Active learning and ageing at work

 
Older workers in the Nordic countries (OWN) Network, NVL, 2009 NVLs nätverk Äldre i Arbetslivet har publicerat sin rapport ”Active ageing and learning at work - New visions and opportunities for older workers in the Nordic countries” 

I sin rapport önskar nätverket belysa och förbättra äldre arbetstagares situation genom att påpeka behovet av fler utvecklings- och valmöjligheter i arbete och lärande för dem. Man vill göra upp med stigmatiserande stereotypier samt identifiera rådande ambivalenser i dagens politik och praxis. Rapporten innehåller också nätverkets rekommendationer till nödvändiga åtgärder för att främja äldres möjligheter till arbete och lärande.