Årsrapport 2018

NVL har blivit bra förankrat hos det nya förvaltningsorganet VIA University College i Aarhus. NVL har diskuterat nätverkssamarbete med alla värdorganisationer för att skapa gemensam förståelse kring NVL:s uppdrag och arbetsformer. Det finns ett starkt engagemang och vilja att skapa bra synergieffekter och ännu tätare samarbete mellan NVL:s nätverk, värdorganisationer och NVL:s målgrupper.

 

Under 2018 har NVL haft 10 aktiva nätverk och arbetsgrupper, 186 olika organisationer i Norden haft ett samarbete med NVL. NVL:s aktiviteter når ut bra till alla sektorer inom vuxnas lärande.

NVL har utvecklat en ny kommunikationsstrategi för perioden 2018-2020. Med bidrag från NVL:s nätverk har NVL definierat specifika insatser i kommunikationsplan för varje halvår under 2018. Insatserna är tematiska och strategiskt prioriterade och stöder policyutveckling för livslångt lärande, förmedlar relevant och ny kunskap till praktiker, stöder nordiskt samarbete och kunskapsdelning över sektorer.

Læs NVL’s Årsrapport for 2018 her.