Author: NVL Nordvux • |Finland
  20-05-2013

  Vastuullisia kansalaisia ja velvoittavia yhteisöjä

  Tanskalaisjulkaisussa hahmotellaan vapaan sivistystyön roolia tulevaisuuden yhteiskunnassa.

 • |Finland
  20-05-2013

  Ammattikouluopiskelijat Tanskassa vanhempia kuin muualla Euroopassa

  Ajatushautomo DEA:n tuoreesta raportista käy ilmi, että ammattikoulutusta suorittavien osuus kaikista nuorisoasteen opiskelijoista on Tanskassa pienempi kuin muissa Euroopan maissa.

 • |Finland
  20-05-2013

  Drop-outeja, pop-upeja ja muuta mielenkiintoista

  Koulutuksen tarjoajien ja elinkeinoelämän tulee tehdä enemmän yhteistyötä nuorten työllistämiseksi. Tästä

 • |Sverige
  20-05-2013

  Dropouts, popups och andra bullar

  Utbildare och näringsliv måste samarbeta mer för att fler unga ska få arbete. Om detta var Nordens ministrar rörande

 • |Norge
  15-05-2013

  En vei mot kvalitet

  -Vi mangler et overordnet kvalitetsrammeverk for grunnleggende ferdigheter, det skal vi forsøke å finne fram til gjennom dette prosjektet, sier Graciela Sbertoli i Vox. Hun leder prosjektet “A roadmap towards a quality framework for basic skills provision” som nå er I full sving.

 • |Norge
  15-05-2013

  Spennende utvikling hos nettskolene

  De offentlig godkjente nettskolene i Norge gjennomførte 28 utviklingsprosjekter i fjor. - Prosjektene viser både bredde og styrke, sier daglig leder i Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF), Torhild Slåtto. NFF har som oppgave å levere en samlet rapport over alle prosjektene til Vox, og rapporten for 2012 er nå klar.

 • |Island
  15-05-2013

  Stofna lýðskóla á Seyðisfirði

  Nú er unnið að undirbúningi að stofnun lýðskóla, Lungaskólans á Seyðisfirði. Gert er ráð fyrir að fyrstu nemendurnir hefji nám í byrjun næsta árs.

 • |Island
  15-05-2013

  Nám er vinnandi vegur - Styrkir til að efla starfsmenntun

  Mennta- og menningarmálaráðuneyti auglýsir eftir umsóknum um styrki til að efla starfsmenntun samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar um átakið Nám er vinnandi vegur. Umsóknarfrestur er til 1. júní 2013.

 • |Norge
  15-05-2013

  Oppretter folkehøyskole i Seydisfjord

  Forberedelse for opprettelsen av en ny folkehøyskole, Lungaskolen i Seydisfjord på Øst Island er i gang. Planen er at de første elver starter sine studier i begynnelsen av neste år.

 • |Norge
  15-05-2013

  Studier er en mulighet - Støtte til yrkesutdanning

  Utdannings- og kulturdepartementet har utlyst ansøkninger om støtte for å styrke yrkesutdanning i følge regjeringens beslutning om kampanjen Studier er en mulighet. Søknadsfrist er til 1. juni 2013

 • |Danmark
  15-05-2013

  ”Myndige borgere og forpligtende fællesskaber”

  - En debatbog, der giver bud på folkeoplysningens rolle i et fremtidigt samfund.

 • |Danmark
  15-05-2013

  Danske elever på erhvervsuddannelser er ældre end andre europæiske elever

  En ny rapport fra tænketanken DEA viser, at Danmark er det land, hvor andelen, der er i gang med en erhvervsuddannelse i forhold til øvrige ungdomsuddannelser er lavest.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Kompetensutvecklingen på arbetsplatserna präglas av mångfald

  Komptensutvecklingen på företagen har blivit allt flexiblare. Detta framgår av en survey som gjorts av Finlands Näringsliv EK. Enligt surveyn utvecklar företagen kompetensen hos sin personal mest genom utbildningar som inte leder till examen, genom introduktion och handledning samt genom olika utbildningsevenemang.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Tillgänglighet inom folkbildningen

  Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en undersökning om medborgarinstitutens och folkhögskolornas tillgänglighet. Undersökningen granskar särskilt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med en inlärningsförmåga som i viss mån avviker från det som är vanligt.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande är en nyutkommen bok som bland annat innehåller en genomgång av vad didaktik egentligen är, varför man som vuxen ska studera och vad det är som styr vuxnas lärande.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Krafttag krävs för en likvärdig skola

  Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt och sannolikt har det fria skolvalet bidragit till utvecklingen. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Nytt folkbildningspolitiskt dokument: Folkbildningens Vägval & Vilja

  Det folkbildningspolitiska dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja ska tydliggöra folkbildningens roll i samhället och vad den samlade folkbildningen är beredd att göra. Folkhögskolor och studieförbund i hela landet har varit med i arbetet.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Andre planer med uddannelsesinstitutioner efter regeringsskiftet

  I NVL nyhedsbreves februar-udgave skrev vi om sammenlægning af uddannelsesinstitutioner til hovedstaden Nuuk. I forbindelse med en ny regering og en ny uddannelsesminister er planerne om at sammensætte fisker- og fangerskolen fra Nordgrønland og maritimuddannelsen fra Sydgrønland ændret.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Nyt uddannelsesprojekt for iværksættere og forretningsudviklere

  Fuldtidsuddannelsen ”YES!” for iværksættere og forretningsudviklere er under opbygning og starter næste år for at være med til at skabe forandring og vækst i Grønland.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Stor interesse for fjernstudier

  “Fjarlestrardepilin” (Center for fjernstudier) i Vági på Færøernes sydligste ø startede sin virksomhed for en måned siden med et udbud på 12 uddannelser. I dag udbydes der 27 forskellige uddannelser via dette center i Danmark, Sverige, Norge og England.

 • vägledning yrkesutbildning |Finland
  13-05-2013

  Lyft för vägledningen

  Just nu grunnas det inom många instanser i Finland på hur vägledningen ska ordnas på ett effektivare sätt. Vägledningen är i dagens läge splittrad och hittills har ingen direkt utbildning i vägledning ordnats utan de som arbetar inom området får ty sig till kurser och sin egen erfarenhet. Men bättring utlovas. Till målsättningarna hör att få till stånd bättre koordinering mellan olika aktörer.

 • vägledning mångkulturell |Norden
  11-05-2013

  Mångkulturella möten i professionell vägledning

  Rapporten bygger på ett kartläggnings- och diskussionsmaterial som NVL:s vägledningsnätverk har samlat in genom möten och diskussioner med vuxenvägledare i Norden.

 • validering kompetensutveckling |Norden
  10-05-2013

  Kvalitetsmodell for validering i Norden – et udviklingsprojekt 2012-13

  Det finns stora skillnader mellan de nordiska länderna hur valideringsarbetet är organiserat och förankrat, men det är av gemensamt intresse att arbetet genomförs med god kvalitet. Kvalitetssäkring av validering står högt på dagordningen nationellt, nordiskt och också inom EU.

 • vuxnas lärande |Norden
  10-05-2013

  Ny i Norden seminarium 30 maj i Stockholm

    INBJUDAN Styrgruppen för FNVs projekt NY I NORDEN – folkbildningens ansvar och möjligheter har glädjen att bjuda in dig till projektets slutseminarium i Stockholm   När: Torsdag 30 maj 2013 Var: Studieförbundet Vuxenskolan (LRF huset) Franzèngatan 6 , 104 25 Stockholm   Program: 11.00               Öppning   projektledare Beatrice Östman   11.15               En invandrares […]

 • vägledning mångkulturell |Norden
  10-05-2013

  Multicultural Meetings of Professional Guidance

  ”What skills are required of a professional counselor in the encounter with different cultures”

 • |Danmark
  08-05-2013

  Almen voksenuddannelse - Evaluering af reformen fra 2009

  | Publicerat 8.5.2013 |

 • |Sverige
  07-05-2013

  Finlandssvenska vägledardagar i Åbo

  Regionförvaltningsverkens svenska enhet för undervisningsväsendet inbjuder till Finlandssvenska Vägledardagar med temat Vägledning 2020 den 2-3 oktober 2013 i Åbo. Seminariet riktar sig till studiehandledare och vägledare inom utbildningsorganisationer, utbildningsrådgivare och psykologer vid TE-byråer, utbildningsplanerare vid läroavtalsbyråer, personal som erbjuder invandrartjänster, anställda vid ungdoms- och andra verkstäder m.fl.

 • studieavbrott kortutbildade |Sverige
  07-05-2013

  Anders går sin egen väg

  Att man kan bli en popup i stället för en dropout visar Anders Näsmans berättelse om hur han efter en strulig tonårstid och utan avgångsbetyg från grundskolan klarat sig utmärkt i arbetslivet.

 • |Norden
  06-05-2013

  Vägledning (1)

  Vägledning (1)

 • |Norden
  06-05-2013

  Validering (10)

  Validering (10)

 • |
  06-05-2013

  Lika möjligheter (28)

  Lika möjligheter (28)

 • |Norden
  06-05-2013

  Kvalitetssäkring (3)

  Kvalitetssäkring (3)

 • |Norden
  06-05-2013

  Kompetensutveckling (37)

  Kompetensutveckling (37)

 • |Norden
  06-05-2013

  Hållbar utveckling (8)

  Hållbar utveckling (8)

 • |Norden
  06-05-2013

  Flexibelt lärande (5)

  Flexibelt lärande (5)

 • |Norden
  06-05-2013

  Aktivt medborgarskap (9)

  Aktivt medborgarskap (9)

 • |Sverige
  30-04-2013

  Nya åtgärder för integration

  En satsning på uppsökande verksamhet och informationsträffar för nyinflyttade. Det är något av det som landskapsregeringen ska göra under året för att förbättra integrationen av nyinflyttade. Utöver det bjuds nyinflyttade in till firandet av självstyrelsedagen på Torget i Mariehamn den 9 juni.

 • vägledning motivation |Sverige
  30-04-2013

  Om tyst kunskap

  I Finland startade i början av året en utbildning i mathantverk. Det är den första i sitt slag i landet och modellen kommer från Sverige och mathantverkscentret Eldrimner, som redan utbildat mathantverkare en längre tid. DialogWebs finländska redaktör deltar i utbildningen i Finland och berättar om vuxenutbildning ur ett inifrånperspektiv i bloggen Andra bullar.

 • |in English
  29-04-2013

  EAEA’s project ARALE: Collecting awareness raising and advocacy activities for adult education in Europe

  EAEA‘s project ARALE for “Awareness Raising for Adult Learning and Education” aims to collect awareness raising and

 • |in English
  29-04-2013

  EAEA’s project ARALE: Collecting awareness raising and advocacy activities for adult education in Europe

  EAEA‘s project ARALE for “Awareness Raising for Adult Learning and Education” aims to collect awareness raising and

 • |in English
  29-04-2013

  EAEA’s project ARALE: Collecting awareness raising and advocacy activities for adult education in Europe

  EAEA‘s project ARALE for “Awareness Raising for Adult Learning and Education” aims to collect awareness raising and

 • studieavbrott lika möjligheter |Danmark
  29-04-2013

  Dropouts i gymnasiet – så lave tal som muligt

  - Vi skal finde frem til årsagen til, at eleven afbryder uddannelsen, og ved samtalens hjælp har vi mulighed for at komme ind til årsagens kerne. Vi skal hele tiden arbejde henimod så lave tal som muligt, siger Hanna Jensen, gymnasielærer og formand for Gymnasielærernes Vejlederforening på Færøerne, om dropouts i gymnasiet.

 • |Sverige
  26-04-2013

  Nyttan med Folkbildning #FBpod avsnitt 2

  I avsnitt två snackar vi om folkbildningsutredningen med statens utredare, Erik Amnå. Ladda ner avsnittet här.. Avsnitt 2: Nyttan med folkbildning – vad säger utredningen? Gäst: Erik Amnå, Folkbildningsutredningen Reportage: Folkuniversitetet Lund och Radio AF Programledare och redaktör: Thor Rutgersson Panel och redaktion: Lotta Åberg, Carina Sommarström, Julia Charleson Övrig redaktion: Mattias Vepsä Reporter: Radio AF Tekniker: [...]

 • flexibelt lärande folkbildning |Danmark
  24-04-2013

  Sociale medier flytter internetkommunikation fra passiv modtagelse til aktiv dialog og skaber nye magtcentre

  De sociale medier åbner internettets ’sande natur’ og ændrer grundlæggende kommunikationsformen i samfundet. Det siger Marianna Fridjonsdottir, der til daglig rådgiver virksomheder og institutioner om brugen af sociale medier.

 • |Sverige
  24-04-2013

  Den första pjäsen uppförd av manliga fångar har premiär

  | Publicerat 24.4.2013 | Den andra premiären i Taittuu rf:s treåriga pilotprojekt för fängelseteater - och samtidigt det första teaterprojektet för manliga fångar – äger rum den 26 april 2013. Pjäsen KaleVala som har utarbetats med de manliga fångarna på Ojoinenavdelningen i Vånå fängelse uppförs på Verstas-scenen vid Tavastehus teater.

 • |
  23-04-2013

  Forskning, Facebook och flexibilitet

  Bland annat dessa saker är teman för artiklar som publicerats i DialogWeb i april.

 • |NVL
  23-04-2013

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

 • |NR
  23-04-2013

  Nordisk Råd: Vi skal investere i de unge

  Det kan ikke betale sig IKKE at investere mere i børn og unge for at undgå at de falder udenfor arbejdsmarkedet.

 • |Europa
  23-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  Youth unemployment in Europe

 • |Grönland
  23-04-2013

  Ny Naalakkersuisoq (Minister) og Udvalgsformand for Uddannelse

  Ny regering blev offentliggjort den 26. marts 2013, hvor Nick Nielsen fra partiet Siumut blev Naalakkersuisoq for Uddannelse, som trådte i Palle Christiansens (Demokraterne) tidligere plads.

 • |Grönland
  23-04-2013

  Avalak holder seminar for studerende i Danmark

  Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark – Avalak holdte forårsseminaret ”Udlandsrejse og Praktik” fra den 12.-14. april i Horsens, Danmark omkring uddannelse i Grønland og USA.

 • |Færöerne
  23-04-2013

  Helhedsplan for befolkningsvækst for 700 millioner

  Forskning og højere uddannelse står i centrum som vigtige vækstfatorer i en ny rapport, som Færøernes Landsstyre har publiceret og lanceret først i april måned. Initiativtager til redegørelsen, som indeholder 37 konkrete vækstinitiativer, er erhvervsministeriet.

 • |Færöerne
  23-04-2013

  Masteruddannelse i vejledning starter i 2013

  Undervisningministeriet på Færøerne har meddelt, at vejledning er et prioriteret indsatsområde i 2013. Den kommende vejlederuddannelse udbydes på Færøernes Universitet, og organiseres som en deltidsuddannelse på masterniveau i form af ‘blended learning’.

 • |Sverige
  23-04-2013

  Studieförbunden har en stark ställning hos allmänheten

  År 2013 har studieförbunden en stark ställning hos allmänheten. Hela nio av tio av svenskarna anser att studieförbunden är viktiga i samhället. En majoritet, sex av tio, har också deltagit i studieförbundens verksamhet någon gång.

 • |Sverige
  23-04-2013

  Komvuxutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20)

  I en ny utredning av kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå föreslås en bättre anpassad utbildning för varje studerande och förbättrade studieekonomiska förutsättningar.

 • |Norge
  23-04-2013

  For lite forskning på voksnes læring

  Regjeringen lanserte nylig en stortingsmelding om forskning, med tittelen "Lange linjer - kunnskap gir muligheter". Der slås det fast at voksnes læring er et underforsket felt. Departementet vil derfor styrke innsatsen slik at en kan få dekket kunnskapsbehovene.

 • |Norge
  23-04-2013

  Posten skal fram - med basiskompetanse!

  Vox har nå lansert en rapport om resultatene av tre år med av basiskompetansekurs i Posten Norge. Rapporten viser at deltakerne både føler at de har fått bedre basiskompetanse, bedre selvtillit og større motivasjon for å søke andre jobber i selskapet.

 • |Island
  23-04-2013

  Frokostmøte om innvandrernes utdanning

  En serie med frokostmøter om innvandrernes utdanning er planlagt i samarbeid mellom Utdannings- og kulturdepartementet, Kommunenes sentralforbund på Island, Multikulturelt senter og Reykjavik kommune.

 • |Island
  23-04-2013

  UNESCO på Island: Vigdís instituttet

  Den 15. april overrakte Islands utdannings- og kulturminister, Katrín Jakobsdóttir, Vigdís Finnbogadóttir en samarbeidsavtale mellom UNESCO og islandske myndigheter på Islands Universitet.

 • |Finland
  23-04-2013

  Åbo Akademi satsar på utbildning svenskkunniga tjänstemän

  Åbo Akademi inleder en ny, tvärvetenskaplig magisterutbildning i offentligt ledarskap. Målsättningen med utbildningen är att minska bristen på svenskkunniga tjänstemän i Finland.

 • |Finland
  23-04-2013

  Ny allians för folkbildning i Svenskfinland

  - Det här gör folkbildningen starkare. Det är en odramatisk men synnerligen viktig samgång mellan två organisationer, som bättre kan stödja de enskilda medlemmarna, säger nyvalda ordförande Ann-Maj Björkell-Holm

 • |Danmark
  23-04-2013

  ”Fra ide til bundlinje – inspiration til bedre produktudvikling”

  - at skabe bedre sammenhæng mellem viden og praksis. Tænketanken DEA har udgivet en ”Guide til bedre produktudvikling” rettet mod små og mellemstore virksomheder.

 • |Danmark
  23-04-2013

  Nyt videncenter for folkeoplysning er etableret

  Kulturministeriet har etableret et videncenter for folkeoplysning, VIFO. Oprettelse af et videncenter for folkeoplysning blev anbefalet af Det Nationale Folkeoplysningsudvalg (2009-2012) i deres afsluttende rapport.

 • |Danmark
  23-04-2013

  Flere voksenuddannelsesinstitutioner påvirket af lockout

  Overenskomstforhandlingerne på skoleområdet mellem Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2011, CO10 og henholdsvis Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og finansministeriet er brudt sammen. Det betyder, at både at den varslede lockout af kommunalt og statsligt ansatte lærere trådte i kraft d.2.april.

 • |Finland
  22-04-2013

  Seminaaridokumentaatiota Nordvux.netissä

  Seminaaridokumentaatiota Nordvux.netissä

 • |Finland
  22-04-2013

  Åbo Akademi satsaa ruotsintaitoisten virkamiesten kouluttamiseen

  Åbo Akademissa käynnistyy uusi monitieteinen julkisjohtamisen maisterikoulutus. Koulutuksen päämääränä on vähentää pulaa ruotsinkielentaitoisista virkamiehistä Suomessa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Uusi vapaan sivistystyön yhteenliittymä ruotsinkielisessä Suomessa

  - Tämä vahvistaa kansansivistystyötä. Kyseessä on epädramaattinen mutta erittäin tärkeä kahden organisaation yhdistyminen yhdeksi, joka pystyy paremmin tukemaan yksittäisiä jäseniä, toteaa vastavalittu puheenjohtaja Ann-Maj Björkell-Holm.

 • |Finland
  22-04-2013

  Pohjoismaiden neuvosto: nuoriin on sijoitettava

  On mahdotonta saavuttaa taloudellista hyötyä säästämällä lapsille ja nuorille suunnattavista varoista, joilla pyritään estämään heidän jäämistään työmarkkinoiden ulkopuolelle.

 • |Finland
  22-04-2013

  Grönlantiin uusi opetusministeri ja opetusvaliokunnan puheenjohtaja

  Grönlannin uusi hallitus julkistettiin 26. maaliskuuta 2013. Siumut-puolueen Nick Nielsen seuraa

 • |Finland
  22-04-2013

  Avalak piti seminaarin opiskelijoille Tanskassa

  Tanskassa opiskelevien grönlantilaisten järjestö Avalak järjesti kevätseminaarin "ulkomaille matkustaminen ja harjoittelu" 12. - 14.4. Tanskan Horsensissa. Seminaarin aiheena oli opiskelu Grönlannissa ja Yhdysvalloissa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Aikuisten oppimisesta liian vähän tutkimusta

  Norjan hallitus luovutti hiljattain parlamentille tutkimusta koskevan tiedonannon, jonka otsikkona on "Pitkiä linjoja - tieto antaa mahdollisuuksia". Tiedonannossa todetaan, että aikuisten oppimista on tutkittu liian vähän. Niinpä hallitus haluaa panostaa lisää tutkimukseen, jotta tutkimustiedon tarve saadaan katetuksi.

 • |Finland
  22-04-2013

  Posti kulkee eteenpäin - perustaitojen avulla!

  Elinikäisen oppimisen virasto, Vox, julkisti vastikään raportin, jossa kerrottiin kolme vuotta kestäneestä Norjan postissa toteutetusta perustaitokurssista. Raportin mukaan osallistujat kokevat, että kurssi on kohentanut heidän perustaito-osaamistaan, vahvistanut itseluottamusta ja antanut lisämotivaatiota hakeutua uusiin tehtäviin yrityksen sisällä.

 • |Finland
  22-04-2013

  Raportissa esitellään väestönkasvun kokonaissuunnitelma

  Tutkimus ja korkeakoulutus mainitaan ensisijaisen tärkeinä kasvutekijöinä uudessa raportissa, jonka Färsaarten itsehallinto julkaisi huhtikuun alussa. Työministeriön aloitteesta tehdyssä selvityksessä esitellään 37 konkreettista kasvunedistämiskeinoa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Opinto- ja uraohjauksen maisterikoulutus käynnistyy vuonna 2013

  Färsaarten opetusministeriö on ilmoittanut, että opinto- ja uraohjaus on yksi sen painopistealueista vuonna 2013. Färsaarten yliopiston uusi ohjauksen maisteriohjelma toteutetaan osa-aikaisena monimuotokoulutuksena.

 • |Finland
  22-04-2013

  Tutkimus, Facebook ja joustavuus

  Muun muassa näitä aiheita käsitellään DialogWebin huhtikuussa julkaistuissa artikkeleissa.

 • |Sverige
  22-04-2013

  2013rs_kommitten_f_OO_priset.pdf  File Size: unknown
  File Hits: 0
  File Last Updated: 07:52 2014-08-26

 • |Finland
  22-04-2013

  Ruotsalaiset arvostavat sivistysliittoja

  Vuonna 2013 sivistysliittojen arvostus ruotsalaisten keskuudessa on vahvaa. Jopa yhdeksän kymmenestä ruotsalaisesta on sitä mieltä, että sivistysliitot ovat tärkeä osa yhteiskuntaa. Enemmistö ruotsalaisista, kuusi kymmenestä, on myös joskus osallistunut sivistysliittojen järjestämään toimintaan.

 • |Finland
  22-04-2013

  Selvitys kuntien järjestämän aikuisten perusopetuksen yksilöllistämisen lisäämisestä ja tehostamisesta

  Kuntien tarjoamaa aikuisten perusopetusta koskevassa uudessa selvityksessä ehdotetaan, että koulutusta tulisi yksilöllistää paremmin kullekin opiskelijalle sopivaksi ja että opiskelun taloudellisia edellytyksiä tulisi parantaa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Aamiaistapaamisia maahanmuuttajien koulutuksesta

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö, kuntaliitto, monikulttuurisuuskeskus ja Reykjavikin kaupunki toteuttavat yhteistyönä sarjan aamiaistapaamisia, joiden aiheena on maahanmuuttajien koulutus.

 • |Finland
  22-04-2013

  Unesco Islannissa: Vigdís-instituutti

  15. huhtikuuta Islannin opetus- ja kulttuuriministeri Katrín Jakobsdóttir luovutti Islannin yliopistossa Vigdís Finnbogadóttirille Unescon ja islantilaisviranomaisten solmiman yhteistyösopimuksen.

 • |Finland
  22-04-2013

  ”Ideasta liikevoitoksi - innoitusta parempaan tuotekehittelyyn”

  - kuinka yhdistää paremmin tieto ja käytäntö. Ajatushautomo DEA on julkaissut pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun julkaisun "Opas parempaan tuotekehittelyyn".

 • |Finland
  22-04-2013

  Uusi vapaan sivistystyön tietokeskus

  Tanskan kulttuuriministeriö perustaa vapaan sivistystyön tietokeskuksen, jonka nimi on VIFO. Keskuksen luomista suositeltiin vuosina 2009 - 2012 toimineen vapaan sivistystyön kansallisen komitean loppuraportissa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Työsulku vaikuttaa moniin aikuisoppilaitoksiin

  Opettajien etujärjestöjen, julkisen sektorin työnantajajärjestöjen sekä Tanskan valtiovarainministeriön keskenään käymät neuvottelut kariutuivat. Niinpä kuntien ja valtion palveluksessa olevien opettajien työsulku astui voimaan 2. huhtikuuta.

 • |Island
  22-04-2013

  Rannsóknir, Fésbók og sveigjanleiki

  Er meðal þess sem fjallað er um í greinum DialogWeb í apríl.

 • |Sverige
  22-04-2013

  Forskning, Facebook och flexibilitet

  Bland annat dessa saker är teman för artiklar som publicerats i DialogWeb i april.

 • |Island
  22-04-2013

  Heildaráætlun um fólksfjölgun fyrir 700 milljónir

  Rannsóknir og æðri menntun eru kjarni vaxtar í nýrri skýrslu sem færeyska landsstjórnin birti og hóf innleiðingu á í byrjun apríl. Frumkvæðið að greinargerðinni átti atvinnuráðuneytið.

 • |Island
  22-04-2013

  Meistaranám í náms- og starfsráðgjöf hefst 2013

  Færeyska menntamálaráðuneytið hefur kunngert að ráðgjöf njóti forgangs árið 2013. Námsleiðin sem verður í boði við Háskóla Færeyja verður á meistarastigi og í formi svonefndrar„blended learning“.

 • |Island
  22-04-2013

  Fræðslusamböndin njóta styrkrar stöðu meðal almennings

  Árið 2013 njóta fræðslusamböndin góðs álits almennings. Níu af hverjum tíu Svíum telja hlutverk þeirra í sænsku samfélagi mikilvæg. Meirihluti þeirra hefur einnig tekið þátt í starfseminni einhvertíma.

 • |Island
  22-04-2013

  Fullorðinsfræðsla á grunnskólastigi – endurskoðun til aukinnar einstaklingsmiðunar og skilvirkni (SOU 2013:20)

  Í nýrri úttekt á fullorðinsfræðslu á grunnskólastigi á vegum sænsku sveitarfélaganna er lagt til að fræðslan verði einstaklingsmiðaðri og fjárhagslegar forsendur nemendanna verði bættar.

 • |Island
  22-04-2013

  Of litlar rannsóknir á fullorðinsfræðslu

  Norska ríkisstjórnin lagði nýlega fram þingsályktunartillögu um rannsóknir með titlinum „Langar línur – þekking skapar tækifæri“ Þar er varpað fram að rannsóknum á sviði fullorðinsfræðslu hefur ekki verið sinnt sem skyldi. Því er lagt til að auka fjárframlög til rannsókna á sviðinu til þess að hægt verði að auka við þekkinguna.

 • |Island
  22-04-2013

  Framfarir í norska póstinum með grunnleikni!

  Vox hefur birt skýrslu um árangur þriggja ára vinnu við grunnleikni í Noregspóstinum. Í skýrslunni kemur fram að þátttakendum finnst þeir hafa öðlast meiri færni í grunnleikni, aukið sjálfstraust og hvatningu til þess að sækja um önnur störf hjá fyrirtækinu.

 • |
  22-04-2013

  Frá hugmynd að arðsemi – innblástur til betri vöruþróunar

  - Að bæta samhengið á milli þekkingar og starfsemi.
  DEA þankabankinn hefur nýleg gefið út ritið: Leiðbeiningar um betri vöruþróun, sem er einkum ætlaður litlum og meðalstórum fyrirtækjum.

 • |Island
  22-04-2013

  Nýtt þekkingarsetur um alþýðufræðslu stofnað

  Menningarmálaráðuneytið í Danmörku hefur stofnað nýtt þekkingarsetur um alþýðufræðslu, VIFO. Nefndin sem fjallaði um alþýðufræðslu á árunum 2009-2012 mælti með stofnun slíks seturs í lokaskýrslu sinni.

 • |Island
  22-04-2013

  Verkbann kennara hefur áhrif á starfsemi margra fullorðinsfræðslustofnana

  Samningaviðræður á milli, danska kennarasambandsins og landssambandsins frá 2011, CO10 og sambands dönsku sveitarfélaganna, danskra héraðssambanda og fjármálaráðuneytisins sigldu í strand. Það leiddi til verkbanns á kennara sem starfa fyrir sveitarfélögin og ríkið frá 2. apríl.

 • |
  22-04-2013

  Gögn frá málþingi á Nordvux.net

  Gögn frá málþingi á Nordvux.net

 • |Island
  22-04-2013

  Norðurlandaráð: Við eigum að fjárfesta í unga fólkinu

  Það getur ekki borgað sig að verja EKKI meiru til barna og unglinga til þess að koma í veg fyrir að þau hafni ekki utan vinnumarkaðar.

 • |Island
  22-04-2013

  Nýr ráðherra landsstjórnarinnar á Grænlandi og formaður menntanefndar

  Þann 26. mars sl. tók ný landsstjórn við völdum á Grænlandi, þá tók Nick Nielsen úr Siumut flokknum við embætti menntamálaráðherra af Palle Christiansens (Demokraterne).

 • |Grønland
  22-04-2013

  Avalak námskeið fyrir stúdenta í Danmörku

  Samtök grænlenskra námsmanna í Danmörku, – Avalak stóðu fyrir vornámskeiði með yfirskriftinni: Utanlandsferðir og praktískar upplýsingar, dagana 12.-14. apríl í Horsens, Danmörku þar sem fjallað var um menntun á Grænlandi og í Bandaríkjunum.

 • |Finland
  22-04-2013

  Háskólinn í Åbo býður upp á menntun fyrir sænskumælandi embættismenn

  Í Háskólanum í Åbo verður boðið upp á nýja þverfaglega námsleið í opinberri stjórnsýslu. Markmiðið er að mæta þörf fyrir sænskumælandi embættismenn í Finnlandi.

 • |Finland
  22-04-2013

  Ný samtök sænskumælandi alþýðufræðsluaðila í Finnlandi

  - Þetta eflir alþýðufræðsluna. Sameining samtakanna var átakalaus en er ákaflega mikilvæg, og auðveldar okkur að styðja aðildarfélaga okkar, segir nýkosinn formaður Ann-Maj Björkell-Holm.

 • forskning kompetensutveckling |Danmark
  22-04-2013

  Man skal kunne det man gør

  Professor Bjarne Wahlgren deltager i stort dansk projekt for at finde frem til den tavse viden og udtrykke den

 • vuxnas lärande folkbildning |Sverige
  22-04-2013

  Dagens utbildningsbehov kräver flexibilitet

  Jaana Nuottanen, verksamhetsledare för Medborgarinstitutens förbund MiF r.f., riktar sin blick mot Norden.

 • |Danmark
  19-04-2013

  Ny Naalakkersuisoq (Minister) og Udvalgsformand for Uddannelse

  Ny regering blev offentliggjort den 26. marts 2013, hvor Nick Nielsen fra partiet Siumut blev Naalakkersuisoq for Uddannelse, som trådte i Palle Christiansens (Demokraterne) tidligere plads.

 • |Danmark
  19-04-2013

  Avalak holder seminar for studerende i Danmark

  Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark – Avalak holdte forårsseminaret ”Udlandsrejse og Praktik” fra den 12.-14. april i Horsens, Danmark omkring uddannelse i Grønland og USA.

 • |Norge
  18-04-2013

  For lite forskning på voksnes læring

  Regjeringen lanserte nylig en stortingsmelding om forskning, med tittelen "Lange linjer - kunnskap gir muligheter". Der slås det fast at voksnes læring er et underforsket felt. Departementet vil derfor styrke innsatsen slik at en kan få dekket kunnskapsbehovene.

 • |Norge
  18-04-2013

  Posten skal fram - med basiskompetanse!

  Vox har nå lansert en rapport om resultatene av tre år med av basiskompetansekurs i Posten Norge. Rapporten viser at deltakerne både føler at de har fått bedre basiskompetanse, bedre selvtillit og større motivasjon for å søke andre jobber i selskapet.

 • |Danmark
  17-04-2013

  ”Fra ide til bundlinje – inspiration til bedre produktudvikling”

  - at skabe bedre sammenhæng mellem viden og praksis. Tænketanken DEA har udgivet en ”Guide til bedre produktudvikling” rettet mod små og mellemstore virksomheder.

 • |Danmark
  17-04-2013

  Nyt videncenter for folkeoplysning er etableret

  Kulturministeriet har etableret et videncenter for folkeoplysning, VIFO. Oprettelse af et videncenter for folkeoplysning blev anbefalet af Det Nationale Folkeoplysningsudvalg (2009-2012) i deres afsluttende rapport.

 • |Danmark
  17-04-2013

  Flere voksenuddannelsesinstitutioner påvirket af lockout

  Overenskomstforhandlingerne på skoleområdet mellem Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2011, CO10 og henholdsvis Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og finansministeriet er brudt sammen. Det betyder, at både at den varslede lockout af kommunalt og statsligt ansatte lærere trådte i kraft d.2.april.

 • |Island
  17-04-2013

  Morgunverðarfundir um menntun innflytjenda

  Fyrirhuguð er morgunverðarfundaröð um menntun innflytjenda í samstarfi mennta- og menningarmálaráðuneytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Fjölmenningarseturs og Reykjavíkurborgar.

 • - Redan tidigt får man uppfattningen att det är vissa människor som tar hand om saker medan enskilda elever inte har någon andel i beslutsfattandet, säger Li Andersson.
  |Finland
  17-04-2013

  Aktiva medborgare en uppgift för skolan

  Att främja människors delaktighet i samhället kan enligt den unga vänsterpolitikern Li Andersson ske på väldigt många olika sätt, men för henne själv är det viktigt att inte krångla till det utan använda ett vanligt och vardagligt språk som alla kan förstå. - Politik handlar ju om processer som angår oss alla, det mesta i samhället är politiskt och det är viktigt att folk överlag uppfattar sig som politiska aktörer.

 • |Island
  17-04-2013

  UNESCO á Íslandi: Vigdísarstofnun

  Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra afhenti frú Vigdísi Finnbogadóttur samstarfssamning íslenskra stjórnvalda og UNESCO í Aðalbyggingu Háskóla Íslands.

 • |Norge
  17-04-2013

  Frokostmøte om innvandrernes utdanning

  En serie med frokostmøter om innvandrernes utdanning er planlagt i samarbeid mellom Utdannings- og kulturdepartementet, Kommunenes sentralforbund på Island, Multikulturelt senter og Reykjavik kommune.

 • |Norge
  17-04-2013

  UNESCO på Island: Vigdís instituttet

  Den 15. april overrakte Islands utdannings- og kulturminister, Katrín Jakobsdóttir, Vigdís Finnbogadóttir en samarbeidsavtale mellom UNESCO og islandske myndigheter på Islands Universitet.

 • |Danmark
  17-04-2013

  Helhedsplan for befolkningsvækst for 700 millioner

  Forskning og højere uddannelse står i centrum som vigtige vækstfatorer i en ny rapport, som Færøernes Landsstyre har publiceret og lanceret først i april måned. Initiativtager til redegørelsen, som indeholder 37 konkrete vækstinitiativer, er erhvervsministeriet.

 • |Danmark
  17-04-2013

  Masteruddannelse i vejledning starter i 2013

  Undervisningministeriet på Færøerne har meddelt, at vejledning er et prioriteret indsatsområde i 2013. Den kommende vejlederuddannelse udbydes på Færøernes Universitet, og organiseres som en deltidsuddannelse på masterniveau i form af ‘blended learning’.

 • demokrati kortutbildade |Sverige
  17-04-2013

  Aktiva medborgare en uppgift för skolan

  Att främja människors delaktighet i samhället kan enligt den unga vänsterpolitikern Li Andersson ske på väldigt många olika sätt, men för henne själv är det viktigt att inte krångla till det utan använda ett vanligt och vardagligt språk som alla kan förstå. - Politik handlar ju om processer som angår oss alla, det mesta i samhället är politiskt och det är viktigt att folk överlag uppfattar sig som politiska aktörer.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Åbo Akademi satsar på utbildning svenskkunniga tjänstemän

  Åbo Akademi inleder en ny, tvärvetenskaplig magisterutbildning i offentligt ledarskap. Målsättningen med utbildningen är att minska bristen på svenskkunniga tjänstemän i Finland.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Ny allians för folkbildning i Svenskfinland

  - Det här gör folkbildningen starkare. Det är en odramatisk men synnerligen viktig samgång mellan två organisationer, som bättre kan stödja de enskilda medlemmarna, säger nyvalda ordförande Ann-Maj Björkell-Holm.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

 • |Norge
  16-04-2013

  Nordisk Råd: Vi skal investere i de unge

  Det kan ikke betale sig IKKE at investere mere i børn og unge for at undgå at de falder udenfor arbejdsmarkedet.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Studieförbunden har en stark ställning hos allmänheten

  År 2013 har studieförbunden en stark ställning hos allmänheten. Hela nio av tio av svenskarna anser att studieförbunden är viktiga i samhället. En majoritet, sex av tio, har också deltagit i studieförbundens verksamhet någon gång.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Komvuxutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20)

  I en ny utredning av kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå föreslås en bättre anpassad utbildning för varje studerande och förbättrade studieekonomiska förutsättningar.

 • För en del studenter som inte skulle våga räcka upp handen i en föreläsningssal med 200 personer kan det ha varit bra att kommunicera via text, säger Fredrik Hanell
  distansutbildning jämställdhet |Sverige
  15-04-2013

  Facebook kan öka blyga studenters lärande

  Sociala medier kan vara bra lärmiljöer för fria diskussioner. För blyga studenter kan det vara lättare att ställa frågor över nätet än i en föreläsningssal med 200 personer. Det såg forskaren Fredrik Hanell när han studerade en Facebookgrupp för blivande förskollärare.

 • |in English
  15-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  The voice of adult educators should be more audible in the public debate of curbing youth unemployment. That is

 • |in English
  15-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  The voice of adult educators should be more audible in the public debate of curbing youth unemployment. That is

 • |in English
  15-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  The voice of adult educators should be more audible in the public debate of curbing youth unemployment. That is

 • |
  11-04-2013

  Rural Development Final report

  Webinar 11. April 2013

 • |Sverige
  09-04-2013

  Verksamhetssberättelse 2012

  Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

  File Size: unknown
  File Hits: 354
  File Last Updated: 08:17 2014-08-28

 • livslångt lärande motivation |Finland
  04-04-2013

  Andra bullar 2: Medveten inkompetens är smärtsam

  DialogWebs finländska redaktör deltar i en mathantverksutbildning och delar med sig av sina erfarenheter.

 • forskning vuxenutbildning |Danmark
  04-04-2013

  Godt 700 forskere samlet i Reykjavík

  To vellykkede konferencer omkring voksenundervisning og andre uddannelsesspørgsmål holdt midt i en snestorm

 • |Sverige
  03-04-2013

  Folkbildningspodden avsnitt 1

  I första avsnittet ställer panelen frågor till Johan Orbe från SIFO som undersökt allmänhetens attityder till folkbildning, samt kommenterar Anna Morins intervju med forskaren Matilda Wiklund som studerat folkbildningen i media. Det blir en fikastund med nya vänner, alla engagerade folkbildningsnördar. En studiecirkel med högt i tak, gott och blandat, djupa tankar och spontana utrop! Följ [...]

 • |Sverige
  02-04-2013

  Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013  File Size: unknown
  File Hits: 395
  File Last Updated: 08:19 2014-08-28

 • |Sverige
  02-04-2013

  Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013  File Size: unknown
  File Hits: 0
  File Last Updated: 08:20 2014-08-28

 • |Sverige
  02-04-2013

  Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013  File Size: unknown
  File Hits: 103
  File Last Updated: 08:20 2014-08-28

 • |Sverige
  27-03-2013

  Aktualiteter v. 12  File Size: unknown
  File Hits: 98
  File Last Updated: 08:20 2014-08-28

 • |Sverige
  27-03-2013

  Aktualiteter v. 13  File Size: unknown
  File Hits: 110
  File Last Updated: 08:19 2014-08-28

 • |DialogWeb
  26-03-2013

  Kompetensplattformer och karriärcenters

  Kompetensplattformer och karriärcenters

 • kompetensutveckling |NVL
  26-03-2013

  Succésfaktorer i uddannelsesprojekter

  NVLs forskerrapport “Analysis of educational projects designed to meet challenges in society” samt publikationen “8 framgångsfaktorer från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället” blev præsenteret til et formidlingsseminar i Torshavn den 22. februar 2013.

 • distansutbildning |NVL
  26-03-2013

  Webinar – «utdanning i utkantene»

  Webinaret finner sted 11. april kl 13.00 - 14.00 CET.

 • |Finland
  26-03-2013

  Työpaikoille tarvitaan lisää teknis-luonnontieteellisen alan osaajia

  Islannin työnantajien keskusliitto SA:n tammikuussa 2013 valmistuneen tutkimuksen mukaan teknis-luonnontieteellisen alan tutkinnon suorittaneita tarvitaan kaksi kertaa enemmän kuin muiden alojen korkeakoulutettuja yhteensä.

 • |
  26-03-2013

  Studieavgifter och studenter jämförs i Norden

  Nordiska ministerrådet ger ut två nya rapporter om högre utbildning i Norden.

 • |Finland
  26-03-2013

  Materiaalia pohjoismaisesta ohjauskonferenssista nyt verkossa

  Opinto- ja uraohjaajien osaaminen kulttuurisen monimuotoisuuden alalla ja muuttuvilla työmarkkinoilla, 14. - 15. maaliskuuta, Göteborg, Ruotsi

 • |Grönland
  26-03-2013

  Valg til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland

  Valget til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland gav sejr til Siumut. Siumut har haft regeringen siden hjemmestyrets indførelse i 1979 og frem til Selvstyrets indførelse i 2009. I skrivende stund er der ikke dannet regering.

 • |Grönland
  26-03-2013

  Piareersarfik-lederne til vejlederkonference i Gøteborg

  Piareersarfik-lederne fra forskellige byer i Grønland var med til vejlederkonferencen i Gøteborg. Samtidig har de været på besøg i Voksenuddannelsescenteret i Gøteborg, hvor de fik oplæg fra ansatte i Voksenuddannelsescenteret og arbejdsformidlingen. De var også på studiebesøg i VUC og arbejdsformidlingen i Lyngby.

 • |Finland
  26-03-2013

  Etäopiskelu luo kehitystä syrjäseuduilla

  Onko mahdollista lisätä Färsaarilla tarjottavien korkeakouluohjelmien määrää 16:sta sataan? Miten etäopiskelun avulla voidaan luoda kehitystä ja vähentää poismuuttoa? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin keskustelutilaisuudessa, jonka Färsaarten yliopisto järjesti 7. maaliskuuta Torshavnin Østrømissä. Tilaisuudessa julkistettiin NVL-raportti koulutuksesta syrjäseutujen kehittäjänä.

 • |Færöerne
  26-03-2013

  Fjernstudier skaber udvikling i udkantsområder

  Fra top 16 til 100 højere uddannelser på Færøerne – er det en mulighed? Hvordan kan fjernstudier være med til at skabe udvikling og forebygge fraflytning? Disse spørgsmål blev blandt andre stillede til et debatformum, som Færøernes universitet arrangerede den 7. marts på Østrøm i Torshavn, og hvor NVL-rapporten “Uddannele skaber udvikling i udkantsområder” blev lanceret.

 • |Færöerne
  26-03-2013

  Universiteters rolle som væksfaktor i udkantsområder

  Hvordan kan Færøerne bruge højere uddannelser som et redskab til befolkningsvækst? Hvilken rolle kan universiteter i udkantsområder have i lokalsamfundet, og hvilken indflydelse kan de have på samfundsudviklingen?

 • |Sverige
  26-03-2013

  Nya kompetenser för morgondagens vårdpersonal

  Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har utarbetat rapporten Teamarbete & Förbättringskunskap som är ett viktigt genombrott för tvärprofessionell samverkan om utvecklingsarbete i vården.

 • |Finland
  26-03-2013

  Yliopistojen rooli syrjäseutujen kasvutekijänä

  Kuinka Färsaaret voivat käyttää korkeakoulutusta väestönkasvun välineenä? Millainen rooli syrjäseutujen yliopistoilla voi olla paikallisyhteisössä ja miten ne voivat vaikuttaa yhteisön kehitykseen?

 • |Sverige
  26-03-2013

  Examen från yrkeshögskolan leder till rätt jobb

  Trots lågkonjunktur hade nästan nio av tio som examinerades från yrkeshögskolan 2011 ett arbete på hösten 2012. En majoritet, ca sex av tio, hade ett arbete som helt eller till största delen överensstämde med utbildningen.

 • |Finland
  26-03-2013

  Kaksi julkaisua koulutushankkeiden menestystekijöistä

  NVL:n tutkimusraportti “Analysis of educational projects designed to meet challenges in society” ja julkaisu “8 framgångsfaktorer från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället” esiteltiin Torshavnissa pidetyssä julkistamisseminaarissa 22. helmikuuta 2013.

 • |Sverige
  26-03-2013

  Statsbidrag för att anställa förstelärare och lektor

  Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster - förstelärare och lektor. Staten avsätter 880 miljoner kronor per år för att huvudmännen ska anställa dessa kvalificerade lärare.

 • |Norge
  26-03-2013

  Samhandling på dagsorden for norskopplæringen

  For første gang har Inkluderings- og mangfoldsdiraktoratet (IMDi) og Utdanningsdirektoratet samarbeidet med Vox om en konferanse for all kommunal voksenopplæring. Der ble samhandling satt på dagsorden.

 • |Norge
  26-03-2013

  Kulturutredning med rom for studieforbund

  4. mars presenterte tidligere kulturminister Anne Enger NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 for Regjeringen ved kulturminister Hadia Tajik. Kulturutredningen er en grundig gjennomgang av norsk kulturpolitikk, finansiering og virkemidler – og studieforbundene trekkes fram som en del av den kulturelle grunnmuren – og som viktige bidragsytere til demokrati og kulturrelatert opplæring.

 • |Finland
  26-03-2013

  Kolmesataa työllistetty, vielä tuhat työpaikkaa jäljellä

  Jo 1300 vapaata työpaikkaa on rekisteröity "Vahvistus - työn puolesta" -nimellä kulkevan kampanjan työpaikkatietokantaan. Suurin osa paikoista on yksityissektorilta, mutta myös julkiselta sektorilta on rekisteröity monta paikkaa.

 • |Island
  26-03-2013

  Tre hundre ansettelser: tretten hundre stillinger

  Rundt 1.300 stillinger er nå registrert i stillingsdatabasen hos Forsterking - Kampanje for arbeide. De fleste stillingene er innenfor den private sektor men også mange stillinger innenfor den offentlige sektor er registrert.

 • |Island
  26-03-2013

  Rekord mange lærere med sertifisert undervisningskompetanse

  I følge målinger fra Islands statistiske sentralbyrå er antall lærere med sertifisert undervisningskompetanse i grunnskole på Island høyere en noen sinne.

 • |Island
  26-03-2013

  Behov for flere med utdanning innenfor natur-, ingeniørvitenskap og teknikk

  En ny undersøkelse som Arbeidslivets forbund på Island (Samtök atvinnulífsins, www.sa.is) gjorde i januar 2013, bekrefter at det er behov for to gange flere med utdanning innenfor natur-, eller ingeniørvitenskap og teknikk enn alle andre universitetsutdannelser til sammen.

 • |Finland
  26-03-2013

  Peruskoulussa ennätysmäärä päteviä opettajia

  Islannin tilastokeskuksen mittausten mukaan islantilaisissa peruskouluissa työskentelevistä opettajista suurempi osuus kuin koskaan on suorittanut opettajalta vaaditun pätevyyden.

 • |Finland
  26-03-2013

  Flerspråkighet utmanar universiteten

  Engelskans allt större roll vid de finländska universiteten har väckt oro över att de nationella språken – finskan och svenskan - försvagas inom vetenskap och undervisning.

 • |Finland
  26-03-2013

  Nationell insamling av lärardata

  Statistikcentralen samlar in data om lärarna med en enkät som skickas ut till ca 3 800 skolor och 60 000 lärare. Insamlingen gäller alla lärare från grundskolan till vuxenutbildningen och folkbildningen.

 • |Finland
  26-03-2013

  Nationell insamling av lärardata

  Statistikcentralen samlar in data om lärarna med en enkät som skickas ut till ca 3 800 skolor och 60 000 lärare. Insamlingen gäller alla lärare från grundskolan till vuxenutbildningen och folkbildningen.

 • |Danmark
  26-03-2013

  Ny diplomuddannelse for ledere i frivillige organisationer

  Center for frivilligt socialt arbejde og University College Lillebælt har udviklet en ny uddannelse for ledere, og mellemledere i frivillige organisationer og den frivillige sektor.

 • |Danmark
  26-03-2013

  Realkompetence - opdateret viden og inspiration

  Nationalt videncenter for realkompetence, NVR, der er placeret på VIAUC, har etableret en ny vidensplatform, der formidler ny viden om realkompetencevurdering på akademi- og diplomuddannelser.

 • |Danmark
  26-03-2013

  For få bruger muligheder i erhvervsuddannelse for voksne

  Danmarks evalueringsinstitut, EVA, har gennemført en analyse af aktiviteten på ”Grunduddannelse for voksne” GVU.

 • |Finland
  26-03-2013

  Grönlannissa parlamenttivaalit

  Grönlannin parlamenttivaalien voitto meni Siumut-puolueelle. Siumut on johtanut hallitusta aina autonomian alusta vuonna 1979 itsehallintokauden alkuun vuonna 2009. Kirjoitushetkellä halltusta ei vielä ole muodostettu.

 • |Finland
  26-03-2013

  Piareersarfik-ohjaajat konferenssissa Göteborgissa

  Mm. opinto-ohjausta sekä peruskoulun täydennysopintoja tarjoavien Piareersarfik-keskusten ohjaajia eri puolilta Grönlantia osallistui Göteborgissa järjestettyyn ohjausalan konferenssiin. He vierailivat myös paikallisessa aikuisopintokeskuksessa sekä Lyngbyn työvoimatoimistossa, joissa henkilöstö kertoi heille toiminnastaan.

 • |Finland
  26-03-2013

  Uutta osaamista tulevaisuuden hoitohenkilökunnalle

  Ruotsin sairaanhoitajayhdistys ja lääkäriseura ovat laatineet raportin, jonka aiheena on tiimityö ja kehitysosaaminen. Raportti "Teamarbete & Förbättrinskunskap" on tärkeä läpimurto hoidon kehittämisen moniammatillisessa yhteistyössä.

 • |Finland
  26-03-2013

  Ruotsalainen ammattikorkeakoulutus johtaa oikeisiin töihin

  Taantumasta huolimatta lähes yhdeksän kymmenestä ruotsalaisen ammattikorkeakoulutuksen vuonna 2011 suorittaneesta oli syksyllä 2012 töissä. Heistä valtaosa, noin kuusi kymmenestä, oli saanut täysin tai pääosin koulutustaan vastaavan työn.

 • |Finland
  26-03-2013

  Valtio tukee erityispätevyyden hankkineiden opettajien palkkaamista

  Ruotsin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön uuden valtiontuen oppilaitoksille, jotka palkkaavat ammattipätevyyden "förstelärare" tai "lektor" hankkineen opettajan. Valtio varaa vuodessa 880 miljoonaa kruunua siihen, että oppilaitokset voivat palkata erityispätevöityneitä opettajia.

 • |Finland
  26-03-2013

  Maahanmuuttajien norjan kielen opinnoissa koordinointitarvetta

  Norjan integraatio- ja moninaisuusvirasto ja ulkomaalaisvirasto ovat ensimmäistä kertaa järjestäneet yhteistyössä aikuiskoulutusvirasto Voxin kanssa konferenssin kuntien järjestämästä aikuiskoulutuksesta. Konferenssissa nostettiin esiin maahanmuuttajille suunnattujen norjan kielen opintojen ja aikuisten perusasteen opintojen yhteen sovittamisen tarve.

 • |Finland
  26-03-2013

  Sivistysliitot esillä kulttuuriselvityksessä

  4. päivänä maaliskuuta Norjan entinen kulttuuriministeri Anne Enger esitteli nykyiselle kulttuuriministerille Hadia Takjikille ja muille hallituksen jäsenille tuoreen kulttuuriselvityksen. Selvityksessä käsitellään perusteellisesti Norjan kulttuuripolitiikkaa, rahoitusta ja vaikutuskeinoja. Sivistysliitot tuodaan selvityksessä esiin osana maan kulttuuriperustaa ja tärkeinä demokratian edistämisen ja kulttuuriin liittyvän koulutuksen toimijoina.

 • |Finland
  26-03-2013

  Monikielisyys haastaa yliopistot

  Englannin kielen yleistyminen yliopistoissa on herättänyt huolta kansallisten kielten heikkenemisestä tieteen ja opetuksen kielenä.

 • |Finland
  26-03-2013

  Valtakunnallinen opettajatiedonkeruu

  Tilastokeskus kerää opettajista tietoa kyselyllä, joka lähetetään noin 3 800 kouluun ja 60 000 opettajalle. Tiedonkeruu koskee kaikkia opettajia peruskoulusta aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön.

 • |Finland
  26-03-2013

  Uusi vapaaehtoistyön johtamiskoulutus

  Tanskalainen sosiaalialan vapaaehtoistyön keskus ja University College Lillebælt ovat kehittäneet koulutusohjelman, joka on suunnattu vapaaehtoistyösektorin johtotehtävissä ja keskijohdossa toimiville.

 • |Finland
  26-03-2013

  Uutta tietoa aiemmin opitun tunnustamisesta

  VIA University Collegen yhteydessä toimiva aiemmin opitun tunnustamisen (AOT) keskus on luonut uuden tietoportaalin. Portaali sisältää uutta tietoa yksivuotisten korkeakoulutusohjelmien AOT-mahdollisuuksista.

 • |Finland
  26-03-2013

  Liian harva suorittaa aikuisille suunnatun ammattitutkinnon

  Tanskalainen koulutuksen arviointilaitos EVA on arvioinut aikuisille suunnattua GVU-ammattikoulutusmuotoa.

 • |Finland
  26-03-2013

  Osaamisfoorumeita ja urakeskuksia

  DialogWebin tuoreimpien artikkelien aiheina ovat mm. osaamisfoorumit ja urakeskukset. Ruotsin hallitus on antanut

 • |Finland
  26-03-2013

  Webinaari aiheesta "koulutus syrjäseuduilla"

  11. huhtikuuta klo 13.00-14.00 CET

 • |Island
  26-03-2013

  Vettvangur færni- og starfsþróunar

  Vettvangur færni- og starfsþróunar

 • |Island
  26-03-2013

  Norræn ráðstefna náms- og starfsráðgjafa

  Gögn um ráðstefnuna hafa nú verið birt á heimasíðunni.

 • |Island
  26-03-2013

  Vefstofa – menntun á jaðarsvæðunum

  11. apríl kl. 13.00-14.00 CET

 • |Island
  26-03-2013

  Samanburður á skrásetningagjöldum og stúdentum á Norðurlöndunum

  Norræna ráðherranefndin hefur gefið út tvær nýjar skýrslur um háskólanám á Norðurlöndunum.

 • |Island
  25-03-2013

  Kosningar til Inatsisartut (Landsþingsins) á Grænlandi

  Það var Siumut flokkurinn sem hlaut afgerandi sigur í kosningum til Inatsisartut, (Landsþingsins) á Grænlandi. Siumut har hafði meirihluta í heimastjórninni frá því að henni var komið á árið 1979 og þar til þeir öðluðust sjálfsstjórnarrétt árið 2009. Nú, þegar fréttin er skrifuð hefur ný ríkisstjórn ekki verið mynduð.

 • |Island
  25-03-2013

  Náms- og starfsráðgjafar á vegum heimastjórnarinnar (Piareersarfik) á Grænlandi tóku þátt í ráðstefnu náms- og starfsráðgjafa í Gautaborg

  Náms- og starfsráðgjafarnir koma frá ýmsum sveitarfélögum á Grænlandi tóku þátt í ráðstefnu náms- og starfsráðgjafa í Gautaborg. Auk þess heimsóttu þeir símenntunarmiðstöðina í Gautaborg, þar sem þeir hlýddu á kynningar starfsmanna miðstöðvarinnar og vinnumiðlunarinnar.

 • |Island
  25-03-2013

  Fjarkennsla skapar vöxt á jaðarsvæðum

  Er hægt að fjölga námstækifærum Færeyinga á sviði æðri menntunar úr 16 til 100? Hvernig má nýta fjarkennslu til byggðaþróunar og koma í veg fyrir brottflutning? Þessar spurningar voru meðal þeirra sem var varpað fram í umræðum sem háskólinn í Færeyjum stóð fyrir 7. mars sl. á Østrøm í Þórshöfn og þar sem skýrsla NVL með yfirskriftinni: „Uddannele skaber udvikling i udkantsområder“ var kynt.

 • |Island
  25-03-2013

  Hlutverk háskóla í vexti jaðarsvæða

  Hvernig geta Færeyingar nýtt sér æðri menntun við fólksfjölgun? Hvaða hlutverki geta háskólar gegnt í fámennum samfélögum og hvaða áhrif geta þeir haft á þróun samfélagsins?

 • |Island
  25-03-2013

  Árangursþættir í menntaverkefnum

  Skýrsla fræðamanna „Analysis of educational projects designed to meet challenges in society“ og heftið „8 framgångsfaktorer från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället“ voru kynntar á málstofu í Þórshöfn í Færeyjum þann ” 22. febrúar 2013.

 • |Island
  25-03-2013

  Ný færni fyrir heilbrigðisstéttir í framtíðinni

  Félag sænskra hjúkrunarfræðinga og sænska læknafélagið stóðu að gerð skýrslu sem ber heitið: Teymisvinna & úrbótaþekking „Teamarbete & Förbättringskunskap“ sem er mikilvægur áfangi í þverfaglegu samstarfi um þróunarvinnu á heilbrigðissviði.

 • |Island
  25-03-2013

  Próf frá starfsmenntaháskóla veitir aðgang að réttu starfi

  Þrátt fyrir lægð í efnahagslífinu, höfðu næstum því níu af hverjum tíu sem luku prófi frá starfsmenntaháskólum í Svíþjóð árið 2011, fengið vinnu haustið 2012. Meirihluti, eða um það bil sex af hverjum tíu, höfðu fengið vinnu sem var í samræmi við þá menntun sem þeir höfðu aflað sér.

 • |Island
  25-03-2013

  Ríkisstyrkur til þess að ráða fyrstukennara og lektora

  Sænska ríkisstjórnin hefur ákveðið að veita fjármagni úr ríkissjóði til þess að kennarar geti hlotið framgang í starfi – orðið fyrstukennarar og lektorar. Alls hafa 880 milljónir sænskra króna verið veittar til þess að yfirvöld geti ráðið hæfa kennara.