Åboborna får rejäl chans att påverka

 

För många Åbobor har ordet delaktighet en alldeles speciell betydelse efter att Åbo stad på allvar gått in för att öppna kanalerna mellan invånare, tjänstemän och beslutsfattare. Åboborna kan numera på ett enkelt sätt få sin röst hörd och hitta rätt i stadens byråkrati.
I Åbo fungerar sedan år 2001 tio s.k. delaktighetsområden med varsin områdesanställd, en person som plockar upp vanliga medborgares initiativ, idéer och frågeställningar och hjälper till med att föra sakerna vidare till politiker och tjänstemän i staden. Hittills har verksamheten bara gällt ett antal förorter plus den svenska befolkningen som en skild grupp utan geografisk hemvist, men från och med detta år berörs stadens samtliga invånare, ca 175 000 personer, av verksamheten. Tidigare sköttes administrationen av olika organisationer genom köpavtal med staden men från och med i år är det andelslaget Kiisa, som de områdesanställda själva bildat, som sköter det hela med fortsatt finansiering från Åbo stad.
Mycket har man redan fått till stånd, till exempel förbättringar i kollektivtrafiken, och bland annat Tammerfors stad har tagit efter Åbomodellen, berättar Berit Valtonen, som ansvarar för den svenskspråkiga delaktigheten i Åbo.
– Vi som är områdesanställda finns till för att hjälpa folk helt praktiskt med att hitta de rätta personerna och instanserna. Vi hjälper också gärna till med att formulera skrivelser.

Ömsesidig nytta

De öppna kanalerna gagnar förstås också tjänstemän och politiker eftersom det inte alltid är så lätt för dem att veta hur medborgarnas vardag ser ut.
– Till exempel vid planeringen av ett bostadsområde vill planerarna gärna veta vad som är viktigt för invånarna för att ha något att utgå ifrån.
Valtonen har själv bott i ett av de berörda områdena utanför stadskärnan och som invånare bland annat kunnat vara med och påverka planeringen av ett grönområde. Hon berättar också om hur invånarna i en förort kunde påverka en bussrutt så att arbetsresan till fabriken, där många av dem arbetade, förkortades med 45 minuter.
– Människorna är ju faktiskt experter på sitt eget liv och det har visat sig att det dagliga livet kan underlättas för många bara de som fattar besluten får reda på vilka behoven är, konstaterar Valtonen.

Viktigt att tänka högt

För att nå invånarna söker man upp lokala aktörer, aktiva grupper eller föreningar, som i sin tur kontaktar invånarna och dessutom ger man ut informationsblad med aktuell information.
- Då människor möts, pratar och tänker högt föds det idéer. Jag kan inte vara expert på allting men jag kan ta reda på saker. Jag finns till för att hjälpa, jag ska ha öron och ögon för initiativ och idéer som kommer från Åboborna själva.
Den medborgardiskussion som i höstas ordnades i stadsfullmäktigesalen lockade ett rekordstort antal invånare, dvs. 1200 personer, som ville diskutera med beslutsfattarna kring Åbo stads ansträngda ekonomi. Temat valdes på basis av en omröstning bland Åboborna.
För tillfället planeras så kallade ”gröna kvällar”, där invånarna får säga sitt om hur stadens grönområden ska se ut i framtiden. Det handlar om ett unikt sätt att arbeta, säger Berit Valtonen.
- Det är första gången som tre av stadens förvaltningsgrenar tillsammans ordnar invånarmöten.
De tre är fastighetsverket , miljö- och planeringsbyrån samt delaktighetsverksamheten och på mötena kommer invånarna helt konkret att få berätta till exempel var de rastar sina hundar och var deras barn leker. Åsikterna beaktas sedan i den grönplan som ingår i stadens generalplan som ska stå färdig år 2025.


Delaktighet

I Finlands nya grundlag från 1999 och kommunallagen från 1995 poängteras att medborgarna bör ges större möjligheter än tidigare att påverka politiska beslut. Flera lagar som stiftats under de senaste åren stipulerar också om att tjänstemännen bör höra invånarna redan under beredningen av ett ärende som direkt berör invånarna.
Som en direkt följd av kommunallagens påbud har inrikesministeriet tillsammans med Finlands kommunförbund gjort upp riktlinjer för medborgarnas delaktighet i samhället. Åbo stad, som redan tidigare hade stadsdelsaktiviteter, var en av de sjutton städer som valdes ut till det nationella delaktighetsprojektet.
Åbo stads delaktighetsverksamhet (på finska aluekumppanuus) omfattar i dag nio geografiska områden samt ett tionde ”område”, det vill säga den svenskspråkiga befolkningen i Åbo. En av de centrala målsättningarna är att ge såväl enskilda invånare som föreningar och företag en bättre möjlighet att påverka planering och beslut som påverkar den egna livsmiljön.

Läs mera: www.turku.fi/aluekumppanuus