Balansekunst – et verktøy for å uttrykke kompetanse i arbeidslivet

I den nye rapporten «Balansekunst – hvordan og hvorfor beskrive kompetanse som utvikles i arbeidslivet» presenterer arbeidsgiverforeningen Virke en modell som gjør det mulig for alle å beskrive sin kompetanse på en slik måte at den kan forstås av andre.

 
 Et dekorativt billede viser en mørk sten og en lys sten i lysegrå strandsand Balansekunst – et verktøy for å uttrykke kompetanse i arbeidslivet

- Vi vet at det som læres i arbeidslivet gjennom egne erfaringer, samtaler med andre og internopplæring er helt nødvendig for å mestre jobben på en god måte. Det er på høy tid vi får åpnet den svarte boksen med såkalt taus kunnskap. Denne rapporten er et viktig skritt for å få myndigheter og politikere på banen. Det er nødvendig å samarbeide med arbeidsgivere og arbeidstakere om en skikkelig verdsetting av all kompetanse som er viktig i arbeidslivet», sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

På vei mot en mer fullstendig forståelse a kompetanse

Virke utfordrer omverdenen til dialog om hvordan kunnskapsgrunnlaget og utfordringsbildet fra Balansekunst-prosjektet kan» brukes til å forbedre arbeidslivets kompetansearbeid og styrke den generelle kompetansepolitikken.

«Balansekunst» - bidrag til kompetansepolitikken og livslang læring

Gir bedre forståelse av kompetanse – utnyttelse av kompetanse – utvikling av kompetanse «Rett kompetanse på rett plass til rett tid»

  • Realkompetansevurdering; kan gjøres i arbeidslivet med arbeidslivets språk og logikk
  • Mobilitet; kan kommunisere all kompetanse som er bygget opp gjennom arbeid i form av nøkkelkompetanser og læringsutbyttebeskrivelser
  • Integrering; alle kan få beskrevet kompetanse fra tidligere arbeid i samme språk som kompetansebehovene i ulike roller blir beskrevet
  • Overganger og samspill mellom utdanning – arbeidsliv; arbeidslivet kan beskrive tydelig de kompetansebehovene som ligger i den enkelte rolle, og en kan sammenlikne læringsutbyttebeskrivelser fra utdanning og for roller i arbeidslivet
  • Karriereveiledning; kan bruke kompetansestandarder som referanse for veiledning og balansemodellen for å beskrive individuell kompetanse

I framtidens arbeidsliv må alles kompetanse kunne dokumenteres og anerkjennes. Den nye rapporten bygger på resultatene av prosjektet «Balansekunst» som ble presentert i en rapport ved samme navn i 2019. Prosjektet ble ledet av Virke, i samarbeid med arbeidsgiverforeningen NHO og arbeidstakerorganisasjonene LO og YS. I 2018 ble altså første skritt på veien mot en ny måte å forstå kompetanse på tatt. I den nye rapporten presenteres en modell for å beskrive mer enn utdanning, yrker og titler. Det handler om all kompetanse som bygges opp i arbeidslivet gjennom internopplæring og erfaring, og som ikke er dokumentert. - Vi har en lang tradisjon i å snakke om læring i arbeidslivet ut fra hva det ikke er, nemlig «ikke-formell». «Balansekunst» gir et enkelt rammeverk for å kunne snakke om hva læring i arbeidslivet faktisk er. Vi går fra en beskrivelse av noe «ikke-formelt» til å bruke begreper som alle i arbeidslivet kjenner seg igjen i: Teknologi – Mennesker, Fleksibilitet – Rutine, Tempo – Tilstedeværelse», sier forfatter av rapporten, seniorrådgiver Tormod Skjerve i Virke.

Rapporten i sin helhet finner du her:
https://www.virke.no/Statistikk-Rapporter/balansekunst/
https://www.virke.no/Statistikk-Rapporter/a-balancing-act/

Den kan også bestilles på norsk eller engelsk ved å sende e-post til t.skjerve@virke.no