Åland

 

 

I Självstyrelselagen (1991:71) för Åland (kapitel 4, 18§, punkt 14) fastställs att landskapet har lagstiftningsbehörighet i frågor om bl.a. ”undervisning, läroavtal, kultur, idrott”. Vuxenutbildningen på Åland är ändå i huvudsak relaterad till hur den utformats i Finland. I Finland är vuxenutbildningen på ett övergripande plan indelad i tre sektorer: fritt bildningsarbete, yrkesinriktad vuxenutbildning och den utbildning som utgör en del av den offentliga arbetskraftsservicen (tidigare arbetskraftspolitisk vuxenutbildning). Även på Åland används de två förstnämnda begreppen, men varken ’offentlig arbetskraftsservice’ eller ’arbetskraftspolitisk vuxenutbildning’ förekommer som begrepp på Åland. Istället används det äldre (finländska) begreppet sysselsättningsfrämjande utbildning. 

I det följande presenteras först en översikt av de huvudmän och de respektive aktörer som organiserar och/eller arrangerar vuxenutbildning. Sedan ges en generell presentation av utbudet av vuxenutbildning på Åland med en kortfattad tillbakablick inom respektive område. Sist följer en översikt av lagar relaterade till vuxenutbildning.