Alla nya anställda rektorer ska ha befattningsutbildning

 
Både i skollagen och i läroplanerna betonas rektors pedagogiska ansvar. I rektorns uppgifter ingår då att säkerställa att alla elever får en gedigen utbildning och ges förutsättningar för att nå en så hög kunskapsnivå som möjligt. Det har under många år funnits ett antal icke reglerade statliga rektorsutbildningar. Dessutom finns det högskoleutbildningar inriktade mot skolledning. Resultaten av olika utvärderingar visar att rektorsutbildningen inte är likvärdig över landet. Regeringen föreslår därför att det införs en ny bestämmelse i skollagen som innebär att nyanställda rektorer ska gå en särskild befattningsutbildning eller en utbildning som kan jämställas med denna. Utbildningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att rektorn har tillträtt sin anställning och ska under alla omständigheter vara genomförd inom fyra år efter tillträdesdagen. Enskilda huvudmän ska genom en ny bestämmelse i skollagen ha motsvarande skyldighet när det gäller rektorer vid fristående skolor. Läs propositionen 2009/10:27 Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer.
Läs mer: http://regeringen.se/sb/d/11356/a/133385