Alternativa aktiviteter

 
Christian Holm Donatzky Christian Holm Donatzky

Musikalisk reflektion

Klaus Glüsing

Musiker og Lektor i musik ved VIA University College Silkeborg (Læreruddannelsen i Silkeborg).
Jeg har de senere år beskæftiget mig med læringsrum såsom det ’praktisk-musiske’ –læring, hvor krop, følelser og intellekt bliver tilgodeset. Har derudover været tilknyttet et ’Foretagsomhedsprojekt’ under IDEA (Midtjylland). Læs mere på www.ida-denmark.dk.
Samt været en del af  projektet ’Innovation i den nye læreruddannelse’ (projektet er senere udgivet i bogform se ’Innovation i den nye læreruddannelse’ –fra den reproduktive til den innovative lærer). Udgivet af IDEA i samarbejde med Selvstændighedsfonden (-kan ses på www.viauc.dk og www.idea-denmark.dk). Jeg arbejder i øjeblikket med et udviklings-projekt vedrørende ’Musik-komposition via krop og bevægelse’ (registreret via computer). Dvs. udvikle det man kunne kalde ’phronetisk’ kundskab, her forstået som en kropslig lejret, erfaringsbaseret og kontekstuel kundskabsform i forhold til musikforståelse. Ligeledes er jeg en del af firmaet ’Glüsing og Svenning’, der beskæftiger sig med kreativ musikalsk teambuilding (se www.glusingogsvenning.dk).

Det jeg siger! (- er det det jeg gør)

Mennesket er et musisk væsen * (Fink-Jensen 1998) og selv om vi forsøger at benægte det med vores moderne adfærd, er det oftest den musiske kommunikation mellem mennesker, der får det afgørende ord. Med andre ord, vi opdaterer konstant vores computerprogrammer, men hvor tit opdaterer vi egentlig vores egen kommunikative formåen?
Det er tit blevet beskrevet, hvor svært det er at vige fra sin sociale arv. Forskere har konkluderet, at 50 % af vores ”HAPPYNESS-SET-POINT” stammer fra vores ophav og vores gener. 10 % kommer fra vores omgivelser, vores kultur, vores arbejde og ikke mindst fra vores uddannelse. De sidste 40 % er hvad du selv gør det til ** (Knoop;2008).Og for at styrke vores nødvendige overlevelse i samfund og uddannelse, tror jeg det er meget vigtigt, at vi som uddannelsesinstitution (med vores 10 %) inspirerer vores studerende til selv at skabe en balance mellem på den ene side ’kravet om at lære’, som står i økonomiens, pædagogikkens og politikkens tegn, og på den anden, ’lysten til at lære’ som bliver understøttet af biologien, psykologien samt samfund og kultur. Og vi er efterhånden klar over, at kravet om at lære kræver lysten til at lære for individets overlevelse og trivsel. Og at vi klarer os bedre når tingene, vi beskæftiger os med, er glædesfyldte, fyldt med passion og en følelse af at kunne magte opgaven. Så spørgsmålet kunne lyde: ”hvordan skal der satses for at nærme os disse værdier” ***   i undervisningen.

Det jeg gør (- er det det jeg siger)

I nærværende workshop vil jeg give eksempler på tiltag jeg forsøgte mig med på en tidligere workshop på VIA University College Silkeborg. Workshoppen omhandlede hvad begrebet ”den praktisk-musiske dimension” er for en størrelse og brugen af den.
Jeg havde på det grundlag bl.a. gjort mig tanker om ”gartnerpædagogikken på den ene side og tankpasser pædagogikken på den anden. Den ene vil ’lade noget vokse’, den anden vil ’fylde på’. Og jævnfør dette kan pædagogikkens påvirkning og barnets/studerendes naturlige udvikling til tider synes modstridende. Man kunne sige , at den ’kulturlige’ natur er oppe imod den ’naturlige’ kultur.
Sagt lidt skarpere: Det forekommer mig, at vi undervisere i vores iver efter at åbne verden for barnet – den studerende – glemmer, at det er lige så vigtigt, at barnet åbner sig for verden, den dobbelte åbning - ja ’MOTIVATION’.

Eksemplerne fra workshoppen, som I på dagen vil blive præsenteret for, er ikke musikundervisning (som er min baggrund), men et forsøg på med musikken som værktøj at underbygge
metoder der benytter kropslig og sansemæssig tilgang til læring og integrerer arbejdet med nonverbale fremstillingsformer. Samt via disse redskaber forsøge at komme tættere på den ’dobbelte åbning’ – ja tættere på MOTIVEREDE studerende.
Altså at få de studerende til at forstå (set ud fra deres kommende lærergerning), hvordan man inden for en given kontekst kan dyrke det ’musiske” i tværfagligheden, og nødvendigheden af, at det praktisk-musiske bliver implementeret i fagene på en måde, så det sikres, at hver enkelt studerende ”tilegner sig kundskaber om og gør erfaringer med, hvordan viden, forståelse og færdigheder kan udvikles på baggrund af undervisnings –og formidlingsmetoder. En anden pointe der var vigtig for mig var, at jeg så vidt det var muligt; ”Gjorde det jeg sagde” i langt højere grad end tidligere. Det viste sig i den grad at blive et personligt projekt.

* Definition på det musiske menneske og artikel: Stemthed og levet krop.
** Foredrag af Hans Henrik Knoop, konference på Århus Seminarium 2008: ”Sandhed, skønhed og godhed”.  Inspireret af  Sonja Lyubomirsky ”Sådan bliver du lykkelig”.
*** Kjeld Fredens, båndet foredrag 2006 i Lunden Silkeborg

 


 

Historiske Byture

Christian Holm Donatzky – History Tours

Cand. mag i historie og samfundsfag. Har siden 2003 drevet virksomheden History Tours – historiske byvandringer og events.

Idéen er at bruge byvandringer til en levende formidling af historie. Københavns historie fortæller om hele samfundets udvikling. Her finder man alle samfundslag, og her har den nationale udvikling sat sit præg.

Hjemmeside: www.historytours.dk

 


 

Det Aktive Univers

Rundvisninger i udstillingen "Det Aktive Univers".

Vores guider er typisk specialstuderende i astronomi. Emnerne spænder vidt og afhænger af, hvad I vil høre om. Solsystemet vil normalt blive omtalt, ligesom kometer og stjernestøv er faste indslag. Guiderne vil også meget gerne fortælle om kosmologi, big bang, sorte huller m.v. Og så er de selvfølgelig altid parate til at svare på de mange spørgsmål der altid opstår i forbindelse med en rundvisning.

En rundvisning varer typisk 45 minutter.

Tycho Brahe Planetarium A/S
www.tycho.dk

 

Klaus Glüsing
Klaus Glüsing
Christian Holm Donatzky
Christian Holm Donatzky
Photo: http://www.hubblesite.org/newscenter/archive/releases/galaxy/2009/17/
Photo: http://www.hubblesite.org/newscenter/archive/releases/galaxy/2009/17/