Aftenskoler kan hjælpe psykisk sårbare

Aftenskolerne kan spille en vigtig rolle for psykisk sårbare og være med til at styrke den mentale sundhed og trivsel.

 
Aftenskoler kan hjælpe psykisk sårbare Jette Svane

Antallet af borgere med psykiske diagnoser er kraftigt stigende, det gælder blandt andet udviklingen af stress, angst, depression og ensomhed. Aftenskolerne kan spille en vigtig rolle for psykisk sårbare og være med til at styrke den mentale sundhed og trivsel. Hvad er er det, aftenskolerne særligt kan? Det giver Henriette Bjerrum og Knud Birk Pedersen deres bud på.

Stadigt flere psykisk sårbare – i befolkningen og blandt kursisterne

Den typiske aftenskolekursist er en midaldrende, ressourcestærk kvinde. Det billede bekræfter en kortlægning af aftenskolernes rolle i danskernes fritidsliv, som Henriette Bjerrum har været med til at udarbejde. Kortlægningen viser også, at billedet er mere komplekst end som så. Samtidig med at den gruppe af befolkningen, der anvender aftenskoletilbud, generelt opfatter sig selv som sundere end befolkningen generelt, så er omkring 10 % af kursisterne lettere depressive.

Antallet af danskere med diagnoser som stress, depression, ensomhed og angst er tilsvarende steget markant gennem de sidste årtier. Ifølge Knud Birk Pedersen er det til dels udtryk for en stigende tendens til diagnosticering og sygeliggørelse af nogle af livets udfordringer. Der findes mange pædagogiske og kognitive værktøjer til at udvide det rum, man kan være i uden at blive sygeliggjort. Her kan og bør aftenskolerne og folkeoplysningen spille en central rolle og tage et større ansvar i indsatsen for at fremme mental sundhed, mener Knud Birk Pedersen.

Tryghed og trivsel afgørende for læring

En af aftenskolernes styrker er, at de er gode til at tage imod og rumme alle typer af kursister. Selv om en bestemt type af kursister er i overtal på aftenskolerne, så føler alle sig velkomne og godt tilpas. ”Der er en ånd af, at vi er gode ved hinanden og er her for det samme”, siger Henriette Bjerrum.

Lille Skole for Voksne er skoler under folkeoplysningen, der er særligt rettet mod voksne med psykiske, sociale eller eksistentielle problemer. Også her er rummeligheden karakteristisk. Med Knud Birk Pedersens ord: ” Vi kan rumme alle, der ikke har en adfærd, som hindrer andre i at deltage”.

Det er kendetegnende for Lille Skole for Voksne, at kurserne finder sted på små hold. Det er med til at understøtte den trivsel og tryghed, der ifølge Knud Birk Pedersen er helt afgørende for at kunne lære. Hvis man ikke er tryg, kan der ikke finde reel læring sted.

Nær relation til læreren

De små hold betyder også, at kursisterne her kan få en nær relation til læreren. En relation der ifølge undersøgelserne har stor betydning, særligt for psykisk sårbare kursister, der både har behov for at kunne tale med læreren om det konkrete fag og om personlige emner.

Aftenskolerne har generelt god plads til at understøtte relationer mellem lærere og kursister, men små hold kan bidrage til, at også mere tilbageholdne kursister kan få plads og tæt kontakt med læreren.

På aftenskolen mødes man om et fag, som kursister

Det er det faglige, man mødes om på aftenskolen. Hverken aftenskolerne eller daghøjskolerne er væresteder; kursisterne er der for at følge et fag og for at lære noget.

Traditionelt har man talt om styrken i at mødes om ”et fælles tredje”. Det er noget af det, aftenskolerne kan. De kan møde kursisterne som netop det; kursister, fremfor klienter og patienter. Opfattelsen er, at det understøttes af at mødes om et fag, hvor det ikke er en selv der er i fokus, men en fælles interesse.

Jette Svane

Aftenskolerne hjælper psykisk sårbare til at skabe mening og sammenhæng i livet

Undersøgelsen viser ifølge Henriette Bjerrum, at aftenskolerne generelt bidrager til kursisternes mentale sundhed ved at de får lov til at engagere sig i noget, de kan lide, de får ny inspiration og livsudfoldelse.

For Knud Birk Pedersen er det dog vigtigt at aftenskolerne kan mere end det. De kan tilbyde kurser, der underviser kursisterne i at håndtere livet anderledes. Ingen kommer igennem livet uden at møde bump og svære perioder. Kunsten er ikke at undgå udfordringerne, men at få redskaber til at tackle dem og finde balance i livet. De redskaber findes, og dem kan og bør aftenskolerne tage større ansvar for at undervise i, blandt andet på kurser, der er rettet mod kursister der ønsker at forandre deres liv.

Knud Birk Pedersen understreger, at aftenskolerne hverken kan eller skal behandle, men de kan hjælpe til at lære at håndtere en given diagnose.

Fakta

Henriette Bjerrum er Chefanalytiker for Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) og har været med til at gennemføre undersøgelsen vedrørende aftenskolernes rolle i danskernes fritidsliv samt udarbejde undersøgelsen bag ”Aftenskolerne og psykisk sårbare”.

Knud Birk Pedersen er forstander for Sind Skolerne i Aalborg og har været med til at redigere rapporten ”Aftenskolerne og psykisk sårbare”.

Undersøgelserne blev pæsenteret på Vifo’s konference ”Folkeoplysning i forandring II”, der blev afholdt i Vejen den 23.-25. maj 2016. Du kan læse mere om konferencen og finde materiale fra den her.

Undersøgelsen om aftenskolernes rolle i danskernes fritidsliv er foretaget i Aalborg. Oplægget, der blev præsenteret på konferencen kan findes her.

Rapporten ”Aftenskolerne og psykisk sårbare” er udarbejdet på baggrund af projekt med udspring i Sind Skolerne i Aalborg, Dansk Oplysningsforbund og Landsforeningen Sind, og kan hentes her, Knud Birk Pedersens oplæg på baggrund af rapporten kan findes her.

Omkring 250 aftenskoler i Danmark er organiseret under Dansk Oplysnings Forbund (DOF). Heraf er 12 daghøjskoler, Lille Skole for Voksne m.v. , som har tilbud der er særligt rettet mod voksne med psykiske, sociale eller eksistentielle problemer. 

VifoJetteSvane1.jpg