Åland 2019

 

Självstyrelselagen för Åland ger landskapet Åland möjlighet att stifta egna landskapslagar inom en rad områden, bland annat inom utbildning och undervisning. Därutöver ingår i landskapets lagstiftningsbehörighet bland annat frågor som gäller myndigheter och inrättningar som Ålands landskapsregering är huvudman för. Det åländska utbildningssystemet består av förundervisning, grundskoleutbildning, utbildning på gymnasie- och högskolenivå samt utbildning inom ramen för fri bildningsverksamhet. Vuxenutbildning erbjuds på gymnasie- och högskolenivå samt inom den fria bildningen.

De olika skolformerna inom landskapet Åland styrs av separata lagar och förordningar. Vuxenutbildning i form av grundläggande yrkesutbildning, kompletteringsutbildning och vidareutbildning samt validering finns reglerat i landskapslagen (2011:13) och förordningen (2011:75) om gymnasieutbildning. Vuxenutbildning i form av läroavtalsutbildning finns reglerat i landskapslagen (1998:59) om läroavtalsutbildning och högskoleutbildningen styrs av landskapslag (2002:81) och landskapsförordning (2002:87) om Högskolan på Åland.

Integrationsutbildningar för vuxna inflyttade till Åland samt vuxenutbildning som arbetskraftspolitisk åtgärd ordnas för vuxna arbetssökande inskrivna vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet och regleras i landskapslag om sysselsättningsfrämjande utbildning (2015:56) samt i landskapslag om främjande av integration (2012:74).

2015 antog Ålands landskapsregering Utbildningspolitiskt program för landskapet Åland – Kompetens 2025. Det utbildningspolitiska programmet beskriver mål och insatser för att uppnå en hållbar, flexibel, digital, jämlik och jämställd, entreprenörsmässig och integrerad skola och utbildning.  Målsättningar för vuxenutbildningen är bland annat att skapa flexiblare system för att utöka tillgängligheten för vuxna till utbildning och att utöka möjligheten för vuxna som saknar utbildning att avlägga en yrkesinriktad examen. Den digitala kompetensen bland vuxna utanför utbildningssystemet ska stärkas inom ramen för den fria bildningen. I det utbildningspolitiska programmet ingår också insatser som ska göra utbildningen mera jämlik och jämställt. Bland annat ska verktyg skapas för att identifiera inlärningssvårigheter för studerande med särskilda behov på alla skolstadier, även för vuxna och tillgången till vägledning, rådgivning och information om studiemöjligheter ska utvecklas för vuxenutbildningen.

2019 startar Ålands landskapsregering försöksverksamheten Visa vägen som ska erbjuda karriärvägledning till utbildning och arbete, som inte är kopplad till ålder, utbildnings – eller arbetsplats- eller övrig livssituation. Karriärvägledningen erbjuds personer utanför utbildning för att de, i enlighet med principen om det livslånga lärandet, ska få möjlighet att utveckla en kompetens som behövs för att kunna söka ett meningsfullt arbete. Visa vägens uppgift är också att arbeta fram policy och praxis för en holistisk och tvärsektoriell vägledning av vuxna i arbetslivet.

Ett reformarbete pågår av grundskoleutbildningen och förväntas vara klar 2021. I arbetet ingår att förnya lagstiftningen och en ny förordning och läroplan för utbildningen i grundskolan tas fram. I reformarbetet ingår bland annat att skapa en grundskoleutbildning för vuxna som ska starta 2021. Samtidigt pågår en revidering av gymnasielagen som omfattar både allmänbildande gymnasieutbildning och yrkesutbildning. I revideringen ingår också att förnya förordningen och läroplansgrunderna.

Ansvariga myndigheter och organisationer

Ålands landskapsregering www.regeringen.ax  ansvarar för lagar och förordningar och för den allmänna ledningen och tillsynen av skolorna och av utbildningen samt utarbetar centrala mål- och styrdokument som till exempel läroplaner och läroplansgrunder. Landskapsregeringens utbildningsbyrå administrerar även webbplatsen www.utbildning.ax Webbplatsen är en skolresurs för alla inom undervisningssektorn på Åland, vilken omspänner allt från förundervisning till högskoleutbildning.

Ålands yrkesgymnasium www.gymnasium.ax erbjuder examensgivande yrkesutbildning, läroavtal, validering samt kompetenshöjande utbildningar för vuxna.

Högskolan på Åland/Öppna högskolan www.ha.ax erbjuder examensinriktad utbildning på kandidatnivå och öppen högskoleverksamhet med både universitets- och högskolekurser och fortbildningskurser.

Ålands folkhögskola www.afhs.ax erbjuder fria allmänbildande studier och studier inriktat på hantverk och naturfoto.

Medborgarinstitutet www.mariehamn.ax/daghem-skola/medis/ erbjuder allmänbildande kurser för vuxna och ansvarar för integrationsutbildningar på flera nivåer för vuxna invandrare på uppdrag av landskapsregeringen.