferansen- 2022 er avlyst. Mer informasjon kommer.

 
 Personer omkring bord med laptop Foto: Pexels

Fagsamling for lærere og ledere, lærerutdannere og forskere som jobber med opplæring i språk og grunnleggende lesing og skriving for voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang.

Samlingen byr på plenumsforedrag og arbeid i workshops med god tid til refleksjon, drøftinger og erfaringsutveksling i grupper.

Rammen for årets samling er FNs bærekraftsmål nummer 4: ”God utdanning, sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle” med translanguaging og digital literacy som hovedtemaer.

Målet med konferansens foredrag og arbeid i grupper er å øke lærernes kompetanse i å bruke flerspråklige strategier og ressurser og digitale arbeidsmåter for en bedre opplæring.

Tid og sted

Konferansen blir en fysisk samling på Scandic Park Hotel Sandefjord, 120 km sør for Oslo.   

Fagsamling 4.– 6. mai 2022, foreløpig program

Onsdag 4. mai

Registrering og lunsj fra 11.30

12.30 Åpning ved Alfarådet

Marianne Eek, førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet, i plenum: FN´s bærekraftsmål – tilgang til rettferdig og inkluderende kvalitetsutdanning for alle innen 2030. Hvor er vi?

Nordiske samtaler

Alfarådet, i plenum: Ny nordisk rapport om opplæringstilbudet i grunnleggende literasitet for voksne i Norden

Jen Vanek, director of digital learning and research, Minnesota, i plenum: Digital Literacy Skills and Second Language Acquisition Learners: Focus on Equity

Parallelle forelesninger innen temaet digitale ressurser:

Jen Vanek, director of digital learning and research, Minnesota, USA: Instructional Practices to Support an Equity in Classroom Technology Integration and Digital Literacy Instruction

Hülya Basaran, prosjektleder Nationellt sentrum for svenska som andraspråk, Universitetet i Stockholm: Läs och skrivutveckling i en digital tid - om att aktivera eleverna med digitala resurser

Jon Olav Ringheim og Ingrid Alnes Buanes lærere, Nygård skole, Bergen: Dette kan alle klare på iPad: Digital teknologi i klasserommet

Nordiske samtaler

Middag

Torsdag 5. mai

Louise Tranekjær, Associate Professor at Department of Communication and Arts at Roskilde University, i plenum : Digitalizing social practices / Spilbaserte digitale ressurser i andrespråksundervisningen

Nordiske samtaler

Guidet tur/aktiviteter

Marianne Eek, førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet, i plenum: Andrespråkslæring, motivasjon og investering

Oliver St John, universitetslektor, Örebro universitet, i plenum: Flerspråklig støtte for voksne nyankomne i opplæring i svensk for innvandrere (sfi)

Workshops, flerspråklige ressurser:

Elena Tkachenko, dosent OsloMet: Språkhjelperen som tolk, brobygger og gruppeleder

Birgitte Fondevik, førstelektor Høgskulen i Volda og Synnøve Gausdal lærer v Ålesund voksenopplæring: Med flerspråklige assistenter i klasserommet – ulike former for flerspråklig støtte i norskopplæringen.

Marianne Eek, førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet: Språkhjelperes stillasbygging i klasserommet – arbeid med språkets mening, språkets form og språket i bruk

Oliver St John, universitetslektor Örebro universitet: ”För att lyfta dom att lära sig svenska”. Flerspråkigt stöd i Svenska för invandrare.

Abdulkhadir Mohamed, biträdande verksamhetsledare og lärare Hyllie Parks folkhögskola i Malmö: Erfarenheter av att använda flera språk i läs- och skrivinlärningen

Festmiddag

Fredag 6. mai

Arbeid i grupper

Elena Tkachenko, dosent OsloMet, i plenum: Pedagogical translanguaging: theory and implementation in second language classrooms.

Panelsamtale med hovedbidragsytere

Avslutning og lunsj 12.30

Praktisk informasjon

Kostnad

Deltakeravgift på kr.  2 100,- per person. Dette dekker konferanseavgift og alle måltider . 
Det blir sendt faktura i etterkant av konferansen .

Reise og overnatting er ikke inkludert og må ordnes og betales  av deltakeren selv.

Hotell

Det er reservert en romblokk på konferansehotellet. Pris per standard enkeltrom med frokost er kr  1.190-. Deltakerne er selv ansvarlige for bestilling og betaling av hotellrom. 

Påmelding

Påmeldingen åpner i mars 2022.