Aflyst: Vuxnas grundläggande färdigheter

Det planerade seminariet om vuxnas grundläggande färdigheter den 27 mars 2020 skjuts på framtiden på grund av risken för spridning av Covid-19. Vi återkommer med ett nytt datum.

 
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett seminarium kring temat Luis Quintero Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett seminarium kring temat

Grundläggande färdigheter är sådana färdigheter som vi behöver för att klara vårt vardagliga liv och för ett livslångt lärande. Till grundläggande färdigheter hör läs- och skrivkunnighet, matematikfärdigheter och digitala färdigheter. Dessa färdigheter, kunskaper och kompetenser är väsentliga för att få tillträde till och avancera på arbetsmarknaden och för att delta i vidareutbildning och fortbildning.

Är bristfälliga grundläggande färdigheter ett problem på Åland för att få tillträde till utbildning och arbetsliv? Hur kan de grundläggande färdigheterna utvecklas inom utbildning och i arbetsliv? Hur kan vi bidra till att vuxna kan uppdatera sina kunskaper för att möta kraven i såväl vardag som arbetsliv?

På seminariet får vi en presentation av NVL:s expertnätverk om vuxnas grundläggande färdigheter. Nätverket följer de nordiska ländernas utveckling i arbetet med grundläggande färdigheter för vuxna med utgångspunkt i resultat från PIAAC och fokuserar på utbudet av utbildning utifrån flexibilitet, motivation, distansundervisning, digitala verktyg, stödfunktioner och vägledning och har nyligen gett ut rapporten Basic digital skills for adults in the Nordic countries.

Målgruppen för seminariet är lärare, skolledare/rektorer, tjänstemän och andra intresserade från Yrkesymnasiet, Folkhögskolan, Medborgarinstitutet, Bildningsförbundet, kommunernas grundskolor, Landskapsregeringen, Ams, Visa vägen, Ung resurs, Emmaus och Ålands näringsliv.

Tidpunkt 

Fredagen den 27 mars 2020 kl. 8.30-11.30 (14.00) i konferensrum Rödhamn vid Ålands lagting.

Program

Kl. 8.30 – 8.45 Välkommen och presentation av NVL, Bodil Regårdh, kontaktperson för NVL på Åland.
Kl. 8.45 – 9.30 Marjut Kuokkanen, medlem i NVL:s expertnätverk för grundläggande färdigheter berättar om nätverkets verksamhet och presenterar nätverkets rapporter.
9.30 – 9.45 Paus med kaffe, te och tilltugg.
9.45-10.45

Korta presentationer från:

  • Bodil Regårdh, ordförande i landskapsregeringens arbetsgrupp som planerar grundläggande utbildning för andra än läropliktiga
  • Anna-Lena Groos, biträdande rektor vid Ålands yrkesgymnasium, ungdoms- och vuxenutbildning
  • Maria Säll-Öfverström, rektor vid Ålands folkhögskola, Nya linjen med möjlighet att höja grundskolevitsord
  • Siv Ekström, rektor på Medborgarinstitutet, sfi – utbildningar även digitalt
  • Monika Sundqvist, vägledare vid Ams och på Medborgarinstitutets sfi – utbildningar, koordinator för NTI Åland
10.45 – 11.30 Dialogpaus under ledning av Johanni Larjanko, NVL koordinator i Finland, Metoden Dialogpaus har utvecklats av Sitra och är ett sätt att diskutera i grupp och samskapa en beskrivning av en utmaning eller något som är komplext.
11.30 – 12.30 Lunch på egen bekostnad
12.30 – ca. 14.00 Hur går vi vidare? Den som är intresserad kan stanna kvar för en diskussion om ett eventuellt åländskt nätverk om grundläggande färdigheter.

Anmälan om deltagande och eventuella allergier till bodil.regardh@regeringen.ax senast 24 mars 2020.

Välkomna!