Att validera och värdera kunskap inom fritt bildningsarbete

 

Att validera och värdera kunskap inom fritt bildningsarbete

Jukka Määttä kartlade (2003) hur studier inom den fria bildningen valideras i formell utbildning. Han kartlade hur man inom den formella utbildningen validerar den kunskap som inhämtats i medborgarinstitut, folkhögskolor och studieförbund. Vilka är de mest typiska tillvägagångssätten, formerna, problemen och samarbetsformerna. Kartläggning är aktuell och till hjälp i validering också i dag.
Med värdering avses, i detta sammanhang, synliggörande av kunskap och med validering erkännande eller ackreditering av kunskap inom den formella utbildningen (grundutbildning, gymnasium, yrkesinriktad vuxenutbildning, yrkesexamina, special yrkesexamina, yrkeshögskolor och universitet/högskolor). Validering innebär i detta sammanhang:
- att man får rätten att söka till en utbildning i någon annan utbildningsorganisation eller att ansökningsförfarandet underlättas
- att man räknar till godo sådant som redan är inlärt och /eller
- att man genomför en fristående yrkesexamen i någon annan utbildningsorganisation

Marknadsföring som utmaning

Ur validerings synvinkel är studier inom fritt bildningsarbete mycket olika varandra och kräver därför också olika sätt att utveckla valideringen. Traditionella, frivilliga studier med fri målsättning, vill alla utbildningsorganisatörer inom fritt bildningsarbete värna om och lämna plats för. Dessa kunde utvecklas genom att man dokumenterar utbildningsplanerna och ger betyg eller intyg för att underlätta värderingen av kunnandet. Den stora utmaningen för de studiehelheter (studier för aktivt medborgarskap och färdigheter i informationssamhället) som det fria bildningsarbetet själv har utvecklat, kommer att vara marknadsföringen av dem så att eventuella mottagarorganisationer blir övertygade om värdet i studiehelheterna och är villiga att validera dem. Utmaningarna i arbetet, med utbildningsorganisationer som är redo att validera kunskap som inhämtats inom den fria bildningen eller i utbildningar som utförs på någon annans villkor, är ett gott samarbetet och säkerställande av den egna möjligheten att påverka. Man kan gruppera utmaningarna i 5 grupper:
1) att bygga partnerskap med andra utbildningsorganisationer
2) kvalitetsarbete som stöder utvecklingen av värdering och validering
3) utveckling av jämförbara mätinstrument
4) utveckling av innehållet i utbildningarna
5) påskynda förnyelsearbetet gällande strukturer och tillvägagångssätt i validering

När man planerar och påbörjar utvecklingsprojekt, borde man noggrant tänka ut i vilka sammanhang studierna skall valideras. Studier inom den fria bildningen är olika i valideringshänseende.