Avmattad utveckling eller nya läroformer?

 

Det rörliga arbetslivet och behovet av att ständigt lära nytt och lära om har lett till ett allt mindre linjär kunskapsutveckling. Bilden av livet som en trappa med skolgången i början av livet stämmer inte längre. I stället har det blivit lite av kaos i livets trappa – och någon har myntat begreppet "det vilda lärandet". Med den fantasieggande termen syftar man på att det blir allt vanligare att göra tvära kast och helt byta yrkesinriktning. Andra nya lärformer hittar man på arbetsplatser och i projekt som lärform. Andra företeelser är jobbrotation och arbetsbyte. Och detta inte bara i de nära sammanhangen. I ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsutveckling med utvecklingskraft SOU 2007:10 talar man om vikten av gränsöverskridande samarbete för att skapa förnyelse.

Klimatförändringar leder till samnordisk expansion?

En korrekt bild av utvecklingen i omvärlden förutsätter att man lyfter blicken och analyserar vad om händer utanför det egna närområdet. Det är vad man gjort inom NSPA – Northern Sparesly Populated Areas – ett samnordiskt utvecklingsprojekt som är högaktuellt nu FNs stora klimatkonferens fångar allt intresse.
Den snabba globala temperaturhöjningen har lett till att Nordostpassagen kan bli permanent farbar. Det öppnar perspektiv för expansion av sjöfart norr om Nordkalotten. En annan är de alltmer tillgängliga olje- och mineralfyndigheterna under Norra Ishavet. En tredje är närheten till den expansiva ekonomin i Ryssland.
Här kan aktörer i de norra delarna av Norge, Sverige och Finland bli framgångsrika – särskilt om de kan arbeta och utvecklas tillsammans.

Nordiskt vänortssamarbete som arena för lärande

Lära av varandra är just vad ett mer än sextioårigt vänortssamarbete brukar ägna sig åt.
Strax efter andra världskrigets slut startade ett ännu livaktigt och hållbart samarbete mellan svenska Härnösand, norska Kristiansund, finska Kokkola och danska Fredericia. Alla vänorter har musikutbildningar med lite olika inriktningar.
"Vi lär av varandra och vi skapar tillsammans" säger Sven-Åke Vest, ordförande i kommunfullmäktige och vänortskommittén i Härnösand i Ångermanland. Han tänker på den samverkan kring uppförandet av en festlig musikal, som regisseras och sätts upp enbart för detta nordiska evenemang och där artisterna är ungdomar som på distans gemensamt lärt in och sedan tillsammans uppför . År 2006 var det musikalen ”Kristina från Duvemåla” med särskilt tillstånd av Benny Andersson, som bejublades i Fredericia. I Kristiansund uppfördes år 2008 en specialskriven musikal ”Jentan på Bergan” i Braatthallen. Musikalen, med över 200 medverkande från de fyra vänorterna, är skrivet av Lars Ramsøy-Halle och Per Arne Westavik. Dirigent var Håkan Salomonsson från Härnösand.
Vart annat år anordnar man Nordiska dagar. Värdskapet roterar så att länderna står för värdskapet vart åttonde år. Festdagarna brukar inledas med en mäktig parad genom staden med inte mindre än fyra paradorkestrar anförda av tamburmajorer och drillflickor. Sedan blir det idrottsevenemang - simtävlingar och fotboll för ungdomar.

Det gemensamma havet

Gemensamt för grundarstäderna är att de alla ligger vid havet och har hamnar.
Mer kunskap om sjöfartens utmaningar och hamnväsendet förnyese har varit temat för flera av de symposier som arrangerats för och med de ansvariga politikerna. Här har de norska erfarenheterna av off shore investeringar mm och Fredericias hamnexpansion stått i förgrunden för ett värdefullt lärande av andras erfarenheter. För att inte tala om de svenska och finska kommunalrådens utbyte kring möjligheterna att utveckla trafiken över Bottenhavet.

Länkar:
NSPA: www.nspa-network.eu – recent reports
Ansvarskommittén: www.regeringen.se/sb/d/8728/a/77520
Det nya läroriket: www.premissforlag.se/text/2008/10/det-nya-laroriket
Det vilda lärandet: www.paraplyprojektet.se/fakta/det-krokiga-larandet/