Alfabetisering av vuxna

 
Alfaportföljen är både ett stödmaterial till lärare vid alfabetisering av vuxna och en pedagogisk dokumentation av deltagarnas arbete. Portföljen består dels av en lärarhandledning, dels av ett deltagarmaterial som bygger på portfoliometodik. Materialet har översatts från holländska och anpassats till svenska förhållanden och till kursplanen för sfi, där den grundläggande läs- och skrivinlärningen ingår som en egen del. Alfaportföljen finns att hämta på hemsidan:
www.skolutveckling.se/
utbildning_arbetsliv_tillvaxt/vuxnas_larande/sfi