Alfa og omega

 

Analfabet, eller hva?

Begrepsbruken er like krevende som temaet er viktig. – Analfabet er en «negativ definisjon» den sier bare noe om «det man ikke kan» likevel er det det beste vi har, sier Helga Arnesen. Det har i den senere tid vært debatt i norske medier om stigmatiserende språk og begrepsbruk, dette mener Arnesen også er høyst relevant i denne sammenhengen. – Vi er heldigvis langt forbi et stadium der mennesker uten utdannelse blir kalt idiot, men det illustrerer jo hvor viktig begrepsdiskusjonen er, slår hun fast. - De vi konsentrerer oss om i Alfarådet er de innvandrerne som har ingen, eller svært kort grunnutdannelse fra tidligere, forklarer Arnesen. Dette kan være mennesker fra alle verdenshjørner. Mennesker som står i en situasjon der de skal lære å lese og skrive samtidig som de skal lære et fremmed språk. – Å lære noe til noen som aldri har gått på skole før, på et språk de ikke forstår, er en dobbelt utfordring, sier Arnesen.

Forstå hva og hvorfor

-Du må forstå for å lære! Her er Helga Arnesen klinkende klar. – Hvis du ikke forstår at formålet med at du sitter i et klasserom, er å koble lydene du har i hodet til bokstavene som er på papiret, da blir det fryktelig vanskelig å lære å lese, slår hun fast. Nettopp av den grunn er diskusjonen om morsmål stadig tilbakevendende i Alfarådet. – Alle er enige om at morsmål spiller en viktig rolle i det å lære å lese og skrive, men vi får det liksom ikke ordentlig til, sier hun. Og innvendingene har vært mange og ulike. Noen eksempler på brukte argumenter er: «Vi har for få morsmålslærere.» «Det er altfor dyrt.» «Deltakerne oppfatter det som en omvei med både morsmål og fremmedspråk.». Helga Arnesen konkluderer med at «enten morsmål eller ikke morsmål» er en håpløs strategi. – I denne sammenhengen har det beste blitt det godes fiende, så vi må konsentrere oss om å utvikle smarte modeller der morsmål er inkludert i større eller mindre grad, anbefaler hun.

Innovasjon kr 21,-

I Norge uttrykkes høye ambisjoner gjennom introduksjonsloven: Målet er at de nyankomne innvandrerne skal bli selvforsørgende og delta i samfunnslivet, ved både å kunne skaffe seg jobb og være støtte for egne barn i skolen. Og i takt med økte forventninger suser utviklingen videre i samfunnet. På alfabetiseringsområdet er mye som det alltid har vært, men også her tas det etter hvert mange nye, spennende grep i tråd med den teknologiske utviklinga. – Jeg tror vi hele tiden må være på utkikk etter gode metoder som gjør det enklere og mer tilgjengelig å lære seg språk, sier Arnesen. - Derfor må vi satse på både videreutdanning og etterutdanning for lærere, legger hun til. De siste fem årene har det vært arrangert etterutdanningskurs for lærere i alle fylker, basert på læreplan i norsk og samfunnskunnskap. Ett nytt tilskudd er den igangsatte poenggivende videreutdanning (PRISME) ved Universitetet i Bergen i «Norsk som andrespråk», et kurs som utelukkende foregår via internett. Et annet eksempel på tekniske nyvinninger er den svenskutviklede App’en Skoleskrift (Skolstil): For 21 kroner kan du nå få opplest lyden av bokstavene når du taster på IPad’en din. Et nytt og lett tilgjengelig hjelpemiddel for lese- og skriveopplæring.

Profesjonell alfabetisering

Midt i september 2012 samler Alfarådet og Vox rundt 200 nordiske voksenlærere til alfabetiseringskonferanse i Sandefjord. Lærere som skal formidle nordiske språk til mennesker som har et morsmål fra en annen del av kloden, og som aldri har lært å lese og skrive. – Dette er krevende og spennende arbeid, sier Helga Arnesen. Ambisjonen for konferansen er å definere «den profesjonelle alfabetiseringslæreren».

Kompetansemål opp til debatt

Blant annet med støtte fra NORDPLUS Horisontal har Alfarådet i to år utarbeidet kompetansemål for alfabetiseringslærere. – Nå har vi et utkast klart, og på alfabetiseringskonferansen skal utformingen av disse kompetansemålene diskuteres grundig igjennom, sier en entusiastisk Arnesen. Hva må man kunne i en slik jobb? Hvordan skal vi gå fram for å komme dit? Hvilke etterutdanningstilbud må på plass? Dette er noen av spørsmålene det forventes debatt om i Sandefjord. Basert på forarbeidet og diskusjonene skal Alfarådet legge fram en konkluderende rapport i løpet av høsten.

Nordisk merverdi

- Det er mange fordeler med å gjøre disse utredningene på nordisk nivå, slår Helga Arnesen fast. Nordisk samarbeid innebærer både større fagmiljø, muligheter til å lære av hverandre og det åpner for synergieffekter. Grunnen til det er at den nordiske fellesskapsfølelsen er sterk og at premissene er såpass like at muligheten for erfaringsoverføring er stor, mener hun. – Dersom vi får på plass noen videreutdanningstilbud kan også dette samarbeide gjøre det mulig å rekruttere studenter fra hele Norden – en udiskutabel fordel, sier Arnesen.

Politikk, takk

Alfabetiseringskonferansen har gått inn som en del av det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012. Det innebærer ikke at Alfarådet har gjort politikk av arbeidet sitt, men derimot at deres arbeid har blitt løftet opp på den politiske dagsorden. – Integreringspolitikk er høyt på agendaen i hele Norden, og i temaet for formannskapsåret «En bærekraftig velferdsstat i et nordisk perspektiv» passet dette som hånd i hanske, forklarer Arnesen. Hun vet ingen ting om hvordan Sverige vil følge opp dette i neste års formannskap, men tror Nordisk Nettverk for Voksnes Læring følger opp politisk overfor Ministerrådet. – Med de nye kompetansemålene kan Norden bli en foregangsregion på dette området, og da er det vel blitt politikk? avslutter den engasjerte alfarådslederen.

Mer om Skoleskrift kan du lese her: HTML


Fakta om Nordisk Alfaråd

• Er et ekspertråd organisert av NVL.
• Helga Arnesen ved Vox er samordningskoordinator for rådet.
• Stiftet: 4.-5. september 2006 i Kungälv.
• Møtes 3 ganger i året.
• Har 7 medlemmer fra 6 land i Norden.
• Har ansvar for «utvikling av utdanning for voksne uten, eller med svært kort, formell utdanning og som ikke har et nordisk språk som morsmål».
• Mer informasjon om Alfarådet finner du her:
www.alfaradet.net

Publicerat 31.8.2012