Author: Svante Sandell, NVL koordinator • Foto: Pexels
  folkbildning kortutbildade |Sverige
  04-09-2019

  Ny rapport visar att deltagande i studiecirklar kan stärka människors möjligheter på arbetsmarknaden

  Rapporten, cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden, från Folkbildningsrådet har skrivits av forskare från Internationella handelshögskolan i Jönköping. I rapporten undersöks hur deltagande i studiecirklar påverkar möjligheten till sysselsättning samt hur utbredningen av studiecirklar ser ut i landets kommuner.

 • Foto: Pexels
  utbildningspolitik kortutbildade |Sverige
  01-09-2019

  Statlig utredning föreslår åtgärder för att stärka kvalitet för elever med svenska som andraspråk

  Utredningen föreslår att eleverna inom Sfi ska erbjudas en sammanhållen utbildning motsvarande 23 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod

 • Foto: Pexels
  högre utbildning internationalisering |Sverige
  21-06-2019

  Universitets- och högskolerådet (UHR) har beviljat 41 högskolor över 13 miljoner euro för studentutbyten under två år

  EU programmet Erasmus+ ger studenter på högskolor möjligheter till utbyten i andra länder under sin studietid. Stipendiemedlen kommer att ge runt 5 800 studenter möjlighet till utbyte de närmaste två åren.

 • Foto: Pexels
  studieavbrott |Sverige
  19-06-2019

  Ny rapport från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) visar att vuxna elever studerar vidare trots avslag på sina studiemedel

  CSN har analyserat vad som hände cirka 10 000 elever inom kommunal vuxenutbildning (komvux) som fick avslag på sina studiemedel 2012. Resultatet visar att 7 av 10 som fick avslag ändå studerar vidare i någon form. Den vanligaste orsaken till avslagen för elever inom komvux är bristande studieresultat.

 • Foto: Pexels
  livslångt lärande folkbildning |Sverige
  29-05-2019

  Folkbildningen nådde 1,2 miljoner människor under 2018

  Rapporten folkbildningens betydelse för samhället – folkbildningsrådets samlade bedömning 2018 visar att över 1,2 miljoner personer deltog i folkhögskolornas kurser, studieförbundens cirklar eller annan folkbildningsverksamhet 2018.

 • Foto: Pexels
  utbildningspolitik distansutbildning |Sverige
  23-05-2019

  Regeringen investerar i att förbättra distansutbildningen

  Regeringen avsätter pengar i vårbudgeten för att utveckla formerna för distansutbildning och för att förbättra kvaliteten i utbildningen som bedrivs på distans.

 • Foto: Pexels
  validering vuxnas lärande |Norden
  14-05-2019

  Seminarium för regionernas valideringsansvariga i Sverige

  Seminariet kommer att fokusera på erfarenhetsutbyte och information.

 • Foto: Pexels
  livslångt lärande kompetensutveckling |Sverige
  02-05-2019

  Skolverket har fördelat 50 miljoner till utveckling av lärcentrum 2019

  För att kunna få del av statsbidraget ska minst 2 kommuner samarbeta för att starta eller utveckla verksamheten inom lärcentrum.

 • Foto: Pixabay
  integration folkbildning |Sverige
  25-04-2019

  Ny rapport visar vilken betydelse folkbildningen har för asylsökande.

  Rapporten från folkbildningsrådet visar att studieförbunden och folkhögskolorna 2018 nådde runt 23 000 asylsökande med sin verksamhet i totalt 203 kommuner. En allt större andel av deltagarna var kvinnor jämfört med tidigare år. Sedan hösten 2015 fördelar Folkbildningsrådet pengar från regeringen till verksamheten för asylsökande.

 • raunfærnimat |Norden
  27-03-2019

  Ný samantekt NVL um stefnumörkun um raunfærnimat á Norðurlöndum

  Sérfræðinganetið um raunfærnimat hefur unnið samantekt um stefnumörkun um raunfærnimat. Markmiðið samantektarinnar er að varpa ljósi á þann árangur sem þegar hefur náðst á sviðinu og benda á hvar enn er þörf á að vinna að frekari þróun.

 • opitun tunnustaminen |Norden
  26-03-2019

  NVL:ltä uusi kannanotto pohjoismaisesta validointityöstä

  NVL:n validointiasiantuntijaverkosto on laatinut aiemmin hankitun osaamisen validointiin liittyvän kannanoton (policy brief). Julkaisun tarkoituksena on esitellä, mitä Pohjoismaissa on tehty aiemmin hankitun osaamisen validoinnin saralla ja tuoda esiin jäljellä olevia kehittämiskohteita.

 • NN - norden.org
  folkbildning kompetensutveckling |Sverige
  21-03-2019

  Folkbildningsrådet föreslår en särskild lönesatsning för lärare inom Sveriges folkhögskolor

  Folkbildningsrådet menar att kompetensutvecklingen inom folkhögskolan är eftersatt och att det finns stora behov för att klara den framtida kompetensförsörjningen.

 • Foto: Pexels
  vuxnas lärande distansutbildning |Sverige
  19-03-2019

  Skolinspektionen ser brister i sin nya granskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

  I sin nya kvalitetsgranskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i 30 olika kommuner konstaterar skolinspektionen att det finns flera områden där huvudmän och rektorer har svårt att leva upp till målen om flexibilitet och individanpassning.

 • validering |Norden
  28-02-2019

  Ny policy brief fra NVL om validering i Norden

  Expertnätverket för validering har utarbetat en policy brief om validering. Syftet är att visa vad som gjorts inom valideringsområdet i Norden och peka ut vilka fortsatta utvecklingsområden som fortfarande återstår att arbeta med.

 • Foto: NN - norden.org
  kompetensutveckling yrkesutbildning |Sverige
  27-02-2019

  Ny lärarutbildningsguide ska få fler att söka sig till läraryrket

  Universitets- och högskolerådet (UHR) har på regeringens uppdrag tagit fram en ny utbildningsguide för de som vill söka till lärarutbildningen

 • Kuva: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Kvalifikationer-inplacerade-i-SeQF--vad-hander-sen/
  elinikäinen oppiminen luku- ja kirjoitustaito |Sverige
  25-02-2019

  Tutkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen kiinnostaa Ruotsissa

  Ruotsin kansallinen tutkintojen viitekehys (SeQF) on järjestelmä, jonka kautta ammattialat ja koulutuksenjärjestäjät voivat saada tutkinnoille tasomäärityksen ja laadunvarmistuksen. Ruotsin kansallisesta viitekehyksestä vastaa toisen asteen jälkeistä ammattikoulutusta hallinnoiva viranomainen, Myndigheten för yrkeshögskolan. Viitekehyksen avulla kaikki osaaminen tehdään näkyväksi, jolloin opinnoista ja työelämästä saadun monenlaisen osaamisen vertailu helpottuu. Tähän mennessä kansalliseen tutkintojen viitekehykseen on sijoitettu kuusi tutkintoa, ja yli 20 tutkintoa on parhaillaan käsittelyssä odottamassa sijoittamista.

 • Foto: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Kvalifikationer-inplacerade-i-SeQF--vad-hander-sen/
  lestrar- og skriftarkunnátta símenntun |Sverige
  22-02-2019

  Aukinn áhugi á að meta hæfni inn á þrep í sænska hæfnirammanum (SeQF)

  Stofnun fagháskóla í Svíþjóð ber ábyrgð á hæfnirammann um sænskt menntakerfi og afgreiðir jafnframt beiðni frá atvinnulífinu og fræðsluaðilum utan hins formlega kerfis að meta hæfni/starfaprófíla á þrep í hæfnirammanum og staðfesta gæðin. Hæfniramminn gerir allt nám sýnilegt og auðveldara samanburð á hæfni sem aflað er í námi og þeirri sem aflað er á vinnumarkaði. Nú eru hafa sex starfaprófílar verið metnar á þrep í sænska viðmiðarammanum og rúmlega 20 beiðnir um mat á þrep til viðbótar eru í afgreiðslu.

 • Foto: Pexels
  utbildningspolitik validering kompetensutveckling |Sverige
  22-02-2019

  Statlig utredning föreslår stöd till företag som erbjuder kompetensåtgärder och validering för anställda som arbetar korttid

  I Sverige finns ett system med statligt stöd till företag med anställda som i en lågkonjunktur behöver gå ner i tid, så kallad korttidsarbete.

 • Foto: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Kvalifikationer-inplacerade-i-SeQF--vad-hander-sen/
  livslångt lärande läs- och skrivkunnighet |Sverige
  29-01-2019

  Ökat intresse för att få kvalifikationer inplacerade i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)

  Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för referensramen för kvalifikationer som innebär att branscher och andra utbildningsanordnare kan få sin kvalifikation nivå bestämd och kvalitetssäkrad. Med hjälp av referensramen synliggörs allt lärande och det blir lättare att jämföra olika kvalifikationer från studier och arbetslivet. Sex kvalifikationer är idag inplacerade i ramverket och över 20 handläggs för att få sin kvalifikation nivåbestämd.

 • Foto: Pexels
  validering kompetensutveckling |Sverige
  23-01-2019

  Myndigheten för yrkeshögskolan leder ett projekt för att öka antalet branschvalideringar

  I projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) har ett 20-tal branscher gått samman för att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer. Projektet har fått medel från Europeiska socialfonden för att på olika sätt stödja och kvalitetssäkra modellerna för validering av kvalifikationer inom olika branscher.

 • Foto: Pexels
  validering |Sverige
  11-01-2019

  Webinarium om kvalitet i validering

  NVL inviterar till ett uppföljande webinarium om modellen som kvalitetssäkrar valideringsprocessen.

 • Kuva: Pexels
  aikuiskoulutus |Sverige
  14-12-2018

  Viraston uuden tutkimuksen mukaan vain harva suorittaa tutkinnon kunnallisessa toisen asteen aikuiskoulutuksessa

  Toisen asteen tutkinto jää Ruotsissa täpärästi saamatta vuosittain noin 7000:lta nuorisoasteen opiskelijalta.

 • Kuva: Pexels
  vapaa sivistystyö korkeakoulutus kotoutuminen |Sverige
  14-12-2018

  Ruotsin Euroopan sosiaalirahastolta 22 miljoonaa kruunua kansanopistohankkeelle

  Hankkeen järjestää Ruotsin kansansivistysneuvosto, Folkbildningsrådet, yhdessä kuuden eri puolilla Ruotsia sijaitsevan kansanopiston kanssa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja parantaa menetelmiä, jotta nuoret maahanmuuttajat suorittaisivat loppuun kansanopisto-opintonsa.

 • Ljósmynd: Pexels
  alþýðufræðsla aðlögun |Sverige
  13-12-2018

  Evrópski félagsmálasjóðurinn í Svíþjóð styrkir lýðháskólaverkefnið með 22 milljónum sænskra króna

  Lýðfræðsluráðið ásamt sex lýðháskólum víðsvegar í Svíþjóð standa að verkefni sem miðar að því að þróa og betrumbæta aðferðir sem gera ungum nýbúum kleyft að ljúka námi sínu í lýðháskóla.

 • Ljósmynd: Pexels
  nám fullorðinna |Sverige
  13-12-2018

  Ný rannsókn frá Skolverket sýnir að fáir nemendur taka stúdentspróf í komvux, fullorðinsfræðslu sveitarfélaga

  Um 7000 nemendur í framhaldsskóla eru ár hvert nálægt því að ljúka prófi á einhverri almennri námsbraut

 • Foto: Pexels
  vuxenutbildning |Sverige
  12-12-2018

  Ny studie från Skolverket visar att få elever tar gymnasieexamen i komvux

  Omkring 7000 elever i gymnasieskolan är varje år nära att ta examen från något nationellt program.

 • Foto: Pexels
  folkbildning integration |Sverige
  10-12-2018

  Svenska Europeiska Socialfonden ger folkhögskoleprojekt 22 miljoner kronor

  Folkbildningsrådet tillsammans med sex folkhögskolor runt om i Sverige står bakom projektet som syftar till att utveckla och förbättra metoderna så att unga nyanlända ska fullfölja sina studier på folkhögskola.

 • Foto: Pexels
  vapaa sivistystyö kotoutuminen |Sverige
  23-11-2018

  Sivistysliitot järjestävät ulkomailla syntyneille naisille suunnattua etsivää toimintaa kohdennetulla valtionavulla

  Virallisten tilastojen mukaan Ruotsissa asuvista ulkomailla syntyneistä naisista on työelämässä huomattavasti pienempi osuus kuin Ruotsissa syntyneistä naisista ja ulkomailla syntyneistä miehistä.

 • Foto: Pexels
  vuxenutbildning lärandemål |Sverige
  16-11-2018

  Lärares professionella yrkeskunnande behöver få mer utrymme i betygssättningen.

  I Skolverkets nya allmänna råd om betyg som gäller samtliga skolformer inklusive kommunal vuxenutbildning poängteras att betygssättning ska bygga på en allsidig utvärdering av all kunskap eleverna har visat.

 • Foto: Pexels
  folkbildning integration |Sverige
  12-11-2018

  Riktat statsbidrag ger studieförbunden möjlighet att arbeta med uppsökande insatser för utrikesfödda kvinnor.

  Enligt officiell statistik vet man att utrikes födda kvinnor i Sverige, särskilt utomeuropeiskt födda, deltar i arbetskraften i väsentligt lägre grad än utrikes födda män och inrikes födda kvinnor.

 • validering |Sverige
  30-10-2018

  Webinar: Modellen som gör valideringen bättre

  Nu är den här, modellen som kvalitetssäkrar valideringsprocessen. Den hjälper dig som arbetar praktiskt med validering och dig som

 • Foto: Pexels
  högre utbildning |Sverige
  22-10-2018

  Ökad digitalisering avslöjar dokumentfusk.

  Genom ökad digitalisering finns det idag många möjligheter att motverka fusk med utbildningsdokument.

 • Foto: Pexels
  högre utbildning |Sverige
  18-10-2018

  Allt lägre andel unga påbörjar högskolestudier direkt efter gymnasieskolan.

  Av de som föddes 1998 hade enbart 13% påbörjat en högskoleutbildning vid 19 års ålder. Detta är den lägsta nivån hittills för de som är födda på 1990-talet.

 • raunfærnimat |Sverige
  25-09-2018

  Hvernig gengur þróun raunfærnimats á Norðurlöndum?

  Norræn málstofa í Stokkhólmi 23. nóvember 2018

 • Foto: Pexels
  opitun tunnustaminen |Sverige
  25-09-2018

  Kuinka pitkälle AHOT-kehitystyö on edennyt Pohjolassa?

  Pohjoismainen seminaari Tukholmassa 23. marraskuuta 2018

 • forskning validering |Norden
  25-09-2018

  Quality in Validation of Prior Learning

  Results from a research project about a Nordic quality model for validation. The model helps to identify and set focus on strategically import elements and phases in the validation process.

 • menntastefna nám fullorðinna |Sverige
  25-09-2018

  Tillögur um víðtækar breytingar á fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna koma fram í nýrri úttekt sænsku ríkisstjórnarinnar

  Úttekt á fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna (se. komvux) - Annað og öðruvísi tækifæri – fullorðinsfræðsla nútímans (SOU 2018:71) þar eru lagðar fram fjölmargar víðtækar breytingar á tilhögun fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna. Í úttektinni kemur fram að breyta beri lögum um fræðsluna svo það verði greinilegt að hún sé hluti af hæfniþróun á vinnumarkaðarins.

 • Foto: Pexels
  högre utbildning yrkesutbildning |Sverige
  21-09-2018

  Flera lärosäten i norra Skandinavien deltar i ett utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen.

  Nordiska ministerrådet har via Nordplus programmet för högre utbildning tilldelat fem lärosäten medel för att utveckla och stärka utbildnings och forskningssamarbetet inom arktisk lärarutbildning. Deltagande lärosäten är Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Lapplands universitet (Rovaniemi) samt Norges arktiska universitet (Tromsö).

 • Foto: Pexels
  utbildningspolitik vuxenutbildning |Sverige
  17-09-2018

  Ny statlig utredning om kommunal vuxenutbildning (komvux) föreslår flera stora förändringar.

  Komvux utredningen, - En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, (SOU 2018:71) föreslår flera genomgripande förändringar för skolformen komvux. Utredningen vill att skollagen ska ändras så det tydligt framgår att komvux utgör en del av arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

 • Foto: Pexels
  validering |Sverige
  14-09-2018

  Workshop om validering i Stockholm

  Hur utvecklar ni ert arbete med validering i ett lokalt och regionalt perspektiv?

 • Foto: Pexels
  validering |Sverige
  30-08-2018

  Nordiskt seminarium - Hur långt har utvecklingen med validering kommit i Norden?

  Stockholm 23 november 2018

 • Foto: CSN
  utbildningspolitik |Sverige
  30-08-2018

  Snart blir det möjligt att ta körkort med lån från Centrala studiestödsnämnden (CSN)

  Från den första september blir det möjligt att ta körkortslån hos CSN för att gå en körkortsutbildning och ta ett B-körkort (personbil och lätt lastbil). De nya reglerna gäller vissa grupper av arbetslösa.

 • Arbetsförmedlingen. Bild: Camilla Veide.
  utbildningspolitik integration |Sverige
  27-08-2018

  Effekt av utbildningsplikten först 2019

  I Sverige infördes utbildningsplikten för nyanlända flyktingar som kan bedömas ha svårt att få ett jobb första januari 2018. En uppföljning som Sveriges Radio redovisat visar att enbart 90 personer har startat en utbildning genom utbildningsplikten under det första halvåret 2018

 • basic skills |Island
  20-08-2018

  Seminar on Basic skills

  Place and date:  

  ETSC, Skipholti 50b, Friday 31st of August, from 9:30 – 11:30. 

  Guests /

 • Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
  utbildningspolitik invandrare |Sverige
  06-06-2018

  Regeringen ändrar kursutbudet på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning (komvux)

  En mycket stor del av eleverna som deltar i utbildning på grundläggande nivå inom komvux har kommit till Sverige i vuxen ålder. Många av dem behöver utbildning på grundläggande och gymnasial nivå för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och få egen försörjning.

 • validering kvalitetssäkring |Sverige
  16-05-2018

  Nationell Valideringskonferens i Gävle

  - Valideringens betydelse för regional kompetensförsörjning

 • integration invandrare |Sverige
  11-05-2018

  Ny kartläggning visar stora påfrestningar på kommunernas utbildning för nyanlända

  Länsstyrelserna har på regeringens uppdrag kartlagt vilka effekter ökningen av asylsökande från 2015 har skapat i kommunerna. Genomgången visar att många kommuner har långa köer till svenska för invandrare (SFI). Var femte kommun anger att problemen inom SFI är ”betydande” och 6% anger situationen som ”kritisk”.

 • integration invandrare |Sverige
  09-05-2018

  Skolinspektionen kritiserar undervisningen i svenska för invandrare

  I en ny rapport från Skolinspektionen har 15 kommuners arbete med svenska för invandrare (SFI) granskats. Skolinspektionen redovisar en varierad bild beroende på kommun men anser att undervisningen inom SFI behöver förbättras på flera sätt. Bakgrunden till granskningen är det ökade flyktingmottagandet 2015 och vikten av att nyanlända får lära sig svenska för sin fortsatta etablering i Sverige.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Sverige
  18-04-2018

  Regeringen föreslår ett nytt system för antagningen till högre utbildning.

  Regeringens förslag syftar till att ge ett tydligare och enklare antagningssystem till högskolor och universitet där fokus ska vara den sökandes kompetens. En grundregel i det nya förslaget är att den sökande ska uppvisa den nödvändiga kompetensen för att kunna tillgodogöra sig den sökta utbildningen. Förslaget (proposition 2017/2018:204) bygger på en tidigare utredning och föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

 • menntastefna alþýðufræðsla |Sverige
  23-02-2018

  Sænska ríkisstjórnin vill setja reglugerð um starfsheitin sjúkraliði og félagsliði

  Ríkisstjórnin hefur skipað sérstaka rannsakendur sem eiga að skila tillögum um hvernig ber að setja reglur um starfsheitin sjúkraliði/félagsliði. Niðurstöður eiga að liggja fyrir í apríl 2019.

 • Pixabay.com
  alþýðufræðsla iðn- og starfsmenntun |Sverige
  23-02-2018

  Sérstök námskeið lýðskóla leiða til atvinnu eða áframhaldandi náms

  Sænska Hagstofan (SCB) hefur fylgt þátttakendum í sérstökum námskeiðum lýðskólanna á árunum 2012 til 2014 eftir. SCB staðfestir að að afloknu námskeiðunum hafi flestir fengið atvinnu eða haldið áfram námi. Eftirfylgni af þessu tagi er sú fyrsta sinnar tegundar.

 • ammatillinen koulutus koulutuspolitiikka |Sverige
  23-02-2018

  Hallitus haluaa säännellä alihoitajan ammattia

  Ruotsin hallitus on asettanut erityisen selvityshenkilön laatimaan esityksen siitä, miten alihoitajan (undersköterska) ammattia voidaan säännellä. Selvityksen on määrä valmistua huhtikuussa 2019.

 • Pixabay.com
  vapaa sivistystyö ammatillinen koulutus |Sverige
  23-02-2018

  Kansanopistojen erikoiskurssit johtavat työelämään tai jatkokoulutukseen

  Ruotsin tilastollinen keskustoimisto (SCB) on selvittänyt kansanopistojen erikoiskursseille vuosina 2012–2014 osallistuneiden sijoittumista työelämään ja koulutukseen. SCB toteaa, että kursseille osallistuneista melko suuri osa on sijoittunut työmarkkinoille tai jatkokoulutukseen. Kyseessä on ensimmäinen aiheesta tehty seuranta.

 • yrkesutbildning utbildningspolitik |Sverige
  22-02-2018

  Regeringen vill reglera yrket undersköterska

  Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag på hur yrket undersköterska kan regleras. Utredningen ska vara klar i april 2019.

 • Pixabay.com
  folkbildning yrkesutbildning |Sverige
  15-02-2018

  Folkhögskolornas särskilda kurser leder till jobb eller fortsatta studier

  Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en uppföljning av deltagarna inom folkhögskolornas särskilda kurser mellan åren 2012 till 2014.

 • menntastefna |Sverige
  21-12-2017

  Mikill skortur á starfsfólki á mörgum starfssviðum í framtíðinni

  Í skýrslu sænsku hagstofunnar (SCB) um spár og hneigðir 2017 kemur fram að gert er ráð fyrir að eftirspurn eftir vinnuafli muni aukast umtalsvert hjá hinu opinbera fram til ársins 2035.

 • atvinnulíf |Sverige
  21-12-2017

  Færni og störf tengd saman með nýrri tækni

  Nýr gagnagrunnur sænsku vinnumálastofnunarinnar sýnir hvernig færni og eiginleikar tengjast ólíkum störfum.

 • näringsliv |Sverige
  20-12-2017

  Kompetenser och yrken kopplas ihop med ny teknik

  Arbetsförmedlingens nya kompetensdatabas visar hur kompetenser och egenskaper hänger samman med olika yrken.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Sverige
  19-12-2017

  Stor framtida brist på personal inom många yrkesområden

  I statistiska centralbyråns (SCB) rapport om trender och prognoser 2017 bedöms arbetskraftsbehovet öka kraftigt i offentlig sektor fram till år 2035.

 • koulutuspolitiikka elinikäinen oppiminen |Sverige
  04-12-2017

  Osallistava, innovatiivinen ja turvallinen Pohjola

  Ruotsi on valinnut kolme teemaa Pohjoismaiden ministerineuvoston työskentelyohjelmaan vuodelle 2018.

 • ohjaus |Sverige
  04-12-2017

  Komiteanmietinnössä ehdotetaan elinikäistä ohjausta

  Tulevaisuuden työmarkkinoiden edellyttämää ohjausta käsittelevän komiteanmietinnön ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” osaraportissa ehdotetaan, että elinikäistä ohjausta varten perustettaisiin digitaalinen alusta.

 • vuxnas lärande utbildningspolitik |Sverige
  04-12-2017

  Sjálfbær, nýskapandi og örugg Norðurlönd

  Svíar hafa valið þrjú meginþemu fyrir formennskuáætlun sína fyrir Norrænu ráðherranefndarinnar árið 2018.

 • vägledning |Sverige
  04-12-2017

  Í úttekt er lögð fram tillaga um æviráðgjöf

  Í áfangaskýrslu úttektar sem ber yfirskriftina: Ráðgjöf fyrir atvinnulíf framtíðar (SOU 2017:82)eru lagðar fram tillögur um komið verði á rafrænum vettvangi fyrir æviráðgjöf undir umsjón margra opinberra stofnana sem jafnframt sjá í samstarfi um rekstur vettvangsins.

 • näringsliv vägledning |Sverige
  06-11-2017

  Livslång vägledning föreslås i utredning

  Utredningen ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” (SOU 2017:82) föreslår i sin delrapport att en digital plattform för livslång vägledning inrättas och drivs av flera statliga myndigheter tillsammans.

 • integration innovation |Sverige
  03-11-2017

  Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden

  Sverige har valt tre teman för sitt program för Nordiska Ministerrådets arbete under 2018. Sverige vill arbeta för ett mer inkluderande, innovativt och tryggt Norden under nästa år.

 • vapaa sivistystyö |Sverige
  31-10-2017

  Kansanopistot tärkeitä toimijoita osaamisen kehittämiseen tähtäävässä panostuksessa

  Hallitus toteuttaa Kunskapslyftet-panostuksen, jonka tavoitteena on elinikäisen oppimisen vahvistaminen ja työllisyyden nousu.

 • koulutuspolitiikka aikuisten oppiminen |Sverige
  31-10-2017

  Uusia panostuksia aikuisten ammattikoulutukseen

  Hiljattain julkistetussa vuoden 2018 tulo- ja menoarvioesityksessään Ruotsin hallitus jatkaa aikuisten ammattikoulutukseen suunnattuja panostuksiaan.

 • menntastefna folkeoplysning |Sverige
  31-10-2017

  Lýðskólar mikilvægir aðilar í hækkun menntastigs

  Sænska ríkisstjórnin hrindir í framkvæmd aðgerðum til þess að hækka menntastig, með ævimenntun og aukinni atvinnuþátttöku.

 • menntastefna |Sverige
  31-10-2017

  Nýjar aðgerðir er varða starfsmenntun fullorðinna

  Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2018, sem sænska ríkisstjórnin lagði fram nýlega, er gert ráð fyrir áframhaldandi aðgerðum á sviði starfsmenntunar fullorðinna.

 • folkbildning utbildningspolitik |Sverige
  09-10-2017

  Folkhögskolorna viktiga aktörer inom kunskapslyftet

  Regeringens genomför ett kunskapslyft för ett livslångt lärande och högre sysselsättning.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  06-10-2017

  Nya satsningar på yrkesutbildning för vuxna

  I den nyligen presenterade budgetpropositionen för 2018 fortsätter regeringen satsningen på yrkesutbildning för vuxna.

 • menntastefna |Sverige
  01-10-2017

  Aukin áhersla á símenntunarmiðstöðvar

  Í fjárlagafrumvarpinu fyrir 2018 kunngerði sænska ríkisstjórnin nýtt framlag til þess að byggja upp kerfi til þess að styðja við nám og kennslu fyrir fólk um landið allt.

 • koulutuspolitiikka aikuisten oppiminen |Sverige
  01-10-2017

  Uusi panostus oppimiskeskuksiin

  Ruotsin hallituksen vuoden 2018 budjettiesitykseen sisältyy uusi valtiontuki, jonka tarkoituksena on luoda koko maan kattava infrastruktuuri ihmisten osaamisen ja koulutuksen tukemiseksi.

 • validering |Sverige
  29-09-2017

  Expertseminarium om kvalitet i validering

  Under dagen presenteras ett forskningsprojekt om kvalitetsarbete i validering som genomförts av forskare från Sverige, Finland och Danmark.

 • Fredrik Bergman och Monica Haider på Macken.
  baskunskaper |Sverige
  25-09-2017

  Grundläggande färdigheter i dagens samhälls- och arbetsliv - vuxenutbildning

  Courtyard Stockholm Kungsholmen, Rålambshovsleden 50, Stockholm, 9.30-16.00

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  18-09-2017

  Ny satsning på lärcentra

  I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen ett nytt statsbidrag för att skapa en infrastruktur för att stödja lärande och utbildning för människor i hela landet.

 • menntastefna innflytjendur |Sverige
  30-08-2017

  Menntun fyrir nýaðflutta fullorðna með stutta skólagöngu að baki

  Sænska ríkisstjórnin hefur í sumar falið menntamálastofnun nýtt verkefni sem hefst haustið 2017 og felst í að taka saman efni til að auðvelda sveitarfélögun að samþætta nám í sænsku við önnur fög í fullorðinsfræðslu á þeirra vegum.

 • maahanmuuttajat luku- ja kirjoitustaito |Sverige
  29-08-2017

  Vähän koulutetuille aikuisille maahanmuuttajille suunnattu koulutus

  Ruotsin hallitus on kesän aikana antanut kouluasioista vastaavalle virastolle Skolverketille tehtäväksi laatia aikuiskoulutukseen liittyvän materiaalipaketin tueksi kunnille.

 • invandrare utbildningspolitik |Sverige
  29-08-2017

  Utbildning för nyanlända vuxna med kort tidigare skolbakgrund

  Regeringen har under sommaren gett skolverket ett nytt uppdrag att under hösten 2017 ta fram ett stödmaterial till kommunerna som ska underlätta för kommunerna att kunna kombinera svenska med övriga kurser inom kommunal vuxenutbildning.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  23-12-2016

  Hallituksen Kunskapslyftet-panostus osaamisen kehittämiseen jatkuu vuonna 2017

  Hallitus on esittänyt koko koulutussektoria koskevia lisäpanostuksia vuodelle 2017.

 • menntastefna |Sverige
  20-12-2016

  Sænska ríkisstjórnin leggur áherslu á átak í menntamálum 2017

  Ríkisstjórnin hefur lagt fram tillögu um áframhaldandi áherslu á átak á öllum sviðum menntageirans árið 2017 og á sviði fullorðinsfræðslu hefur þá áhrif á fjölda nemaplássa með framlögum úr ríkissjóði.

 • utbildningspolitik |Sverige
  19-12-2016

  Regeringens satsning på kunskapslyftet fortsätter 2017

  Regeringen har föreslagit fortsatta satsningar inom hela utbildningssektorn 2017 och för vuxnas lärande innebär det ett ökande antal utbildningsplatser med statlig finansiering.

 • innflytjendur |Sverige
  30-11-2016

  Kortlagning á framlagi háskóla til málefna er varða flóttamenn

  Samtök háskólanna í Svíþjóð (SUHF) og sænska háskólaráðið (UHR) hafa framkvæmt könnun á því hvað skólarnir hafa lagt af mörkum við úrlausnir fyrir flóttamenn og innflytjendur haustið 2016.

 • menntastefna |Sverige
  30-11-2016

  Ný reglugerð um starfsmenntun fullorðinna

  Sænska ríkisstjórnin hefur samþykkt nýja reglugerð um úthlutun fjármagns til svæðisbundinnar starfsmenntunar sem taka á gildi 1. janúar 2017.

 • korkeakoulutus maahanmuuttajat |Sverige
  29-11-2016

  Korkeakoulujen pakolaisiin liittyvät ratkaisut kartoitettu

  Ruotsin yliopisto- ja korkeakoululiitto (UHF) sekä yliopisto- ja korkeakouluneuvosto (UHR) ovat tutkineet yhdessä sitä, minkälaisin toimin yksittäiset korkea-asteen oppilaitokset kehittävät pakolaisille ja maahanmuuttajille suunnattuja ratkaisuja.

 • koulutuspolitiikka ammatillinen koulutus |Sverige
  29-11-2016

  Uusi päätös aikuisten alueellistetusta ammattikoulutuksesta

  Hallitus on päättänyt uudesta asetuksesta, jolla säädetään aikuisten alueellistetun ammattikoulutuksen (regionalt yrkesvux) valtionosuuksista.

 • högre utbildning invandrare |Sverige
  08-11-2016

  Kartläggning av lärosätenas insatser i flyktingfrågan

  Sveriges universitets- och högskoleförbund ( SUHF) samt universitets - och högskoleråd (UHR) har gemensamt gjort en undersökning av vad enskilda lärosäten gör för att bidra med lösningar för flyktingar och nyanlända.

 • yrkesutbildning utbildningspolitik |Sverige
  07-11-2016

  Nytt beslut om regionaliserad yrkesutbildning för vuxna

  Regeringen har tagit beslut om en ny förordning som ska styra kommande statsbidrag för en regionaliserad yrkesutbildning med start 1 januari 2017.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  31-10-2016

  Hallitus ehdottaa aikuisille uutta opintostarttitukea

  Uuden tukimuodon tarkoituksena on lisätä opintoihin hakeutumista sellaisten naisten ja miesten kohdalla, joilla on suuri koulutuksen tarve.

 • aikuisten oppiminen koulutuspolitiikka |Sverige
  31-10-2016

  Panostus aikuisten oppimiseen saa jatkoa hallituksen budjettiesityksessä vuodelle 2017

  Hallituksen esityksessä vuoden 2017 budjetiksi on varattu lisää aloituspaikkoja aikuiskoulutukseen kunskapslyftet-panostuksen puitteissa.

 • menntastefna |Sverige
  31-10-2016

  Áframhaldandi áhersla á fræðslu fullorðinna í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar fyrir 2017

  Í fjárlagafrumvarpi sænsku ríkisstjórnarinnar fyrir 2017 er lagt til að fjölga enn plássum í þekkingarátakinu.

 • menntastefna |Sverige
  31-10-2016

  Ríkisstjórnin leggur fram tillögu um nýja námsstyrki fyrir fullorðna

  Markmiðið með þessum nýju aðgerðum er að fjölga námsmönnum sem hafa þörf fyrir mikla menntun, bæði konum og körlum, til þess að efla tækifæri þeirra til þess að komast inn á vinnumarkaðinn.

 • utbildningspolitik |Sverige
  06-10-2016

  Regeringen föreslår nytt studiestartsstöd för vuxna

  Syftet med den nya satsningen är att öka rekryteringen till studier bland personer med stort utbildningsbehov, såväl kvinnor som män, för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

 • vuxnas lärande utbildningspolitik |Sverige
  06-10-2016

  Fortsatt satsning på vuxnas lärande i regeringens budget för 2017

  I regeringens förslag till budget för 2017 föreslås en fortsatt förstärkning av antalet platser inom kunskapslyftet.

 • menntastefna |Sverige
  30-09-2016

  Svindl í prófum við háskóla verður refsivert

  Samkvæmt nýjum tilskipunum frá Háskólaráðinu verður hverskonar form á svindli í prófum við háskóla refsivert.

 • korkeakoulutus |Sverige
  30-09-2016

  Koevilppi högskoleprovet-kokeessa muuttuu rangaistavaksi

  Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvoston (Universitets- och högskolerådet) uusien säännösten myötä kaikenlainen vilppi korkeakouluvalmiutta mittaavassa högskoleprovet-kokeessa muuttuu rangaistavaksi.

 • utbildningspolitik |Sverige
  12-09-2016

  Fusk vid högskoleproven blir straffbara

  Nya föreskrifter från Universitets- och högskolerådet (UHR) gör att alla former av fusk vid kommande högskoleprov blir straffbara.

 • elinkeinoelämä |Sverige
  31-08-2016

  Nuorisotyöttömyys alhaisimmillaan 13 vuoteen

  Ruotsin työmarkkinaministeriön mukaan työllisyys kehittyy Ruotsissa erittäin myönteiseen suuntaan.

 • atvinnulíf |Sverige
  31-08-2016

  Atvinnuleysi ungs fólks hefur ekki verið lægra í 13 ár

  Atvinnumálaráðuneytið tilkynnir að þróun atvinnuþátttöku í Svíþjóð sé afar jákvæð. Yfir 120.000 manns hafa fengið störf síðan haustið 2014 og atvinnuleysi er nú 6,8 prósent.

 • validering utbildningspolitik |
  19-08-2016

  Kommunerna måste kanske erbjuda validering

  I en departementsskrivelse (Ds 2016:24) förslår utbildningsdepartementet en rad förändringar för att på olika sätt öka antalet valideringar och förbättra arbetet med validering som sker inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan, universitet och högskolor samt branscher.

 • Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.
  näringsliv |Sverige
  19-08-2016

  Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 13 år

  Arbetsmarknadsdepartementet meddelar att utvecklingen av sysselsättningen är mycket positiv i Sverige.

 • perustaidot kielet |Sverige
  30-06-2016

  Kiinnostus ruotsi toisena kielenä -opintoja kohtaan kasvoi

  Opettajalehden mukaan korkeakoulujen ruotsi toisena kielenä -perusopintoihin hakeneiden määrä tuplaantui syksyllä 2016 edellisvuoteen verrattuna.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  30-06-2016

  Uusi tukimuoto työttömille, joilla on matala koulutustaso

  Hallitus ehdottaa uutta opintostarttitukea opiskelun aloittamisen kannustimeksi.

 • högre utbildning menntastefna |Sverige
  30-06-2016

  Aukinn áhugi á sænsku sem annað mál

  Í riti kennara kemur fram að umsækjendum um grunnnám háskólanna í sænsku sem annað mál hafi tvöfaldast á milli áranna 2015 og 2016.

 • menntastefna |Sverige
  30-06-2016

  Nýir styrkir fyrir atvinnuleitendur með litla formlega menntun

  Sænska ríkisstjórnin hefur lagt fram tillögur um nýja námsstyrki til þess að virkja fólk.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Sverige
  15-06-2016

  Ökat intresse för ämnet svenska som andraspråk

  Lärarnas tidning rapporterar att antalet förstahandssökande till lärosätenas grundkurser i svenska som andraspråk hösten 2016 fördubblats jämfört med 2015.

 • utbildningspolitik |Sverige
  14-06-2016

  Nytt stöd för arbetslösa med kort utbildning

  Regeringen föreslår ett nytt rekryterande studiestartsstöd.

 • aðlögun |Sverige
  30-05-2016

  Sænska menntamálastofnunin gefur út upplýsingar fyrir innflytjendur á mismunandi tungumálum um sænska skólakerfið

  Menntamálastofnun hefur upplýsingar um sænska skólakerfið á 14 mismunandi tungumálum.

 • menntastefna aðlögun |Sverige
  30-05-2016

  Á fjárlögum ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir frekari aðgerðum fyrir nýaðflutta og fræðslu fullorðinna

  Í breytingartillögum við fjárlög sænsku ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2016, sem kynntar voru í apríl sl. er gert ráð fyrir frekari aðgerðum á málefnum er varða innflytjendur og fullorðinsfræðslu.

 • kotoutuminen |Sverige
  27-05-2016

  Skolverket laati maahanmuuttajille Ruotsin koulujärjestelmää koskevan monikielisen infopaketin

  Virasto tarjoaa nyt tietoa koulujärjestelmästä 13 eri kielellä.

 • koulutuspolitiikka kotoutuminen |Sverige
  27-05-2016

  Hallituksen kevätbudjetissa uusia panostuksia maahanmuuttajiin ja aikuiskoulutukseen

  Huhtikuussa esitelty hallituksen esitys vuoden 2016 muutetuksi talousarvioksi sisältää maahanmuuttajiin ja aikuiskoulutukseen kohdistuvia lisäpanostuksia jo tälle vuodelle.

 • integration |Sverige
  10-05-2016

  Information om den svenska skolan för nyanlända på flera olika språk

  Skolverket har nu information om den svenska skolan på 13 olika språk.

 • utbildningspolitik integration |Sverige
  10-05-2016

  Regeringen satsar på nyanlända och vuxenutbildningen

  I regeringens förslag till ändrad budget för 2016 som presenterades i april finns ytterligare satsningar på nyanlända och vuxenutbildningen redan i år.

 • folkbildning yrkesutbildning |Sverige
  21-04-2016

  Unga utan gymnasieutbildning ska kunna få extra stöd

  Som en del i regeringens satsning ”vägar framåt” för unga som varken studerar eller arbetar ska Folkbildningsrådet fördela medel för matchningsinsatser.

 • utbildningspolitik |Sverige
  21-04-2016

  Nytt förslag till förändringar av systemet med nationella prov

  I den nyligen framlagda utredningen (SOU 2016:25) om nationella prov är ett av huvudförslagen att syftet med de nationella proven ska renodlas.

 • yrkesutbildning aðlögun |Sverige
  21-03-2016

  SMILE. Nýtt verkefni til þess að þróa leiðsögn og ráðgjöf

  Verkefnið SMILE (Strategic Mentorship for Integration, Learning and Equality) miðar að því að auðvelda íbúum af erlendu bergi brotnu leið inn á vinnumarkaðinn og jafnframt uppfylla kröfur iðnaðarins fyrir færni.

 • menntastefna |Sverige
  21-03-2016

  Ríkisstjórnin skipar rannsóknarnefnd um aðgang að háskólum

  Til þess að ná fram einfaldari og opnari kröfum fyrir þá sem sækja um nám í háskólum hefur sænska ríkisstjórnin fyrirskipað rannsókn til þess að fá yfirsýn yfir aðgengi að háskólanámi.

 • ammatillinen koulutus kotoutuminen |Sverige
  21-03-2016

  SMILE – uusi mentoroinnin ja ohjauksen kehityshanke

  SMILE (Strategic Mentorship for Integration, Learning and Equality) on hanke, jonka tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille ja samalla vastata teollisuuden osaamistarpeisiin.

 • korkeakoulutus koulutuspolitiikka |Sverige
  21-03-2016

  Hallitus teettää selvityksen korkeakoulutukseen pääsystä

  Ruotsin hallitus selvittää yliopistojen ja korkeakoulujen valintajärjestelmiä.

 • Bo Gustafsson, Sävsjö kommun, Conny Gustavsson, Swerea SWECAST och Cecilia Bjursell, Encell.
  integration yrkesutbildning |Sverige
  18-03-2016

  SMILE. Nytt projekt för att utveckla mentorskap och handledning.

  Projektet SMILE ( Strategic Mentorship for Integration, Learning and Equality )syftar till att underlätta för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt tillgodose industrins kompetensbehov.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Sverige
  18-03-2016

  Regeringen tillsätter utredning om tillträde till högre utbildning

  För att få fram enklare och öppnare krav för de som ska söka till högre utbildning tillsätter regeringen en utredning för att se över tillträdessystemet till universitet och högskolor.

 • menntastefna |Sverige
  23-02-2016

  Ný hraðleið fyrir nýaðflutta leikskólakennara og kennara

  Sænska ríkisstjórni hefur átt viðræður við aðila vinnumarkaðarins um hraðleið til starfa fyrir innflytjendur sem hafa menntun eða starfsreynslu sem skortur er á í Svíþjóð.

 • menntastefna |Sverige
  23-02-2016

  Hækkun kennaralauna til þess að bæta námsárangur í skólum

  Sænska ríkisstjórnin hefur ákveðið að verja árlega þremur milljörðum sænskra króna til þess að hækka laun kennara og annarra starfsmanna í skólum til þess að bæta námsárangur í skólum.

 • maahanmuuttajat koulutuspolitiikka |Sverige
  23-02-2016

  Uusi pikaväylä maahan muuttaville opettajille ja lastentarhanopettajille

  Ruotsin hallitus on keskustellut työelämäosapuolten kanssa nopeampien työllistymisväylien luomisesta maahan vasta saapuneille maahanmuuttajille, joilla on Ruotsissa tarvittava koulutus tai ammattikokemusta.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  23-02-2016

  Opettajien palkankorotuksella pyritään parantamaan oppimistuloksia

  Oppimistulosten parantamiseksi kouluissa Ruotsin hallitus on päättänyt käyttää kolme miljoonaa kruunua vuodessa opettajille ja eräille muille koulujen henkilöstöryhmille suunnattuihin palkankorotuksiin.

 • integration utbildningspolitik |Sverige
  22-02-2016

  Nytt snabbspår för nyanlända förskollärare och lärare

  Regeringen har fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar till arbete för de nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som behövs i Sverige.

 • utbildningspolitik |Sverige
  22-02-2016

  Lärarlönelyft för att förbättra kunskapsresultaten i skolan

  För att förbättra kunskapsresultaten i skolan har regeringen fattat beslut om att investera tre miljarder kronor på årsbasis till höjda löner för lärare och vissa andra personalkategorier i skolan. Formulärets överkant.

 • jöfn tækifæri |Sverige
  19-01-2016

  Nú hefst hin stóra viðhorfskönnun Menntamálastofnunar

  Í janúar 2016 hefst Skólakönnunin, umfangsmikil viðhorfskönnun Menntamálastofnunar sem nær til nemenda, foreldra og starfsfólks sem kemur að kennslu í fjórða hluta allra skóla í Svíþjóð.

 • högre utbildning |Sverige
  19-01-2016

  Inntaka nema í háskóla á vormisseri er lokið

  161.161 einstaklingur hefur fengið staðfestingu á að inntöku í nám á vorönn

 • laadunvarmistus yhtäläiset mahdollisuudet |Sverige
  19-01-2016

  Kouluasioiden tarkastusviraston suuri kyselytutkimus alkaa

  Tammikuussa 2016 Ruotsin kouluasioiden tarkastusvirasto Skolinspektionen käynnistää suuren kyselytutkimuksen, johon osallistuu alkuvaiheessa neljäsosa maan kouluista.

 • korkeakoulutus |Sverige
  19-01-2016

  Yliopistojen ja korkeakoulujen kevätlukukauden opiskelijavalinnat on tehty

  161 161 henkilöä on saanut tietää tulleensa valituksi tällä kevätlukukaudella alkavaan koulutukseen.

 • lika möjligheter kvalitetssäkring |Sverige
  15-01-2016

  Nu startar Skolinspektionens stora enkätundersökning

  I januari 2016 öppnar Skolenkäten, Skolinspektionens stora enkätundersökning med elever, föräldrar och pedagogisk personal i en fjärdedel av landets skolor.

 • högre utbildning |Sverige
  15-01-2016

  Antagningen till vårens kurser på universitet och högskolor är klar

  Nu har 161 161 personer fått besked att de antagits till en utbildning i vår.

 • utbildningspolitik validering |Sverige
  18-12-2015

  Uusi AHOT-valiokunta muodostaa hallituksen AHOT-työn selkärangan

  Valiokunnan päätavoitteena on ottaa haltuun koko AHOT-järjestelmä, jotta siitä voidaan tehdä yhtenäinen ja kansallisella tasolla yhdenmukainen.

 • högre utbildning validering |Sverige
  18-12-2015

  Maahanmuuttajille pikapolkuja terveydenhuoltoalan ammatteihin

  Työmarkkinaosapuolet ja Ruotsin työvoimaviranomaiset ovat päättäneet perustaa maahan vasta saapuneille maahanmuuttajille pikapolkuja terveydenhuollon säänneltyihin ammatteihin.

 • validering |Norden
  18-12-2015

  NVL julkaisee uuden AHOT-aiheisen raportin

  NVL:n aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) asiantuntijaverkosto on laatinut raportin, jonka otsikkona on ”Validation and the Value of Competences. Road Map 2018.”. Raportti luo laaja-alaisen katsauksen AHOT-toimintaan.

 • raunfærnimat menntastefna |Sverige
  18-12-2015

  Ný raunfærnimatsnefnd skipar mikilvægt hlutverk í aðgerðum ríkisstjórnarinnar á sviði raunfærni

  Yfirmarkmið nefndarinnar er að vinna að því að samræma kerfi raunfærnimats gera það heildstætt í landinu öllu

  Meðal annarra verkefna nefndarinnar er að finna góð dæmi hvernig mat á raunfærni er árangursríkt til þess að miðla þekkingunni til annarra sviða eða starfa þar sem raunfærnimat hefur ekki gefist jafn vel.

 • raunfærnimat högre utbildning |Sverige
  18-12-2015

  Flýtispor fyrir nýaðflutta á sviði heilbrigðis- og umönnunar

  Aðilar atvinnulífsins hafa í samstarfi við Vinnumálastofnunina í Svíþjóð sammælst um að kom á flýtispori fyrir nýaðflutta innan lögbundinna starfssviða umönnunar og heilbrigðis.
  Ríkisstjórnin hefur undanfarið ár átt í viðræðum við aðila atvinnulífsins til þess að auðvelda nýaðfluttum sem hafa lokið ólíku starfsnámi og hafa starfsréttindi að ganga í störf á sænskum vinnumarkaði.

 • raunfærnimat |Norden
  17-12-2015

  NVL gefur út nýja skýrslu um raunfærnimat

  Sérfræðinganet NVL um raunfærnimat hefur unnið skýrslu sem ber heitið „Validation and the Value of Competences. Road Map 2018“. Í skýrslunni er breitt sjónarhorn á mat á áunninni færni.

 • utbildningspolitik validering |Sverige
  17-12-2015

  Ny valideringsdelegation blir ryggraden i regeringens arbete med validering

  Ett övergripande syfte med delegationen är att ta ett grepp om hela valideringssystemet för att göra det enhetligt och nationellt sammanhållet.
  En annan uppgift för delegationen är att hitta goda exempel där validering fungerar bra för att ta lärdom för områden eller yrken där det inte fungerar lika bra.

 • högre utbildning validering |Sverige
  17-12-2015

  Snabbspår för nyanlända inom hälso- och sjukvårdsyrken

  Arbetsmarknadens parter i samarbete med Arbetsförmedlingen har enats om att inrätta snabbspår för nyanlända inom reglerade hälso- och sjukvårdsyrken.
  Regeringen har under året fört samtal med arbetsmarknadens parter för att nyanlända med olika yrkesutbildningar och yrkesexamina snabbare ska kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

 • validering utbildningspolitik |Norden
  17-12-2015

  NVL publicerar ny rapport om validering

  NVL;s expertnätverk för validering har arbetat fram en rapport kallad Validation and the Value of Competences. Road Map 2018. Rapporten ger ett brett perspektiv på validering av tidigare förvärvad kompetens.

 • |Sverige
  04-11-2015

  Sænski viðmiðaramminn um hæfni hlýtur nýtt nafn

  Ákveðið hefur verið að sænski viðmiðaramminn um hæfni hljóti nýtt nafn  frá NQF  í SeQF.

 • |Sverige
  04-11-2015

  Í nýrri skýrslu kemur fram að tileinkun félagsfærni er jafn mikilvæg og fagtengt nám

  Þetta sýna niðurstöður nýrra skýrslu um ævinám þar sem ungt fólk með Aspberger heilkenni lýsir reynslu sinni af sérkennslu.

 • |Sverige
  30-10-2015

  Ruotsin tutkintojen viitekehyksen nimi muuttuu

  Hallitus päätti muuttaa Ruotsin kansallisen tutkintojen viitekehyksen nimen

 • |Sverige
  30-10-2015

  Hallitus valmistautuu kriisitilanteeseen

  Hallitus valmistautuu kriisitilanteeseen ja esittelee uusia turvapaikanhakijoiden asumiseen ja koulunkäyntiin liittyviä toimenpiteitä

 • |Sverige
  30-10-2015

  Uusi raportti: Sosiaalinen oppiminen vähintään yhtä tärkeää kuin oppisisältöjen oppiminen

  Tulos on peräisin tuoreesta elinikäistä oppimista käsittelevästä raportista, jossa nuoret Asperger-aikuiset kuvailevat kokemuksiaan mukautetusta opetuksesta.

 • |Sverige
  30-10-2015

  Sveriges referensram för kvalifikationer byter namn

  Nu är det bestämt att Sveriges referensram för kvalifikationer byter namn från NQF till SeQF.

 • lika möjligheter |Sverige
  30-10-2015

  Regeringen förbereder för en krissituation och presenterar nya åtgärder för asylsökandes boende och skolgång

  Regeringen menar att Sverige står inför en av de största humanitära insatserna i svensk historia.

 • forskning |Sverige
  30-10-2015

  Ny rapport visar att det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet

  Resultatet visar bland annat att det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet.

 • |Sverige
  23-09-2015

  Námsmenn í lýðskólum eru ánægðir með námið

  Þeir sem lagt hafa stund á nám í lýðskólum eru í heildina ánægðir með það. Þetta kemur fram í matsskýrslunni  „Skrefið áfram - könnun á meðal þeirra sem stunda nám í lýðskólum 2013

 • |Sverige
  23-09-2015

  Ríkisstjórnin vill efla raunfærni  

  Ríkisstjórnin leggur áherslu á mikilvægi raunfærnimats í frumvarpi sínu til fjárlaga og áætlar að miklum fjármunum verði varið til þess á næstu árum.

 • |Sverige
  23-09-2015

  Ríkisstjórnin vill innleiða rétt til að stunda nám í framhaldsskólum fyrir fullorðna (komvux)

  Meðal þess sem kemur fram í fjárlagafrumvarpi sænsku  ríkisstjórnarinnar að hún óskar eftir að innleiða rétt til náms á framhaldsskólastigi fyrir fullorðna sem sveitarfélögin standa fyrir.  

 • |Sverige
  22-09-2015

  Kansanopiston käyneet tyytyväisiä saamaansa koulutukseen

  Kansanopistossa opiskelleet ovat keskimäärin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Hallitus aikoo panostaa AHOTiin

  Hallitus korostaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) merkitystä tulevassa budjettiesityksessään ja ilmoittaa, että lähivuosina tulossa on yhtenäinen suurpanostus.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Hallitus haluaa antaa aikuisille oikeuden toisen asteen opintoihin

  Hallitus  ilmoittaa budjettiesityksessään, että se haluaa taata lailla aikuisille oikeuden toisen asteen opintoihin kunnallisessa aikuisoppilaitoksessa.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Folkhögskolans deltagare nöjda med sin utbildning

  Personer som gått på folkhögskola är överlag nöjda med sin utbildning.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Regeringen vill satsa på validering

  Regeringen lyfter fram valideringens betydelse i sitt kommande budgetförslag och aviserar en stor samlad insats de kommande åren.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Regeringen vill införa rätt att studera på komvux

  Regeringen aviserar i budgetpropositionen att man vill införa en rättighet för studier inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

 • |Sverige
  01-09-2015

  Uusi AHOT-raportti

  Kartoitus AHOT-työtä tekevien tarvitsemaa osaamista ja osaamisen kehittämistä.

 • |Sverige
  01-09-2015

  Lisää pysyviä opiskelupaikkoja Yrkeshögskolan-koulutukseen

  Hallitus aikoo varata 150 miljoonaa kruunua 2500 korkea-asteen ammattiopiskelupaikan rahoittamiseen vuodelle 2016.

 • |Sverige
  31-08-2015

  Ny rapport om validering

  Kartläggning av vilka kompetenser och vilken kompetensutveckling som behövs för de som arbetar med validering.

 • |Sverige
  31-08-2015

  Fler permanenta utbildningsplatser till yrkeshögskolan

  Regeringen kommer att avsätta 150 miljoner kronor för att kunna finansiera motsvarande 2500 utbildningsplatser i yrkeshögskolan 2016.

 • |Sverige
  12-06-2015

  Framlög til skólaþróunar ná ekki til allra

  Í sumum sveitarfélögum er framlag ríkisins til skólaþróunar gernýtt en í öðrum eru engar aðgerðir í gangi.

 • |Sverige
  12-06-2015

  30 milljónir í tungumálakennslu fyrir innflytjendur

  Stjórn sænska Alþýðufræðsluráðsins hefur ákveðið að úthluta 30 milljónum sænskra króna til fræðslusambandanna til þess að efla færni hælisleitenda í sænsku.

 • |Sverige
  11-06-2015

  Bidrag till skolans utveckling når inte alla

  Vissa kommuner använder de statliga bidragen till skolutveckling flitigt medan andra nästan inte tar del av satsningarna alls.

 • |Sverige
  11-06-2015

  30 miljoner till språkundervisning för asylsökande

  Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att fördela totalt 30 miljoner kronor till studieförbunden för att stärka asylsökandes kunskaper i svenska.

 • |Sverige
  20-05-2015

  Riksrevisionen granskar yrkeshögskolans utbildningar

  Riksrevisionens pågående granskning har som syfte att bland annat ta reda på om utbildningarna motsvarar arbetsmarknadens behov och om de studerande genom sina utbildningar får de kunskaper och kompetenser som behövs.

 • |Sverige
  20-05-2015

  Tarkastusvirasto tutkii yrkeshögskolan-koulutuksia

  Valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaava Riksrevisionen tarkastaa parhaillaan Ruotsin yrkeshögskolan-järjestelmään kuuluvia toisen asteen jälkeisiä ammattikoulutusohjelmia.

 • |Sverige
  20-05-2015

  Gymnasiesärskolans reform ska följas upp

  Gymnasiesärskolan reformerades 2013.

 • |Sverige
  20-05-2015

  Toisen asteen erityisopetuksen uudistus seurantaan

  Toisen asteen erityisopetus uudistettiin Ruotsissa vuonna 2013.

 • |Norden
  20-05-2015

  Nordisk konferens om validering

  Hur kan vi få en bild av det aktuella valideringsarbetet?

 • |Norden
  20-05-2015

  Erilaisia näkökulmia aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen

  Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL järjestää pohjoismaisen konferenssin aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT).

 • |Sverige
  28-04-2015

  Hallitus ilmoitti uudesta kotouttamispaketista

  Kevätbudjettiin sisältyvän uuden kotouttamispaketin avulla hallitus haluaa luoda paremmat edellytykset vasta saapuneiden maahanmuuttajien nopealle työ- tai opiskelupaikan saamiselle.

 • |Sverige
  28-04-2015

  Hallitus haluaa ottaa käyttöön kansallisen tutkintojen viitekehyksen

  Hallitus on luovuttanut valtiopäiville esityksen, jossa ehdotetaan kansallisen kvalifikaatioiden (tutkintojen ja osaamisen) viitekehyksen luomista.

 • kompetensutveckling |Sverige
  28-04-2015

  Yksi kolmesta opettajasta on epäpätevä

  Ruotsin opetusasioista vastaavan viraston Skolverketin tilastojen mukaan joka kolmas opettaja on epäpätevä opettamassaan aineessa

 • |Sverige
  27-04-2015

  Ríkisstjórnin tilkynnir um styrk til þess að koma sér fyrir

  Í nýju frumvarpi til fjárlaga koma fram tillögur um fleiri forsendur sem eiga að flýta fyrir og auðvelda nýaðfluttum að fá vinnu eða hefja nám.

 • |Sverige
  27-04-2015

  Regeringen aviserar ett nytt etableringspaket

  Regeringen vill i sin nya etableringssatsning i vårbudgeten skapa fler förutsättningar för att nyanlända snabbt ska komma i arbete eller utbildning.

 • |Sverige
  27-04-2015

  Sænska ríkisstjórnin vill innleiða hæfniramma

  Ríkisstjórnin lagði fram frumvarp til laga á þjóðþinginu sem hefur ákveðið að eðlilegt sé að innleiða sænskan hæfniramma.

 • |Sverige
  27-04-2015

  Regeringen vill införa en nationell referensram för kvalifikationer

  Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen där bedömningen görs att en nationell referensram för kvalifikationer bör införas.

 • kompetensutveckling |Sverige
  27-04-2015

  Þriðji hver kennari án réttinda.

  Nýjar tölur frá sænsku menntamálastofnuninni sýna að þriðja hvern kennara skortir réttindi í fögum sem þeir kenna.

 • kompetensutveckling |Sverige
  27-04-2015

  En av tre lärare är obehörig

  Ny statistik från Skolverket visar att var tredje lärare saknar behörighet i de ämnen de undervisar i.

 • |Sverige
  23-03-2015

  Stofnun starfsmenntaháskóla framlengir tilraunaverkefni um raunfærnimat til þess að útvíkka markópinn

  Stofnun starfsmenntaháskóla hefur hrundið í framkvæmd tilraunaverkefni meðal fræðsluaðila á skólastiginu.

 • |Island
  23-03-2015

  Aðferðir skæruhernaðar nýttar til þess að kenna nemendum ný tungumál

  Elisabeth Mueller Nylander, bókasafnsfræðingur við Aleholmsskolan í sveitarfélaginu Sävsjö er fulltrúi Svía í nýju Evrópuverkefni sem styrkt er af Erasmus + og tíu þjóðir eru aðilar að.

 • |Sverige
  23-03-2015

  Enn unnið að því að draga úr brottfalli

  Verkefnið Plug In verður víkkað út og á að ná til nýnema í framhaldsskólanum og unglinga á 16. ári.

 • |Sverige
  23-03-2015

  Yrkeshögskolan-virasto jatkaa AHOT-menettelyyn ja laajennettuun rekrytointiin liittyvää pilottihanketta

  Toisen asteen jälkeistä ammatillista yrkeshögskolan-koulutusta (YH) koordinoiva virasto Myndigheten för yrkeshögskolan on toteuttanut YH-koulutuksen järjestäjille suunnatun tutkimuspilottihankkeen.

 • |Sverige
  23-03-2015

  ”Sissimenetelmät” auttavat uusien kielten oppimisessa

  Sävsjön kunnan Aleholmsskolanin koulukirjaston hoitaja Elisabeth Mueller Nylander on Ruotsin edustaja uudessa EU-hankkeessa.

 • |Sverige
  23-03-2015

  Koulupudokkuutta ehkäisevä hanke sai jatkoa

  Plug In -hanketta laajennetaan koskemaan myös lukioikäisiä ja 15-vuotiaita Ruotsiin vastikään saapuneita nuoria.

 • |Sverige
  20-03-2015

  Fortsatt satsning mot avbrott från gymnasieskolan

  Projektet Plug In utökas nu till nyanlända i gymnasieåldern och till 15-åringar.

 • |Sverige
  20-03-2015

  ”Gerillametoder” ska få studenter att lära sig nya språk

  Elisabeth Mueller Nylander, bibliotekarie på Aleholmsskolan i Sävsjö kommun, är Sveriges representant i ett nytt EU-projekt inom programmet Erasmus + med 10 deltagande länder.

 • |Sverige
  20-02-2015

  Enn þarf að efla nytsemi alþjóðlegra skiptiáætlunum

  Svíar hafa náð miklum árangri í gegnum menntaáætlanir ESB Erasmus Mundus og Menntaáætlunina fyrir ævimenntun.

 • |Sverige
  20-02-2015

  Mikill áhugi meðal unglinga á störfum á velferðarsviði

  Samkvæmt könnun frá unglingabarómeternum finnst ungu fólki tilgangur með störfum sínum á velferðarsviði og að þeirra framlag skipti máli.