Åländska yrkesstuderande sporras välja otraditionellt

Att luckra upp könsstereotypa mönster i yrkesvalet är en uppgift för hela Norden.

 
Johanna Björkvall hoppas och tror på en fortsättning av projektet ”Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande”. Fotograf är: Therese Andersson Johanna Björkvall hoppas och tror på en fortsättning av projektet ”Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande”. Fotograf är: Therese Andersson

Studerande Ida Lindqvist, lärare Lotta Nordberg och Johanna Björkvall som är projektledare för Ålands och Finlands medverkan  i ”apl” medger att vägen fram till könsöverskridande yrkesval på Åland kan kännas både seg och mödosam.

– Men vi lär oss av varandra, har fått nya redskap/metoder.

De noterar små steg i rätt riktning och kryddar sitt arbete med en god portion tålamod och förvissning om att alla faktiskt slutligen ska inse vikten av stärkt jämställdhet.

Projektet ”Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande” (apl) sorterar under Nordiska Ministerrådets samarbetsorgan ”Nordisk information för kunskap om kön” (NIKK) och startade hösten 2017.

Det avslutas vid kommande årsskifte. Målet är då att digitalt publicera till alla nordiska länder ett pedagogiskt material som sammanställts av projektet och har som syfte att stödja och stärka jämställdhet inom framförallt könsstereotypa yrkesområden.

Åland och Finland delar en plats i projektet och övriga deltagande länder är Sverige, Norge och Island. Ålands yrkesgymnasium är projektkoordinator.

–  Erfarenhetsutbytet är viktigt liksom även samtalet och kartläggningen, konstaterar Johanna Björkvall och nämner bland annat seminariet i september på Åland. Det fungerade som en viktig plattform att delge varandra bl.a prövade metoder som kan stärka elever att göra otraditionella yrkesval.

Samma utmaning i hela Norden

Utmaningarna för skola och arbetsmarknad ser nämligen lika ut i de nordiska länderna. Yrken inom vissa områden, exempelvis vård- och omsorg samt teknik är fortfarande tydligt könsstereotypa.

– En metod som också vi vill pröva är att elever tidigt inför sitt val av yrkesutbildning får träffa andra unga och nyutbildade personer som har vågat välja könsöverskridande och redan befinner sig i arbete, säger Johanna och får uppbackning av Ida.

– Att få träffa en ung person som vågade välja okonventionellt skulle göra mig mycket bekväm i situationen. Jag skulle ställa frågor som är viktiga och kanske också avgörande, säger Ida.

Att välja otraditionellt ställer sina egna krav från omgivningen som kan ifrågasätta och man förväntas även prestera  bättre just på grund av det oväntade valet.

Lärarna liksom även arbetsplatserna behöver därför redskap att förbereda eleverna på vad de kan möta i arbetslivet. Det behövs strategier där ute för att klara sig utan att tappa både ork och mod att fullfölja.

– Mycket påverkar slutligen. Föräldrarnas stöd och inställning är väldigt viktig liksom vid sidan om även lärarnas och arbetsplatsens. Vilka signaler och attityder är det man möter under resans gång? I realiteten är det tyvärr fortfarande svårare för en flicka som söker arbete efter att ha valt en könsöverskridande yrkesval, påminner Lotta om.

image3-(002).jpg
Fördomar, okunskap och ovilja är påtagliga ingredienser i det viktiga arbetet som har som mål att studerande oftare ska tro på och våga göra könsöverskridande yrkesval. Det gäller att övertyga sig om det är möjligt och beväpna sig med tålamod eftersom uppdraget är synnerligen viktigt hävdar från vänster Lotta Nordberg, Ida Lindqvist och Johanna Björkvall. Foto: Annette Bergbo.

Vad beror det på att jämställdhetstänkandet avancerar så långsamt och fördomarna är så djupt förankrade på så många håll och kanter?

– I hög grad beror det på ren okunskap. Vad betyder det egentligen att anlägga ett feministiskt perspektiv som berör både män och kvinnor? Inte  har man det klart för sig utan svarar okunnigt att feminismen och  feminister är bråkiga kvinnor, säger Ida och tillägger att unga personer i hennes omgivning, särskilt tjejer, nu efter ”metoo-rörelsen” har fått värdefull insikt om vad allt som de facto räknas som kränkande beteende mot kvinnor.

Varför fortsätter ni då?

– Därför att det är så viktigt! Mycket viktigt! utbrister Ida.

Fortfarande är nämligen lika villkor på arbetsmarknaden en stor utmaning för unga människor och man menar att det för kommande generationer helt enkelt är ett måste med jämställdhet i arbetet.

När fler och fler ungdomar gör otraditionella yrkesval utmanas även ojämlika arbetsplatser och den obalans som finns inom vissa yrkesområden. Därmed ökar även jämställdheten totalt på arbetsmarknaden och alla gynnas, både kvinnor och män.

Ålands Yrkesgymnasium har också en jämställdhetsgrupp där Ida och Lotta ingår. Gruppen består av medlemmar från Yrkesgymnasiets alla utbildningsområden.

Årligen delar man ut och sammanställer svaren av en enkät där elever och personal får tycka till om jämställdheten i skolan gällande bland annat trygghet,  lärarnas gensvar i ämnet och  så vidare.