Baskunskaper lika viktigt i arbetslivet som i samhället

Representanter från arbetslivet bekräftar att baskunskaper är en viktig förutsättning för kompetensutveckling i arbetslivet och ett sätt att utveckla nordiska styrkepositioner.

 

När OECD släppte sin rapport om nivån på vuxnas basfärdigheter i 40 länder härom året väckte den en del uppseende. PIAAC visade på brister i alla nordiska länder. Som respons på rapporten initierade Danmark, dåvarande ordförandeland för det nordiska samarbetet, en arbetsgrupp i samarbete med NVL kring grundläggande färdigheter utifrån det danska förmanskapets program och intentioner. Arbetsgruppens uppgift blev att ta upp utmaningar som presenterades i den nordiska PIAAC-rapporten.

Ett resultat av arbetsgruppen var ett nordiskt expertseminarium i Helsingfors kring temat grundläggande färdigheter. Seminariet ordnades av Undervisnings- och kulturministeriet, inom ramen för det finska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet.

Arbetsgruppens rapport presenterades. Rapporten uppmärksammar vad som görs inom området basfärdigheter för vuxna i de olika nordiska länderna. På så sätt kan man identifiera behovet av nya satsningar som krävs för att behålla en fortsatt god nivå inom området. Detta är viktigt för varje enskild individs förmåga att vara en aktiv deltagare i samhälls- och arbetslivet i Norden.

Under seminariet var det främst tre frågeställningar som diskuterades

  1. Hur ska vi höja den vuxna befolkningens kompetensnivå så att den svarar mot behoven på arbetsmarknaden?
  2. Bristfälliga baskunskaper försvårar inlärningsprocesser och fortlöpande uppdatering av kunskaper hos den arbetsföra befolkningen. Hur nås denna målgrupp?
  3. Hur ser arbetslivet på behovet av baskunskaper som ett led i kunskapsutvecklingen?

Mötet konstaterade att frågan om baskunskaper är viktig i alla nordiska länder. Det är också viktigt att se på frågan både utifrån ett utbildnings- och arbetslivsperspektiv. Representanter från arbetslivet bekräftade på expertseminariet att baskunskaper är en viktig förutsättning för kompetensutveckling i arbetslivet och ett sätt att utveckla nordiska styrkepositioner.

Seminariet definierade också några av de viktigaste tvärsektoriella utvecklingsområdena för att arbeta vidare med baskompetenser i Norden:

  • Det behövs fler vägledare och handläggare som behärskar området karriärvägledning
  • Vi behöver modeller för att räkna ut värdet av satsningar på medarbetarna
  • Hur operationaliserar man en politisk strategi för kompetenspolitik och utveckling av denna på bred nationell nivå?
  • Hur anpassa utbildningen så att både nyanlända och de "inhemska målgrupperna" får del av ofta rättighetslagstiftad utbildning. Hur hittar vi nya former för bra uppsökande verksamhet?

Läs NVL:s rapport 

Läs EVAs studie